DenklikSüre Azlığı Doktora Denklik Mahkeme Lehe Kararı

Yurt Dışında Kalış Süresi Yetersizliği Nedeniyle Verilen 17.05.2022 Tarihli Karar

Yakın doğu üniversitesinde doktora eğitimini tamamlayıp denklik işlemleri için başvuran müvekkil hakkında davalı idarece Süre azlığı nedeniyle Red kararı verilmiştir. Ankara 13. İdare Mahkemesinde tarafımızca işlemin iptali istemi ile açılan davada yerel Mahkeme davalı idare ÜAK’ ın işlemini İPTAL etmiştir. Kararın bir kısmı aşağıda paylaşılmıştır.

Doktora Denklik Mahkeme Kararı Gerekçesi

‘’………davacının doktora denklik başvurusu üzerine Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 13.10.2020 tarihli ve E.9609 sayılı yazısı ile davacının diplomasının gerçek olup olmadığı, görmüş olduğu öğrenimin tam zamanlı (örgün) eğitim olup olmadığı ve hangi alanda doktora yaptığı hususlarının Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünden sorulduğu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünün 20.11.2020 tarihli yazısı ile davacının Southern University’den 15.09.2016 tarihinde yatay geçiş yaptığının, Southern University’de aldığı dersler, seminer ve yeterlik sınavından muaf sayıldığının, tezini Yakındoğu Üniversitesinden aldığının ve tez danışmanı ile birlikte devamlı istişare ederek 15.06.2020 tarihinde eğitimini tamamladığının bildirildiği, Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların dava konusu işlemin dayanağı olan “Yurt dışında alınan doktora unvanlarının denkliği” başlıklı 4. maddesinin 2. fıkrasında; doktora yapılan ülke, doktora tez konusu ve içeriği, doktora döneminde ders alınıp alınmadığı gibi her bir başvurunun kendine özgü şartlarının değerlendirilmesinin saklı olduğunun belirtildiği, Yakındoğu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 15.10.2019 tarihli ve 20 sayılı toplantısında alınan kararla, Yakın Doğu Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Yönetmeliğinin 17. maddesine; ”15.10.2019 tarihinden sonra kayıt yaptıran doktora öğrencilerinin doktora eğitimleri süresince Sosyal Bilimler için en az 200 gün, Mühendislik, Temel Bilimler, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve diğer bilimler için en az 300 gün, Sağlık Bilimleri içinse en az 400 gün üniversitede bulunmaları şarttır. Bu tarihten önce kayıt yaptıran doktora öğrencileri bu zorunluluktan muaftır.” hükmünün eklenmesine karar verildiği, davacının Yakın Doğu Üniversitesindeki doktora eğitimini başarıyla tamamladığı ve 15.06.2020 tarihinde doktora derecesi almaya hak kazandığı dikkate alındığında, davacının tez aşamasına geçtiği tarih dikkate alınmak ve doktora denklik başvurusunun mevzuatta ön görülen diğer şartları taşıyıp taşımadığı (aldığı ders ve çalışmalar vs) yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, doktora eğitimine başladığı tarihte yürürlükte olmayan ve eğitiminin büyük bir kısmını tamamladıktan sonra yürürlüğe giren düzenleme uyarınca 200 gün KKTC’de bulunma şartını sağlamadığından bahisle doktora denklik başvurusunun reddine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka ve hukuk devleti ilkesine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır……’’ 17.05.2022

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

1 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap