İDARE HUKUKU
Demokratik hukuk devletinde idarenin tüm faaliyeti hukuka bağlı olup, yargının denetimi altındadır. İdare, örgütlenmesi, faaliyeti ve idare edilenlerle ilişkilerinde hukuka bağlıdır.
İdare hukukunun birbiriyle çelişir görünen iki amacı vardır: Kamu yararını en iyi karşılayacak etkin idari faaliyeti sağlamak, bu faaliyeti sağlarken de idare edilenleri idare karşısında etkin bir korumadan yararlandırmak. Birinci amaç idareye üstünlük ve ayrıcalık tanırken, ikinci amaç yetkilerini sınırlandırmaktadır.
İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak ise idare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde hukuka bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.
İdarenin yaptırım gücünün ağır sonuçlara ve telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin idare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunma hakkı bulması büyük önem taşımaktadır.
Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermeyi amaçlamaktayız. Bu kapsamda Büromuzca,
1) İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
2) Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
3) İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları,
4) Kamulaştırma ile ilgili davalar,
5) Memur davaları,
6) Öğrenci davaları,
7) Karayolları Trafik Davaları,
8) İdari sözleşmelerden doğan davalar,
9) Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
VERGİ HUKUKU
Devletlerin kuruluşlarında ihdas edilen ilk kanunlar vergi kanunlarıdır. Bu durum vergiye verilen önemin bir tezahürüdür. Zira belli kamu hizmetlerini yürütme ödevini üstlenen devletin, bu hizmetlerin finansmanı için vergi ilişkisinin alacaklısı sıfatıyla harekete geçmesinin görevi dahilinde olduğu açıktır. Aynı şekilde vergiler aracılığıyla kamu hizmetlerinin finansmanına katılmak birey açısından teknik bir zorunluluktur.
Vergisel yükümlülüğe ilişkin olarak idarenin her türlü işlemine karşı yargı denetimi sayesinde bireyler hukuki güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 73. maddesinde herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü tutulacağı belirtilmişse de; “Hukuk Devleti İlkesi”nin bir gereği olarak, devletin de en önemli gelir kaynağı olan vergiyi, “vergide adalet”, “vergide eşitlik”, “vergide kanunilik” ve “vergide genellik” ilkelerine bağlı kalarak toplaması gereği tartışmasızdır.
Verginin herkes için olması, uygulama alanının genişliği, vergisel düzenlemelerin sıklıkla değişikliğe uğraması gibi nedenlerle özellikle son yıllarda devlet ve mükellef arasında vergi uyuşmazlıklarının sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermeyerek devleti zarara uğratırken, kimi zaman da devlet hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde mükellef aleyhine idari işlem tesis edebilmektedir.
Tüm idari işlemlerin hukuki denetime tabi tutulması ise, hata veya ihmal sonucu oluşan hukuka aykırı durumların düzeltilmesine olanak sağlamakta ve böylelikle hukuk devleti ilkesinin gereklerini yerine getirebilmektedir.
Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, devlet ve mükellef arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillere danışmanlık hizmeti vermekte ve bu çerçevede vergisel uyuşmazlıkların idari ve hukuki aşamada çözümü için yol göstermekteyiz. Bu kapsamda Büromuzca;
• Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “uzlaşma” yoluyla çözümü,
• Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “cezalarda indirim” yoluyla çözümü,
• Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü,
• Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü,
• Vergi suç ve cezaları,
• Özelge başvuruları,
• Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık,
• Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık,
• Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Vergi hukukunun ve dolayısıyla mevzuatının yapısı ve usulü dikkate alınarak müvekkillere teknik, kapsamlı ve doğru hizmeti en kısa sürede verme amacıyla hareket ederek müvekkil memnuniyeti sağlanmaktadır.