Doçentlik

ÜAK’a karşı açılan yüzlerce dosyamız bulunmakla birlikte özellikle son 1 yıl içerisinde açılan davalarda, ÜAK mahkemece istenen savunma, bilgi ve belgeleri göndermeyerek yargılamanın gecikmesine sebebiyet verdiğinden ilgili memurlar hakkında suç duyurusunda bulunmaya başlamıştır. Bir müvekkilimiz hakkında verilen söz konusu suç duyurusunda bulunma kararı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

                                                                                               SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA KARARI

Davacı S. M. vekili AV. ABDULLAH ENES BALTACI tarafından, Doktor akademik unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapan müvekkilinin, Ekim 2020 dönemi için 1210-tarımsal yapılar ve sulama bilim alanında yaptığı doçentlik başvurusunun, Doçentlik Yönetmeliği’nin 6/1. maddesi uyarınca asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle iptaline ilişkin Doçentlik Komisyonunun 05/02/2021 tarihli toplantısında alınan karara yapılan itirazın reddine ilişkin 19/03/2021 tarihli ve 3153 sayılı işlem ile bildirilen Doçentlik Komisyonunun 18/03/2021 tarihli toplantıda alınan kararın iptali istemiyle ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI’na karşı açılan davada, Mahkememizin 21/04/2021 tarihli ara kararı ile dava konusu uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan ve davalı idareden istenilen bilgi ve belgelerin yasal süresi içinde gönderilmediği, takiben ve 24/09/2021tarihli ara kararda suç duyurusunda bulunulacağı ihtarıyla davalı idareden tekiden aynıbilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenildiği ancak davalı idarece ara karar gereğinin yerine getirilmediği görülmüştür.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ nun 20. maddesinde “Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu durumun verilecek karar üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve arakararında bu husus ayrıca belirtilir. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Cumhurbaşkanı yada ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez. …” hükmü yer almıştır.

Olayda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı açısından Ek’ te yer alan ara kararları ile2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/1 maddesinde öngörülen şekil dahilinde Mahkememizce istenilen ve 2577 sayılı Kanunun 20/3 maddesinde açıklanan belgeler kapsamında da olmayan bilgi ve belgelerin sunulmasına ilişkin ara kararları gereği hiçbir gerekçe gösterilmeden yerine getirilmemiştir.

Bu sebeple, Mahkememiz ara kararları gereği yerine getirmeyerek yargılamanın gecikmesine sebep olan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 25/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

                                                           Başkan                                                Üye                                                   Üye
                                                           DERYA BEYAZİTOĞLU                         MELİKOĞLU ŞEHNAZ DİRİARIN        HAKAN GÖKCE
                                                           101143                                               191868                                               178502

EKLER:
1-21/04/2021 ve 24/09/2021 ara kararların onaylı sureti.
2-Tebliğ alındılarının onaylı sureti.