DenklikUzaktan Eğitim Psikoloji Bölümünün Denklik Başvurusu

…….. Üniversitesi ……. Bölümü’nde öğretim görevlisi olan müvekkil adına, 2011 yılında başladığı Liverpool Üniversitesi uzaktan uygulamalı Psikoloji bölümü yüksek lisans eğitimini 2016 yılında tamamladığından bahisle denklik verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddi işlemine karşı yapılan itirazın reddine dair …. tarih ve ….. sayılı işlemin iptali istemiyle Ankara 23. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.

Ankara 23. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yönünde karar verilmiş ve tarafımızca bu karara karşı istinaf yoluna gidilmiştir. İstinaf Başvurumuz Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nce görüşülmüş ve lehe kesinleşmiştir.

Önce Ankara23. İdare Mahkemesi’nce, mezun olunan programın uzaktan öğretim programı olması durumunda denklik verilebilmesinin “uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması” şartına bağlandığı, davacının uzaktan eğitim yoluyla “Uygulamalı Psikoloji” alanında yüksek lisans diploması aldığı ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında psikoloji alanında uzaktan eğitim programının uygulanmadığı nazara alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Akabinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nce verilen kararın gerekçesi ise şu şekildedir;

“Bu durumda; yargılamanın devamı sırasında yapılan yönetmelik değişikliği ile mezun olunan programın uzaktan öğretim programı olması durumunda denklik verilebilmesi yönünden aranılan “uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması” şartı kaldırıldığından, davacının Liverpool Üniversitesi uzaktan uygulamalı Psikoloji bölümünden aldığı yüksek lisans diplomasına denklik verilmesi istemli başvurusunun, Türkiye’de uzaktan öğretim olarak karşılığı bulunmayan “Uygulamalı Psikoloji” alanında yüksek lisans diploması aldığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin dayanağının kalmadığı ve yeni düzenleme ile getirilen bir şart olarak, davacının öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ARWU (Academic Ranking of World  Universities) 2011 listesinde ilk dört yüzlük dilim içerisine girdiği; davacının yönetmelik değişikliği ile getirilen  yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde, ilk dört yüzlük dilim içerisindeki üniversiteden uzaktan öğretim yoluyla alınan diploma olma şartını sağlama yönüyle yeni düzenleme kapsamında bulunduğu da anlaşılmakla, davacının denklik başvurusunun uzaktan öğretim yoluyla “Uygulamalı Psikoloji” alanında yüksek lisans diploması aldığından bahisle reddedilmesinde ve bu karara karşı yapılan itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.”

23/06/2020 tarihinde diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere verilen bu karar kesinleşmiştir.

 

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap