Sağlık Bilimleri Temel Alanı 1032.02 kodlu Dahili Hastalıklar Hemşireliği Bilim Alanında yaptığı doçentlik başvurusu hakkında davalı idarece görevlendirilen üyelerden oluşan değerlendirme jürisinin bir üyesi tarafından hazırlanan eser inceleme raporunda makalelerin ücret karşılığı makale yayınlayan açık erişimli bir paralı dergide yayınlandığı ve … nolu yayının da başvurunun yapıldığı İç Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin olmayıp Halk Sağlığı Hemşireliğine ilişkin olduğu, …… nolu yayınlar için hesaplanan 25 puan çıkarıldığında 24,26 puan kalmakta olup özgün araştırma makalelerine ilişkin asgari 40 puan şartını sağlayamadığı değerlendirilmiş ve ÜAK tarafından asgari koşulların sağlanmadığı ileri sürülmüştür.

Müvekkilin doçentlik başvurusunun asgari şartları sağlamadığı gerekçesiyle iptaline dair davalı idarenin ….. tarih ve …… sayılı işleminin; makalelerinin yayınlandığı dergilerin saygın dergiler olduğu, jüri değerlendirmesinin hatalı olduğu iddiasıyla iptali istenmiştir.

Tarafımızca bu dergilerin abonelik usulü ile çalıştığı halde makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler olarak tanımlanarak kabul edilebilir nitelikte bulunan grupta yer aldığı, dergilerde yayınlanan özgün araştırma makalesi maddesinden 40 puan alma şartının 44,26 puan alınarak sağlandığı, doktora sonrası bilimsel çalışmalardan en az 90 puan alma şartının da 106,78 puan alınarak karşılandığı, asgari 100 puan karşılığı bilimsel etkinliklerde bulunma şartının da 106,78 puan alınarak karşılandığı ileri sürülmüş ve bilirkişiler ,de bu yönde bir rapor hazırlamışlardır.

Ankara 10. İdare Mahkemesi 29/04/2020 tarihli kararında davacı müvekkil tarafından yapılan doçentlik başvurusunun asgari başvuru şartlarını sağlamadığından bahisle iptal edilmesine gerekçe gösterilen hususun yerinde olmadığı sonucuna varıldığından, haklı/geçerli bir sebebe dayanmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vermiştir. Sonrasında doçentlik süreci devam eden müvekkil unvanı almıştır.