Dava, Mart 2019 döneminde “Sosyoloji” bilim alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkil tarafından, doçentlik başvuru dosyasında kullandığı B4 ve D3 nolu yayınlarında yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle etik ihlalde bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle Doçentlik Yönetmeliği’nin 7. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca doçentlik başvurusunun iptal edilmesi işleminin iptali için açılmıştır.

Dava dilekçemizde belirttiğimiz şekilde bilirkişilerce “Davacının savunmasında, D3 nolu eserini sehven tezden üretilmemiş makaleler arasına koyduğunu ve makalenin ilk sayfasındaki dipnotta söz konusu yayının doktora tezinden üretildiğini yazmış olmasının da işlemin sehven yapıldığının kanıtı olduğunu belirttiği,

B4 nolu eseri ile ilgili iddiaya ilişkin olarak yaptığı savunmada ise, doçentlik sistemine doktora teziyle ilişkili eser olarak girdiğini, ancak sistemin bu yayına kendi rızası dışında puan verdiğini ve yayının doktora tezinden üretildiğine dair açıklama koyduğunu belirttiği,

Dosyanın değerlendirilmesi sonucu “1. ulusal makale” başlığı adı altında özgün makalelerin puanlanması gerektiği ancak sistemin diğer eserlere de yanlışlıkla puan verdiği anlaşılmıştır.” görüş ve kanaatine yer verildiği, bu itibarla davacının B4 nolu eserini doçentlik sistemine doktora teziyle ilişkili eser olarak girmesine rağmen sistemin bu yayına hatalı olarak puan vermesinden kaynaklanan durumun sonuçlarının davacıya yüklenemeyeceği açık olup,  B4 nolu yayının sistem hatası nedeniyle paunlanması nedeniyle anılan yayın bakımından da yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle etik ihlalinde bulunma halinin gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.” tespiti yapılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 Sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 11/02/2021 tarihinde oy birliğiyle  karar verilmiştir.