25.04.2020 ve 27.04.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2 ayrı kararında Kararında YÖK’ün kalış süresinden dolayı tesis ettiği ret işlemi iptal edilmiştir.

Mahkeme Kararlarında ortak olarak Yönetmeliğin;
6.maddesinde, “(1) 5 inci maddeye göre tanınan bir yükseköğretim kurumu ve programından mezun olup başvuruya esas belgeleri tam olanların başvuruları, aşağıdaki hususlar yönüyle incelenir:

a)Belgelerin asıllığı, gerçeğe uygunluğu, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı, kişinin ilgili ülkede kalıp kalmadığı, pasaport bilgileri ve ülkeye giriş-çıkış dökümlerinin uygunluğu,

7.maddesinin altıncı fıkrasında ise “(6) Diploma denklik başvuruları aşağıda belirtilen hâllerde reddedilir:

  1. d) Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda her bir eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Öğrenime devam süresinin tespitinde Türkiye’deki ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır.

Maddelerine dikkat çektikten sonra, 14 Nisan tarihli son yönetmelik değişikliği uyarınca da düzenlenen, toplamda gün sayısı yeterli olup ancak bazı dönemlerden eksiklik bulunanları kapsayan düzenlemelere paralel bir karar vermiştir. Ancak mahkeme bu kararları 14 Nisan tarihli son yönetmelik değişikliğinden önce vermiş olduğundan değişikliğin eksik ama yerinde olduğu görülmektedir. Dava yoluyla yapılan bu mücadelede yönetmelikte hiç düzenlenmeyen kalış süresi konusunun daha kapsamlı bir şekilde tartışılacağı hususu da kaçınılmazdır.

Zira mahkemenin bu konudaki tutumu şu şekildedir;

“Bu doğrultuda, her ne kadar davalı idarece davacının ülkedeki kalış süresi yetersiz (eğitimin 1.sınıfının 1.döneminde okula hiç gitmediği) görülmüş ise de  yüksek öğretimde devam zorunluluğunda asgari süre konusunda ölçütün ne olduğuna ilişkin olarak mevzuatta bir belirlemenin yer almadığı, ülkemiz üniversitelerinde öğrenim süresine devam konusundaki takdirin üniversite senatolarına bırakıldığı, mevcut durum ve ülkemiz üniversitelerindeki genel uygulamalar dikkate alındığında davacının sırf eğitime devam süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle diplomasına denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurusunun reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

3 yorum

  1. Merhaba acaba bu karara nasıl ulaşabiliriz ben bu kararı istiyorum ama bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap