DenklikYurtdışında Alınan Doktor Unvanının Denkliği

Yurtdışında Alınan Doktora Unvanın Denkliği Nasıl Alınır?

Yurtdışında Alınan Doktora Unvanın Denkliği Nasıl Alınır?

Yurtdışında Alınan Doktora Unvanın Denkliği Nasıl Alınır?

Yurtdışında alınan doktora unvanının denkliği için gereken belgeler Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na sunulmalıdır (YÖK Yönergesi, m.4).

 1.  Doktora diplomasının aslı ve noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi, 
 2.  Yüksek lisansla birleştirilmiş doktora eğitimleri için yapılan başvurular bakımından, başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, lisans diplomasının noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti, lisans diploması yabancı ülkede alınmış ise noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik veya mezuniyet tanıma belgesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti, ) Yüksek lisansla birleştirilmemiş doktora eğitimleri için yapılan başvurular bakımından, başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, yüksek lisans diplomasının noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti, yüksek lisans diploması yabancı ülkede alınmış ise noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik veya mezuniyet tanıma belgesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı sureti, 
 3.  Doktora diplomasına esas teşkil eden transkriptin aslı ve noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi. Doktora yapılan üniversitenin transkript vermemesi durumunda ise doktora diplomasına esas teşkil eden diploma ekinin aslı ve noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi, 
 4.  Doktora diplomasına esas teşkil eden doktora tezinin elektronik ortamda kaydı ile tez kapağının ve tez özeti kısmının noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi, 
 5.  Başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, Türkiye’de doktoraya kabul için aranan dil yeterliliğinin sağladığına ilişkin belge (doktora eğitim dili Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen dillerden herhangi birisi ise bu belge istenmez), 
 6.  Akademik özgeçmiş, 
 7.  * (14/05/2020 tarihli 250 sayılı ÜAK toplantısında yapılan değişiklikle kaldırılmıştır.)
 8.  Yabancı uyruklular ile biri Türk vatandaşlığı olup olmadığına bakılmaksızın birden çok vatandaşlığı bulunan başvuru sahipleri için doktora yapılan ülkede asgari, bu usul ve esaslarda öngörülen süre kadar bulunulduğunu gösterir bir belgenin aslı ve noter ya da Türk dış temsilciliklerince onaylı tercümesi, ayrıca yabancı uyruklular için yabancı kimlik belgesinin veya pasaportun fotokopisi, 
 9.  Doktora diploması Türkiye’de ya da yurtdışında herhangi bir üniversite ile ortak doktora programı protokolü neticesinde alındıysa bunu belgeleyen bir yazı, 
 10.  Doktora öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluştan burs alındıysa bunu belgeleyen bir yazı, 
 11.  Doktora öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluş tarafından görevlendirme yapıldıysa bunu belgeleyen bir yazı.

Bu belgeler doğrultusunda yapılacak olan başvuru sonucunda denklik başvurusunun incelenmesi aşamasına geçilir. Bu konuda bir komisyon kurulur ve bu Komisyon sunulan belgelerin ve diplomaların yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan alındığını teyit eder. Komisyon bir alt komisyonun görüşünü alarak doktora unvanının verildiği yabancı yükseköğretim kurumunun Türkiye’deki kurumlarla eşdeğer olduğunu araştırır ve bu konuda bir eşdeğerlik raporu hazırlar. Bu rapor esas alınmak suretiyle denklik başvurusu yapana doktora unvanı verilir. Ancak eşdeğerlik raporu olumsuzsa başvuran doktora unvanı alamaz. Yine aynı şekilde belgelerinin eksik olduğu değerlendirilenlerin de başvurusu reddedilir.

Özel Durumlarda Doktora Unvanın Denkliği

Özel Durumlarda Doktora Unvanın Denkliği

Özel Durumlarda Doktora Unvanın Denkliği

Savaş, ilhak vb. olağanüstü durumların bulunduğu ülkelerden alınan doktora unvanının denkliği konusunda özel bir düzenleme bulunmaktadır. 12.maddeye göre belgeleri temin edemeyen kişiler aşağıdaki belgeleri sunmak suretiyle başvuruda bulunabilir:

 1. a) Diploma, transkript ve tezlerinin asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan ilgililerin başvuruları, Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Başvuruları İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Gerekli hallerde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oluşturulan Komisyonlarca diploma alanları ve derecelerinin tespiti yapılır. Bu amaçla adaylar; sözlü, gerektiğinde yazılı ve/veya uygulamalı sınav işlemlerine tabi tutulurlar. 
 2. b) Diploma ve/veya transkriptlerinin ve/veya tezlerinin asılları bulunmayan, ancak bir örneği veya onaylı çevirilerini ibraz edebilenler için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oluşturulan Komisyonlarca diploma alanları ve derecelerinin tespiti yapılır. Bu amaçla adaylar; sözlü, gerektiğinde yazılı ve/veya uygulamalı sınav işlemlerine tabi tutulurlar. 
 3. c) Bu komisyonlar tarafından başarılı bulunan adaylar için Yönergede belirtilen diğer denklik işlemleri devam eder, ilgili alan ve dereceye sahip olmadığı kanısı oluşan kişilerin denklik işlemlerine son verilir. 
 4. d) Belge ibraz edemeyen veya eksik ibraz eden kişiler, başvuru belgelerine ek olarak, Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Eğitim bilgilerini içeren beyan formunu da eklerler. 

Gerçeğe aykırı bir beyanda bulunan kişilerin tanıma ve denklik işlemleri ise iptal edilir.