DenklikYurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Derecesinin Denkliği

Sanatta yeterlik denkliği ile ilgili belgeler, denklik incelemesi ve özel durumlar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Derecesinin Denkliği

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Derecesinin Denkliği

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Derecesinin Denkliği

Yapılacak denklik başvurusu açısından sisteme yüklenmesi gereken belgeler şu şekilde sayılmıştır:

a) Sanatta yeterlik diplomasının aslı ve dış temsilcilik veya noter onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi;

b) Sanatta yeterlilik eğitimleri için yapılan başvurular için başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda,

1)Yüksek lisans Türkiye’de tamamlanmış ise yüksek lisans diplomasının aslının dış temsilcilik veya noter onaylı sureti,

2) Yüksek lisans yurtdışında tamamlanmış ise yüksek lisans diplomasının dış temsilcilik veya noter onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınmış yüksek lisans diploma denklik belgesinin dış temsilcilik veya noter onaylı sureti,

c) Sanatta yeterlik diplomasına esas teşkil eden transkriptin aslı ve dış temsilcilik veya noter onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi. Sanatta yeterlik yapılan üniversitenin transkript vermemesi durumunda ise sanatta yeterlik programı tamamlanan Üniversiteden transkript verilmediğine dair alınan yazının aslı ve dış temsilcilik veya noter onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,

ç) Sanatta yeterlik tezi.

d) Sanatta yeterlik diplomasına esas teşkil eden tez kapağının ve tez özeti kısmının suretinin de bulunduğu dış temsilcilik veya noter onaylı Türkçe tercümesi,

e) Sanatta yeterlik eğitimine ilişkin afişler, resital çalışmaları, plaklar, elektronik kayıtlar, posterler ve benzeri çalışmalar. Bu çalışmalar ikişer nüsha halinde taşınır bellek vb. ortamlarda 5. Maddenin 1. fıkrasında kılavuzda belirtilen belgelerin asıllarıyla birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına teslim edilir.

f) Başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, Türkiye’de sanatta yeterlik eğitimine kabul için aranan dil yeterliliğinin sağlandığına ilişkin yabancı dil belgesi (sanatta yeterlik eğitim dili Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen dillerden herhangi birisi ise bu belge istenmez),

g) Akademik özgeçmiş,

ğ) Yabancılar ile biri Türk vatandaşlığı olup olmadığına bakılmaksızın birden çok vatandaşlığı bulunan başvuru sahipleri için doktora yapılan ülkede asgari, bu usul ve esaslarda öngörülen süre kadar bulunulduğunu gösterir bir belgenin aslı ve dış temsilcilik veya noter onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi; ayrıca yabancılar için pasaportlarının kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopileri ve varsa resmi kurumlarca verilen çalışma izni, ikamet izni vb. belgelerin fotokopisi,

h) Sanatta yeterlik diploması Türkiye’de veya yurtdışında herhangi bir üniversite ile ortak doktora programı protokolü neticesinde alındıysa bunu belgeleyen bir yazı,

ı) Sanatta yeterlik öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluştan burs alındıysa bunu belgeleyen bir yazı,

i) Sanatta yeterlik öğrenimi süresince herhangi bir kurum/kuruluş tarafından görevlendirme yapıldıysa bunu belgeleyen bir yazı.

(2) Sanatta yeterlik eğitiminin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim yöntemiyle alınmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu tarafından, sanatta yeterlik yapılan ülke, sanatta yeterlik konusu ve içeriği, sanatta yeterlik döneminde ders alınıp alınmadığı gibi her bir başvurunun kendine özgü şartlarının değerlendirilmesi saklı kalmak kaydıyla; sanatta yeterlik eğitimi süresince başvuru sahiplerinin öğrenim gördüğü üniversitenin bulunduğu ülkede en az 300 gün bulunması şarttır.

SANATTA YETERLİLİK DENKLİĞİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu belgelerin sisteme yüklenmesi zorunlu olmakla beraber10.maddede bütün denklikler açısından ortak bir hükme yer verilmiştir. Buna göre;

(1)Türk vatandaşları için, denkliği talep edilen doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi veya doçentlik ve profesörlük unvanıyla yapılan çalışma sürelerinde kullanılan pasaportların kimlik bilgisi dâhil işlem gören sayfalarının okunaklı fotokopileri, ikamet izin belgesi ile oturum kartlarının fotokopileri (veya ikameti sağlayan vize belgesi) ile başvuru sisteminin doğrulama yapamadığı durumlarda, ilgili kurumlardan alınmış ıslak imzalı yurda giriş çıkış belgesi, (doktora/sanatta yeterlik KKTC’de yapılmış ise KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Müdürlüğü’nden alınan belgenin aslı);

(2) Yurt dışında alınan diplomanın/unvanın eşdeğerliği ile ilgili olmak kaydıyla bilgi ve belgelerin doğruluğunun araştırılmasına ilişkin açık rıza beyanının başvuru dosyasıyla birlikte sunulması şarttır.

(3) Denklik Komisyonu, bu usul ve esaslar kapsamında istenen belgelere ek olarak, gerekli hallerde başka belgelerin de sunulmasını isteyebilir.

(4) Denklik Komisyonu, gerek duyduğunda başvuru sahibinin YÖK veya ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından birinden dil belgesi getirmesini isteyebilir.

SANATTA YETERLİLİK DENKLİĞİ ÖZEL DURUMLAR

Bazı Özel Durumlar

Bazı Özel Durumlar

14.maddede olağanüstü hallerin bulunduğu ülkelerden alınan sanatta yeterlik diplomasının değerlendirilmesi esnasında belgeleri teslim edemeyen veya diploma ve diğer belgeleri teyit edilemeyen başvuru sahipleri için özel durumlar öngörülmüştür. Buna göre;

a) Diploma, transkript ve tezlerinin asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan ilgililerin başvuruları, Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir. Gerekli hallerde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oluşturulan Komisyonlarca diploma alanları ve derecelerinin tespiti yapılır. Bu amaçla başvuru sahipleri; sözlü, gerektiğinde yazılı ve/veya uygulamalı sınav işlemlerine tabi tutulurlar.

b) Diploma ve/veya transkriptlerinin ve/veya tezlerinin asılları bulunmayan, ancak bir örneği veya onaylı çevirilerini ibraz edebilenler için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oluşturulan Komisyonlarca diploma alanları ve derecelerinin tespiti yapılır. Bu amaçla başvuru sahipleri; sözlü, gerektiğinde yazılı ve/veya uygulamalı sınav işlemlerine tabi tutulurlar.

c) Bu komisyonlar tarafından başarılı bulunan başvuru sahipleri için bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer denklik işlemleri devam eder, ilgili alan ve dereceye sahip olmadığı anlaşılan kişilerin denklik işlemlerine son verilir.

ç) Belge ibraz edemeyen veya eksik ibraz eden kişiler, başvuru belgelerine ek olarak, Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Eğitim bilgilerini içeren beyan formunu da eklerler.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında hukuki süreç başlatılır. Tanıma ve denklik işlemleri iptal edilir.

SANATTA YETERLİLİK DENKLİĞİ ULUSLARARASI ANLAŞMA HÜKÜMLERİ

Uluslar Arası Antlaşma Hükümleri

Uluslar Arası Antlaşma Hükümleri

Yukarıdaki koşullar yerine getirilmesi zorunlu koşullardır fakat bu konuyu düzenleyen başka bir uluslararası antlaşma metni mevcutsa o zaman antlaşma hükümleri geçerli olur ve yukarıdaki usul ve esaslara uyma zorunluluğu ortadan kalkar.

1 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap