Avrupa Biyotıp Sözleşmesi

AVRUPA BİYOTIP SÖZLEŞMESİ (2024)

Avrupa Biyotıp Sözleşmesi, etik, hukuki ve sosyal ilkeleri belirlemek amacıyla biyomedikal alandaki insan haklarını korumayı hedefleyen bir anlaşmadır. AVRUPA BİYOTIP SÖZLEŞMESİ NEDİR? Avrupa Biyotıp Sözleşmesi, biyolojik ve tıbbi alanlardaki gelişmelerin kötüye kullanılmasını önlemek ve insanların onurunu, haklarını ve özgürlüklerini korumak için bir dizi ilke ve yasakları içeren uluslararası bir belgedir. Avrupa Biyotıp Sözleşmesinin temel amacı,…

Komplikasyon Yönetimi (Komplikasyonun İyi Yönetilememesi)

KOMPLİKASYON YÖNETİMİ-KOMPLİKASYONUN İYİ YÖNETİLEMEMESİ (2024)

Tıbbi bir tedavi veya cerrahi müdahale sonrasında oluşan komplikasyonun iyi yönetilememesi, hastanın sağlığına zarar verebilir veya hatta ölümcül olabilir. KOMPLİKASYON NEDİR? Tıbbi uygulamalar sırasında, doktorlar kabul gören standart prosedürleri takip ederler ve gereken tüm dikkati ve özeni gösterirler. Ancak bazen, öngörülemeyen ve önlenemeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar, komplikasyonlar olarak adlandırılır ve komplikasyonun iyi yönetilememesi…

Sağlık Hukukunda Hekimin Yükümlülükleri

SAĞLIK HUKUKUNDA HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (2024)

Tıp bilimini uygulayan hekimlerin hastalara yönelik çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler sağlık hukukunda hekimin yükümlülükleri olarak nitelendirilmektedir. SAĞLIK HUKUKUNDA HEKİM KAVRAMI Hekimler, toplumun sağlığını korumayı amaçlayan önemli görevler üstlenirler ve sağlık sisteminin temel birimidirler. Hekimlik, büyük bir güven ve sorumluluk gerektiren bir meslektir ve bu nedenle hekimlerin mesleklerini etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için korunmaları…

Hekimin Sözleşme Öncesi Sorumluluğu

HEKİMİN SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUĞU (2024)

Hekimin, hasta ile olan ilişkisinde, sözleşme öncesindeki aşamalarda, tıbbi hizmetlerle ilgili olarak, hasta ile olan ilişkisinde, hekimin sözleşme öncesi sorumluluğu vardır. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Tıp biliminin gelişimi ve tıbbi uygulamalardaki ilerlemeler, hem hekimlerin hem de hastaların haklarını ve sorumluluklarını belirginleştirmiştir. Bu kapsamda, hekimlerin sorumlulukları ve hasta hakları, yasal düzenlemeler ve yönetmelikler tarafından belirlenmiştir. Hekimlerin, tıbbi…

Hekimin Vekaletsiz İş Görmeden Sorumluluğu

HEKİMİN VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDEN SORUMLULUĞU (2024)

Hekim acil bir durumda hastanın yararına tıbbi müdahalede bulunabilir, ve bu durumda hekimin vekaletsiz iş görmeden sorumluluğundan söz edilebilir. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Evet, hekimin hukuki sorumluluğunu doğuran farklı sebepler bulunmaktadır ve bu sebepler şunlardır: Sözleşme Öncesi Görüşmelerden Doğan Sorumluluk: Hekim ile hasta arasında bir sözleşme yapılmadan önce yapılan görüşmelerden kaynaklanan sorumluluk. Bu, hastanın bilgilendirilmesi, tedavi…

Hekimin Haksız Fiilden Sorumluluğu

HEKİMİN HAKSIZ FİİLDEN SORUMLULUĞU (2024)

Hekimin tıbbi müdahalesi, tıp standartlarına uygun olmayan bir şekilde gerçekleşirse ve bu müdahale sonucunda hastaya zarar gelirse hekimin haksız fiilden sorumluluğu ortaya çıkar. HEKİMİN SORUMLULUKLARI Kişinin beden bütünlüğü üzerindeki hak, kişilik hakkı kapsamında yer alır ve bu hak mutlak bir haktır. Bu nedenle, ilgilinin rızası olmadan beden bütünlüğüne yönelik herhangi bir işlem, kişilik hakkına saldırı…

Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu

HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU (2024)

Hasta doğrudan bir hekime başvurduğunda ve hekim tarafından tedavi veya bakım hizmeti verilmesi için bir sözleşme ilişkisi kurulur ve hekimin sözleşmeden doğan sorumluluğu başlar. HEKİM İLE HASTA ARASINDA KURULAN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL NİTELİĞİ Hasta doğrudan bir hekime başvurduğunda ve hekim tarafından tedavi veya bakım hizmeti verilmesi için bir sözleşme ilişkisi kurulur. Her sözleşmede olduğu gibi, hasta…

Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortasından Kaynaklı Davalar

HEKİMİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN KAYNAKLI DAVALAR

Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası sayesinde, doktorun Sigorta Şirketine doğrudan hekı̇mı̇n meslekı̇ sorumluluk sı̇gortasından kaynaklı dava açmak mümkündür. Bu durumun hukuksal dayanaklardan ilki  Türk Ticaret Kanunu’nun 1478. Maddesidir. Buna göre; zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir. Diğer hukuki dayanak ise…

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (2024)

Hekimin hukuki sorumluluğunu doğuran birden çok ve değişik sebepler mevcuttur. Bu sebepler sorumluluğun kaynağının belirlenmesinde önemli bir rol oynamakla birlikte gidilecek hukuki yolları da seçmede önem arzetmektedir. Hekimin hukuki sorumluluğunun kaynakları şunlardır: Sözleşme öncesi görüşmelerden doğan sorumluluk, (Culpa İn Contrahendo) Haksız fiil, Vekâletsiz iş görme Sözleşme Taraflar arasında herhangi bir sözleşme ilişkisinin olmadığı haller de…

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU (2024)

Bu yazımızda sizlere hekimin cezai sorumluluğu (doktorun cezai sorumluluğu) ve doktor hatası konularını açıklayacağız. Akabinde doktor hatası kapsamında yanlış tedavi (malpraktis) hakkında bilgi vereceğiz. Bu doğrultuda doktorun cezai sorumluluğu türlerinin neler olduğunu anlatacağız. Doktorun cezai sorumluluğu türlerinden olan taksirle yaralama ve taksirle öldürme fiillerini detaylı olarak ifade edeceğiz. Son olarak hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai…