İmar ve gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların düzenlenmesi, kullanımı ve mülkiyeti ile ilgili önemli hukuki alanlardır. İmar hukuku, şehirlerin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamayı amaçlarken; gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti ve bu mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri düzenler. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak imar ve gayrimenkul hukuku avukatlarımızla imar ve gayrimenkul hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar, imar planları ile ilgili uyuşmazlıklar, yıkılma riski olan yapılar, kentsel dönüşüm ya da afetlerde yıkılan yapılan yapılarla ilgili olarak yapılacak başvurular, itirazlar ve davalar konusunda hukuki destek veriyoruz.

Randevu Alın

İMAR VE GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR?

İmar ve gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların düzenlenmesi, kullanımı ve mülkiyeti ile ilgili önemli hukuki alanlardır. İmar Hukuku, şehirlerin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamayı amaçlarken; gayrimenkul Hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti ve bu mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri düzenler. İmar ve gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların yasal çerçevede yönetilmesi ve toplumun düzenli gelişimine katkıda bulunması açısından büyük önem taşır. İmar ve gayrimenkul hukukunu detaylı inceleyecek olursak;

İMAR HUKUKU

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, kentleşme ve yapılaşmayı düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kamu yararı gözetilerek şehirlerin planlı, düzenli ve yaşanabilir bir şekilde gelişmesini sağlamayı amaçlar. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, çeşitli kanunlar ve yönetmeliklerle desteklenir. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukukunda yer alan kanun ve yönetmeliklerden bazıları ise;

 • İmar Kanunu (3194 Sayılı Kanun): Türkiye’de imar hukuku uygulamalarının temelini oluşturur.
 • Belediye Kanunu: Belediyelerin imar planlarını hazırlama ve uygulama yetkilerini düzenler.
 • Çevre Kanunu: İmar faaliyetlerinin çevreye etkilerini düzenler ve denetler.

GAYRİMENKUL HUKUKU

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı, kiralanması, satılması ve diğer işlemlerle ilgili hukuk dalıdır. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların hukuki statüsünü ve bu mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri düzenler. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, çeşitli kanunlar ve yönetmeliklerle desteklenir. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukukunda yer alan kanun ve yönetmeliklerden bazıları ise;

 • Türk Medeni Kanunu: Taşınmaz mülkiyeti, miras ve ayni haklar gibi konuları düzenler.
 • Kat Mülkiyeti Kanunu: Apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümler üzerinde mülkiyet ve yönetim esaslarını belirler.
 • Kamulaştırma Kanunu: Kamu yararına taşınmaz malların kamulaştırılmasını düzenler.

İMAR HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI VE PRENSİPLERİ 

İMAR HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI VE PRENSİPLERİ 

İMAR HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI VE PRENSİPLERİ

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, kentleşme ve yapılaşma sürecini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, şehirlerin planlı, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli kurallar ve düzenlemeler getirir. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, kamu yararını gözeterek, yerleşim alanlarının sağlıklı, düzenli ve estetik bir yapıya kavuşmasını amaçlar.

İMAR HUKUKUNUN AMAÇLARI

 • İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, esas olarak, kentleşme, imar, yapılaşma ve planlama konularında kimi dengeleri sağlamayı ve sürdürmeyi amaçlar. Aralarında denge sağlanması gereken çıkarlar, her şeyden önce kamu yararıyla bireylerin, yapı sahiplerinin çıkarları arasındaki dengedir.
 • İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarıyla kamu yararı gözetilerek bireysel yarar arasında denge sağlamaya çalışırken, bireylerle kamu kuruluşları ve kamu kuruluşlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıkların çözümüne de yardımcı olur.
 • İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, çevre hukukunda olduğu gibi, mülkiyet hakkına konu olmayan, topluma ait olan değerlerin korunması için güvence oluşturur.
 • İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku, yerel çıkarlarla ulusal nitelik taşıyan genel çıkarlar arasında denge sağlar.
 • İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında imar hukuku dalının kısa erimli çıkarlarla uzun erimli çıkarların bağdaştırılması gibi bir işlevi olduğunu da eklemek gerekir.

İMAR PLANLARININ DAYANMASI GEREKEN İLKELER

 • Kent planlarının dayanması gereken ilkeler birkaç noktada toplanabilir:
 • Bunlardan birincisi, genellik ilkesidir. Yasalarımızda nazım plan olarak bilinen küçük ölçekli imar planları, kentin gelişmesini ana çizgileriyle gösteren, ayrıntılara inmeyen plan türleridir. Ayrıntıları gösteren büyük ölçekli planların adı uygulama planıdır.
 • İkinci ilke, geniş kapsamlılık ilkesi olarak adlandırılabilir. Amaç, imar planının kentin yalnızca toprak kullanım biçimlerini göstermekle yetinmeyen, aynı zamanda kent bütününün toplumsal, ekonomik ve kültürel sorunlarını ve bunların çözümlerini de kapsayacak ölçüde geniş olmasıdır.
 • Üçüncü olarak, uzun sürelilik önemli bir planlama ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme, hızlı ve iletişim teknolojisindeki hızlı ilerlemeler, kentler için çok uzun süreleri kapsayan planlar hazırlamayı gerçekçi olmaktan çıkarmıştır.
 • Zorunluluk ilkesi, imar planlarının yalnız taşınmaz mal sahipleri açısından değil, aynı zamanda kentte yaşamakta olan herkes, kent planlarını hazırlayanlar (belediyeler) ve planları onaylama yetkisini kullanan merkezi yönetim kuruluşları yönünden de uyulması zorunlu olan bağlayıcı hukuk kuralları niteliğindedir.
 • Nesnellik, imar planlarının belli kişi ve kümelerin çıkarlarını koruyan, rant elde etme özlemlerine yanıt veren belgeler olmanın tersine, adalet ve eşitlik ilkeleri uyarınca kamu ve toplum yararını en çoğa çıkarmayı amaçlayan nitelikte planlar olması anlamına gelmektedir.
 • İmar planlarının açıklığı (saydamlık – aleniyet) ilkesi, hem planların hazırlanma evresinde halkın katkısının alınmasıyla, hem de onaylanmış olan planların halkın bilgisine sunulmasıyla gerçekleştirilir.
 • Esneklik ilkesi ise, imar planlarının yeni gelişmelere açık olmakla beraber çok önemli gerekçeler var olmadıkça kolaylıkla değiştirilmemelerini gerekli kılan bir ilkedir.

İMAR HUKUKU’NUN KAYNAKLARI

İMAR HUKUKU’NUN KAYNAKLARI 

İMAR HUKUKU’NUN KAYNAKLARI 

 • Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge niteliğindeki yasal belgelerle, Yönetim hukuku dilinde “kural-işlem” (kaide-tasarruf) olarak bilinen imar planı belgesinin kendisi İmar hukukunun başlıca kaynaklarını oluşturur.
 • Bunların yanı sıra, Anayasa Mahkemesi’nin yönetim mahkemelerinin, Danıştay’ın, adli yargının vermiş olduğu kararlar da bu hukuk dalının kaynakları arasındadır.
 • İmar hukukunun kaynakları arasında, devletleri taraf oldukları uluslararası sözleşmelerle bağlayan uluslararası hukuk kurallarını da saymak gerekir.

İMAR HUKUKU’NUN İMAR PLANI, İMAR UYGULAMA VE KONTROL MEKANİZMALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

İMAR HUKUKU’NUN İMAR PLANI, İMAR UYGULAMA VE KONTROL MEKANİZMALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

İMAR HUKUKU’NUN İMAR PLANI, İMAR UYGULAMA VE KONTROL MEKANİZMALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 • İmar planı, özel mülkiyete kamu yararı amacıyla getirilmiş bir sınırlamadır. İmar planlarıyla bireylerin taşınmaz malları üzerindeki özel mülkiyet haklarına getirilen sınırlamaların tüzel dayanağı, Anayasanın 35. maddesidir. Bu madde, bu türlü sınırlamaların kaynağı olduğu gibi, arsa vurgunculuğu konusunda devlete önleyici kurallar koyma yetkisi veren kuralın da dayanağını oluşturmaktadır.
 • Genellikle bütün dünyada yerel yönetimlerin ve bu arada belediyelerin görev alanına giren imar planı hazırlama ve uygulama işlevi türlü aşamaları olan bir süreçtir. Bu süreçte ülkenin yönetimin yapısını özelliklerine bağlı olarak yerel yönetimlerden başka yönetim basamakları da görev alırlar.
 • Bu aşamaları, planla varılması istenen amaçların belirlenmesi, araştırma ve çözümleme, plan yapma (karar verme), planın uygulanması ve son olarak da plan uygulamasının değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi olarak özetleyebiliriz.

İMAR YASASINDAKİ PLAN KAVRAMLARI

 • Bölge Planı: Sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyellerini, kesimlerle ilgili büyüme amaçlarını, ekonomik etkinliklerinin ve altyapı kolaylıklarının dağılımını belirlemek üzere hazırlanan planların adına bölge planı denilmektedir.
 • Çevre Düzeni Planı: Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi kentleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır. Çevre düzeni planlarıyla daha çok anakent (büyükşehir) bölgelerinde çevresiyle birlikte ele alınması gereken yerleşim yerlerinde bölge ölçeğindeki planlarla bağlantılı olarak planlama kararları anlatılmaktadır.

İMAR PLANLARI

 • Nazım İmar Planı: Nazım plan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak güncel durum haritaları üzerinde varsa kadastro durumu da işlenmiş olarak çizilen ve toprak parçalarının kullanılış biçimlerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren plandır.
 • Uygulama İmar Planı: Güncel durum haritası üzerine çizilen, varsa kadastro durumu da işlenmiş olan ve plan uygulaması için gerekli bütün ayrıntıları içeren plandır. Uygulama imar planları, nazım imar planlarına aykırı olamazlar.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikteki Plan Kavramları

 • Revizyon İmar Planı: Gerek nazım imar planı gerekse uygulama imar planının gereksinmeleri karşılayamadığı durumlarda planın tümünün ya da bir bölümünün yenilenmesi sonucu elde edilen planlardır.
 • İlave İmar Planı: Uygulanmakta olan imar planının gelişme alanları açısından gereksinmelere yanıt veremediği durumlarda ona bitişik ve onun arazi kullanma kararlarıyla tutarlı ve yine onunla ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış planlar ek imar planı olarak adlandırılır.
 • Mevzii İmar Planı: Uygulanmakta olan imar planının sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda olan alanlar için hazırlanmış ve toplumsal ve teknik altyapı gereksinmelerini kendi içinde karşılamayı öngören planlara mevzii imar planı adı verilir.

Başka Yasalardaki Plan Kavramları

 • İyileştirme (Islah) İmar Planı: 1983 tarih ve 2805 sayılı yasa
 • Turizm Amaçlı Plan: 2634 sayılı Turizmin Özendirilmesi Yasası (1982)
 • Koruma Amaçlı Plan: 1983 yılında çıkarılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası
 • Ulusal Park Geliştirme Planı: 2873 sayılı Ulusal Parklar Yasası
 • Örgütlü Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri için Hazırlanan Planlar: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası
 • Stratejik Plan: İlk düzenleme 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası

İmar Planlarında Değişiklik Yapılması

 • İmar planlarının kağıt üzerinde bırakılmasının ve sağlıksız ve çarpık kentleşmenin ardındaki başlıca nedeni imar planı değişikliklerinin sıklığı ve çoğu kez nesnel kurallara bağlı olmaktan uzak kalışıdır.
 • 3194 sayılı İmar Yasası, imar plan değişikliklerin de planların yapılışındaki yöntemlere uygun olarak yapılacağını öngörmüştür. Bunun anlamı, belediye meclislerinin imar planı değişikliklerini üyelerinin salt çoğunluğuyla yapma yetkisine sahip olmamalarıdır.
 • Bununla birlikte, bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla imar planlarında resmi yapılar ve kuruluşlar için değişiklik yapılması gerektiğinde Bakanlık valilik kanalıyla bunu belediyeye bildirir.
 • Belediye bu konuda bir karar almadığı takdirde Bakanlık belediyenin kararına gerek kalmaksızın uygun görüp onaylayacağı plan değişikliğini yürürlüğe sokar. Bu tür plan değişikliklerine belediyeler uymak zorundadır.
 • Plan değişikliği yapılırken imar planındaki toplumsal ve teknik altyapıyla ilgili dairelerin görüşleri alınacak ve ayrıca söz konusu altyapının yer alacağı alanlara eşdeğerde olan alanların ayrılması sağlanacaktır.
 • Plan değişikliğiyle yapım katsayısı, yapıların katsayıları veya yer bölümlere (parsellere) ayrıma koşulları değiştiriliyor ve bu değişikliklerden sonra nüfus yoğunluğu artıyorsa ancak bu artışa yanıt verecek toplumsal ve teknik altyapı gereksinmesinin karşılanması durumunda böyle bir plan değişikliği yapılabilecektir.
 • Plan değişikliğiyle çıkmaz sokak oluşturulmasında da Yönetmelik engeldir.
 • Karayolunun kent içinden geçişinde değişiklik öngören plan değişiklikleri yapılmadan önce T.C. Karayollarının görüşünün alınması zorunludur.
 • İmar planı değişiklikleri ana plan kararlarını bozmayacaktır. Böyle bir gereksinmenin ortaya çıkması durumunda plan değişikliği yerine yeni bir planın hazırlanması yeğlenecektir.
 • Etkili bir denetim dizgesinin yokluğunda, rant yaratma ve paylaştırma güdüleriyle pek çok belediye meclisi kısa süre önce kabul edilmiş ve onaylanarak kesinleşmiş planları tanınmayacak duruma getiren radikal plan değişiklikleri yapabilmektedir.

İmar Planlarını Uygulama Araçları

 • Bölgeleme
 • Yer bölümleme (Parselleme)
 • Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma ve Acele Kamulaştırma
 • İmar Programı (İzlencesi)
 • Yapı İzni ve Yapı Taslağı

İmar planlama sürecinin en çetin evresini hiç kuşkusuz uygulama oluşturur. Planlar, plan amaçlarına ulaşmayı sağlayacak araçlar yardımıyla yaşama geçirilmedikçe kağıt üzerinde kalmaya mahkumdurlar. Planın uygulanması, başta planı uygulama istencinin varlığı kadar, ekonomik, tüzel, yönetsel kurumsal ve siyasal pek çok koşulun varlığını gerektirir. Bu koşullardan yoksun bir yerel yönetim imar planlarını gerçekleştirme şansını elde edemez.

Planı uygulama istenci salt yerel ve merkezi yönetimde bulunması gerekli ve yeterli bir özellik değildir. Plan kararlarından çıkarları belli ölçülerde etkilenebilecek olan bireylerin de plana sahip çıkmaları gerekir. İmar planlarının uygulamasında planın gerçekçi olarak hazırlanmamış olması, güvenilir nüfus ve kaynak kestirimlerine dayanmaması, gereksinme duyulan toprakların kamunun iyeliğinde olmaması, plan kararlarını gerçekleştirmenin zorunlu kıldığı alçal kaynaklardan yoksunluk ile merkezi ve yerel yönetimler arasındaki siyasal gerginlikler gibi nesnel etmenlerin de rol oynamakta olduğu ve aksaklıklara yol açtığı unutulmamalıdır.

İmar planlarını uygulamak için var olan araçlar birkaç yönden sınıflandırmaya konu yapılabilir. Bir kez, bunlardan bir bölümü belediyelerin imar planlamasından bağımsız olarak her zaman kullandıkları araçlardır. Örneğin, kamulaştırma. Salt belediyelerin imar planlarını uygulamaları amacıyla kendilerine verilmiş olan plan uygulama araçları da vardır. Örneğin, bölgeleme ve yer bölümleme. Araçların bir başka açıdan sınıflandırılmasında ise bunların daha çok alçal nitelikteki yoksa tüzel nitelikte mi olduğuna bakılır. Örneğin, yapı denetimi.

KENTSEL YENİLEME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSE YENİLEME  VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSE YENİLEME  VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel yeniden canlandırma ya da soylulaştırma gibi kavramlara son yıllarda eklenen bir başka kavram da “kentsel dönüşüm” kavramıdır. Kentsel dönüşüm kendiliğinden bir süreç değildir. Toplumsal, ekonomik, kültürel ve hatta siyasal amaçlarla kent parçalarının kullanım biçimine dışardan bir karışma sonucunda gerçekleşir. Dönüştürme etkinliklerine konu yapılan alanlar, gecekondu bölgeleri, yüksek yoğunluklu kaçak apartmanların bulunduğu alanlar, doğal yıkım riski yüksek alanlar, tarihsel kent çekirdekleri ve ekonomik ömrünü doldurmuş görünen kent bölümleridir.

Kentsel dönüşüm, son yıllarda şehirlerin yeniden yapılandırılması, çağdaşlaştırılması ve yaşanabilir hale getirilmesi sürecini ifade eden önemli bir kavramdır. Bu kavram, kentlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapısında kapsamlı değişiklikler yapmayı amaçlar ve çeşitli toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal hedeflerle gerçekleştirilir. Kentsel dönüşüm, kendiliğinden gerçekleşen bir süreç değildir. Belirli hedefler doğrultusunda, planlı ve organize bir şekilde yürütülür. Dış müdahale ile mevcut yapıların yenilenmesi, yenilerinin inşa edilmesi veya mevcut yapıların kullanımlarının değiştirilmesi sağlanır.

DÖNÜŞTÜRME ETKİNLİKLERİNE KONU OLAN ALANLAR

 • Gecekondu Bölgeleri: Plansız ve izinsiz inşa edilmiş yapıların bulunduğu alanlardır. Bu bölgeler, genellikle alt yapı hizmetlerinden yoksundur ve yaşam kalitesi düşüktür.Amaç, bu bölgelerdeki yapıların yıkılarak, yerlerine planlı ve modern konut alanları inşa etmektir.
 • Yüksek Yoğunluklu Kaçak Apartmanların Bulunduğu Alanlar: Kaçak ve plansız yapıların yoğun olduğu şehir alanlarıdır. Amaç, bu yapıların yasallaştırılması, iyileştirilmesi veya tamamen yeniden yapılandırılmasıdır.
 • Doğal Yıkım Riski Yüksek Alanlar: Deprem, sel veya diğer doğal afet riski taşıyan bölgeler. Amaç, bu bölgelerde yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için binaların güçlendirilmesi veya riskli yapıların yıkılarak yeni ve güvenli binalar inşa edilmesidir.
 • Tarihsel Kent Çekirdekleri: Tarihi ve kültürel mirasa sahip, ancak fiziksel olarak eskimiş ve kullanılamaz hale gelmiş bölgeler. Amaç, bu alanların korunarak, restore edilerek ve yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılmasıdır.
 • Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Kent Bölümleri: Ticari veya endüstriyel faaliyetlerin azaldığı, ekonomik olarak canlılığını yitirmiş kent alanları. Amaç, bu alanların ekonomik açıdan yeniden canlandırılması, yeni iş alanlarının ve sosyal donatıların kazandırılmasıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HEDEFLERİ VE FAYDALARI

 • Yaşam Kalitesinin Artırılması: Modern ve yaşanabilir alanlar oluşturarak, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek.
 • Güvenli Yaşam Alanları: Afet risklerine karşı dayanıklı yapılar inşa ederek, şehir sakinlerinin güvenliğini sağlamak.
 • Ekonomik Canlılık: Ekonomik ömrünü doldurmuş alanların yeniden canlandırılması ve şehre yeni ticari ve sosyal alanlar kazandırılması.
 • Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması: Tarihi yapıların restore edilerek korunması ve bu alanların turizme kazandırılması.
 • Sosyal Adalet ve Eşitlik: Gecekondularda veya düşük yaşam standartlarına sahip alanlarda yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi.

Kentsel dönüşüm, şehirlerin planlı ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için önemli bir araçtır. Bu süreç, kentlerin fiziksel yapısının iyileştirilmesi ve modernize edilmesinin yanı sıra, sosyal ve ekonomik yapısının da güçlendirilmesini sağlar. Kentsel dönüşüm projeleri, kapsamlı bir planlama ve koordinasyon gerektirir ve kamu yararını gözeterek uygulanmalıdır. Bu sayede, şehirler daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir hale getirilebilir.

6306 SAYILI AFET RİSKLİ ALANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

6306 sayılı yasa, kentsel dönüşüm süreçlerinde özellikle afet risklerine karşı korunmayı amaçlayan bir düzenlemedir. Yasanın amacı, riskli alanlarda ve yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için gerekli iyileştirme, ıslah, tasfiye ve yenileme çalışmalarını yürütmektir.

 • Yasanın Amacı

“Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, ıslah, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek.”

 • Kapsam ve Sınırlamalar

Kapsam Daraltılması: Yasa, kentsel dönüşümü dar anlamda ele alarak, yalnızca doğal afet riskine karşı korunması gereken alanlarla sınırlamaktadır. Bu durum, diğer amaçlarla yapılabilecek dönüşüm uygulamalarını yasa kapsamının dışında bırakmaktadır.

Coğrafi Alanın Genişletilmesi: Uygulamanın kapsayacağı coğrafi alan genişletilmiş olup, bu da daha geniş alanlarda dönüşüm projelerinin yürütülmesine olanak tanımaktadır.

 • Hukuki Sorunlar ve Eleştiriler

İmar Yasasıyla Uyumsuzluk: Kentsel dönüşüm süreçlerinin 3194 sayılı İmar Yasası dışında ele alınması, imar ve planlama sistemimizde ikili bir yapı oluşturma riski taşımaktadır. Bu, mevcut hukuki çerçevenin dışında yeni bir sistem oluşturulması anlamına gelir ve karmaşa yaratabilir.

Halkın Katılımının Eksikliği: Yasanın uygulanmasında halkın katılımını sağlayacak düzenlemelerin bulunmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Katılımın olmaması, dönüşüm projelerinin toplumsal kabulünü azaltabilir ve projelerin uygulanabilirliğini olumsuz etkileyebilir.

Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmemesi: Yasanın 6. maddesi, dönüşüme ilişkin davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemeyeceğini öngörmektedir. Bu düzenleme, hukuki denetimi zayıflatarak, dönüşüm projelerinin hukuka aykırı olup olmadığının hızlı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyebilir.

 • Toprak Değerinin Paylaşımı ve Adalet

Kamusal Toprak Değerinin Paylaşımı: Kentsel dönüşüm projelerinde kent toprağının artan değeri genellikle kamu harcamalarıyla artmaktadır. Ancak, bu artan değer çoğunlukla kamusal yarar yerine özel çıkarlarla paylaşılmakta, bu da toplumsal adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Adalet ilkesi gereği, artan değerin tümüyle ya da önemli bir bölümünün belediyenin veya devletin

kasasına dönmesi gerekmektedir. Bu, toplumsal kaynakların adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasını

sağlar ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına katkıda bulunur.

6306 sayılı yasa, afet risklerine karşı şehirlerin korunmasını ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasını hedeflese de, uygulama sürecinde çeşitli hukuki ve toplumsal sorunlar doğurmaktadır. İmar yasasıyla uyumsuzluk, halkın katılımının eksikliği ve yürütmeyi durdurma kararının verilememesi gibi konular, yasanın eleştirilen yönleridir. Ayrıca, kentsel dönüşüm projelerinde toprak değerinin adil paylaşımı sağlanmalı ve toplumsal adalet gözetilmelidir. Bu sayede, kentsel dönüşüm projeleri daha sürdürülebilir ve toplum yararına uygun şekilde gerçekleştirilebilir.

ANKARA İMAR AVUKATI

Ankara imar avukatı, imar hukuku konusunda uzmanlaşmış bir Ankara avukatıdır. Ankara imar avukatı, imar hukukuyla ilgili konuları inceleyen, danışmanlık sağlayan, imar hukukuyla ilgili hukuki süreçleri yürüten ve müvekkillerini imar hukukuyla ilgili davalar veya uyuşmazlıklar konusunda temsil eden Ankara avukatlarıdır.

Ankara imar avukatının görevleri hakkında konuşacak olursak:

 • Danışmanlık: Ankara imar avukatının müvekkillerine imar planları, yapı ruhsatları, kamulaştırma süreçleri ve imar hukukuyla ilgili konularda hukuki danışmanlık sağlaması.
 • Dava Hazırlığı ve Temsil: İmar hukukuyla ilgili davalarda Ankara imar avukatının müvekkillerini temsil etmek, dava dosyalarını hazırlamak, mahkemelerde veya ilgili kurumlarda onların haklarını savunmak.
 • Sözleşme ve Belgelerin İncelenmesi: Ankara imar avukatının imar konularıyla ilgili sözleşmelerin incelenmesi, ruhsat başvuruları, imar planları gibi belgelerin imar hukuku açıdan gözden geçirilmesi.
 • Mevzuat Takibi: Ankara imar avukatının müvekkillerini güncel imar mevzuatını takip ederek müvekkillerini mevcut imar hukukuyla ilgili yasal düzenlemeler ve değişiklikler konusunda bilgilendirmek.

Ankara imar avukatının, imar hukuku, idare hukuku, mülkiyet hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış ve bu konularda deneyime sahip olan Ankara avukatlardır. Bu uzmanlık sayesinde, Ankara imar avukatının müvekkillerine imarla ilgili karmaşık konularda rehberlik ederler ve yasal haklarını korumalarına yardımcı olurlar.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malvarlıklarıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren ve taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı, kiralanması, satışı, ipotek edilmesi gibi konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve korunması amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler ve ilkeler içerir.

GAYRİMENKUL HUKUKUNUN KAPSAMI

 • Taşınmaz Mülkiyeti

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların (arsa, arazi, konut, iş yeri vb.) mülkiyetinin nasıl kazanılacağı, devredileceği ve kaybedileceği ile ilgili kurallar düzenlenir. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, tapu sicilinde kayıtlı mülkiyet hakları, bu mülkiyetin devri ve bu devir işlemlerinin geçerlilik şartları ile ilgili düzenlemeleri içerir.

 • Kiracılık İlişkileri

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, gayrimenkul kiralama işlemlerine dair kurallar ve kiracı ile mal sahibi arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlenmesi için kullanılır. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, kira sözleşmelerinin hükümleri, kira bedelinin belirlenmesi ve değiştirilmesi, kira süresi ve tahliye konularını düzenler.

 • İpotek ve Rehin

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve rehin haklarının kurulması, devredilmesi ve sona erdirilmesi ile ilgili kuralları düzenler. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, ipotek işlemlerinin tapu siciline kaydedilmesi ve ipotek alacaklısının haklarının korunmasını sağlar.

 • Eşitlik İlkesi

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku uygulamalarında taraflar arasında eşit muamele yapılması gerekir. İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukukunda mülkiyet ve diğer hakların kullanılmasında ayrımcılık yapılmaması gerekir.

GAYRİMENKUL HUKUKUNUN ÖNEMİ

İmar ve gayrimenkul hukuku kapsamında gayrimenkul hukuku, bireylerin ve kurumların taşınmaz mallar üzerindeki haklarının korunması ve bu hakların güvence altına alınması açısından büyük önem taşır. İmar ve gayrimenkul hukuku, taşınmaz malvarlıklarının ekonomik değer taşıması nedeniyle, ekonomik ve sosyal yaşamda önemli bir yere sahiptir. Taşınmaz malların mülkiyeti, kullanımı ve devri ile ilgili düzenlemeler, hem bireylerin mülkiyet haklarını korur hem de ekonomik faaliyetlerin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATI

Ankara gayrimenkul avukatı geniş bir yelpazeye sahip bir alanda hizmet veren Ankara avukatıdır. Ankara Gayrimenkul davaları genellikle eşya hukukuyla ilişkilidir, fakat bir Ankara gayrimenkul avukatının geniş bir yelpazedeki yasal konularda da bilgi sahibi olması önemlidir. Ankara gayrimenkul davaları, borçlar hukuku, icra iflas hukuku, aile hukuku (örneğin velayet konuları), miras davaları ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi farklı mevzuatlarla da ilişkilidir.

Ankara gayrimenkul avukatı sadece taşınmaz malların satışı veya tapu işlemleri gibi konularda değil, aynı zamanda kiracı-mülk sahibi anlaşmazlıkları, mülkiyet hakkı ihlalleri, ipotekle ilgili uyuşmazlıklar gibi çeşitli konularda da çalışabilirler. Bu nedenle, yalnızca eşya hukuku değil, geniş bir yelpazedeki yasal konularda deneyim ve bilgi sahibi olmak, Ankara gayrimenkul avukatının etkinliklerini ve başarılarını artırır.

Bir Ankara avukatının uzmanlaşma süreci tecrübe kazanmak, belirli alanlarda çalışmak ve zamanla o alanda derinleşmek şeklinde oluşur. Ankara gayrimenkul avukatı, hem teorik hem de pratik bilgiyi sürekli olarak güncel tutarak, işlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için farklı hukuki alanlarda geniş bir perspektife sahip olan Ankara avukatıdır.

ANKARA AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Konusunda uzman bir Ankara imar ve gayrimenkul hukuku Avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara imar ve gayrimenkul hukuku avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.