İş hukuku, bağımlı çalışma durumunu düzenleyen özel hukuk dallarından biridir İş hukuku dalı, özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla birlikte gelişmiş ve günümüze ulaşmıştır. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda, Ankara iş davası, işçi alacakları, kıdem tazminatı alacakları, ihbar tazminatı alacakları, hizmet tespiti davası, işe iade davası ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat ve destekten yoksun kalma ile ilgili süreçleri Ankara iş avukatımızla takip ediyoruz.

Randevu Alın

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, işçilerin haklarını korumayı amaçlayan ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri içeren özel bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek, adil ücret almalarını sağlamak ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak için çeşitli yasal düzenlemeler ve kurallar içerir.

İŞ HUKUKU NEDİR?

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, işçilerin haklarını koruyan ve iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsayan özel bir hukuk dalıdır. İş hukuku, özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla gelişmiş ve günümüze ulaşmıştır. İş hukuku, işçilerin korunmasını hedefler ve bu amaçla çeşitli düzenlemeler içerir. İşçilerin maddi, psikolojik ve sosyal durumlarını düzenleyen iş hukuku, işçi yararına hükümler barındırır ve iş sağlığı ve güvenliği hususunda da önlemler alır.

İş hukuku, en genel anlamda işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenler. Kanun koyucunun iş hukukunu kanuni güvence altına almasının sebebi, işçiyi işverene karşı korumaktır. Değişen ve gelişen hayat koşulları ile işçi sayısı gün geçtikçe artmakta ve bununla birlikte işçi sınıfının korunması ihtiyacı da gündeme gelmektedir. Uygulamada sıkça görülen işçi-işveren arasındaki çatışmaları adil bir şekilde çözüme kavuşturabilmek için bazı hükümler konulmuştur. İş hukuku, gelişen ve değişen hayat şartları ile sosyal ve ekonomik değişiklikler karşısında işçiyi güvence altında tutan, kendine özgü bir hukuk dalıdır.

ANKARA İŞ DAVASI NEDİR?

Ankara iş davası işçi ve işveren arasındaki haksızlıkların düzeltilmesi talebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları kapsar. Ankara iş davası, işten çıkarmaların haksız olduğu iddiaları, çalışma koşulları, mobbing gibi konuları içerebilir.

Ankara iş davası yalnızca işçi ile işveren arasında yaşanan sorunlardan ibaret değildir. Ankara iş davası, iş yerinde meydana gelen kazalar, çalışma koşullarının güvenliği, sendika hakları, toplu iş sözleşmeleri, işe iade davaları gibi bir dizi farklı konuyu kapsar.

Ayrıca, her Ankara iş davası, işçi alacakları talepleriyle sonuçlanmayabilir. Bazı durumlarda Ankara iş davası, işçi veya işveren, sadece haksızlığın düzeltilmesi, belirli bir durumun düzeltilmesi veya hukuki olarak belirsizliklerin giderilmesi amacıyla dava açabilir. Bu nedenle, Ankara iş davası sadece işçi alacakları taleplerle sınırlı kalmaz, aynı zamanda hukuki hakların korunması ve iş ilişkilerinin düzeltilmesi amacıyla da açılabilir. Bu konuda Ankara iş davası alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

ANKARA İŞ DAVASINDA SÜRELER

Ankara iş davası, işe iade, işçinin iş güvencesi altında çalışırken, iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayandırılmadan feshedilmesi durumunda açılan bir davadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, işverenin fesih sebebini göstermemesi veya gösterilen sebebin kanuni geçerliliğinin olmaması durumunda işçi, fesih bildirim tebliğinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine başvurarak Ankara iş davası açabilir.

Ayrıca, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin Ankara iş davasında işçinin işten ayrıldığı tarih baz alınarak 5 yıl içinde dava açılması gerekmektedir. Yıllık izin, fazla mesai gibi ücret ve diğer işçi alacaklarıyla ilgili Ankara iş davası zaman aşımı süresi 5 yıldır. Ankara iş davası alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İŞ DAVASI AVUKATI

İş hukuku ile ilgili mevzuat ve Avukatlık Kanunu veya başka herhangi bir mevzuatta ‘iş davası avukatı’ adı altında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ankara iş avukatı başta Ankara iş davası olmak üzere, işçi alacakları ve iş hukuku ile ilgili davalarda ve işlemlerinde uzmanlaşmış veya çalışmalarını bu alanlara yoğunlaştırmış bir avukatı ifade eder.

Ankara iş avukatının en tecrübelileri ile Ankara iş davasında en çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi Ankara iş avukatı için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara iş avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Ankara İş Avukatı Ankara İş Davası Avukatı İş Hukuku'nda İşçinin ve İşverenin Hakları/Borçları 

İŞÇİ ALACAKLARI NEDİR?

İşçi alacakları, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma karşılığında işçiye ödenen parasal nitelikteki unsurları kapsar. İşçi alacakları ücret, fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı gibi kalemleri içerir. İşçi alacaklarının bazıları, iş ilişkisinin sona ermesine (feshin mevcut olması) bağlı olarak talep edilebilirken, işçi alacaklarının bazıları bu şarta bağlı olmadan her zaman talep edilebilir. İşçi alacakları konusunda alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

KIDEM TAZMİNATI

İşçi alacaklarından kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından kendi isteği dışında işten çıkarılması durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, işçinin iş yerindeki hizmet süresi dikkate alınarak hesaplanır ve işçinin brüt ücreti, kıdemi ve sigortalı olduğu süre temel alınarak belirlenir.

Özellikle işçinin kendi isteği dışında işten çıkarılması durumunda, kıdem tazminatı işçinin mali durumunu korumak ve işten ayrılma ani değişikliklerinden kaynaklanabilecek zorlukları hafifletmek için tasarlanmış bir tazminat türüdür. İşçi alacakları konusunda alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplamak kıdem tazminatı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İHBAR TAZMİNATI

İşçi alacaklarından ihbar tazminatı, işçinin veya işverenin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, taraflardan birinin iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, diğer tarafa geçiş süreci için bir hazırlık süresi tanımak amacıyla ödenir. İşçi alacakları konusunda alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

İhbar tazminatı hesaplamak için ihbar tazminatı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ

İşçi alacaklarından fazla mesai ücreti, işçinin normal çalışma saatleri dışında çalıştığı ve yasal düzenlemelere göre belirlenen saatler için ödenen bir ücret türüdür. Normal çalışma süresi aşıldığında, işçiye normal çalışma ücretinin %50 fazlası ödenir. Yani, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlası, fazla mesai saatleri için ödenen ücret olarak kabul edilir. İşçi alacakları konusunda alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Fazla mesai ücreti hesaplamak için fazla mesai hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

UBGT ÜCRETİ 

İşçi alacaklarından UBGT ücreti, İş Kanunu’nun 47. maddesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerini düzenler. Kanun, ulusal bayram ve genel tatil günleri için çalışmayan işçilere, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödenmesini ve tatil yapmayarak çalışılan her gün için bir günlük ücretin üzerine bir günlük ücreti daha eklenerek toplamda 2 günlük ücretin ödenmesi gerekir. İşçi alacakları konusunda alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

UGBT ücreti hesaplamak için UGBT hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

YILLIK İZİN ÜCRETİ

İşçi alacaklarından yıllık izin hakkı çalışanlar için önemli bir sosyal hak ve dinlenme fırsatıdır. Türkiye’de yıllık izin hakkı, Anayasa ve iş hukuku mevzuatı tarafından güvence altına alınmıştır. İş Kanunu’nda bu hak detaylı olarak düzenlenmiş ve işçilere yıllık izin verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yıllık ücretli izin dönemine giren işçilere ödenecek ücret, genellikle işçinin çıplak maaş üzerinden hesaplanır ve işveren tarafından yıllık izne başlamadan önce peşin olarak ödenir veya avans olarak verilir. İşçi alacakları konusunda alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

Yıllık ücretli izin alacağı hesaplamak yıllık ücretli izin alacağı hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz.

İŞE İADE DAVASI

İşverenin haksız bir nedenle işçiyi işten çıkarması durumunda, işçi işe iade talebiyle Ankara iş davası açabilir. İş Kanunu’nun 20. maddesi, işverenin fesih nedenini geçerli bir sebeple göstermediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı durumlarda işçinin işe iade talebinde bulunabileceğini belirtir.

İşveren, Ankara iş davasında yaptığı feshin haklı bir nedene dayandığını ispatlamakla yükümlüdür. İşçinin işe iade davasında, mahkeme işverenin fesih gerekçesinin geçerli bir nedene dayanıp dayanmadığını değerlendirir. Eğer işveren geçerli bir nedene dayalı olarak işten çıkardığını kanıtlayabilirse, Ankara iş davasında mahkeme işçinin işe iade talebini reddedebilir.

Ancak, işverenin feshin haklı bir nedene dayanmadığını veya fesih prosedürünün hukuka uygun şekilde gerçekleşmediğini kanıtlayamadığı durumlarda, mahkeme işçinin işe iade talebini kabul eder ve işçi alacaklarının ödenmesine karar verir.

Ankara İş Avukatı Ankara İş Davası Avukatı İş Hukuku'nda İşçinin ve İşverenin Hakları/Borçları 

İŞÇİ HAKLARI NELERDİR

İşçi hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile koruma altına alınmıştır. İşçi hakları, çalışma hayatında adil bir ortamın oluşturulmasını, işçilerin güvende hissetmelerini ve haklarını korumalarını sağlar. İş Kanunu, işçi haklarının korunması ve işverenin yetkilerinin sınırlandırılmasıyla işçilerin mağduriyet yaşamamasını amaçlar. Bu çerçevede, işçilerin iş kanunlarından doğan haklarını bilmeleri ve bu haklardan yararlanmaları önemlidir. İşçilerin bu haklarına yazılı sözleşme olmasa dahi yasal koruma altındadır ve bu hakları işverenlerine karşı mahkeme yoluyla Ankara iş davası açarak savunabilirler.

İŞÇİNİN ÜCRETİ

İşçilerin, yaptıkları iş karşılığında belirlenmiş olan işçi alacakları alma hakkı vardır. İşçilerin çalıştıkları süre, nitelikleri ve işverenle yapılan anlaşmalara bağlı olarak belirlenen ücretleri hak etme hakkı korunmaktadır. İş Kanunu, ücretin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini öngörür.

SİGORTASI

SGK primleri işverenin işçileri sigortalı çalıştırmak adına yükümlü olduğu ödemelerdir ve işveren bu primleri ödemekle yükümlüdür. İşçinin bu primlerden feragat etme hakkı yoktur ve işverenin bu primleri çalışanın gerçek maaşı üzerinden ödemesi yasal bir zorunluluktur.

Ancak bazı durumlarda işveren, işçinin gerçek maaşı yerine asgari ücret üzerinden SGK primlerini ödeyebilir. Bu durum, işçilerin uzun vadede bazı hak kayıpları yaşamasına neden olabilir. Örneğin, eksik ödenen primler nedeniyle işçinin emekli maaşı daha düşük hesaplanabilir veya işçi işten ayrıldığında daha az kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Bu durumda işçi, gerçek maaşı üzerinden değil de asgari ücret üzerinden ödenen primler nedeniyle uzun vadede hak kaybı yaşayabilir. Yasal olarak işverenin, işçinin gerçek ücreti üzerinden primlerini düzenli olarak yatırması gerekmektedir. Bu tür durumlarda işçinin bir hukuk danışmanından destek alması önemlidir.

İŞÇİ HAKLARI AVUKATI

Ülkemizde avukatlar genellikle belirli alanlarda uzmanlaşırlar ve hukuk fakültesinden mezun olan her avukat, farklı hukuki konuları takip edebilir. Yasal olarak her avukat, usulüne uygun bir şekilde her türlü davayı takip etme yetkisine sahiptir.

Ancak, bazı avukatlar belli alanlarda deneyim kazanabilir ve bu alanda daha fazla bilgi birikimi edinebilirler.

Bu nedenle “işçi hakları avukatı” ifadesi, iş hukuku davaları, işçi alacakları davaları ve diğer işçi hakları ile ilgili davalara bakan avukatı ifade eder. Bu avukatlar, Ankara iş davasıyla ilgili süreçleri daha iyi anlayabilir ve müvekkillerine iş hukuku  konularında özel bir uzmanlıkla yardımcı olabilirler.

Ankara İş Avukatı Ankara İş Davası Avukatı İş Hukuku'nda İşçinin ve İşverenin Hakları/Borçları 

İŞVEREN HAKLARI NELERDİR

İşverenlerin de iş hukuku çerçevesinde bir dizi hakları bulunmaktadır. İşverenler bu haklarını Ankara iş davasında sunabilirler. İşveren hakları, işçilerle olan ilişkileri, işletme yönetimi ve iş süreçlerini düzenleyen yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Örnek olarak işverenin gerekli koşullar oluştuğunda haklı nedenle iş sözleşmesini fesih hakkı bulunmaktadır. İşçinin işverene borçları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 395- 400. Maddelerinde gösterilmiştir.

 • Bizzat çalışma borcu
 • Özen ve sadakat borcu
 • Teslim ve hesap verme borcu
 • Fazla Çalışma Borcu
 • Düzenlemelere ve Talimata Uyma Borcu
 • İşçinin Kusurundan Sorumluluğu

Bu sorumluluklara ek olarak İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerine Uyma Borcu da bulunmaktadır.

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASI TAZMİNATI

İş kazaları, işçinin haklarını korumak adına önemli bir konudur ve bu tür durumlarda işçilere maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğar. Ancak her olayın iş kazası olarak kabul edilmez. Yaşanan kazanın Ankara iş davasında iş kazası kabul edilebilmesi için belirli kriterleri sağlaması gereklidir ve hukuki açıdan bu durumun değerlendirilmesi önemlidir.

İŞ KAZASI

İş kazası kavramı, işçinin işle ilgili görevleri yerine getirirken meydana gelen ve kişinin bedensel veya ruhsal sağlığını etkileyen olayları ifade eder. Bu tür bir olayın “iş kazası” olarak kabul edilmesi, yasal ve hukuki açıdan belirli kriterlere uygun olması gerektiğini vurgular.

İş kazası olabilmesi için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekir:

 • İş İlişkisi: İşçi, işverenin emri veya işi gereği çalışma faaliyetlerini yerine getirirken bu olay gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Zarar Verici Olay: İş kazası, bedensel veya ruhsal sağlığı etkileyen, yaralanma, hastalık veya ölümle sonuçlanabilen bir olayı ifade eder. Bunlar genellikle bir kaza, yaralanma veya meslek hastalığı şeklinde ortaya çıkabilir.
 • İş Bağlantısı: Olayın işle bağlantılı olması gerekir. Yani, işçinin işle ilgili görevleri yerine getirirken veya işverenin işi için görevlendirilmişken gerçekleşmiş olmalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3 Maddesinin 1.Fıkrasının g Bendinde “İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı” denilerek iş kazalarının sadece işyerinde değil işin yürütülürken de meydana gelebileceği belirtilmiştir.

İŞ KAZASI TAZMİNATI

İş kazaları, işçilerin iş yerinde veya işverenin görevlendirdiği alanlarda yaşadığı ve bedensel veya ruhsal zarara yol açan olaylardır. İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülüklerine uygun davranmaması sonucunda meydana gelen bu kazalar, hukuki sorumluluğu beraberinde getirebilir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 417/3. maddesi, işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu işçinin ölümüne veya bedensel zarara uğraması durumunda, işverenin bu zarardan sorumlu tutulabileceğini ifade eder. Bu durumda işveren, işçinin veya yakınlarının uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlü olabilir.

Ankara iş davası, işverenin hukuki sorumluluğunu belirlemek ve işçinin veya yakınlarının uğradığı zararların tazminini sağlamak için açılan bir davadır. Ankara iş davası sürecinde işverenin kusurlu davranışları, kazanın oluşumu ile arasındaki illiyet bağı ve işçinin zararları tespit edilmeye çalışılır. SGK’nın karşılamadığı zararlar için işçi veya yakınları işverene karşı bu tür bir dava açabilirler.

Ancak her durumda işverenin sorumluluğu ve tazminat miktarı davaya göre değişebilir. Kanıtların ve durumun detayları, mahkeme sürecinde işçinin veya yakınlarının talep ettiği tazminatın belirlenmesinde etkili olur.

İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Türk Hukuku’nda işçi ve işveren ilişkileri, Borçlar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu altında düzenlenmiştir. Hizmet akdi, her iki kanunda da benzer bir şekilde tanımlanmıştır ve temel unsurları büyük ölçüde aynıdır.

İş sözleşmesinin sonlandırılması genellikle taraflardan birinin iradesiyle gerçekleşir. İş sözleşmesinin feshi, işçi veya işverenin diğer tarafa yazılı veya sözlü olarak fesih bildirimi yapmasıyla gerçekleşir. İhbar şartlarına uyulması, fesih bildiriminin geçerliliği için önemlidir.

Bir işçinin işten ayrılması durumunda, ihbar süresine uygun hareket etmesi gerekir. Bu süre içinde, işçiye iş arama izni tanınabilir. İş Kanunu’na göre, işçi kendi isteğiyle iş sözleşmesini sonlandırsa dahi, bu durumda bile günlük 2 saat iş arama iznini kullanma hakkına sahiptir. Bu süreç, işçinin işten ayrılma kararından sonraki iş arama sürecini kolaylaştırmak amacıyla sağlanır ve işçinin yeni bir iş bulabilmesi için zaman tanır.

HAKLI NEDENLE FESİH

Haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi, İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu nedenle işçinin veya işverenin haklı sebeplerle iş sözleşmesini derhal feshetmesi mümkündür.

İş Kanunu’na göre, haklı nedenle fesih durumunda ihbar süresine uyulması gerekmez çünkü iş akdini sonlandırmak isteyen tarafın belirli bir süre daha işe devam etmesini beklemek, haklı nedenle fesih hakkını kullanan tarafın hakkını korumaz. Bu durumda ihbar tazminatı ödemesine gerek kalmaz.

İşçinin iş akdini haklı nedenle feshetme durumları 24. madde altında düzenlenirken, işverenin iş akdini haklı nedenle feshetme durumları ise 25. madde altında belirtilmiştir. Her iki durumda da haklı nedenler belirtilmiş olup, bu nedenlere dayanarak iş sözleşmesinin feshi mümkün olabilir.

İŞ YERİNDE MOBBİNG

Mobbing, bir kişi veya grup tarafından bir çalışana karşı sistematik bir şekilde uygulanan psikolojik taciz, baskı, aşağılama, tehdit gibi davranışları içerir. Bu durum, çalışanın iş performansını düşürebilir, psikolojisini olumsuz etkileyebilir ve iş yerindeki genel huzuru bozabilir.

Mobbing olgusunu belirlemek için bazı unsurlar bulunmalıdır. Bunlar şunları içerebilir:

 • Sistematik ve sürekli bir biçimde gerçekleşen davranışlar: İzole olaylar yerine, devamlılığı olan ve belirli bir süre boyunca tekrar eden eylemler.
 • Hedef alma ve istismar: Belirli bir kişinin sürekli olarak hedef alınması, dışlanması veya tacize maruz kalması.
 • Çalışma ortamında huzursuzluk yaratma: Kişinin işini yapmasını engelleyecek, rahatsız edici ve huzursuzluk yaratacak davranışlar.
 • Kişinin psikolojisini etkileme: Kişinin psikolojik olarak rahatsız olmasına, strese girmesine veya duygusal olarak etkilenmesine yol açma.

Bu unsurlar, mobbing durumunu belirlemek ve tanımlamak için dikkate alınan kriterlerden sadece bazılarıdır. Her durum farklı olabilir ve somut bir değerlendirme gerektirebilir.

Mobbing durumuyla başa çıkmak için kişinin izlediği adımlar oldukça önemli. Mobbing durumunun kanıtlanması ve bu durumla ilgili adımlar atılabilmesi için deliller önemli bir rol oynar. Ancak, kişinin bu delilleri toplarken yasalara uygunluğunu sağlaması gerekmektedir.

Mobbinge maruz kalan bir işçi, haklarını korumak için hukuki yollara başvurmalıdır. Mobbing davası, işçinin mobbinge maruz kaldığını kanıtlamak ve bu durumdan kaynaklanan tazminat veya diğer haklarını talep etmek amacıyla açılır.

Bu davalar, işçinin yaşadığı mobbing durumunu kanıtlaması gerektiğinden, delillerin toplanması ve olayın detaylı bir şekilde belgelenmesi önemlidir. Mobbinge maruz kalındığının ispatlanması, genellikle belgelere, tanıklara veya durumu destekleyen kanıtlara dayanır.

Mobbing davaları işçinin iş sözleşmesinin feshinden önce veya sonra açılabilir. İşçi, mobbing durumunun varlığını ispatladığı takdirde, haksız fesih durumlarında olduğu gibi tazminat, maddi-manevi zararların karşılanması veya işe iade gibi taleplerde bulunabilir.

İŞ YERİNİN DEVRİ

İşyerinin veya bir bölümünün devri konusu İş Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir işyerinin veya bir bölümünün hukuki bir işlemle başka bir kişiye devredilmesi mümkündür. Bu devir işlemi sonucunda, işyerinde veya o bölümde mevcut olan tüm iş sözleşmeleri, bu sözleşmelerde yer alan işçi alacakları, haklar ve borçlar birlikte devralan kişiye geçer.

Devir işlemi tamamlandığında, devralan kişi artık işveren konumuna gelir ve iş sözleşmelerindeki tüm yükümlülükleri devralır. Bu durumda, çalışanlar iş sözleşmeleri, işçi alacakları,  hakları ve işlerine ilişkin tüm koşullar bakımından yeni işveren ile ilişkili hale gelirler.

4857 Sayılı İş Kanunu 6. Maddesinde “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.” ifadesi ile konu düzenlenmiştir.

İŞ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI

Zamanaşımı, bir alacak hakkının belirli bir süre içinde yasal yollara başvurulmaması sonucunda alacak hakkının dava edilebilme özelliğini yitirmesine yol açar. Yani, işçi alacakları hukuki olarak varlığını sürdürse de, yasal süre içinde Ankara iş davası açılıp mahkemeye taşınmaz veya talep edilmezse, işçi alacakları artık yargı yoluna başvurulamayan bir eksik borç haline gelir. Bu konuda alanında uzman bir Ankara iş avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

4857 Sayılı İş Kanunu 32. Maddesinde “Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.” ifadesi ile iş hukukunda zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir.

İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK 

1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren düzenleme ile iş hukukunda işçi ve işveren arasındaki belirli işçi alacakları için arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, işçi ve işveren arasındaki belirli işçi alacağı uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk sürecini zorunlu hale getirdi. Ancak iş kazaları veya meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat alacakları bu kapsama alınmamıştır.

Arabuluculuk süreci, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan bir yoldur. Arabuluculuk, tarafların uzlaşma sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

İŞ HUKUKU AVUKATI

İş hukuku ile ilgili mevzuat ve Avukatlık Kanunu veya başka herhangi bir mevzuatta ‘iş hukuku avukatı’ adı altında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ankara iş hukuku avukatı başta Ankara iş davası olmak üzere, iş hukuku ile ilgili davalarda ve işlemlerinde uzmanlaşmış veya çalışmalarını bu alanlara yoğunlaştırmış bir avukatı ifade eder.

Ankara iş hukuku avukatının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi Ankara iş hukuku avukatı için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara iş hukuku avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

İŞ AVUKATI ANKARA

İş hukuku ile ilgili mevzuat ve Avukatlık Kanunu veya başka herhangi bir mevzuatta ‘iş avukatı’ adı altında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ankara iş avukatı başta Ankara iş davası olmak üzere, işçi alacakları ve iş hukuku ile ilgili davalarda ve işlemlerinde uzmanlaşmış veya çalışmalarını bu alanlara yoğunlaştırmış bir avukatı ifade eder.

İŞ HUKUKU AVUKATI ÜCRETSİZ DANIŞMA

İşçiler ve işverenler, hayatlarının farklı anlarında karşılaştıkları durumlarla ilgili Ankara iş hukuku avukatına ücretsiz danışma ihtiyacı hissedebilirler. Bu sayede insanlar, hukuki sorunlar ortaya çıkmadan önce alanında uzman bir Ankara iş hukuku avukatına ücretsiz danışarak sorunları çözebilirler veya ilerleyen süreçlerde doğru adımları atarak sorunları çözme konusunda daha iyi hazırlıklı olabilirler.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak, herkesin online hukuki destek alabilmesi için danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Danışmanlık almak için  İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara iş hukuku avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.