Etik ihlal avukatı Kayseri, etik ihlal alanında uzman ve etik ihlal davalarında tecrübeli olan Kayseri avukatıdır.

ETİK NEDİR?

Etik, genel olarak doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün, adil ve adaletsizliğin, dürüstlük ve dolandırıcılığın, doğruluk ve yanıltmanın değerlendirilmesiyle ilgilenen bir felsefi disiplindir. Etik, bireylerin ve toplumların moral değerleri, normları ve sorumluluklarıyla ilgili düşünce ve davranışlarını inceleyen bir alan olarak karşımıza çıkar.

Etik, ahlaki değerleri belirlemeye ve yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu değerler, bireylerin ve toplumların davranışlarını şekillendiren temel prensiplerdir. Etik, ahlaki sorunlar, doğruluk ve dürüstlük, adalet, özgürlük, haklar ve sorumluluklar gibi konuları ele alır.

İnsanlar arasındaki etik anlayışlar, kültürel, dini, felsefi ve kişisel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Etik, bireylerin ve toplumların değer sistemlerini anlamak ve anlamlandırmak için kullanılan bir araç olabilir. Etik, aynı zamanda meslek etiği gibi özel alanlarda da uygulanabilir, bu durumda belirli bir meslek ya da sektörde kabul edilen etik normlar ve sorumluluklar belirlenir.

ETİK İHLAL NEDİR?

Etik ihlal, bireyin veya kurumun etik kurallara, değerlere veya standartlara aykırı davranış sergilemesi durumunu ifade eder. Bu, kabul edilen ahlaki normlara, dürüstlük prensiplerine, adalet anlayışına veya toplumun değerlerine karşı gelmek anlamına gelir. Etik ihlaller, bir kişinin veya kurumun güvenilirliğini zedeleme, itibar kaybına neden olma ve hatta hukuki sorumlulukla sonuçlanabilme potansiyeline sahiptir.

Etik ihlal, eğitim ve öğretim ortamlarında, özellikle de akademik kurum ve programlarda, etik kuralların ve standartların ihlal edilmesini ifade eder. Bu tür ihlaller öğrenciler, öğretim elemanları veya araştırmacılar arasında ortaya çıkabilir. Akademik etik ihlaller, öğrencilerin eğitim süreçlerini adil ve dürüst bir şekilde geçirmelerini, araştırmacıların bilimsel etik kurallara uymalarını ve öğretim elemanlarının öğrencilere adaletli bir şekilde davranmalarını sağlamayı amaçlayan bir dizi kurala tabidir.

Etik ihlaller genellikle bir toplum, kurum veya meslek içinde belirlenmiş etik kuralların ihlali olarak kabul edilir ve bu tür durumlar eleştirilir. Etik ihlallerle başa çıkmak için kurumlar genellikle iç denetim süreçleri, etik kuralları ve cezai tedbirler gibi önlemler alabilirler.

ETİK İHLAL TÜRLERİ NELERDİR?

Etik ihlaller, eğitim ve araştırma ortamlarında meydana gelen etik dışı davranışları ifade eder. Bu ihlaller genellikle öğrenciler, öğretim elemanları veya araştırmacılar arasında görülebilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİNDE YER ALAN ETİK İHLAL TÜRLERİ

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde yer alan etik ihlal türleri intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık olarak tanımlanmıştır. İsmen bu şekilde yapılan tanımlarla birlikte “Diğer etik ihlal” türleri şunlardır:

 • Destek alınarak yürütülen araştırmalarda kişi ve kurum katkılarını belirtmemek,
 • Kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
 • İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak,
 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
 • İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
 • Bilimsel çalışmalar için oluşturulan kaynakları amaç dışı kullanma
 • Haksız ve temelsiz etik ihlal isnadında bulunmak,
 • Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
 • Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
 • Araştırmaya başlamadan önce alınması gereken izinleri almamak.
 • Çalışmalarda ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı davranmak.
 • Sağlığa ve çevreye zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirmeme,
 • Araştırmalarda elde edilen bilgileri ölçülü kullanmamak ve bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek
 • Araştırma, yayınlar veya başvurularda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİNDE YER ALAN DOÇENTLİK ETİK İHLAL TÜRLERİ

Doçentlik etik ihlal türleri ile diğer aşamalardaki türler arasında farklılık yoktur. Doçentlik önemli bir aşama olduğundan mevzuat bu aşamadaki etik incelemenin özel olarak ÜAK tarafından yapılmasını öngörmüştür. ÜAK Etik Yönergesinde yer alan ihlal türlerine bakıldığında genel olarak YÖK Etik Yönergesi ile benzer tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Sonradan ihdas edilen ÜAK Etik Yönergesinde farklı olarak;

 • “Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak” şeklindeki ihlalin kaldırıldığını,
 • “Akademik teamüllere aykırı olarak bir doçent adayında etik açıdan beklenmeyen tutum ve davranışlarda bulunmak.” şeklinde yeni bir ihlal türü ortaya çıkarıldığı,
 • Ayrıca “endekste olmayan dergiyi endekste göstermek, hakemli olamayan dergiyi hakemli göstermek” şeklindeki eyleminde düzenlendiği,
 • Bazı maddelerin birleştirildiği

görülmektedir. Doçentlik sürecindeki etik incelemeleri yürütme görevi YÖK’te iken mevzuat değişikliği ile bu görevin ÜAK’a devredilmesi durumundan dolayı ÜAK Etik Yönergesi, YÖK Etik Yönergesinin devamı olarak düşünülebilir.

TUBİTAK ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU YÖNETMELİĞİ YER ALAN ETİK İHLAL TÜRLERİ

TÜBİTAK AYEK Yönetmeliğinde de benzer düzenlemeler olmakla birlikte ifade ve kavramların farklılaştığı görülmektedir. TÜBİTAK AYEK Yönetmeliğinin 9. maddesinde etiğe aykırı davranışlar düzenlenmiştir. Bu maddeye göre uydurma, çarpıtma, aşırma, dilimleme, destekleyen kuruluşu belirtmeme, haksız yazarlık, kurumun sağladığı olanakları amaç dışı kullanım, görevi ihmal ve kötüye kullanım ile asılsız etik ihlal iddiasında bulunmak etik ihlal davranışı olarak belirlenmiştir.

ETİK İHLAL İNCELEMESİ NASIL BAŞLAR?

Etik ihlal incelemesi, bir kurum, organizasyon veya eğitim kurumu içinde meydana gelen şüpheli etik dışı davranışları araştırmak ve çözümlemek amacıyla başlatılan bir süreçtir. İnceleme önceden belirlenmiş etik kurallarına uymayan veya ihlal eden durumları belirlemek ve bu durumları düzeltmek için yapılır.

JÜRİ İDDİASI İLE ETİK İHLAL İNCELEMESİ BAŞLATILMASI

Akademik atama ve terfilerin her aşamasında mevzuat eğer jüri incelemesi ön görüyorsa jürilerden bilimsel ve objektif rapor hazırlamaları istenir. Jüri üyeleri hazırlayacakları raporda inceleme yaptıkları çalışmalar hakkında etik ihlal iddiasında bulunabilirler. Bu süreç kadro başvurularında olabileceği gibi unvan başvurularında da söz konusu olabilir. Akademik yükselmelerde doçentlik süreci ise ÜAK’ın, diğer aşamalarda üniversiteler ve rektör söz konusu ise YÖK’ün işlemleri söz konusu olmaktadır.

İHBAR VE ŞİKAYET İLE ETİK İNCELEME BAŞLATILMASI

Gerek Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gerek Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gerekse diğer mevzuat kapsamında herkes yazılı olarak taleplerini ilgili kurumlara iletebilmektedir. Dilekçe hakkının kötüye kullanılması veya ceza hukuku anlamında suç oluşturacak bir eylem oluşturması dışında kişilerin bilim dünyasına kazandırdığı yayınlar ve çalışmalarla ilgili olarak ihbar ve şikâyet yapılabilmektedir. Etik ihlallerle ilgili düzenlemelere göre somut isnat ve belgelerle yapılan ihbar ve şikayetler ilgili etik kurullar ya da etik komisyonlar tarafından görüşülerek karara bağlanmak zorundadır.

RE’SEN BAŞLAYAN ETİK İNCELEMELER

YÖK, ÜAK, TÜBİTAK veya üniversitelerce yapılan bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin incelemelerde yetkili etik komisyon ya da kurullar ile disiplin amirleri etik ihlal eylemini öğrendikleri tarihten itibaren re’sen/kendiliğinden inceleme başlatabilirler. Kendiliğinden başlatılan etik incelemeler de diğer incelemeler gibi mevzuata uygun olarak savunma alınıp bilimsel gerekçeler çerçevesinde sonlandırılmaktadır.

ETİK İHLAL KARARINA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

Etik ihlal davaları üniversiteler, ÜAK, YÖK ya da Tubitak tarafından verilen etik ihlal kararlarına karşı idare mahkemesinde açılmaktadır.  Etik ihlal kararının iptali davası etik ihlal kararlarının ilgiliye tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Etik ihlal mahkeme kararları ise etik ihlal eyleminin iddiaya konu eserlerde vuku bulup bulmadığının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucu verilmektedir.

Etik ihlal kararlarına karşı itiraz dava şartı değildir. İtiraz edilmeden de dava açılabilir. Üniversitelerde etik ihlal kararı sonrası disiplin cezası işlemi tesis edildiği için etik kurul raporuna değil disiplin amirince verilen nihai işleme karşı dava açılmaktadır. ÜAK etik komisyon kararı ise üniversitedekinden farklı olarak doçentlik başvurusunun iptali sonucunu doğurduğundan bu işleme karşı dava açılmaktadır. YÖK işlemi ise üniversite mesleğinden çıkarma yönünde olduğunda doğrudan dava açılabilecek düzeydedir. Aynı şekilde TUBİTAK Ayek işlemi sonrasında idari yaptırım kararı verildiğinden bu karara karşı dava açılabilir.

Etik ihlal davalarında hangi mahkemenin yetkili olduğunun tespiti ile etik ihlallerinin incelenmesinde zamanaşımı konuları da ayrıca önem arz etmektedir. Etik İhlal Davalarında Yetkili Mahkeme Kararı yazımızdan bu konuda Danıştay tarafından verilen kararı okuyabilir ve Etik İhlallerinin İncelenmesinde Zamanaşımı konulu yazımızdan ise zamanaşımı hususunda bilgi alabilirsiniz

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ

Etik ihlal davaları karmaşık ve spesifik konulardan oluştuğu için bir etik ihlal avukatı Kayseri, taraflara hukuki rehberlik sağlamak, dava sürecini yönetmek ve müvekkil haklarını korumak için önemli bir rol oynar.

Hukukumuzda etik ihlal avukatı Kayseri gibi bir düzenleme bulunmamaktadır. Her avukat her davaya kural olarak bakabilmektedir. Ancak günümüzde avukatlar belirli alanlara odaklanarak belirli alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Etik ihlal avukatı Kayseri, etik ihlal alanında uzmanlaşmış ve etik ihlal davalarıyla ilgili deneyime sahip olan Kayseri avukatlarıdır.

Etik ihlal kararlarının hukuki süreçleri karmaşık olabilir, bu nedenle uzman bir etik ihlal avukatı Kayseri rehberliği önemlidir.

Etik ihlal davalarında ortaya çıkabilecek sonuçlar durumun daha kötüye gitmesine sebep olabilir. Bu nedenle, hak sahibinin haklarını korumak ve hukuki uyuşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek için etik ihlal konusunda deneyimli bir Kayseri avukatından destek almak son derece önemlidir. İyi bir etik ihlal avukatı Kayseri, hem hakları koruma stratejilerini belirlemekte hem de müvekkilinin haklarını mahkemede başarıyla temsil etmekte yardımcı olabilir.

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ’NİN VERDİĞİ HİZMETLER

Etik ihlal avukatı Kayseri, müvekkillerine etik ihlal kararlarının hukuki süreçlerinde yardımcı olur ve savunma stratejileri geliştirir. Etik ihlal avukatı Kayseri sunduğu hizmetler şu şekilde özetlenebilir:

 • Danışmanlık Hizmetleri: Etik ihlal avukatı Kayseri, müvekkillerine etik konularında danışmanlık sağlarlar. Bu danışmanlık, kurum içi etik politikaların oluşturulması, uygulanması ve yenilenmesi konularını içerebilir.
 • Etik İhlal İncelemesi: Etik ihlal avukatı Kayseri, müvekkillerinin şikayetleri üzerine etik ihlal iddialarını inceleyebilirler. Bu inceleme, belgelerin toplanması, tanık ifadelerinin alınması ve durumun değerlendirilmesini içerir.
 • Mahkeme Temsil: Etik ihlal davaları durumunda, Etik ihlal avukatı Kayseri müvekkillerini mahkemede temsil edebilirler. Bu, davanın savunulması veya müvekkillerin haklarını koruma amacıyla yapılır.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Etik ihlal durumlarında, mahkeme dışı çözüm yollarını aramak da önemli olabilir Etik ihlal avukatı Kayseri müvekkillerine müzakere ve arabuluculuk hizmetleri sağlayarak uyuşmazlıkları çözmeye çalışabilirler.
 • İşyeri Eğitimi: Etik ihlal avukatı Kayseri, işyerlerine etik konularda eğitim ve seminerler düzenleyerek çalışanların etik kurallara uyumunu artırabilirler.
 • İş Hukuku Hizmetleri: Etik ihlal avukatı Kayseri, iş hukuku konularında da hizmet sunabilirler. Bu, iş sözleşmeleri, işçi hakları, işe iade davaları gibi alanları içerir.
 • Hukuki Belge Hazırlama: Etik politikalarının oluşturulması, şirket içi kuralların yazılması gibi konularda hukuki belge hazırlama hizmeti sağlarlar.

Etik ihlal avukatı Kayseri sunduğu hizmetler, duruma ve müvekkilin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, bu avukatlar müvekkillerine etik konularında rehberlik eder ve etik ihlallerle ilgili hukuki süreçte yardımcı olurlar.

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ BAKTIĞI DAVALAR

Etik ihlal avukatı Kayseri, etik ihlal konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. Etik ihlal avukatı Kayseri, müvekkillerinin etik ihlal kararlarına karşı hukuki mücadelelerini yönetir Etik ihlal avukatı Kayseri baktığı davalardan bazı örnekler ise;

Etik ihlal avukatı Kayseri, eğitim kurumları, öğrenciler veya öğretim elemanları arasındaki akademik etik ihlallerle ilgili davalara odaklanır. Etik ihlal avukatı Kayseri, baktığı davalardan bazıları ise;

 • İntihal Davaları: Öğrencilerin veya öğretim elemanlarının, başka bir kişinin çalışmalarını kendi eserleri gibi sunması durumunda ortaya çıkan intihal davalarına bakarlar.
 • Araştırma Dolandırıcılığı İddiaları: Bilimsel araştırmalarda veri uydurma, sonuçları manipüle etme veya araştırma etiği kurallarını ihlal eden davaları inceleyebilirler.
 • Sınav Hileleri: Öğrencilerin sınavlarda hile yapması veya öğretim elemanlarının sınav süreçlerinde etik dışı davranışları ile ilgili davalara bakarlar.
 • Öğrenci Hakları İhlali Davaları: Öğrencilere haksızlık yapılması, adaletsiz değerlendirme veya disiplin cezaları ile ilgili davalara bakarlar.
 • Akademik İtibarı Zedeleyen İddialar: Akademik personel arasındaki itilaflar veya bir öğretim elemanının akademik itibarını zedeleyen iddiaların incelenmesi.
 • Eğitim Kurumlarıyla İlgili Hukuki İhtilaflar: Eğitim kurumları ile ilgili genel hukuki ihtilaflar, öğrenci disiplini, öğrenci hakları, eğitim politikaları gibi konular.
 • Akademik Politika İhlali Davaları: Eğitim kurumlarının belirlediği akademik politika ve kurallara aykırı davranışlardan kaynaklanan hukuki ihtilaflara bakarlar.

Etik ihlal davaları eğitim hukuku, disiplin kuralları ve etik normlar gibi alanlarda uzmanlık gerektirir. Etik ihlal avukatı Kayseri, müvekkillerini bu tür davalarla ilgili olarak temsil eder ve hukuki danışmanlık sağlar.

ETİK İHLAL DAVASI MASRAF VE HARÇLARI

Etik ihlal davası masraf ve harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. 2024 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken etik ihlal davasının, harcı, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında olmaktadır. Etik ihlal davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir. Ayrıca etik ihlal davası nedeniyle açılacak maddi veya manevi tazminat davasının türüne ve istenecek tazminat miktarına göre de bu rakam değişebilmektedir. Masraf ve harç konusunda dava harcı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ SEÇİMİ

Etik ihlal avukatı Kayseri seçimi, etik ihlal davası surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve davanın başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Kayseri avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 • Davanızı Anlama: Etik ihlal davası sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunları belirleyin.
 • Hukuki İhtiyacınızı Belirleme: Davanızla ilgili özel hukuki ihtiyaçlarınızı belirleyin. Örneğin, Etik ihlal davanızla ilgili taleplerde bulunabilirsiniz.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan alanda uzmanlaşmış Kayseri avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Uzmanlık ve deneyim oldukça önemlidir, bu yüzden avukatın özgeçmişi, daha önce benzer davalarda çalışıp çalışmadığı, bu alandaki başarıları ve müvekkil ilişkileri gibi konuları gözden geçirmek faydalı olabilir. Web sitelerindeki iletişim bilgileri aracılığıyla avukatlarla iletişime geçebilir ve ihtiyaçlarınızı konuşabilirsiniz.

Örneğin, internet üzerinde “Kayseri avukat” araması yapıp Kayseri avukatlarının internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi inceleyerek uzman Kayseri avukat ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Kayseri avukatlarıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Deneyim ve Uzmanlık:

“Etik ihlal davalarında ne kadar deneyiminiz var ve benzer davalarda daha önce nasıl sonuçlar elde ettiniz?”

“Etik ihlal davası konusunda özel olarak uzmanlaştığınız veya önceki müvekkillerinizle benzer durumlarda başarı elde ettiğiniz örnekler var mı?”

 • Strateji ve Beklentiler:

“Davamla ilgili en etkili strateji nedir ve beklentilerimi karşılayabileceğinizi düşünüyorsunuz?”

“Dava sürecinde benimle nasıl iletişim halinde olacaksınız ve kararlarıma ne kadar dahil olabileceğim?”

 • Ücretlendirme Politikası:

“Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplandığını öğrenebilir miyim?”

“Ödemeler ve masrafların takvimi hakkında bana daha fazla bilgi verebilir misiniz?”

 • Davanın Süresi ve Sonucu:

“Davanın ne kadar süreceği ve sonucu hakkında önceden bir tahminde bulunabilir misiniz?”

“Hangi aşamalardan geçeceğimizi ve sonucun ne zaman ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?”

Bu sorular, avukatınızın uzmanlığı, iletişim tarzı, ücret politikası ve davanın muhtemel seyri hakkında size daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, Kayseri avukatınızın size güven verip vermediğini ve durumunuzu anladığını hissetmeniz de önemlidir. Bu görüşmeler, en uygun avukatı seçme sürecinde size rehberlik edebilir.

4.ADIM: ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Kayseri avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Kayseri avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Kayseri avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Kayseri avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Kayseri avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Kayseri avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Kayseri avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca iletişim konusunu maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Açık İletişim: Kayseri avukatınızla başlangıçtan itibaren açık iletişim kurun. Beklentilerinizi, endişelerinizi ve davanızla ilgili önemli her türlü bilgiyi paylaşın. Aynı şekilde, avukatınızın size olan beklentilerini ve taleplerini de anlayın.
 • Düzenli Güncellemeler: Kayseri avukatınızdan, davanızın ilerlemesi hakkında düzenli olarak güncellemeler alın. Dava sürecindeki her aşamada neler olup bittiğini ve gelecekteki adımları öğrenmek, size güven verecek ve sürecinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Hızlı Geri Dönüş: Herhangi bir gelişme veya endişe olduğunda, Kayseri avukatınıza hızlı bir şekilde başvurabilmelisiniz. İyi bir iletişim, bu tür durumların etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.
 • Karar Almada Etkili Rol Oynamak: Kayseri avukatınızın size danışmadan önemli kararlar almamasını bekleyebilirsiniz. Bu, davanızın yönetimi ve stratejisinin üzerinde etkin bir rol oynamanıza olanak tanır.
 • Hukuki Terimleri Anlamak: Mümkünse, Kayseri avukatınızın size kullandığı hukuki terimleri ve sürecin detaylarını anlamanız önemlidir. Bu, karar alma sürecinizi güçlendirir ve avukatınızla daha iyi iş birliği yapmanıza yardımcı olur.
 • Ücret ve Maliyetlerin Şeffaflığı: Kayseri avukatınızla ücretler ve maliyetler konusunda şeffaf bir iletişim sürdürün. Hangi hizmetlerin ücretlendirildiğini, beklenmeyen masrafları ve ödeme planını anlamak önemlidir.

Bu unsurları göz önünde bulundurarak, avukatınızla sağlam bir iş birliği ve etkili bir iletişim kurabilir, davanızın başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunabilirsiniz.

6.ADIM: ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ SEÇMEK

Sonuç olarak, etik ihlal avukatı Kayseri seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir Kayseri avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Kayseri avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Etik ihlal avukatı Kayseri ücreti davanın niteliğine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Kayseri avukatları isterlerse Kayseri Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Kayseri Barosu En Az Ücret tarifesi, asgari olarak Kayseri’deki davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her dava farklıdır ve müvekkiller, Kayseri avukatlarıyla veya hukuk bürolarıyla özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

Kayseri Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, etik ihlal davalarında Kayseri avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de etik ihlal alanında uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Kayseri avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Kayseri avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Etik ihlal avukatı Kayseri, etik ihlal dava sürecinde kritik bir rol oynarlar. Etik ihlal davaları genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Bu nedenle, etik ihlal durumuyla karşı karşıya kaldığınızda veya hakkınızda verilen etik ihlal kararının iptal etmek istediğinizde bir etik ihlal avukatı Kayseri hizmetlerinden yararlanmanız sizin iin faydalı olacaktır. Ancak kural olarak bir etik ihlal avukatı Kayseri tutmak zorunda değilsiniz.

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ’YE NASIL ULAŞILABİLİR?

Kayseri Barosu’na bağlı olan tüm Kayseri avukatlarının iletişim bilgileri Kayseri Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Etik ihlal davası konusunda uzman bir Kayseri avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Kayseri avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ETİK İHLAL AVUKATI KAYSERİ AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Konusunda uzman bir Etik İhlal Avukatı Kayseri’den destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Kayseri avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap