2024 CMK ÜCRET TARİFESİ 13.01.2024 tarihinde Resmi gazetede yayınlanmış ve  aşağıda verilmiştir.

 2024 cmk ücret tarifesi

2024 CMK ÜCRET TARİFESİ TBB AÇIKLAMASI

2024 CMK ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETE

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir.

Yine Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in “Tarife” başlıklı 9. maddesi ise “(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.” hükmünü amirdir.

Alıntılanan yasal hükümler uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekile ödenecek meblağa ilişkin “Tarife” Birliğimizin görüşleri alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenerek yayımlanmaktadır.

“Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi” henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olmakla beraber “Tarife”nin her iki Bakanlık tarafından görüşülmeye devam ettiği ve en kısa sürede yayımlanacağı hususunda tarafımıza bilgi verilmiş olup süreç Birliğimizce takip edilmektedir.

Bilindiği üzere 2020 yılında uygulanan Tarife de 16 Ocak 2020 tarih 31010 sayılı Resmi Gazete’de 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanmıştır. Nitekim Yönetmelik hükmü ile de “Tarife”nin 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu sebeple 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen meslektaşlarımızın 2024 CMK Tarifesi’nin yayımını bekleyerek yeni tarife uyarınca makbuz kesmesi gerekmektedir.

2024 CMK ÜCRET TARİFESİ

Resmi Gazete’de yayımlanan tarifenin amacının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağların belirlenmesi olduğu bildirildi.

Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; soruşturma evresinde takip edilen işler için 2 bin 292 TL, sulh ceza hakimlerinde takip edilen işler için 3 bin 570 TL ödenecek.

Asliye ceza mahkemelerinde takip eden davalar için 3 bin 930 TL, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için bin 641 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için7 bin 50 TL, çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 3 bin 930 TL, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7 bin 50 TL, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için 3 bin 930 TL ödenecek.

Kanun yolları mahkemeleri kapsamında bölge adliye mahkemelerinde görüşen duruşmalı davalar için 7 bin 50 TL, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 7 bin 937 TL ödenecek.

2024 CMK ÜCRET TARİFESİ NEDİR?

CMK görevlendirmelerine ilişkin ücret tarifesi her sene 1 Ocak itibariyle geçerli olmak üzere Aralık ayında yayımlanmaktadır. Görevlere ilişkin yapılacak ödeme miktarları yıllara göre Baronet sistemi üzerinde yer alan “2024 CMK Ücret Tarifesi” sekmesinde yer almaktadır.

2024 cmk ücret tarifesi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2024 YILI TARİFESİ

2024 CMK Ücret Tarifesi Amacı

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

2024 CMK Ücret Tarifesi Kapsamı

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

2024 CMK Ücret Tarifesi Dayanağı

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

2024 CMK Ücret Tarifesi

MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 2.292,00 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 3.570,00 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 3.930,00 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.641,00 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 7.050,00 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 7.937,00 TL, ödenir.

2024 CMK Ücret Tarifesi Yürürlüğü

MADDE 5- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2024 CMK Ücret Tarifesinin İptali İçin TBB Tarafından Dava Açılacaktır.

TBB sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda 2024 cmk tarifesinin iptali için dava açılacağını bildirdi.

2024 cmk tarifesi2023 CMK Ücret Tarifesinin İptali İçin De Dava Açılmıştı.

İstanbul Barosu Başkanlığınca‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin altında hazırlanan ve 29 Aralık 2022 gün 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi’nin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da dava açıldı.

2024 CMK ÜCRET TARİFESİ KONUSUNDA SORULARINIZ MI VAR?  HEMEN AVUKATA SOR 

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap