İdare Hukuku

Yönetmeliğin dayanağı; 2547 SK

Madde 12/d. “Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,”

Madde 12/ f. “Eğitim – öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak”

Madde 43/1- c. “Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim – öğretim yapabilirler.”

Genel olarak açık öğretim şeklinde verilecek eğitimin Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerce yapılabileceği, açık öğretime ilişkin düzenlemelerin ilgili yükseköğretim kurumu ve YÖK tarafından belirlenecek usullerle yürütüleceği düzenlenmiştir.

Aslen akıllarda soru işareti olarak bulunan ve açık öğretimin mahiyeti ile açıköğretimden mezun olanların haklarına ilişkin düzenlemelere bakmak gerekmektedir. Bu kapsamda;

“Madde 5 Bir yükseköğretim kurumunda açıköğretime uygulanacak öğretim programları örgün öğretimde uygulananların kapsam olarak aynıdır.”

Şeklindeki düzenleme ile açık öğretim ile örgün eğitim arasında herhangi bir farkın olmadığı aynı ders içeriklerini gördükleri ve aynı düzeyde eğitim aldıkları hususları ortaya koyulmuştur.

“Madde 7 – Öğrencilere, öğrenci disiplin yönetmeliği ile lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliğinin, derslere devam zorunluluğu dışındaki, bütün hükümleri aynen uygulanır.

Madde 8 Açıköğretimde, imkânlar ölçüsünde,

a – Basılı eğitim araçları, kaset, video, teyp, band ve film,

b – Radyo ve televizyon,

c – Danışman gözetiminde toplu tartışma; ve benzeri gereç ve sistemlerden yararlanılır.”

Madde 9 Öğrencilere zaman zaman eğitimin etkinliğini arttırmak için test ve değerlendirme sistemleri uygulanabilir.

Madde 10 – Merkezi açıköğretim dışındaki açıköğretimi yıl içi, yılsonu veya yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları aynı öğretim programına tabi örgün öğretim öğrencileri ile aynı zamanda ve mümkün olduğu takdirde aynı yerde yapılır.”

Şeklindeki düzenleme ile örgün eğitimden farklarının neler olabileceği ve bu farkların nasıl aşılabileceği ortaya konulmuştur. Sonuçta açıköğretim şeklinde eğitim alanların okuldan tamamen kopuk olarak süreci tamamlamadıkları farklı araç ve gereçlerle derse katılarak örgün ile aynı kapsamda, aynı zamanda ve aynı yerde liyakat düzeyine ulaştıkları kesin olarak belirlenmiştir. Zira örgün ile aynı kapsamda eğitim arak aynı şekilde düzeyleri ölçülmeden mezun olamamaktadırlar.

Madde 13 – “Açıköğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar.”

Şeklindeki düzenleme ise en önemli madde olup alınan eğitimin amaç bakımından yorumu bağlamında çalışma hak ve hürriyeti söz konusu olduğunda örgün eğitim görenlerle hiçbir fark olmadan değerlendirilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır. Zira örgün eğitim görenlerle eşit haklara sahip olarak mezun olmaktadırlar.

Nihai Değerlendirme; açıköğretim mezunlarının eğitiminin örgün öğretimde uygulananlarla kapsam olarak aynı olduğu, devamlılık hariç örgün öğretim ile aynı sorumlulukta oldukları, üniversitenin sağlaması halinde farklı araçlarla aynı donanımda eğitim aldıkları, örgün eğitimdeki öğrencilerle aynı kapsamda, aynı zamanda ve aynı yerde seviye tespitinden geçtikleri ve öğrenci hakları bakımından örgün öğretim öğrencileri ile aralarında fark bulunmadığı açıkça düzenleyici işlemle tespit edilmiştir. Zira bu düzenleyici işlem normlar hiyerarşisine göre YÖK Genel/Yürütme Kurulu Kararlarının üzerinde olup bunun aksine karar alamazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap