Yabancılar HukukuGiriş Yasağı Tahdit Kararı Mahkeme Kararı

Yargılandığı Mahkeme tarafından yurt dışı yasağı kaldırılan müvekkil , hakkındaki pasaport tahdit işleminin kaldırılması maksadıyla İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurmuştur. Zımnen reddedilen işleme karşı İstanbul 2. İdare Mahkemesinde açılan davada davalı idarece müvekkil hakkında İstanbul CBS 2019/… soruşturma olduğundan bahisle Tahditin kaldırılamayacağı bildirilmiştir.

Açılan davada  söz konusu işlemin iptali talep edilmiş ve davalı idarenin işlem gerekçesi olan söz konusu soruşturmanın müvekkilin yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/… birleştirildiği Adli Yargı Makamlarından alınan evrak ile  belirtilmiştir.

Söz konusu Karar Ek te sunulmuştur.

 

T.C.

            İSTANBUL

  1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO       : 2020/…

KARAR NO  : 2020/…

 

DAVACI : ….

VEKİLİ : AV. ABDULLAH ENES BALTACI

DAVALI

: İSTANBUL VALİLİĞİ

VEKİLİ

: AV. DERYA MIZIKCI -UETS[16429-24865-14617]

DAVANIN ÖZETİ

: Davacı tarafından, pasaportuna yurt dışına çıkışını engelleyecek şekilde idari tahdit konulduğu belirtilerek, tahdidin kaldırılmasına ilişkin olarak idareye yapılan 29.06.2020 tarihli başvurunun, zımnen reddine dair işlemin; davacı hakkında yürütülen adli kovuşturmada alınan karar ile adli kontrolün kaldırıldığı, ancak mahkeme kararına rağmen davacının yurt dışına çıkışını engelleyen idari tahdidin kaldırılmadığı, dava konusu işlem ile seyahat hürriyetine keyfi olarak kısıtlama getirildiği belirtilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ

: Davacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dikkate alınarak pasaportunun iptal edildiği ve pasaport ile ilgili olarak sistem üzerinden şerh kaydı girildiği ve davacının pasaportunun kullanıma açılması için yaptığı başvuru üzerine,İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmede 2019/….. sayılı ceza soruşturması dikkate alınarak şerh kaydının devam etmesine karar verildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Uyuşmazlıkta, pasaporta yönelik tahdidin kaldırılmasına dair talep tarihi itibariyle davacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/…  sayılı dosyasında soruşturma yürütüldüğü gerekçesi ile pasaportun iptaline dair tahdidin kaldırılmadığı anlaşılmakta ise de, davacı hakkında yürütülen soruşturmanın 2019/…. sayılı dosyadan ayrılarak, 2019/… sayılı dosyaya kaydedildiği ve daha sonra anılan soruşturmanın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/… sayılı soruşturma dosyası ile birleştirildiği, söz konusu soruşturmadaki iddianamenin kabulü ile kovuşturma aşamasına geçilmesi üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince alınan E:2019/…, K:2020/…sayılı karar ile davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin de kaldırıldığı, söz konusu Mahkeme kararının 22.06.2020 tarihinde kesinleştiği ve davacının başvuru yaptığı 29.06.2020 tarihi itibariyle pasaportuna idari tahdit konulmasına sebebiyet veren durumun ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı hakkında yürütülen kovuşturmada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek, yurt dışına çıkışını engelleyen adli kontrol kararının da yargı kararı ile kaldırıldığı, bu yönüyle dava konusu işlemin sebep unsurunun ortadan kalktığı, davacı hakkında farklı bir sebeple yurt dışına çıkışını engelleyecek mahiyette bir idari tahdit de bulunmadığı anlaşılmış olup, davacının pasaportuna konulan tahdit kaydının kaldırılması talebinin zımnen reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle

, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 426,30-TL yargılama gideri ile karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 30/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

giriş yasağı
tahdit kararı
Akademik Hukuk İletişim

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap