İdari dava avukatı Silivri, idari hukuku alanında uzman, idari hukuk davalarında tecrübeli ve müvekkillerine hukuki hizmet veren Silivri avukatıdır.

İDARİ HUKUK NEDİR?

İdari hukuk, devletin idari faaliyetleri ile ilgili kuralları inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdari hukuk, devletin idari organlarının yetki, görev, sorumluluk ve işleyişini düzenler. Bu hukuk dalı, vatandaşların devlete karşı hakları ve yükümlülükleri ile idari davaları da kapsar.

İdari hukukun temel konularından bazıları ise;

 • İdari Teşkilat ve İdari İşleyiş: İdari teşkilatın kuruluşu, görevleri, yetkileri ve bu teşkilat içindeki organların işleyişi idari hukukun temel konularındandır.
 • İdari İşlem ve İşlemlerin Hukuki Niteliği: İdari organların gerçekleştirdiği işlemler, idari hukukun bir diğer önemli alanını oluşturur. İdari işlemler, genellikle vatandaşların haklarına etki eden kararlar, izinler, cezalar gibi konuları içerir.
 • İdari Sözleşmeler: Devletin veya kamu kurumlarının özel kişilerle yaptığı sözleşmeleri düzenleyen hukuk kuralları idari sözleşmelerle ilgilenir.
 • İdari Sorumluluk: Devletin veya kamu kurumlarının vatandaşlara veya diğer tüzel kişilere karşı sorumluluğunu düzenler. Haksız eylemler sonucunda ortaya çıkan tazminat davaları gibi konular idari sorumluluk kapsamına girer.
 • İdari Yargı: İdari işlemlere itiraz edilmesi durumunda başvurulan yargı yolunu düzenler. İdari mahkemeler, idari davaların çözümlendiği yerlerdir.

İdari hukuk, idare ile vatandaş arasındaki ilişkileri düzenler ve bu ilişkilerde adil, hukuka uygun bir dengeyi sağlamaya çalışır.

İDARİ DAVA NEDİR?

İdari dava, vatandaşlar ile idare arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan hukuki bir süreçtir. İdari dava, idari işlemlere karşı açılan bir dava türüdür. İdari dava süreci, idari mahkemelerde yürütülür ve bu mahkemeler, idari yargı organları olarak görev yapar.

İdari davalarda, bireyler veya tüzel kişiler, bir idari işlemin hukuka uygunluğunu sorgular veya idarenin eylemlerinden kaynaklanan hukuki sorunları çözümlemek ister. İdari dava konularından bazıları ise;

 • İdari İşlemlerin İptali: Bireyler veya kurumlar, idari bir kararın hukuka uygun olmadığını düşündüklerinde, bu kararın iptali için idari mahkemeye başvurabilirler. Örneğin, bir kamu kurumunun bir vatandaşa verdiği bir ceza kararının hukuka uygunluğu sorgulanabilir.
 • Tazminat Davaları: İdare tarafından yapılan hatalı bir işlem sonucunda ortaya çıkan maddi veya manevi zararlar nedeniyle tazminat talepleri de idari mahkemelerde görülebilir.
 • İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: Kamu kurumları ile özel kişiler arasında yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar da idari mahkemelerde çözümlenir.
 • İdarenin Eylemlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar: İdarenin eylemleri, ihmal veya kötü idare sonucunda ortaya çıkan hukuki sorunlar da idari davalara konu olabilir.

İdari yargı, idare ile birey veya kurum arasındaki hukuki ilişkileri düzenler ve denetler. İdari dava süreci, hukuki güvenceleri sağlamak ve hukuka uygun bir şekilde idarenin işlemesini sağlamak amacıyla önemli bir hukuki mekanizmadır.

İDARİ DAVA TÜRLERİ NELERDİR?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi, idari davaların türlerini belirlemektedir. Bu maddeye göre, idari dava türleri üç ana kategoriye ayrılmıştır:

 • İptal Davaları: İdarenin hukuka aykırı bir eylem veya işlemi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar iptal davası olarak adlandırılır. Bireyler veya tüzel kişiler, idarenin bir kararını veya eylemini hukuka aykırı bulduklarında, bu eylemin veya işlemin iptali için idari mahkemeye başvurabilirler.
 • Tam Yargı Davaları: Tam yargı davaları, idarenin eylemi veya işlemi nedeniyle doğan maddi veya manevi zararların tazmin edilmesi amacıyla açılan davaları ifade eder. Bu tür davalar, idari eylem veya işlemin hukuka aykırılığı sonucunda zarar gören kişiler tarafından başlatılır.
 • İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar: İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, kamu kurumları ile özel kişiler veya diğer kamu kurumları arasında yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkları kapsar. Bu tür davalar, sözleşmeye aykırılık, ihmal veya diğer hukuki konuları içerebilir.

İdari mahkemeler, bu üç temel dava türü çerçevesinde idari uyuşmazlıkları çözme yetkisine sahiptir. Ancak mahkemeler, yerindelik denetimi yapamazlar. Yani, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. İdari mahkemeler, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve idari davaları çözümler.

İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesi, idari yargıda dava açma sürelerini düzenlemektedir. Maddeye göre:

“Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen haller Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Bu hüküm, genel olarak idari mahkemelere başvuru sürelerini belirler. Ancak, özel konularda özel kanunlarda farklı süreler öngörülmüşse, bu özel kanunlardaki sürelere uyulması gerektiğini ifade eder. Yani, idari davalar altmış gün (60 gün) içinde idare mahkemelerinde, otuz gün (30 gün) içinde ise vergi mahkemelerinde açılmalıdır.

Bu süreler, dava açma hakkının kullanılması için belirlenen kesin sürelerdir ve bu süreler içinde dava açılmazsa, dava hakkı zaman aşımına uğramış olur. Bu nedenle, dava açma sürelerine dikkat edilmesi ve gerekli hukuki adımların zamanında atılması önemlidir.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ KİMDİR?

İdari dava avukatı Silivri, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Silivri avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. Bu avukatlar, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Silivri da idari hukuk alanında uzmanlaşan Silivri avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Silivri müvekkillerine;

 • Danışmanlık: İdari davalar öncesinde, bir avukat müvekkillerine danışmanlık sağlayarak, başvurularını nasıl düzenleyeceklerini, idari işlemlere nasıl itiraz edeceklerini ve hukuki haklarını nasıl koruyacaklarını açıklar.
 • Başvuru Süreci: Müvekkillerinin idareye başvurularını hazırlar, gerekli belgeleri toplar ve başvuruların hukuki açıdan güçlü bir şekilde yapılmış olduğunu sağlar.
 • Dava Açma: İdareye yapılan başvurulara cevap alınamadığı veya olumsuz bir cevap alındığı durumda, idari davaların açılmasını sağlar. Bu süreçte, davanın hangi mahkemeye açılacağını belirler.
 • Mahkeme Süreci: İdari mahkemelerde müvekkillerini temsil eder, mahkeme sürecini yönetir, delilleri toplar, savunmaları hazırlar ve müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmek için çaba gösterir.
 • Temyiz Süreci: Gerekirse, mahkeme kararlarına karşı temyiz başvurularını yönetir ve yüksek yargı organlarında müvekkillerini temsil eder.

İdari dava avukatı Silivri, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Silivri avukatlarıdır. İdari dava avukatı Silivri, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Silivri, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Silivri avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ VERDİĞİ HİZMETLER

İdari dava avukatı Silivri, idari dava ve idari yargılama ile ilgili ortaya çıkan hukuki konulara odaklanan uzman avukatlardır. İdari dava avukatı Silivri, müvekkillerine idari hukuk ve idari yargılama alanlarında geniş bir yelpazede hizmet sunar.

İdari dava avukatlarının verdiği hizmetler arasında şunlar bulunabilir:

 • Danışmanlık Hizmetleri: İdari dava avukatları, müvekkillerine idari işlemlerle ilgili danışmanlık sağlar. Başvurularını nasıl düzenleyecekleri, hangi yasal adımları atmaları gerektiği konusunda bilgi verirler.
 • İdari Başvuru Hazırlığı: İdari işlemlere karşı başvuruların hazırlanması sürecinde müvekkillerine yardımcı olurlar. Gerekli belgelerin toplanması, başvuru dilekçelerinin yazılması gibi işlemlerde rehberlik ederler.
 • İdari İşlemlere İtiraz: İdari bir karara karşı itiraz sürecinde müvekkillerini temsil ederler. İtiraz dilekçelerini hazırlar, gerekirse mülakatları organize eder ve müvekkillerini savunur
 • İdari Davaların Açılması: İdari dava avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve idari eylemlere karşı hukuki mücadelede bulunmak için idari mahkemelerde dava açarlar.
 • Mahkeme Temsil ve Savunma: İdari dava sürecinde müvekkillerini mahkemelerde temsil ederler. Savunma stratejileri geliştirir, delilleri toplar ve müvekkillerini en iyi şekilde savunurlar.
 • Temyiz Süreci: Mahkeme kararlarına karşı temyiz başvurularını yönetir ve müvekkillerini yüksek yargı organlarında temsil eder.
 • Anlaşmazlık Çözümü: İdari dava avukatı Silivri, müvekkillerinin idari uyuşmazlıklarını anlaşmazlık çözüm yöntemleri aracılığıyla çözmeye çalışır. Uzlaşma veya arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarını değerlendirirler.
 • Hukuki Araştırma ve Analiz: İdari hukuk alanındaki değişiklikleri takip eder, mevcut yasal durumu analiz eder ve müvekkillerine en güncel ve etkili hukuki stratejileri sunarlar.

İdari dava avukatı Silivri temel amacı, idari hukukla ilgili konularda müvekkillerini bilgilendirmek, haklarını korumak ve gerektiğinde hukuki çözümler sunmaktır. Bu avukatlar, idari hukuk konularında deneyim kazanmış ve ilgili yasal düzenlemeleri iyi bilen profesyonellerdir.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Silivri idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Silivri ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: Müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idari mahkemelerde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: Müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar: Kamu kurumları veya idare ile özel kişiler veya diğer kamu kurumları arasında yapılan sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • Vergi Davaları: Vergi mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, vergi cezalarına itirazlar, vergi borçlarına ilişkin davalara ilişkin hizmetler.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: Müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: Müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.
 • Çevre ve Şehircilik Davaları: Çevre mevzuatından kaynaklanan davalar, imar planlarına itirazlar gibi idari uyuşmazlıklar.

Bu davalar idari mahkemelerde görülür. İdari dava avukatı Silivri, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Silivri avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ FAYDALARI

İdari dava avukatı Silivri idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatları, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatının sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Silivri, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Silivri, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdari Mahkemelerde Tecrübe: İdari dava avukatı Silivri, idari mahkemelerdeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: Dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Silivri, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: Müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Silivri, idari mahkemelerdeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatları, idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ HUKUK DAVASI MASRAF VE HARÇLARI

İdari hukuk davası masraf ve harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. 2024 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken idari hukuk davası harcı, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında olmaktadır. İdari hukuk davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir. Ayrıca açılacak maddi veya manevi tazminat davasının türüne ve istenecek tazminat miktarına göre de bu rakam değişebilmektedir. Masraf ve harç konusunda dava harcı hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ SEÇİMİ

İdari dava avukatı Silivri seçimi, idari hukuk dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve davanın başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Silivri avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 • Davanızı Anlama: İdari hukuk davası sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunları belirleyin.
 • Hukuki İhtiyacınızı Belirleme: Davanızla ilgili özel hukuki ihtiyaçlarınızı belirleyin. Örneğin, iş sözleşmenizin haksız feshedilmesi nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan alanda uzmanlaşmış Silivri avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Uzmanlık ve deneyim oldukça önemlidir, bu yüzden avukatın özgeçmişi, daha önce benzer davalarda çalışıp çalışmadığı, bu alandaki başarıları ve müvekkil ilişkileri gibi konuları gözden geçirmek faydalı olabilir. Web sitelerindeki iletişim bilgileri aracılığıyla avukatlarla iletişime geçebilir ve ihtiyaçlarınızı konuşabilirsiniz. İdari hukuk davasında konusunda uzmanlaşmış Silivri avukatlarını araştırın. Baro kayıtları, internet araştırmaları, meslektaş tavsiyeleri ve değerlendirmeler gibi kaynaklardan faydalanın.

Seçtiğiniz avukatın referanslarını kontrol edin. Daha önce benzer davalarda başarılı bir geçmişi olan ve müvekkillerine etik ve profesyonel hizmet sunan bir Silivri avukat bulmak önemlidir.

 Örneğin, internet üzerinde “Silivri avukat” araması yapıp Silivri avukatlarının internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek uzman Silivri avukat ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Silivri avukatlarıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Deneyim ve Uzmanlık:

“İdari hukuk davalarında ne kadar deneyiminiz var ve benzer davalarda daha önce nasıl sonuçlar elde ettiniz?”

“İdari hukuk davaları konusunda özel olarak uzmanlaştığınız veya önceki müvekkillerinizle benzer durumlarda başarı elde ettiğiniz örnekler var mı?”

 • Strateji ve Beklentiler:

“Davamla ilgili en etkili strateji nedir ve beklentilerimi karşılayabileceğinizi düşünüyorsunuz?”

“Dava sürecinde benimle nasıl iletişim halinde olacaksınız ve kararlarıma ne kadar dahil olabileceğim?”

 • Ücretlendirme Politikası:

“Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplandığını öğrenebilir miyim?”

“Ödemeler ve masrafların takvimi hakkında bana daha fazla bilgi verebilir misiniz?”

 • Davanın Süresi ve Sonucu:

“Davanın ne kadar süreceği ve sonucu hakkında önceden bir tahminde bulunabilir misiniz?”

“Hangi aşamalardan geçeceğimizi ve sonucun ne zaman ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?”

Bu sorular, avukatınızın uzmanlığı, iletişim tarzı, ücret politikası ve davanın muhtemel seyri hakkında size daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, Silivri avukatınızın size güven verip vermediğini ve durumunuzu anladığını hissetmeniz de önemlidir. Bu görüşmeler, en uygun avukatı seçme sürecinde size rehberlik edebilir.

4.ADIM: İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Silivri avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Silivri avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Silivri avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Silivri avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Silivri avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Silivri avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Silivri avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca iletişim konusunu maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Açık İletişim: Silivri avukatınızla başlangıçtan itibaren açık iletişim kurun. Beklentilerinizi, endişelerinizi ve davanızla ilgili önemli her türlü bilgiyi paylaşın. Aynı şekilde, avukatınızın size olan beklentilerini ve taleplerini de anlayın.
 • Düzenli Güncellemeler: Silivri avukatınızdan, davanızın ilerlemesi hakkında düzenli olarak güncellemeler alın. Dava sürecindeki her aşamada neler olup bittiğini ve gelecekteki adımları öğrenmek, size güven verecek ve sürecinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Hızlı Geri Dönüş: Herhangi bir gelişme veya endişe olduğunda, Silivri avukatınıza hızlı bir şekilde başvurabilmelisiniz. İyi bir iletişim, bu tür durumların etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.
 • Karar Almada Etkili Rol Oynamak: Silivri avukatınızın size danışmadan önemli kararlar almamasını bekleyebilirsiniz. Bu, davanızın yönetimi ve stratejisinin üzerinde etkin bir rol oynamanıza olanak tanır.
 • Hukuki Terimleri Anlamak: Mümkünse, Silivri avukatınızın size kullandığı hukuki terimleri ve sürecin detaylarını anlamanız önemlidir. Bu, karar alma sürecinizi güçlendirir ve avukatınızla daha iyi iş birliği yapmanıza yardımcı olur.
 • Ücret ve Maliyetlerin Şeffaflığı: Silivri avukatınızla ücretler ve maliyetler konusunda şeffaf bir iletişim sürdürün. Hangi hizmetlerin ücretlendirildiğini, beklenmeyen masrafları ve ödeme planını anlamak önemlidir.

Bu unsurları göz önünde bulundurarak, avukatınızla sağlam bir iş birliği ve etkili bir iletişim kurabilir, davanızın başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunabilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ SEÇMEK

Sonuç olarak, İdari dava avukatı Silivri seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir Silivri avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Silivri avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

İdari dava avukatı Silivri ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Silivri ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Silivri isterlerse İstanbul Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

İstanbul Barosu En Az Ücret tarifesi, asgari olarak İstanbul’daki davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her dava farklıdır ve müvekkiller İdari dava avukatı Silivri ile özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

İstanbul Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Silivri ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Silivri avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Silivri avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

İdari dava avukatı Silivri, idari hukuk davası sürecinde kritik bir rol oynarlar. İdari hukuk davaları genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Ancak kural olarak bir İdari dava avukatı Silivri tutmak zorunda değilsiniz.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ NASIL ULAŞILABİLİR?

İstanbul Barosu’na bağlı olan tüm Silivri avukatlarının iletişim bilgileri İstanbul Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. İdari hukuk davası konusunda uzman bir Silivri avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Silivri avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İDARİ DAVA AVUKATI SİLİVRİ AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Konusunda uzman bir İdari dava avukatı Silivri destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Silivri avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap