Ülkemizde bulunan yabancılardan haklarında sınır dışı kararı alınanlardan bazıları hakkında idari gözetim kararı verilebilmekte ve bu kişiler geri gönderme merkezlerine gönderilmektedir. Uluslararası hukukta da sınır dışı edilecek yabancıların idari gözetim altına alınması kabul edilmiştir. İdari gözetim kararının hukuka uygun olarak alınması ve uygulanması ve hukuka uygunluğunun da makul sınırlar çerçevesinde denetlenebilmesi gerekmektedir. Verilen idari gözetim kararlarına karşı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle sulh ceza hakimliğine idari gözetim kararına itiraz edilebilir. Yazımızda idari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği de sunulmuştur.

Sınır dışı etme kararı ve bu karara itiraz sürecine ilişkin  Sınır dışı – deport kararına itiraz   başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

İDARİ GÖZETİM NEDİR?

İdari gözetim sınırdan geri çevirme ve sınır dışı etme kararlarının uygulanabilmesi ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının değerlendirmesi sırasında belli şartların varlığı halinde uygulanan bir tedbir yöntemidir. Ceza hukuku kapsamında yer alan gözaltı ve tutuklamanın dışında, güvenlik ve terörizm sebepleri ile önleyici alıkoyma ve düzensiz göçü sınırlamak için alıkoyma olarak da tanımlanabilmektedir.

İdari gözetim ve idari gözetime alternatif yükümlülükler YUKK m.57-58 ve YUKKUY m.59 ve m.61 hükümlerinde açıklanmıştır. Hükümlere göre idari gözetim kararı sınır dışı kararına ek olarak verilecektir. Hakkında alınan sınır dışı kararına ek olarak idari gözetim altına alınabilecek yabancılar;

– “Kaçma ve kaybolma riski bulunan”

– “Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlâl eden”

– “Sahte ya da asılsız belge kullanan”

– “Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan” – “Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan” yabancılardır.

İDARİ GÖZETİM SÜRESİ NE KADARDIR?

İdari gözetim süresi en fazla altı aydır. Bu süre ihtiyaç halinde altı ay daha uzatılabilir; ancak toplamda bir yılı aşamaz.

Yabancı hakkında verilen idari gözetim kararı valilik tarafından her ay gözden geçirilecektir. Valilik yaptığı gözden geçirmede belirli durumların varlığına kanaat getirirse idari gözetim kararını kaldırabilecektir (YUKKUY m.61/2). Yabancının gözetim altında tutulmasının gerekli görülmediği durumlarda idari gözetim sona erdirilir. Sınır dışı kararının tebliğinde olduğu gibi idari gözetim kararı da yabancıya ve yasal temsilcisi veya avukatına mutlaka tebliğ edilmeli ve sonuçları yabancıya her durumda açıklanmalıdır ki İdari gözetim kararına itiraz süreci de başlamış olacaktır.

İDARİ GÖZETİM KARARINI KİM VERİR?

Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı alınan karara karşı Sulh Ceza Hakimliğine idari gözetim kararına itiraz dilekçesi ile başvurma   hakkına sahiptir. İtiraz süreci Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da belirtilmiştir.

İdari gözetim kararının yargısal denetimi sulh ceza hâkimi eliyle yapılmaktadır. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine itiraz dilekçesine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz.

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesinin idareye verilmesi hâlinde, itiraz dilekçesi yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi itiraz konusu idari gözetim kararı incelemeyi 5 gün içinde sonuçlandırmaktadır. YUKK, m. 57/6’ya göre Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, başvurusu reddedilse dahi yeni koşulların ortaya çıkması durumunda, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden idari gözetim kararına itiraz dilekçesi ile sulh ceza hâkimine başvurabilmektedir.

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu konuda idari gözetim kararına itiraz dilekçesinde sığınmacıların özel durumları ve ihtiyaçlarına, idari gözetim kararının keyfi olarak gözden geçirilmemesi özellikle dikkat edilmeli ve bu hususlar belirtilmelidir. Nitekim aşağıda örneklerini sunacağımız sulh ceza hakimliği kararlarında da bu hususların önemli olduğu kararlardan da anlaşılmıştır.

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği de aşağıda sunulmuştur:

_______________________________________________________

………………. . SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDENLER    : ….

VEKİLİ                       : Av. ABDULLAH ENES BALTACI

İTİRAZ KONUSU      : Ankara Valiliği tarafından verilen idari gözetim kararının itirazen kaldırılarak salıverme kararı verilmesi talebini havi dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR        :

1-) Müvekkilimiz ….. hakkında vize süresinin dolması gerekçesiyle sınır dışı kararı verilerek idari gözetim altına alınmıştır. MÜVEKKİLİMİZ 15 GÜNDÜR AKYURT GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDE İDARİ GÖZETİM ALTINDA TUTULMAKTADIR.

2-) Müvekkilimizin pasaport kayıtlarından yapılacak sorgu neticesinde de görülecektir ki kendisi ülkemize yasal yollardan girmiştir ve yasal olmayan herhangi bir yola tevessül etmemiştir. Emniyet güçleri tarafından yapılan rutin kontrol işlemi sırasında da kendisi evinin önünde durdurulmuş ve gerekli kontrollerden sonra müvekkilimizin vize süresinin dolduğu emniyet birimleri tarafından tespit edilmiştir. Müvekkilimiz ülkeye yasal yollardan girdikten sonra vizesinin süresi dolmuş ancak maddi imkansızlıklardan dolayı vize süresini uzatma işlemlerini gerçekleştirememiştir.

3-) Bununla birlikte Türkiye her zaman için Türk-i Cumhuriyetlerden gelen yabancılar için geçmişten bu yana ikinci bir vatan olmuştur. Soydaşlarımız olan bu kişiler yaşadıkları zor şartlardan ve çektikleri sıkıntılardan dolayı Türkiye’yi her zaman sığınılacak bir liman olarak görmüştür. Müvekkilimizde bu bakış açısıyla ülkemize yasal yolları kullanarak giriş yapmıştır. Ancak kendisinin Türkmenistan’a deport edilmesi halinde Türkmenistan Kanunlarına göre ağır ve yersiz hapis cezası ile insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kalma riski ve ihtimali bulunmaktadır.

4-) Müvekkil ülkemizde yaşadığı sürece geçimini meşru yollardan sağlamaya çalışmış ve bugüne kadar en ufak bir suç ya da usulsüzlük yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kanun ve kurallarına uymuş ve toplumsal hayatın gereklerine ayak uydurmayı başarmıştır. Müvekkil hakkında halihazırda da herhangi bir adli işlem yada soruşturma bulunmamaktadır.

5-) Müvekkilimiz sabit ikamet sahibidir. Kesinlikle kaçma kaybolma riski bulunmamaktadır. Ayrıca tehlikeli ya da bulaşıcı hastalık taşımamaktadır.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Madde 57.

(4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.

(5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

(6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Hükmü gereği mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER             : YUKK , Yargıtay kararları ve her türlü delil

NETİCE-İ TALEP             : Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebeplerle itirazımızın kabulü ile müvekkil hakkında verilmiş olan idari gözetim kararının itirazen kaldırılarak derhal salıverilmesine karar verilmesini talep ederiz.

İsim Soyisim

Vekili Av. Abdullah Enes Baltacı

_______________________________________________________

Türkiye’de idari gözetim kararına itiraz etme süreci çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle, hukuki danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak önemlidir. İdari gözetim kararına itiraz konusunda alanında uzman bir avukattan profesyonel bir yardım başvuru sahibine süreçle ilgili doğru bilgi ve rehberlik sağlayarak haklarını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda   yabancılar hukuku  bölümünden makalelerimize ulaşabilir veya büromuzdan randevuyu buradan  alabilirsiniz.

ÖRNEK İDARİ GÖZETİM KARARI KALDIRMA KARARLARI

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesinde faydalanılabilecek bazı emsal sulh ceza hakimliği kararlardan bahsedecek olursak;

  • İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, D. İş No. 2015/673, 22 04.015 tarihli karar

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuruda; başvuranın yabancı şahısların valilik oluruyla sınır dışı edilmelerine ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturdukları, kaçma kaybolma riskleri bulunduğundan YUKK 57/2 hükmüne göre idari gözetim altına alınmalarına ilişkin kararın gerekçesinde ;

“kanun maddesinde yazılı nedenlerden birinin aynen ve soyut olarak yazılması suretiyle gösterildiği, bu nedenin oluştuğuna dair somut delil ve gerekçelerin açıklanıp, gösterilerek ortaya konulmadığı, kararların alınmasına neden olan ekli evraklardan da kanunun m. 57/2’deki durumlardan birinin veya kararlarda gösterilen nedeninin oluştuğuna dair herhangi bir delil ve emare de bulunmadığı, sınır dışı edilmeleri kararlarının dayandığı kanun maddesi hükmündeki gerekçenin de yine m. 57/2’de sayılan idari gözetim kararı alınması gerektiği durumlara uymadığı anlaşıldığından”

idari gözetim kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

  • Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği, Değişik İş No. 2018/2686, 13.07.2018 tarihli karar

Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne Suriye uyruklu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı baba ve 4 yaşındaki oğlunun yaptığı başvuru üzerine Mahkeme başvuruculardan birinin küçük yaşta bir çocuk olduğunu dikkate almıştır.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak ele alındığında, hakkında idari gözetim ve sınır dışı edilme kararı bulunan ABD uyruklu başvurucunun YUKK m. 54/1-d kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan bendi uyarınca süresi içerisinde Hatay Valiliği tarafından m. 54/1-d maddesi kapsamında hakkında sınır dışı edilmesi kararı ve altı ay süre ile idari gözetim kararı verildiği, şahsın yurt dışına çıkmak istemesine rağmen 4 yaşındaki çocuğu ile idari gözetim altında tutulduğu anlaşılmaktadır.

Küçük çocuğun geri gönderme merkezinde tutulmasının olumsuz etkileri dikkate alındığında kaçma ve kaybolma riskinin başvuran hakkında m. 57/4’ün son cümlesi hükmünde yazılı tedbirler uygulanmak suretiyle bertaraf edilmesi imkânının bulunduğu anlaşıldığından mahkeme, başvuran hakkında verilen idari gözetim kararının hukuka aykırı olduğuna, bu nedenle başvuran vekilinin başvuru dilekçesindeki başvuru ve itiraz nedenlerinin yerinde olduğu sonuç ve kanaatine vardığından, başvurunun kabulüne karar vermiş ve idari gözetim kararını kaldırmıştır.

  • Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği, D. İş No. 2018/2746, 03.07.2018 tarihli karar

Edirne 2. Sulh Ceza Hâkimliği yaptığı incelemede 27.12.2017 tarihinde verilen il idari gözetim kararının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçtiği, haliyle 6 aylık olağan idari gözetim süresinin dolduğu, olağanüstü idari gözetim süresi olan 1 yılın uygulanabilmesi için kanunda öngörülen sınır dışı etme işlemlerinin yabancının işbirliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması koşuluna ilişkin herhangi bir belge ya da bilgiye dosyada rastlamamıştır.

AYM’nin 2. Bölümü, itiraz eden tarafından yapılan bireysel başvuru üzerine 08.02.2018 tarihinde sınır dışı işleminin geçici olarak durdurulmasına ilişkin tedbir kararı vermiştir. İdari gözetim; sınır dışı işleminin hazırlık ve öncüsü niteliğinde bir işlem olup, AYM kararları tüm devlet organları ile yargı organları için de bağlayıcı niteliktedir. İdarece, YUKK m. 57/4’teki:

 “… idari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.”

hükmü gereği sınır dışı işlemleri tamamlanana dek alternatif yükümlülüğün itiraz edene yüklenebileceğinin değerlendirildiği, itiraz eden yabancı hakkında verilen idari gözetim kararının tüm bu nedenlerden dolayı usul ve yasaya aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

  • Aydın 2. Sulh Ceza Hâkimliği, D. İş No. 2017/5473, 18.10.2017 tarihli karar

Aydın 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararına konu Tacikistan vatandaşı olan başvurucu, yasal yollarla Türkiye’ye giriş yapmış, eşi ve çocukları ile yasal olarak Türkiye’de ikamet etmekte, yasal prosedürlere uyarak yabancı kimlik numarası verilerek 17.02.2019 tarihine kadar geçici ikamet izni alarak yaşamını sürdürmektedir. Bir soruşturma nedeni ile İstanbul İl Göç İdaresince başvuran hakkında idari gözetim ve sınır dışı işlemlerine başlanmış ve başvuran Aydın geri gönderme merkezine gönderilmiştir.

Ancak başvurucu aleyhine İstanbul Valiliği tarafından 08.06.2017 tarihinden itibaren 48 saat içerisinde sınır dışı edilmesi gerektiği yönünde bir karar tesis edilmemiştir. Başvurucunun fiili ve hukuki durumu, hukuka uygun bir idari gözetim kararı olmaksızın idari gözetim uygulanması, kendisinin ikamet izniyle ülkede yaşaması, kaçma ve kaybolma riski bulunmaması, sabit ikametgâh sahibi oluşu, eşi ve 3 çocuğunun bulunması nedenleriyle idari gözetim altında tutulmasının hiçbir yasal dayanağı kalmadığını belirterek verilen idari gözetim kararının kaldırılmasını talep edilmiştir.

İtiraz eden 2017/27402 sayılı bireysel başvuruyla 21.06.2017 tarihinde AYM’ye başvurmuştur. İtiraz edence yapılan bireysel başvuru sınır dışı etme işlemini geçici olarak durdurmuştur. YUKK m. 57/4; “İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.”

hükmü gereği mahkemece idari gözetime alternatif yükümlülükler de getirilebileceği düzenlendiğinden itiraz eden yabancı hakkında verilen idari gözetim kararının usul ve yasaya aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Mahkeme başvurucunun itirazının kabulü ile derhal serbest bırakılmasına idari gözetim kararının kaldırılmasına hükmetmiştir. (Aydın 2. Sulh Ceza Hâkimliği, D. İş No. 2017/5473, 18.10.2017 tarihli karar)

  • Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği, D. İş No. 2015/734, 06 Mart 2015 tarihli karar

Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği299alınan idari gözetim kararının valilik kararı ile 02.03.2015 tarihinde uzatılması üzerine, Özbek vatandaşı başvurucunun idari gözetim altında kaldığı sürenin makul sürenin üzerinde olduğuna ve başvurucunun idari yargıda sınır dışı işlemine karşı davası bulunduğundan başvuru tarihine kadar sınır dışı işleminin tamamlanmadığı anlaşıldığından idari gözetimin sonlandırılmasına ve sınır dışı işlemi derhal yapılamıyorsa salıverilmesine karar verilmiştir.

İDARİ GÖZETİM KARARI SONRASI NE OLUR ?

Kişi hakkında idari gözetim kararı verilmesi ile, ilgili yakalamayı yapan kolluk birimince kırk sekiz saat içinde geri gönderme merkezine götürülür. Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. İdari gözetimin devamının gerekip gerekmediği ilgili valilik tarafından her ay değerlendirilir.

İDARİ GÖZETİME ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR ?

İdari gözetim kararı istisnadır ve hukuki yarar alternatif tedbirlerle de sağlanabilecekse bu husus göz önünde bulundurulmalı ve alternatif tedbirlere başvurulmalıdır.  Buna göre hakkında alınmış idari gözetim kararının devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilmesi zorunludur.

İdari gözetime alternatif yükümlülükler YUKK m.57/A ve “İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik” hükümlerinde ele alınmıştır. Yönetmelik’te idari gözetime alternatif yükümlülükler “hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetim altına alınması yerine, özgürlüğünü kısıtlamayacak ya da daha az kısıtlayacak şekilde uygulanan idari tedbir” şeklinde tanımlanmıştır.

İdari gözetime alternatif yükümlülükler şunlardır:

a) Belirli adreste ikamet etme,
b) Bildirimde bulunma,
c) Aile temelli geri dönüş,
ç) Geri dönüş danışmanlığı,
d) Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma,
e) Teminat,
f) Elektronik izleme.

KİMLER HAKKINDA ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLER KARARI VERİLİR?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlardan;

…idari gözetim süresi dolanlar, idari gözetim kararı alınmaksızın idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulması uygun görülenler, başkanlığın talimatıyla ya da resen valilik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda idari gözetimi sonlandırılanlar, sulh ceza hakimi kararına istinaden valilik tarafından idari gözetimi sonlandırılanlar, hakkında idari gözetime alternatif yükümlülükler uygulanmaktadır.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ

Geri Gönderme Merkezi, ülkemizde kalma hakkı bulunmayan ve ülkesine gönderilecek kişilerden haklarında idari gözetim kararı verilenlerin tutulduğu yerlerdir. İçişleri Bakanlığı Tarafından 19 Mart 2010 tarihinde çıkarılan 2010/18 sayılı “Yasadışı Göç ile Mücadele Genelgesi” ile birlikte “Çıkışları Yaptırılacak Yabancılar içim Misafirhane” ismiyle kurulan ve sınır dışı edilecek yabancıların sınır dışı edilene kadar barındırıldıkları yerler “Geri Gönderme Merkezi” olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

İdari gözetim altına alınan yabancılar geri gönderme merkezlerinde tutulacaklardır. Geri gönderme merkezleri İçişleri Bakanlığı tarafından işletilmektedir. Türkiye’de iki tanesi geçici olmak üzere toplam otuz geri gönderme merkezi bulunmaktadır. https://www.goc.gov.tr/geri-gonderme-merkezleri33 (E.T.26.03.2023).

İl Göç İdarelerine bağlı Geri Gönderme Merkezleri;

ADANA, AĞRI, ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, ÇANKIRI, EDİRNE, ERZURUM 1, ERZURUM 2, GAZİANTEP, IĞDIR GEÇİCİ, İSTANBUL (BİNKILIÇ), İSTANBUL (SİLİVRİ), İSTANBUL (TUZLA), İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KÜTAHYA, MALATYA 1, MALATYA 2, MUĞLA, NİĞDE, ŞANLIURFA, VAN da bulunmaktadır.

Geri Gönderme Merkezlerinde;1- Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,

2- Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır,

3- Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,
4- Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır,
5- Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

EN İYİ İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ AVUKATI NASIL BULUNUR?

İdari gözetim kararına itiraz ve geri gönderme merkezlerinde yapılacak işlemler Yabancılar Hukuku kapsamına girmektedir. Bu tür itiraz ve davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın tüm mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir.

Bir avukat seçerken yapılacak ön görüşmelerde dikkat edilecek husus avukatın kesin kazanırız gibi yorumlarda bulunup bulunmadığıdır.

Başarılı ve Tecrübeli bir avukat bu kelimeleri kullanmaktan kaçınır. Önemli olan ön görüşmede avukatın dava konusu iş ve işlemler hakkında gerekli bilgilendirmeyi tam ve eksiksiz yapmış olmasıdır. Dava öncesinde ve sırasında mahkemeye ne kadar bu haklılığı kabul ettirecek somut delil, belge ve tanıkları sunabildiğinizdir.

Doğru avukatı bulma yolunda sizin de hukuki sorununuza bakıp hiçbir zaman bu davayı kesin kazanırız, kazanmalıyız duygusundan arınmanız olacaktır. Bu dava aşamasında müvekkillerin hata yapmasına veya avukatı yanlış yönlendirmesine sebep olabilir.

Avukatın Uzmanlığını Anlama: Her avukat ve hukuk büroları, aynı eğitimleri alsa da kendini uzmanlaştırdığı bir alana doğru yönelmiştir. Ofisimizde idari gözetim kararına itiraz, sınır dışı kararına itiraz, deport ve geri gönderme gibi konulara Avukat Abdullah Enes Baltacı bakmaktadır.

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede Öncü bir hukuk bürosudur. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yabancılar Hukuku kapsamında idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ ve RANDEVU

Online randevu alarak hukuki durumunuzu netleştirebilirsiniz. Randevu için tıklayınız.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Avukat Numarası: +9 0507 906 87 33

İdari Göetim Kararı avukatı iletişim