İdari işlem iptal davaları, idare tarafından yapılan ve kişilerin haklarını, menfaatlerini etkileyen idari işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davalardır. İdari işlem iptal davalarında, davacı, idari işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep eder.

İDARİ İŞLEM NEDİR?

İdari işlem, kamu idaresi tarafından kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak yapılan, hukuki sonuç doğuran irade açıklamalarıdır. Bu işlemler, idare tarafından yerine getirilen kamu hizmetlerinin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılır. İdari işlemler, bireylerin hak ve menfaatlerini doğrudan etkileyebileceği gibi, genel kamu düzenini ve kamu hizmetlerini de etkiler.

İdari İşlemin Özellikleri

 • Tek Yanlılık: İdari işlemler, idarenin tek taraflı iradesiyle yapılır ve muhatabının rızasına gerek yoktur.
 • Kamu Gücüne Dayanma: İdari işlemler, kamu gücü kullanılarak yapılır ve bu nedenle bağlayıcıdır.
 • Hukuki Sonuç Doğurma: İdari işlemler, hukuki sonuç doğurur, yani bireylerin hak ve yükümlülüklerinde değişiklikler meydana getirir.
 • Re’sen Uygulanabilirlik: İdari işlemler, idare tarafından kendiliğinden uygulanabilir; muhatabın onayına veya yargı kararına gerek duyulmaz.

İdari İşlemin Türleri

 • Bireysel İşlemler: Belirli bir kişiyi veya olayı ilgilendiren işlemlerdir. Örneğin, bir memurun atanması veya bir işletmeye ceza kesilmesi.
 • Genel İşlemler: Genel olarak herkesi veya belirli bir grubu ilgilendiren düzenlemelerdir. Örneğin, yönetmelikler ve genelgeler.

İdari İşlemin Unsurları

Yetki: İdari işlemi yapan makamın yetkili olması gerekir. Yetkisiz makam tarafından yapılan işlemler hukuka aykırı sayılır.

Şekil: İdari işlemlerin belirli bir şekil şartına uygun olarak yapılması gerekir. Örneğin, yazılı olma zorunluluğu.

Sebep: İşlemin dayandığı maddi olayların veya hukuki nedenlerin bulunması gerekir.

Konu: İşlemin doğrudan doğruya hukuki bir sonuç doğurması gereken konuya sahip olması gerekir.

Maksat: İdari işlemlerin kamu yararına uygun olarak yapılması gerekir. Amaç, kişisel veya siyasi çıkarlar değil, kamu yararı olmalıdır.

Eğer idari işlem hukuka aykırıysa, ilgililer bu işlemin iptali için idari yargıda idari işlem iptal davaları açabilirler. İdari işlem iptal davaları, işlemin hukuka uygunluğunu denetler ve hukuka aykırılık tespit edilirse işlemin iptaline karar verir. İptal kararı, işlem hiç yapılmamış gibi sonuç doğurur.

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI NEDİR?

İdari yargı, idare tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek amacıyla kurulan bir yargı sistemidir. İdari işlem iptal davaları da bu denetimin en önemli araçlarından biridir. İdari işlem iptal davalarında, idari işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali talep edilir. İdari işlem iptal davaları, idare mahkemelerinde görülen ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemeyi amaçlayan dava türlerindendir. İdari işlem iptal davaları, idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarından biriyle hukuka aykırı oldukları iddiasıyla açılır ve bu işlemlerden dolayı menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından talep edilir.

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI ÖZELLİKLERİ

 • İdari Yargıya Özgü: İdari işlem iptal davalarında, yalnızca idari yargıda görülen dava türleridir ve genel yargı mahkemelerinde açılamaz.
 • Hukuka Aykırılık İddiası: İdari işlem iptal davaları, yalnızca idari işlemlerin hukuka aykırılığı durumunda açılabilir. Hukuka aykırılık, işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarından birinde olabilir.
 • Menfaat İhlali: İdari işlem iptal davaları, idari işlem nedeniyle doğrudan ve kişisel olarak menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından açılabilir.
 • İptal ve Geri Alma: İdari işlem iptal davalarında, idari işlemin iptali ve geri alınmasını amaçlar. Mahkeme, işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit ederse, işlemin iptaline karar verir ve işlem hukuki sonuç doğurmamış sayılır.

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI UNSURLARI

İdari işlem iptal davalarında incelenmesi gereken unsurlar şunlardır:

 • Yetki: İşlemi yapan makamın yetkili olup olmadığı incelenir.
 • Sebep: İşlemin dayandığı nedenlerin hukuka uygunluğu denetlenir.
 • Şekil: İşlemin usul ve şekil şartlarına uygunluğu kontrol edilir.
 • Konu: İşlemin hukuka aykırı bir konuya dayanıp dayanmadığı değerlendirilir.
 • Amaç: İşlemin kamu yararına uygun olup olmadığı incelenir.

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMELER

İdari işlem iptal davalarında görevli mahkemeler, işlemin niteliğine göre değişir:

 • İdare Mahkemesi: Genel idari işlemlere karşı açılan davalara bakar.
 • Vergi Mahkemesi: Vergi ve mali yükümlülüklere ilişkin davalara bakar.
 • Bölge İdare Mahkemesi: İstinaf (temyiz) mahkemesi olarak görev yapar.
 • Danıştay: Temyiz mahkemesi olarak görev yapar ve bazı davalarda ilk derece mahkemesi olarak da karar verebilir.

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI AÇMA SÜRESİ

İdare mahkemelerinde iptal davası açmak için belirli bir süre koşulu bulunmaktadır. Bu süre, idari işlemin ilgilisine tebliğinden itibaren 60 gündür. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 7. maddesi, bu süreyi ve sürenin başlangıç noktalarını açıkça düzenlemektedir. İYUK Madde 7 “İdari işlemler, işlemin tebliği veya başka suretle öğrenildiği tarihten itibaren altmış gün içinde, idari dava açılabilir.” Bu hüküm doğrultusunda, iptal davası açma süresi şunları içerir:

 • Tebliğ Tarihi: İdari işlemin ilgilisine tebliğ edildiği tarih. İdari işlemin ilgilisine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmesidir. Tebliğ, idari işlemin ilgilisinin adresine yapılmalıdır. Adresi bilinmeyen veya adres kayıt sisteminde kaydı bulunmayan kişilere tebligat ilan yoluyla yapılır.
 • Başka Suretle Öğrenme: İlgilinin idari işlemi başka bir şekilde öğrendiği tarih. İlgili kişi idari işlemi resmi tebliğ dışında başka bir yolla (örneğin, idari işlem hakkında bilgi veren bir yazı, duyuru veya başka bir resmi bildirim) öğrendiğinde bu tarih esas alınır.

İdari işlem, ilgilisine tebliğ edildiğinde veya başka bir şekilde öğrenildiğinde hemen kesinleşmiş sayılmaz. İdari işlem, ancak dava açma süresinin dolmasından sonra kesinleşir. Bu, 60 günlük sürenin sonunda işlemin hukuken kesinlik kazandığı anlamına gelir.

İdari işlem iptal davaları, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesini sağlayan önemli bir mekanizmadır. İdari işlem iptal davaları belirlenen süre içinde açılması, hem hukuki güvenlik hem de idarenin istikrarı açısından önemlidir. İdari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açma süresine dikkat etmek, dava açacak kişiler için kritik bir noktadır. Süreye riayet edilmezse, idari işlemin hukuka aykırılığı iddiasıyla dava açma hakkı kaybedilir ve işlem kesinleşir.

İDARİ İŞLEME KARŞI ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA HALİNDE İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ

İdari dava açmadan önce, ilgili kişilerin idari işlemi kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için üst makama veya işlemi yapan makama başvurma hakkı vardır. Bu başvuru, idari dava açma süresi içinde yapılabileceği gibi, davanın işlemesine başlamış olması durumunda da gerçekleştirilebilir. Bu başvurular, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

 • Başvuru: İlgili kişi, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için üst makama veya işlemi yapan makama yazılı olarak başvurur.
 • Cevap Süresi: Başvuru yapıldıktan sonra, makamın bu başvuruya cevap vermesi için genellikle otuz gün süre verilir.
 • Zımni Red: Otuz gün içinde cevap verilmezse, istek reddedilmiş sayılır ve bu duruma “zımni red” denir.
 • Yeniden Dava Açma Süresi: İstek reddedilmesi veya zımni red durumunda, ilgili kişinin idari dava açma hakkı yeniden doğar. Bu durumda, başvuru yapılan tarihten dava açma süresi içinde geçen süre de hesaba katılır.

Bu süreç, ilgili kişilere idari işlemle ilgili haklarını kullanma ve gerekli hukuki adımları atma imkânı tanır. İdari işlemle ilgili bir yanlışlık veya haksızlık olduğu düşünüldüğünde, öncelikle idari yolların tüketilmesi ve bu başvuruların yapılması önemlidir. Bu şekilde, idari yargıya başvurmadan önce, idareyle doğrudan iletişim kurarak sorunların çözümü için fırsat verilir.

İDARİ MAKAMLARA BİR İŞLEM VEYA EYLEM YAPILMASI İÇİN BAŞVURULMASI HALİNDE İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI AÇMA SÜRESİ

İdari işlemle ilgili bir talepte bulunmak isteyen kişi, henüz iptal davasıyla ilgili bir işlem olmadığı veya varsa dahi bu işlemden haberdar olmadığı durumlarda, idareye dilekçeyle başvurabilir. Ancak, bu başvuruya idarenin cevap vermesi gerekmektedir.

İlgili kişi, dilekçe ile idareye bir işlem veya eylem yapılmasını talep eder. İdare, bu dilekçeye cevap vermekle yükümlüdür. Genellikle bu cevap için otuz gün süre tanınır. İdare, otuz gün içinde cevap vermezse, talep zımni olarak reddedilmiş sayılır. Zımni red durumunda, ilgili kişi, otuz günlük cevap süresinin bittiği tarihten itibaren idari dava açma süresi içinde, Danıştay’a, idare mahkemelerine veya vergi mahkemelerine dava açabilir.

Bu süre, dilekçenin verildiği tarihten itibaren 90 gün olarak hesaplanır. İdarece verilen cevap kesin değilse, ilgili kişi, bu cevabı isteminin reddi sayarak dava açabilir veya kesin cevabı bekleyebilir. İlgili kişi kesin cevabı beklerken dava açma süresi işlemez. Ancak, bu bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez.

Bu süreç, ilgili kişilere, idari işlemle ilgili haklarını kullanma ve gerekli hukuki adımları atma imkanı tanır. İdareye başvuru yapıldıktan sonra cevap verilmesi veya zımni red durumu ortaya çıkması, ilgililere idari yargıya başvurmadan önce bir çözüm yolu bulma ve hukuki süreçleri yönetme fırsatı sunar.

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI AÇMA EHLİYETİ VE MENFAAT İHLALİ KAVRAMI

İdari mahkemelerde idari işlem iptal davaları açabilme yetkisi, davacının dava açma ehliyetine sahip olmasına bağlıdır. Dava açma ehliyeti, kişinin dava konusu idari işlemle belli bir menfaat ilişkisi içinde olmasını gerektirir. İdari hukukta bu menfaat ilişkisine “subjektif ehliyet” denir. İdari işlem iptal davaları açmak isteyen kişinin idari işlemden kaynaklanan bir menfaat ihlali yaşaması gerekir. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, idari işlem iptal davaları açma ehliyeti için yeterli değildir.

BİREYSEL İŞLEMLERE KARŞI İPTAL DAVALARINDA DAVA AÇMA EHLİYETİ

 • Kişisel Menfaat: İlgili kişinin idari işlemle hukuki bir ilişkisinin olması.
 • Meşru Menfaat: İlgili kişi ile idari işlem arasında kabul edilebilir, korunmaya değer bir ilginin bulunması.
 • Güncel Menfaat: İdari işlemin ilgili kişi üzerindeki hukuki etkisinin olması veya doğmak üzere olması.

TOPLUMU İLGİLENDİREN KONULARDA DAVA AÇMA EHLİYETİ

 • Geniş Yorumlama: Toplumu ilgilendiren konularda menfaat ihlali şartı daha geniş yorumlanır.
 • Kamu Yararı: Çevre koruma, imar uygulamaları gibi kamu yararını ilgilendiren konularda daha geniş bir kesimin dava açma ehliyetine sahip olduğu kabul edilir.

KOLLEKTİF İŞLEMLERDE DAVA AÇMA EHLİYETİ

 • Karara Muhalif Kalma: İşleme katılan kişilerin işleme karşı muhalif kalmaları gerekir.
 • Şerh Düşme: Muhalif kalındığının belgelenmesi için şerh düşülmesi gereklidir.

İdari mahkemeler, her olayın özelliklerine göre menfaat ilişkisinin varlığını araştırır. İdari işlem iptal davaları açma ehliyeti, dava konusu işlemle ilgili somut bir menfaat ihlali olup olmadığına bağlıdır. Bu kapsamda, gelecekte gerçekleşecek muhtemel menfaat ilgisi iptal davası açma ehliyeti vermez.

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI AÇMA SEBEBİ NEDİR?

İdari işlemler hukuka aykırılık açısından birkaç açıdan incelenir ve tespit edilir:

 • Yetki Bakımından Hukuka Aykırı İdari İşlemler: İdari işlemler, ilgili idari birimin yetki sınırları içinde yapılmalıdır. Yetki, coğrafi, zamansal ve hiyerarşik olarak sınırlıdır. Yetkisiz bir idari makam tarafından yapılan işlem, daha sonra yetkili makam tarafından onaylanmış olsa bile hukuka aykırıdır. Örneğin, Ankara’da görevli bir polisin İstanbul’da görev yaptığı bir olaya müdahil olması, yetki bakımından hukuka aykırıdır.
 • Şekil Bakımından Hukuka Aykırı İdari İşlemler: İdari işlemler, yasal olarak belirlenmiş bir biçimde yapılmalıdır. Bu biçim koşullarına uyulmaması, işlemin hukuka aykırı olmasına neden olabilir. Örneğin, savunma alınmadan bir disiplin cezası verilmesi, işlemi şekil bakımından hukuka aykırı kılar.
 • Sebep Yönünden Hukuka Aykırı İdari İşlemler: İdari işlemler, gerekçeli ve hukuka uygun bir şekilde yapılmalıdır. İşlemde belirtilen sebep, gerçekçi olmalı ve kanuna uygun olmalıdır. Örneğin, bir memurun siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle görevine son verilmesi, hukuka aykırı bir sebep olabilir.
 • Konu Nedeniyle Hukuka Aykırı İdari İşlemler: İdari işlemin konusu, hukuka uygun olmalıdır. İdarenin yetki alanına girmeyen veya yasalara aykırı bir konuda işlem yapılması hukuka aykırılığa yol açar. Örneğin, idari birimin yetki alanı dışında bir konuda işlem yapması, konu bakımından hukuka aykırı olabilir
 • Amaç Yönünden Hukuka Aykırı İdari İşlemler: İdari işlemler, kamu yararı doğrultusunda yapılmalıdır. Kamu yararı dışında veya kanunun öngördüğü amaçların dışında yapılan işlemler hukuka aykırıdır. Örneğin, kişisel bir çıkar için yapılan bir idari işlem, amaç yönünden hukuka aykırı olabilir.

İdari mahkemeler, idari işlemlerin bu açılardan hukuka uygunluğunu değerlendirir ve gerektiğinde işlemleri iptal eder. Bu değerlendirme, her bir davanın özelliğine göre yapılır ve işlemin hukuka uygunluğu veya aykırılığı belirlenir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

İdari işlem iptal davalarında yürütmenin durdurulması kararı, işlemin hukuka aykırılığının tespit edilip edilmediğine karar verilene kadar uygulanmasının durdurulmasını sağlayan geçici bir tedbirdir. Bu tedbir, davacıların idari işlemin uygulanması sonucu doğabilecek zararları engellemek için talep edilebilir. İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) m.27’ye göre yürütmenin durdurulması kararı iki ana şartın birlikte gerçekleşmesi halinde verilebilir:

 • Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması: İdari işlemin uygulanması durumunda davacının telafisi imkânsız veya zor zararlarla karşı karşıya kalacak olması gerekmektedir.
 • İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması: İdari işlemin açık bir hukuka aykırılık taşıması gerekmektedir.

İdari işlem iptal davalarında yürütmenin durdurulması talebi, idari işlemin hukuka aykırılığına ve doğacak zararların büyüklüğüne dayalı olarak, davalı idarenin savunması alındıktan sonra veya savunma süresi geçtikten sonra mahkeme tarafından gerekçeli bir kararla verilebilir. Bazı durumlarda, idari işlemin etkisi hemen tükenebileceğinden, idarenin savunması alınmadan da yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. Ancak, kamu görevlileri hakkında atama, nakil, görev ve unvan değişiklikleri bu kapsama girmez.

Yürütmenin durdurulması isteminde bulunan davacı, bu talebini dava dilekçesi ile yapmalıdır. Eğer dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılıyorsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.

Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemler ve tahsilat işlemlerine karşı açılan davalar bu kapsamda değildir ve bunlar için yürütmenin durdurulması istenebilir.

Yürütmenin durdurulması veya bu talebin reddine ilişkin kararlara itiraz edilebilir. İtiraz mercileri ve süreçleri İYUK m.27’de belirlenmiştir:

 • Danıştay dava daireleri kararlarına karşı İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna,
 • Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine,
 • İdare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.

İtirazlar, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılmalı ve itiraz mercileri, dosyanın kendilerine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Ayrıca, aynı sebeplere dayanarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.

Yürütmenin durdurulması kararı, idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında davacının olası zararlarını önlemek amacıyla verilen geçici bir tedbirdir. Bu kararın verilebilmesi için hukuka aykırılığın açıkça tespit edilmesi ve telafisi güç zararların doğmasının beklenmesi gerekir. İtiraz süreçleri ve süreleri ise yasada detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

İDARİ İŞLEMLERİN İPTALİ KARARININ SONUÇLARI

İdari işlem iptal davalarında, idari işlemin iptal edilmesi, idari işlemin hukuka aykırı olduğunun yargı kararıyla tespit edilmesi sonucunda gerçekleşir ve bu durum, idari işlemin tesis edildiği andan itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması anlamına gelir. İptal kararı, dava açmamış olsalar bile aynı konuyla ilgili herkes için geçerli olur ve idari işlemin hukuka uygun olup olmadığını tartışan bir süreçtir.

 • İdari İşlemlerin Hukukiliği ve Yargısal Denetim

İdari işlem iptal davalarında kapsamında idari işlemin hukukiliği, yani hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilir. İdari yargı yerlerinin denetim yetkisi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi çerçevesinde belirlenmiştir ve bu yetki, idari makamların takdir yetkilerinin hukuka uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesini kapsar. Ancak bu yetki, idari yargının idari makamların yerine geçerek karar vermesi anlamına gelmez.

 • Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetim

İdarelere belirli kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tanınan takdir yetkisi, idarenin birden çok seçenek arasından kamu yararı doğrultusunda en uygun olanını seçmesine imkân tanır. İdari yargının görevi, idarenin tercih ettiği seçeneğin hukuka uygun olup olmadığını denetlemektir. Bu denetim, idarenin seçeneği ve uygulamasının Anayasa, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve yargı içtihatlarına uygun olup olmadığını belirlemekle sınırlıdır.

 • Yerindelik Denetimi ve Hukuka Uygunluk Denetimi

İdari yargının idareyi belirli bir seçeneği tercih etmeye veya belirli bir yönde işlem ve eylem tesis etmeye zorlayacak biçimde karar vermesi, yerindelik denetimi anlamına gelir ve hukuka uygunluk denetimini aşar. Yerindelik denetimi, idari yargının yetki sınırlarının dışındadır ve hukuka aykırıdır. İdari yargı, sadece idari işlemin hukuka uygunluğunu denetler, idarenin takdir yetkisini nasıl kullanacağına müdahale etmez.

İdari işlem iptal davalarında idari işlemin iptali, işlem tesis edildiği andan itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkması anlamına gelir ve bu iptal kararı herkesi bağlar. İdari yargı, idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığını denetler ve bu denetim idarenin takdir yetkisini nasıl kullanacağına müdahale etmez. Yerindelik denetimi ise idari yargının yetki sınırlarını aşar ve hukuka aykırıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idari mahkemelerde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • Vergi Davaları: Vergi mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, vergi cezalarına itirazlar, vergi borçlarına ilişkin davalara ilişkin hizmetler.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

Bu davalar idari mahkemelerde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdari Mahkemelerde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

ANKARA İDARİ İŞLEM İPTAL DAVALARI AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Konusunda uzman bir Ankara idari işlem iptal davaları avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Ankara idari işlem iptal davaları avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap