İşyeri kapatma kararına itiraz ve iptal davası, işletme sahiplerinin haklarını koruma açısından büyük önem taşır. İşyerinin kapatılması, hem ekonomik hem de itibar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, işyeri sahiplerinin işyeri kapatma kararına itiraz ve iptal davası sürecini yakından takip etmeleri ve haklarını bilinçli bir şekilde savunmaları önemlidir.

İŞYERİ KAPATMA KARARINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI NEDİR?

İşyeri kapatma kararına itiraz ve iptal davası, işyerlerinin kapatılma sebepleri öne sürülerek bu doğrultuda alınan kararlara karşı, işyeri sahiplerinin hukuka aykırılık gerekçesiyle itiraz etmeleri veya mahkemeye başvurarak bu kararın iptalini istemeleri için başvurulan iki farklı hukuki yoldur. Burada işyeri kapatma kararına itiraz, bir seçenek iken, iptal davası ikinci bir seçenektir. Kişi, önce işyeri kapatma kararına itiraz edebilir ve sonucuna göre dava açabilir ya da doğrudan idari yargıya başvurarak iptal davası açabilir.

İşyeri kapatma kararına itiraz ve iptal davası, mevzuatın çeşitli bölümlerinde yer almaktadır. İptal davası ve işyeri kapatma kararına itiraz süreçleri, İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nda düzenlenmiştir. İdari işlemin iptali davası, her olay için farklılık gösterebilen bir dava türüdür. İşyerinin hangi durumlarda kapatılacağı veya faaliyetinin durdurulacağı ve işyeri kapatma kararına itiraz farklı yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

Özellikle belirtmek gerekir ki, uygulamada idari mercilerin rastgele ve yetersiz denetimlerle kanuna ve usule aykırı işyeri kapatma işlemleri yaptığı görülmektedir. Bu tür işlemlere karşı hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir. Aksi halde, kişi haklıyken haksız duruma düşebilir.

İŞYERİ NEDEN KAPATILIR VE FAALİYETİ NEDEN DURDURULUR?

İşyeri kapatma kararına itiraz ve iptal davası sürecine girmeden önce, işyerlerinin neden kapatıldığını anlamak için belediyelerin işyeri kapatma yetkisine ve ruhsat süreçlerine göz atmak önemlidir. İşyeri kapatılma ve faaliyet durdurma kararları, çeşitli sebeplerle alınabilmektedir. İşyerlerinde işin durdurulmasına ilişkin nedenler, İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik‘te belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre:

 • Hayati Tehlike Durumu: İşyerinde veya eklentilerinde hayati tehlike oluşturan bir durum varsa, bu tehlike giderilene kadar işin durdurulması kararı verilir.
 • Tehlikeli İşler ve Risk Değerlendirmesi: Çok tehlikeli sınıfta yer alan metal işleri, tehlikeli kimyasallar ve yapı işleri ile ilgili işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmadığı tespit edilirse, işyeri faaliyetlerinin durdurulması kararı alınır.
 • Gayri Sıhhi Müesseseler: Kanuna aykırılık tespit edildiğinde, bu aykırılıklar giderilene kadar işyerinin faaliyeti durdurulur. Sıhhi müesseselerde aykırılık giderilmezse, 15 günlük süreyle faaliyetten men edilir.

İşyerinin kapatılması kararı, çeşitli mevzuat hükümlerine dayanmaktadır. İşyerlerinin kapatılmasına ve ruhsatlarının iptaline neden olan bazı durumlar şunlardır:

 • Ruhsat Yenileme ve İntibak: Ruhsatın yenilenmesi veya intibak yapılması gereken durumlarda, işyeri sahibi yetkili idareye 3 ay içinde başvurmalıdır. Başvurulmazsa, idare 15 gün süre verir. Bu süre içinde de ruhsat yenilenmezse veya intibakı yapılmazsa, ruhsat iptal edilir.
 • Ruhsat Denetimi: Ruhsatın verilmesinden itibaren 1 ay içinde yapılan denetimlerde aykırılık ve eksiklik görülürse, bunların giderilmesi için 15 günlük süre tanınır. Bu süre içinde giderilmezse ruhsat iptal edilir ve işyeri kapatılır.
 • Sorumlu Müdür: 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerde sorumlu müdür bulunmalıdır. Sorumlu müdürün olmaması veya yanlış beyanda bulunması halinde, aykırılık giderilmezse ruhsat iptal edilir.
 • Alkollü İçki ve Nargile Satışı: Alkollü içki veya nargile satış ruhsatı kesinleşmemiş işyerleri, gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmezse ruhsatları iptal edilir.
 • PVSK’nın 8. Maddesi: Bir işyeri, 1 yıl içinde 3 kez faaliyetten men edilirse ve bu fiiller tekrar işlenirse işletme izni iptal edilir.
 • Vale Hizmeti: Tali hizmet olarak vale hizmeti veren işyerleri, aykırılık ve eksiklikleri faaliyetten men edilen süre içinde gidermezse ruhsatları iptal edilir.
 • Hijyen Kuralları: Sıhhi müessese içinde yer alan bakkal ve market gibi yerler, hijyen kurallarına uymuyorsa, aykırılık giderilmezse ruhsat iptal edilir ve işyeri kapatılır.
 • Ruhsatsız İşyerleri: Ruhsatsız olarak açılan işyerleri de kapatılır.

Bu süreçlerin her biri, işyeri kapatma kararlarına itiraz ve iptal davası süreçlerini doğurabilir. İşyerinin kapatılma nedenlerine bağlı olarak, itiraz ve iptal davası yolları farklılık gösterebilir. İşyeri sahipleri, hukuka aykırı olduğunu düşündükleri kapatma kararlarına karşı itiraz edebilir veya doğrudan iptal davası açabilirler.

İŞYERİNİN FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA KİM KARAR VERİR?

İşyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, yukarıda belirtilen nedenlere dayanarak gerçekleştirilebilir. Bu durdurma süreci, “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına İlişkin Yönetmelik”te detaylı olarak düzenlenmiştir. İşyerlerinde işin durdurulabilmesi için belirli bir prosedür izlenir:

Durdurma Süreci ve Heyet Oluşumu

Heyet Oluşturulması: İşyerlerinde işin durdurulması kararı, üç müfettişten oluşan bir heyet tarafından alınır. Bu heyet, işyerinde gerekli incelemeleri yapar ve faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin bir rapor hazırlar.

Raporun Gönderilmesi: Heyetin hazırladığı rapor, incelemenin tamamlanmasının ardından 1 gün içinde valiliğe ve ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Aynı rapor, ayrıca Kurul Başkanlığına da iletilir.

Durdurma Kararının Uygulanması

Mülki İdare Amirinin Kararı: Durdurma kararı, raporun iletilmesinden itibaren 24 saat içinde Mülki İdare Amiri tarafından uygulanır. Mülki İdare Amiri, durdurma kararını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyar.

Mühürleme İşlemi: Mülki İdare Amiri’nin emriyle işyerinde mühürleme işlemi yapılır. Bu işlem, işyerinin faaliyetlerini tamamen durdurmak amacıyla gerçekleştirilir ve mühürleme işlemi sırasında durum tutanak altına alınır.

Hukuki Çerçeve: Bu süreç, işyerlerinin güvenli, sağlıklı ve yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Hızlı Müdahale: İşyerlerinde tespit edilen ciddi aykırılıkların hızla giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için hızlı bir müdahale süreci öngörülmüştür.

İşyeri sahipleri, bu tür durdurma kararlarına karşı hukuki haklarını korumak amacıyla itiraz edebilir veya iptal davası açabilirler. İtiraz süreci, ilgili idareye yapılırken, iptal davası idari yargıda görülür. Bu süreçlerde, işyerinin kapatılma nedenlerinin hukuka uygun olup olmadığı değerlendirilir ve gerektiğinde kapatma kararları iptal edilebilir.

İŞYERİ FAALİYETLERİNİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ

İşyerinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin verilen karara karşı itiraz yolu mevcuttur. Durdurma kararına karşı itiraz süreci şu şekilde işler:

 • İtiraz Süresi: Durdurma kararına karşı itiraz, durdurmanın gerçekleştirildiği günden itibaren 6 iş günü içinde yapılmalıdır.
 • Başvuru Makamı: İtiraz, işyerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesine yapılır.
 • Mahkeme Kararı: İş Mahkemesi, itiraz başvurusunu 6 iş günü içinde değerlendirir ve karar verir. Mahkemenin verdiği karar kesindir ve bu karara karşı başka bir yargı yolu yoktur.

İŞYERİNİ KAPATMA YETKİSİ KİMDEDİR?

İşyerlerinin kapatılmasına ilişkin nedenlerin varlığı halinde, işyerlerinin ruhsatları iptal edilerek işyerleri kapatılabilir. İşyerini kapatma yetkisinin kimde olduğunu belirlemek için “yetki ve usulde paralellik ilkesi” dikkate alınır. Bu ilkeye göre, işyerine ilişkin işletme ve çalışma ruhsatı kim tarafından verildiyse, işyerini kapatma yetkisi de yine o kişidedir.

Ruhsat Verme Yetkisi: İşyeri açma ruhsatı, yetkili idareden alınır ve bu idarenin en üst amiri tarafından imzalanır. Yönetmeliğe göre yetkili idareler şunlardır:

 • İl özel idaresi
 • Büyükşehir belediyesi
 • Büyükşehir ilçe belediyesi
 • Belediye
 • Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği
 • Endüstri bölgesi sınırları içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri (AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için)

Yetki Çevresi: Hangi kurumun yetkili olduğu, işyerinin bulunduğu coğrafi ve idari yetki çevresine göre belirlenir. İşyerinin ruhsatını vermeye yetkili olan bu kurumlar, aynı zamanda işyerini kapatma yetkisine de sahiptir.

Yetki Kullanımı: İşyerinin kapatılma sürecinde, ruhsatı vermeye yetkili olan idare, aynı zamanda işyerini kapatma kararını da alır. Bu yetki, işyerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik işlemler için de geçerlidir.

Yetkili İdare Kapsam
İl özel idaresi İl sınırları içinde, belediye sınırları dışında kalan alanlar
Büyükşehir belediyesi Büyükşehir sınırları içinde kalan tüm alanlar
Büyükşehir ilçe belediyesi Büyükşehir ilçesi sınırları içinde kalan alanlar
Belediye Belediyelerin sınırları içinde kalan alanlar
Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği Organize sanayi bölgesi içinde kalan alanlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri Teknoloji geliştirme bölgesi içinde yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar

İŞYERİ KAPATMA KARARINA İTİRAZ SÜRECİ

İdarenin gerçekleştirdiği işyeri kapatma kararına itiraz etmek mümkündür. Ancak, iptal davası açmadan önce işyeri kapatma kararına itiraz etmek zorunlu değildir; doğrudan iptal davası açılabilir. İşyeri kapatma kararına itirazın nasıl yapılacağı, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenmiştir.

 • Süre: İşyeri kapatma kararına itiraz 30 gün içinde edilebilir.
 • Sürenin Durması: İşyeri kapatma kararına itiraz, dava açma süresini durdurur.
 • İdarenin Cevabı: İdare, işyeri kapatma kararına itirazı 30 gün içinde reddederse veya kısmen kabul ederse, dava açma hakkı doğar. Eğer cevap verilmezse, bu durum işyeri kapatma kararına itirazın reddedildiği anlamına gelir.
 • Sürenin Yeniden İşlemesi: İşyeri kapatma kararına itiraza cevap verilmemesi veya reddedilmesi durumunda, dava açma süresi tekrar işlemeye başlar.

İşyeri Kapatma Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

 • Üst Makam: İşyeri kapatma kararına itiraz, kararı veren idareden bir üst makama yapılır. Eğer bir üst makam yoksa, işyeri kapatma kararına itiraz doğrudan kararı veren idareye yapılır.
 • Usulüne Uygun Dilekçe: İşyeri kapatma kararına itiraz, usulüne uygun bir dilekçe ile yapılmalıdır.

İşyeri kapatma kararına itirazın doğru yere ve doğru şekilde yapılması önemlidir. Bu süreçte avukattan hukuki danışmanlık almak büyük önem taşır, çünkü yanlış bir adım itiraz sürecinin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

İŞYERİ KAPATMA KARARININ İPTALİ DAVASI

İşyeri kapatma, ruhsat iptali veya faaliyetin durdurulması gibi kararlara karşı önce itiraz edip ardından idari yargıda iptal davası açılabileceği gibi, doğrudan iptal davası da açılabilir. İşyeri kapatma kararına itirazın reddedildiği veya reddedilmiş sayıldığı tarihten itibaren; itiraz yapılmadığı durumlarda kapatma tarihinden itibaren 60 gün içinde idari işlemin iptali için dava açılabilir. Ancak, işyeri kapatma kararına itiraz edilmişse, itiraz süresi bu 60 günlük süreye dahil edilmez.

İşyeri Kapatma ve Ruhsat İptali Davasında Yürütmenin Durdurulması

Eğer işyerinin kapatılması veya ruhsatın iptali telafisi güç bir zarar doğuracaksa, dava dilekçesi ile yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Mahkeme bu talebi kabul ederse, dava süresince işyeri faaliyetlerini sürdürebilir. Yürütmenin durdurulması ile ilgili daha fazla bilgi almak için “yürütmenin durdurulması kararı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşyeri Kapatma Kararının İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Bu davaya idare mahkemesi bakar. Yetkili mahkeme, işyerinin kapatılmasına ilişkin karar veren idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Ancak, her ilde idare mahkemesi bulunmadığı durumlarda, dava dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesine verilir.

İŞYERİ KAPATMA KARARLARINDA SÜRELER

İşyeri kapatma kararları ve bu kararlara itiraz süreçlerinde belirli süreler mevcuttur. Bu süreler aşağıdaki gibidir:

 • Hukuka Aykırılığın Giderilmesi İçin Verilen Süre :15 gün, İşyeri kapatma kararı verildiğinde, işyerinin hukuka aykırılığı gidermesi için tanınan süre.
 • İşyeri Kapatma Kararına İtiraz :30 gün, İşyeri kapatma kararının tebliğinden itibaren idareye itiraz süresi.
 • İdarenin Cevap Verme Süresi: İşyeri kapatma kararına itiraz dilekçesinin verilmesinden itibaren idarenin cevap verme süresi 30 gündür.
 • İdareye Başvurulmuşsa İptal Davası Açma Süresi :60 gün, İdareye yapılan işyeri kapatma kararına itiraz başvurunun reddinden veya reddedilmiş sayılmasından itibaren iptal davası açma süresi.
 • İdareye Başvurulmamışsa Dava Açma Süresi :60 gün, İşlemin tebliğinden itibaren idareye işyeri kapatma kararına itiraz edilmemişse doğrudan dava açma süresi.
 • Yanlış Mahkemede Dava Açılması Halinde Yeni Dava Açma Süresi :30 gün, Görevsizlik kararının tebliğinden itibaren yeni dava açma süresi.

İŞYERİ KAPATMA KARARI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

“Dava Konusu İstem: Dava; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, … Mahallesi, … caddesi üzerinde, oto yıkamacı olarak davacı tarafından işletilen işyerinin; mühür fekki yapılmak suretiyle açıldığından bahisle derhal kapatılarak, kapatma tutanağının gönderilmesine ilişkin Ruhsat Denetim Müdürlüğünün Zabıta Müdürlüğüne hitaben yazılan … günlü … sayılı ve … günlü, … sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: … İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; davacı tarafından işletilen işyerine ilişkin olarak işyeri ruhsatı müracaatında bulunulduğu ve idarece ruhsat müracaatının değerlendirildiği, henüz neticelenmediği belirtilerek, ruhsatsız faaliyet gösterildiğinden bahisle işyerinin kapatılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, işyerinin ruhsatsız olarak çalışması nedeniyle ilk olarak 12/12/2007 günlü yazıya istinaden 19/12/2007 tarihinde mühürlendiğini, 12/05/2010 günü yapılan denetimde mührün fekki suretiyle çalışıldığının tespit edilmesi üzerine dava konusu işlemlerin tesis edildiğini, davacı tarafından 4 kez mühür fekki yapılarak işletmenin faaliyetine devam ettiği ve dava konusu işlemlerin mevzuata uygun surette tesis edilmiş iç yazışmalar olduğu, idari dava konusu edilemeyecekleri belirtilerek temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, herhangi bir ruhsatı bulunmadan, fiilen işyeri açarak faaliyette bulunulan işyerlerinin faaliyet göstermesinin engellenmesi ve kapatma kararının uygulanması özel kolluk biriminin görev ve yetkileri arasında yer almaktadır…

Bu durumda, davacının işletmekte olduğu işyerinin ruhsata tabi bir işyeri olmasına rağmen, ruhsatsız olarak faaliyet göstermesi nedeniyle, kapatılmasına ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından, söz konusu işlemlerin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;
 2. … İdare Mahkemesinin … günlü, E: K:… sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA…oybirliğiyle karar verildi.”

“Dava Konusu İstem : Dava; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, … Mahallesi, … Caddesi, No:… adresinde faaliyet gösteren “…” ünvanlı işyerinin işletmecisi olan davacı tarafından; anılan işyerinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet edildiğinden bahisle aynı Kanunun 5. maddesinin son fıkrası uyarınca işyerinin 3 (üç) ay süreyle kapatılmasına ve işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi için gerekli Olur’un verilmesine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: …. İdare Mahkemesince verilen kararla; internet yoluyla yasa dışı bahis sitelerine erişim sağlayarak bahis oynatıldığı dosyada mevcut bilgi ve belgelerden sübuta eren davacıya ait işyerinin 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca 3 (üç) ay süreyle kapatılmasına ve işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali için ilgili Belediyeye bildirimde bulunulmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:7258 sayılı Kanun’un mevcut halinde idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Dava konusu olayda uyuşmazlık; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, … Mahallesi, … Caddesi, No:… adresinde faaliyet gösteren “…” ünvanlı işyerinin işletmecisi olan davacı tarafından; anılan işyerinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet edildiğinden bahisle aynı Kanunun 5. maddesinin son fıkrası uyarınca işyerinin 3 (üç) ay süreyle kapatılmasına ilişkin işlemden kaynaklanmakta olup…

Bu haliyle kapatmaya ilişkin işlemin 5326 sayılı Kanun’un 16. maddesinde belirtilen idari yaptırım niteliğinde bir işlem olduğu, 7258 sayılı Kanun’da ise, idari yaptırımlara karşı itiraz konusunda görevli Mahkemenin gösterilmediği, Kabahatler Kanunu’nun 5560 sayılı Kanunla değişik 3. maddesinde belirtildiği üzere idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerin, diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmaması halinde uygulanacağının açıkça belirtilmiş olması karşısında, uyuşmazlığın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. ve 27/1. maddeleri gereği adli yargı bünyesinde bulunan Sulh Ceza Hâkimliğince çözümlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesinin istikrar kazanmış 01/04/2014 günlü, E:2014/456, K:2014/487 sayılı ve 28/12/2015 günlü, E:2015/868, K:2015/903 sayılı kararlarında; 1608 sayılı Kanun uyarınca verilen işyerinin belirle bir süreyle sınırlı olarak kapatılmasına ilişkin uyuşmazlıklarda adli yargının görevli olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu durumda, dava konusu encümen kararının, işyerinin 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet edildiğinden bahisle aynı Kanunun 5. maddesinin son fıkrası uyarınca işyerinin 3 (üç) ay süreyle kapatılmasına (süreli olarak kapatılmasına) ilişkin kısmına yönelik olarak İdare Mahkemesince davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmesinde usul hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; dava konusu işlemle, işyerinin 3 (üç) ay süreyle kapatılmasına ilişkin olarak uygulanan idari yaptırımın yansıra, dava konusu işlemde işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi için gerekli Olur’un verilmesine ilişkin işlemin de bulunduğu görülmekte ise de, söz konusu işlemin idari davaya konu olabilecek bir işlem olmaması nedeniyle, olayda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/8. maddesinin uygulanma imkânı bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;
 2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı Kanun’un temyize tabi ilk kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49/1-b maddesi uyarınca BOZULMASINA…oybirliğiyle karar verildi.”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre idari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de işyeri kapatma kararına itiraz alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimİşyeri kapatma kararına itiraz konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. İşyeri kapatma kararına itiraz konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap