Türkiye’de kamu kurumlarında çalışan memurların maaş ve kariyer gelişiminde kullanılan iki önemli kavram kademe ve derece ilerlemesidir. Kademe ve derece ilerlemesi, memurun hizmet süresi ve performansına bağlı olarak kariyer basamaklarında nasıl ilerlediğini ve maaşının nasıl arttığını belirler.

KADEME VE DERECE İLERLEMESİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye’deki devlet memurlarının kademe ve derece ilerlemesini düzenler. Kademe ve derece ilerlemesi ile ilgili düzenlemeler, memurların hizmet süresi, performansı ve diğer belirleyici faktörlere bağlı olarak kariyerlerinde nasıl ilerleyeceğini ve maaşlarının nasıl artacağını belirler Kademe ve derece ilerlemesi ile ilgili düzenlemeler ile ilgili kavramların detayları ve önemli terimler:

 • Terfi Tarihi: Memurun kademe ve derece ilerlemesine hak kazandığı tarihtir.
 • İntibak: Memurun öğrenim durumu, hizmet yılı ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak, 657 sayılı Kanun çerçevesinde ilerleyebileceği derece ve kademenin tespit edilmesidir.
 • Derece Yükselmesi: Üst dereceden boş bir kadronun bulunması şartıyla, memurun derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunarak, gerekli nitelikleri elde etmesidir.
 • Kademe: Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.
 • Kazanılmış Hak Aylığı Kademe ve Derece: Devlet memurunun, memuriyete giriş derece ve kademesine yapılan ilavelerle bulunan derece ve kademesidir. Bu, memuriyet statüsünde geçen hizmetlerin her yılına bir kademe ve her üç yılına bir derece hesabıyla belirlenir.
 • İşgal Edilen Kadro: Kişinin atandığı veya bulunduğu kadronun unvan ve derecesidir.
 • Ödemeye Esas Kademe Derece: Memurun kazanılmış hak aylığı derece ve kademesidir.

KADEME İLERLEMESİ

Kademe, memurun aynı derece içerisinde yıllık olarak ilerlediği basamakları ifade eder. Kademe ilerlemesi, memurun hizmet süresi ve performansına göre yıllık olarak gerçekleşir. Örneğin, bir memur 1. derecenin 1. kademesinde başlayıp, bir yıl sonra 1. derecenin 2. kademesine ilerler.

Kademe ilerlemesi, performans değerlendirmesi ve disiplin cezası almama gibi kriterlere bağlıdır. Herhangi bir disiplin cezası almayan ve performans değerlendirmelerinde yeterli görülen memur, kademe ilerlemesini otomatik olarak yapar.

DERECE İLERLEMESİ

Derece, memurun kariyerinde daha geniş bir ilerleme basamağıdır ve genellikle daha fazla hizmet süresi gerektirir. Derece ilerlemesi, memurun daha yüksek bir maaş ve daha fazla sorumluluk almasını sağlar. Derece, memurun kariyerinde daha geniş bir ilerleme basamağıdır ve genellikle daha fazla hizmet süresi gerektirir. Derece, memurun kariyerinde aldığı sorumluluk ve unvanın değişmesiyle ilişkilidir.

Kademe ve Derece İlerlemesinin Önemi

Kademe ve derece ilerlemesi, memurun maaşının ve kariyer basamaklarının düzenlenmesi için önemli bir sistemdir. Kademe ve derece ilerlemesi sistemi, memurların motivasyonunu ve performansını artırarak kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamayı amaçlar.

KADEME VE DERECE İLERLEMESİ TABLOSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, memurların kadro ve dereceleri, memurun eğitim durumu ve deneyimine göre belirlenir. Bu dereceler ve kademeler, memurların maaş ve kariyer ilerlemelerinde önemli bir rol oynar. İşte memurların eğitim durumlarına göre giriş dereceleri ve kademeleri ile yükselebilecekleri en yüksek dereceler:

Memuriyete Giriş Derece ve Kademeleri

Öğrenim Durumu Giriş Derece Giriş Kademe Yükselebilecekleri En Yüksek Derece
İlkokul Mezunları 15 1 7
Ortaokul Mezunları 14 2 5
Ortaokul Dengi Mesleki/Teknik Okul Mezunları 14 3 4
Ortaokul Üstü 1 Yıl Mesleki/Teknik Okul Mezunları 13 1 4
Ortaokul Üstü 2 Yıl Mesleki/Teknik Okul Mezunları 13 2 4
Lise Mezunları 13 3 3
Lise Dengi Mesleki/Teknik Okul Mezunları 12 2 3
Lise Üstü 1 Yıl Mesleki/Teknik Okul Mezunları 11 1 2
Lise Üstü 2 Yıl veya Ortaokul Üstü En Az 5 Yıl Mesleki/Teknik Okul Mezunları 10 1 2
Lise Üstü 3 Yıl Mesleki/Teknik Okul Mezunları 10 2 2
2 Yıl Süreli Yükseköğretim Mezunları 10 2 1
3 Yıl Süreli Yükseköğretim Mezunları 10 3 1
4 Yıl Süreli Yükseköğretim Mezunları 9 1 1
5 Yıl Süreli Yükseköğretim Mezunları 9 2 1
6 Yıl Süreli Yükseköğretim Mezunları 9 3 1

Kademe ve Derece İlerlemesi ve Disiplin Durumu

657 sayılı Kanunun 64. maddesine göre, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu haktan faydalanabilmek için 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamak gerekmektedir. Disiplin cezası alınması durumunda, bu süre ceza tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar.

 • Kademe İlerlemesi: Memur, bulunduğu kademede en az bir yıl hizmet süresi sonunda bir üst kademeye ilerler. Bu ilerleme otomatik olarak yapılır ve disiplin cezası almayan memur için bir haktır.
 • Derece Yükselmesi: Üst dereceden boş bir kadronun bulunması ve memurun derecesi içinde en az 3 yıl, bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunması şartıyla yapılır. Bu, memurun görev, yetki ve sorumluluğunda artış sağlar.
 • Öğrenim Durumuna Göre Başlangıç Dereceleri: Memurun öğrenim durumu, göreve başlangıç derecesi ve kademesini belirler. Eğitim seviyesi yükseldikçe, giriş derecesi ve yükselebileceği en yüksek derece de artar.

Kademe ve Derece İlerlemesinin Önemi

Kademe ve derece ilerlemesi sistemi, memurların motivasyonunu ve performansını artırarak kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamayı amaçlar. Memurlar, kariyer ilerlemeleri ve maaş artışları için bu kademe ve derece ilerlemesi sistemine dikkat etmeli ve disiplin kurallarına uyarak hak ettikleri kademe ilerlemelerini elde etmelidir.

KADEME İLERLEMESİ VE ŞARTLARI NEDİR?

Kademe ilerlemesi, memurun bulunduğu derece içinde maaşının artışını ifade eder. Kademe ilerlemesi yapabilmesi için belirli şartlar yerine getirilmelidir:

 • En Az Bir Yıl Çalışma: Memurun bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.
 • Olumlu Sicil: O yıl içinde olumlu sicil almış olması şarttır. Ancak 6111 sayılı yasa ile bu şart kaldırılmıştır.
 • İlerleyebilecek Kademe Bulunması: Çalıştığı derecede daha ileri bir kademenin bulunması gerekmektedir.

İstisnai Durumlar

Yasada belirtilen bazı istisnalar, memurun bulunduğu kademede bir yıl çalışmış olmasa bile kademe ilerlemesi yapmasına olanak tanır:

 • Muvazzaf Askerlik: Askerlik hizmeti yapan ve aday memur olarak atanan kişiler, askerlik sürelerinin değerlendirilmesiyle kademe ilerlemesi yapabilirler.
 • Özel Sektör Deneyimi: 36. maddenin (E) bendine göre, özel sektörde geçen hizmet süreleri de kademe ve derece ilerlemesinde değerlendirilebilir.

Kademe İlerlemesinin İki Özel Şekli

 • Kalkınmada Öncelikli Yöreler: Bu yörelere atanan memurlara, bu bölgelerde fiilen çalışmaları şartıyla her iki yıl için ayrıca bir kademe ilerlemesi verilir.
 • Disiplin Cezası Almama: Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Kademe ve derece ilerlemesi, memurun kariyerinde önemli bir yer tutar. Kademe ilerlemesi, maaş artışını sağlarken derece yükselmesi, görevdeki yetki ve sorumluluğun artmasını sağlar. Memurların kademe ve derece ilerlemesi yapabilmesi için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir ve bazı durumlarda istisnalar bulunmaktadır. Kademe ve derece ilerlemesi memurun motivasyonunu artırmak ve kamu hizmetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

KADEME İLERLEMESİNİN TOPLU ONAYLA YAPILMASI VE ONAY MERCİ

Kademe ilerlemesi, memurların hizmet süresi ve performanslarına bağlı olarak maaşlarında yapılan artışları ifade eder ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre düzenlenir. Kademe ilerlemesi süreci belirli kurallara ve onay mekanizmalarına dayanır.

Kademe İlerlemesinin Otomatik Yapılması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64. maddesine göre, kademe ilerlemesi için gereken şartları taşıyan memurlar, hak kazandıkları tarihten itibaren ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir üst kademeye ilerler.

Kademe İlerlemesine Hak Kazanamayanlar

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumları tarafından her ay alınan toplu onaylarla belirlenir. Bu memurların durumları şu şekilde ele alınır:

 • Tespit ve İptal: Kademe ilerlemesine müstahak olmayan memurlar, ilerlemiş sayılanlardan sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.
 • Onay ve Denetim: Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii, atamaya yetkili amirdir. Bu yetki devredilebilir bir yetki olarak düzenlenmiştir ve onay mercileri, kademe ilerlemesi ile ilgili yetkilerini astlarına devredebilirler.

DERECE İLERLEMESİ VE ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesi, derece yükselmesi yapılabilmesi için gerekli koşulları ve derece yükselmesinin esas ve usullerini düzenler. Bu madde, memurların kariyerlerinde ilerleme sağlamak için belirli şartlar altında bir üst dereceye terfi etmelerini sağlar. Derece yükselmesi, memurun görev, yetki ve sorumluluklarında bir artışı ifade eder.

Derece yükselmesi, memurun bulunduğu dereceden bir üst dereceye geçişini ifade eder ve iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Olağan Derece Yükselmesi (68/A)

Olağan derece yükselmesi, memurun belirli koşulları sağladığında bir üst dereceye terfi etmesini ifade eder. Bu tür yükselmenin gerçekleşebilmesi için şu şartlar gereklidir:

 • Üst Dereceden Boş Kadronun Bulunması: Memurun terfi edeceği derecede uygun bir boş kadro bulunmalıdır.
 • Derecede Belirli Süre Çalışma: Memurun bulunduğu derecede en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.
 • Görev İçin Gerekli Nitelikler: Memurun kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklere sahip olması gereklidir.

Olağan Dışı Derece Yükselmesi (68/B)

Olağan dışı derece yükselmesi, belirli özel koşulları taşıyan memurların daha hızlı ve kıdem yılı şartı aranmaksızın üst derecelere terfi edebilmesini sağlar. Bu tür yükselmenin amacı, yetenekli memurların daha hızlı yükselmesini ve yönetimde gençleşmeyi sağlamaktır. Bu tür yükselme için gerekli şartlar şunlardır:

 • Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışında Olmak: Memurun bu sınıf dışında yer alması gerekmektedir.
 • Yüksek Öğrenim Görmüş Olmak: Memurun yükseköğrenim mezunu olması gereklidir.
 • Görev Gereklilikleri: Atanacağı görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmalıdır.
 • Hizmet Süresi: Belirli hizmet sürelerine sahip olmalıdır:
 1. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl.
 2. ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl.
 3. ve 4. dereceli kadrolar için en az 8 yıl.

Ancak, dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir.

Özel Koşullar ve Uygulamalar

Olağan dışı derece yükselmesi kapsamında, hizmet süresi bakımından daha aşağı derecelerde bulunan ve bu yüzden ilk dört dereceye yükseltilmesi olanağı bulunmayan başarılı memurların, 68/B bendindeki özel koşulları taşımaları durumunda, ilk dört derece içindeki bir dereceye yükseltilmeleri idarenin takdirine bırakılmıştır. Bu özel koşullara sahip memurlar, idarenin takdiriyle üst derecelere terfi edebilirler.

Sicil Şartının Kaldırılması

6111 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, derece yükselmesi için gerekli olan sicil şartı kaldırılmıştır. Önceden, derece yükselmesi için memurun sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması gerekiyordu. Bu değişiklikle, derece yükselmesi için diğer koşulları taşımak yeterli hale gelmiştir.

DERECE YÜKSELMESİNDE ONAY MERCİİ

Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesi, memurların derece yükselmesi şartlarını, esaslarını ve onay merciini belirlemektedir. 13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı Yasa ile eklenen (C) bendi, derece yükselmesi onay merciinin atamaya yetkili amir olduğunu belirtmektedir. “Atamaya yetkili amir” kavramı, Devlet Memurları Kanunu’nda detaylı olarak tanımlanmamış olup, bu yetki kurumların kuruluş ve görevlerini düzenleyen yasalara göre belirlenmektedir.

Atamaya Yetkili Amirler ve Yasal Düzenlemeler

Atamaya yetkili amirlerin belirlenmesinde esas alınan yasal düzenlemeler şunlardır:

 • 2451 Sayılı Kanun: 23 Nisan 1981 tarihli ve 2451 sayılı “Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun”, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki atama usullerini düzenlemektedir.
 • 2477 Sayılı Kanun: 23 Haziran 1981 tarihli ve 2477 sayılı “23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun”, kapsam dışı kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerini belirlemektedir.
 • Kuruluş Kanunları: Her kurumun kuruluş kanunları, atamaya yetkili amirlerin kimler olduğunu belirlemektedir.

SINIF YÜKSELMESİ VE SINIF YÜKSELMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet memurları için sınıf yükselmesi, bir memurun görev yaptığı hizmet sınıfından başka bir hizmet sınıfına geçiş yapmasıdır. Bu, genellikle memurun eğitim durumu, uzmanlık alanı veya görevde gösterdiği başarı doğrultusunda gerçekleşir. Sınıf yükselmesi, memurun kariyerinde ileriye yönelik bir adımdır ve yeni görev ve sorumluluklar üstlenmesini sağlar.

Sınıf Yükselmesi Şartları

Sınıf yükselmesi için genel şartlar şunlardır:

 • Eğitim Durumu: Memurun, geçmek istediği hizmet sınıfı için gerekli olan eğitim düzeyine ve diplomasına sahip olması gerekir. Örneğin, teknik hizmetler sınıfına geçmek isteyen bir memurun mühendislik diplomasına sahip olması gerekmektedir.
 • Görevde Başarı: Mevcut görevinde başarılı olmak ve olumlu sicil almak. Memurun mevcut görevindeki performansı, sınıf yükselmesi için önemli bir kriterdir.
 • Hizmet Süresi: Belirli bir hizmet süresini tamamlamış olmak. Bu süre, ilgili mevzuat ve yönetmeliklerle belirlenir.
 • Sınav veya Eğitim Programları: Bazı sınıflar için, ilgili sınavları geçmek veya belirli eğitim programlarını tamamlamak gerekebilir.
 • Boş Kadro: Geçiş yapılacak sınıfta uygun ve boş bir kadronun bulunması.

Sınıf Yükselmesinin Onaylanması

Sınıf yükselmesi onayı, atamaya yetkili amir tarafından verilir. Bu amirler, yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve kurum içi yönetmeliklere göre belirlenir. Onay süreci, memurun başvurusu, gerekli belgelerin incelenmesi ve ilgili sınav veya eğitim programlarının tamamlanması gibi adımları içerir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN SINIF, KADEME VE DERECE İLERLEMESİNE ETKİSİ

Devlet Memurları Kanunu (DMK) m.36’nın (A)-5 fıkrasının 9. bendinde, lisansüstü eğitim ile ilgili kademe ve derece ilerlemesi düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında, memurluğa girmeden önce veya memuriyet sırasında lisansüstü eğitim alan memurların kademe ve derece ilerlemesi detaylandırılmıştır.

Lisansüstü Eğitim Kademe ve Derece İlerlemesi

 • Yüksek Lisans Eğitimi

Yüksek öğrenim üstü master (yüksek lisans) derecesi almış olan memurlar, bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

Yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü sertifikası alanlar da bir kademe ilerlemesinden yararlanır.

 • Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Tıpta uzmanlık belgesi alan memurlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapan memurlara da bir derece yükselmesi uygulanır.

Bu düzenlemeler, memurların eğitim düzeylerine göre kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemektedir. Lisansüstü eğitimler, memurların daha yüksek kademe ve derecelerde görev yapmalarına olanak sağlar ve teşvik eder.

MUVAZZAF ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERKEK MEMURLARIN SINIF, KADEME VE DERECE İLERLEMELERİ

Devlet Memurları Kanunu’nun 84. maddesi, muvazzaf askerlik görevini tamamlayarak devlet memurluğuna atanacak adaylar için belirli düzenlemeler içermektedir. Bu maddeye göre, muvazzaf askerlik hizmeti sonrasında devlet memurluğuna atanacak adaylar, adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ve derece ilerlemesi için değerlendirilir.

Adaylık Süreci ve Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi

 • Adaylık Süreci: Muvazzaf askerlik görevini tamamlayan ve devlet memurluğuna atanacak kişiler, adaylık sürecine tabi tutulurlar.
 • Adaylık süreci, asaletin onaylanması ve memurluğa geçirilme sürecidir.
 • Değerlendirme Süreci: Muvazzaf askerlikte geçen süreler, asaletin onaylanmasının ardından kademe ve derece ilerlemesi için değerlendirilir.

Adaylık süresi ve muvazzaf askerlik süresi birlikte değerlendirilerek, ilgili memurun kademe ve derece ilerlemesi sağlanır.

Örnek Uygulama

Örneğin, 18 ay muvazzaf askerlik görevini tamamlayarak devlet memuriyetine atanan bir yüksek okul mezunu memur, 1 yıl sonra asaletinin onandığını düşünelim.

 • Bu memur, yüksek okul mezunu olduğu için 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlar.
 • Adaylık süresi ve muvazzaf askerlik süresi birlikte değerlendirilir.
 • Sonuç olarak, memurun 9. derecenin 3. kademesine terfi etmesi sağlanır.

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayarak devlet memurluğuna atanacak adaylar, adaylık sürecine tabi tutulurlar. Muvazzaf askerlikte geçen süreler, asaletin onaylanmasının ardından kademe ve derece ilerlemesi için değerlendirilir. Bu düzenleme, memurların muvazzaf askerlik görevlerini tamamlamış olmaları halinde kademe ve derece ilerlemesine olanak sağlar ve eşitlik prensiplerine uygun bir şekilde uygulanır.

HANGİ ŞARTLARDA İLAVE KADEME VE DERECE İLERLEMESİ UYGULAMASI YAPILIR?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi, belirli koşulları sağlayan memurlara ilave kademe ve derece ilerlemesi uygulanacağını belirtmektedir. Bu maddeye göre, ilave kademe ve derece ilerlemesi uygulanacak memurlar şunlardır:

 • Avukatlık Stajı: Avukatlık stajını açıkta iken veya memuriyetteyken yapanlara iki veya bir kademe ilerlemesi uygulanır.
 • Yüksek Öğrenim Mezunları: Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden belirli alanlarda mezun olanlara bir derece uygulanır. Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden belirli alanlarda mezun olanlara bir derece uygulanır. Sağlık bilimleri lisansiyerleri için tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı gibi unvanlara bir derece eklenir.
 • Eğitim ve Öğretim Mezunları: Orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve eğitim müfettişliği unvanını kazananlar, belirli kademe ilerlemesi alırlar. Teknik öğretim okulları mezunlarına her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.
 • Özel Yetenek ve Yetkinlikler: Belirli mesleklerde özel yarışma sınavını başaranlara ilave derece uygulanır. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda hafız olanlara bir derece yükselmesi verilir.
 • Askerlik Hizmeti ve Eğitim: Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra memuriyete geçenlere ilave kademe veya derece uygulanır.
 • Üst Eğitim ve Akademik Unvanlar: Yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi veya doktora yapmış olanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Üniversitede doçentlik unvanı kazananlara bir derece, diğer unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.
 • Mesleki Kurslar ve Eğitimler: Mesleki kursları veya eğitimleri başarıyla tamamlayanlara ilave kademe veya derece uygulanır.

Bu maddede belirtilen koşulları sağlayan memurlara, hizmetlerinin niteliğine göre kademe ve derece ilerlemesi sağlanır, böylece mesleklerindeki gelişimleri ve yetkinlikleri ödüllendirilir.

KADEME VE DERECE İLERLEMESİ İLE İLGİLİ EMSAL DANIŞTAY KARARI

“YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde … olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37. ve 64. maddelerinden yararlandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 18/03/2014 tarihli ve 922 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … davacı hakkında sicil raporu yerine ücrete esas puanlara uyularak, başarı, disiplin, görevine ve kurumuna bağlılık, öğrenim ve hizmet yılı gibi hususları kapsayan değerlendirme formlarının düzenlendiği dikkate alındığında, yapılan değerlendirme ve ücrete esas puanlamanın kademe ve derece ilerlemesi ilkeleri ışığında ilgilendirilerek, karşılığı olan kademe ve dereceye göre işlem tesisinin mümkün olduğu, bu şartlar doğrultusunda davacı talebinin irdelenerek karar verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen davalı idare işleminde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, davacının 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde görev yaptığı, hakkında düzenlenen gizli tezkiye varakalarının, devlet memurları için düzenlenen sicil varakalarından farklı kriterler içerdiği ve içeriğinin farklı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, usul ve yasaya uygun olan yerel Mahkeme kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimKademe ve derece ilerlemesi konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Kademe ve derece ilerlemesi konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap