İhale yetkilisince ihale onayı verildiği andan itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ile taraflarca imzalanıp notere onaylattırılarak tesciliyle, notere onay öngörülmeyen ihalelerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla son bulan süreçtir.

Tamamlanan ihalenin sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. İdare, ihale konusu işin özellik ve önemini göz önüne alarak ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

İhale sürecinde idarece gerçekleştirilen tüm işlem ve eylemler ile ilan ve ihale dokümanı hükümleri şikâyet ve itirazen şikâyet konusu yapılabilecektir.

 1. İdareye Şikâyet;

İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı,

Adaylar; Ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı,

İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere karşı, şikâyet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyeti ihale yetkilisine karara bağlar. İhale yetkilisi bunu doğrudan inceleyip sonuçlandırabilir veya raportör görevlendirerek inceletebilir. İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetlerin idarece ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yaparak on gün içinde gerekçeli bir kararını verir.

 1. KİK’ e itirazen şikâyet başvurusu

İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından Kanun’un 55’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kamu İhale Kurumu’na başvuruda bulunulabilir. Diğer durumlarda on gün içerisinde yapılır.

İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararı mevzuata aykırı bulan diğer aday, istekli olabilecek veya istekliler de kararın kendilerine bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren on günlük süre içerisinde doğrudan KİK’e itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

 1. Yargısal inceleme

Şikâyetlerle ilgili olarak KİK tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür. İtirazen şikâyet, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir başvuru yolu olduğundan, bu yol kullanılmadan idarenin almış olduğu karara karşı doğrudan yargıya gidilmez.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklarına gerek idareler ve gerekse de Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimde bulunmak suretiyle çözüm üretmeye çalışmaktadır. Kamu İhale Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir;

 • İhale Şartnamelerine, ihale kararlarına karşı şikâyet, itirazen şikâyet başvurusunda bulunması,
 • Kamu İhale Kararlarına karşı iptal davası açılması,
 • Açılmış olan davalara müdahil olunması,
 • Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması,
 • Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması,
 • Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümlenmesi,
 • Yer tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Birim Fiyat Farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Eskalasyona ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Ek İmalatlara ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kamu ihale hukuku ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve yardım.