Memur atama iptali davası, kamu personelinin mesleğe başlaması veya mesleğini sürdürmesi sırasında karşılaştığı olumsuz durumlar nedeniyle atamasının yapılmaması veya iptal edilmesinden kaynaklanan idari davalardır. Memur atama iptali davası, kamu personelinin haklarının korunması ve idarenin hukuka uygun hareket etmesinin sağlanması amacıyla açılır. Memur atama iptali davasında, idarenin işlemi hukuka aykırı bulunursa mahkeme tarafından iptal edilebilir ve kamu personelinin hakları iade edilebilir.

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASI NEDİR?

Memurlar, idarelerin kamu hizmetlerini yerine getiren personelleridir. Memurların, kolluk kuvvetlerinin ve askeri personellerin atamalarına ilişkin düzenlemeler, personellerin bağlı bulundukları kurumların yönetmeliklerinde düzenlenmektedir. Atama ve Atama İsteminin Reddi İşlemleri

 • Disiplin İşlemleri
 • Parasal Haklar
 • Özlük Hakları
 • Diğer Memur İşleri

Memurların il içinde veya il dışında görev yaptığı yerden bir başka yere isteği dışında atanması ya da kendisinin atanma talep ettiği göreve atanmaması işlemleri, memur atama iptali davalarında en çok görülen uyuşmazlıklardandır. Bu atama işlemleri çeşitli sebeplerle yapılabilir:

 • Disiplin Soruşturması: Disiplin soruşturması sonucunda getirilen teklifler doğrultusunda yapılabilir.
 • İhtiyaç: Kamu hizmetlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilir.
 • Rotasyon veya Hizmet Gereği: İdarenin işleyişindeki rotasyon politikaları veya hizmetin gereği olarak yapılabilir.

Yapılan atama işlemlerinin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olup olmadığı, İdare Mahkemesi tarafından denetlenmektedir. Aynı şekilde, atama isteminin reddi işlemleri de bu denetime tabidir. Bu denetim, idarenin keyfi ve hukuka aykırı işlemler yapmasının önüne geçmeyi amaçlar ve kamu personelinin haklarını korur.

Memur atama iptali davası, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri içinde yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. Bu denetim, atamanın hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından önemlidir.

 DİSİPLİN SORUŞTURMASINA DAYALI ATAMALAR

 • Atama işlemi, memurun geçirdiği bir soruşturma nedeniyle yapılmışsa, aynı soruşturma sonucunda memura disiplin cezası verilip verilmediği incelenir.
 • Atama işleminin ikinci bir ceza niteliği taşıyıp taşımadığı değerlendirilir.
 • Soruşturmaya dayalı atamalarda, atamanın memurun görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek nitelikte olup olmadığı ve aynı il içinde bir birime atama yapılıp yapılamayacağı denetlenir.

İSTEK DIŞI ATAMALAR

Atama işlemlerinde, atanan memurun özür durumunun korunup korunmadığı ve özür durumunun niteliğine göre bu özrünün giderilip giderilmediği denetlenir.

ROTASYONA BAĞLI ATAMALAR

İstek dışı atananların ilgili mevzuatlarına göre çalışma süresi, çalışma bölgesi ve hizmet puanlarının üstünlüğü hususlarına uyulup uyulmadığı kontrol edilir.

KURUMLAR ARASI ATAMALAR

Atanmak istenilen kurumun atamaya onay vermesi ancak çalışılan kurumun muvafakat vermemesi durumunda, davacının çalıştığı kurumda hizmetine ihtiyaç bulunup bulunmadığı denetlenir.

Atama istenilen yerde memurun hizmetine ihtiyaç olup olmadığı ve önceki görev yerinde de bulunması gerektiği ve hizmetine ihtiyaç duyulup duyulmadığı kontrol edilir.

ATAMA İSTEMLERİNİN REDDİ VEYA ALT BÖLGELERE ATAMALAR

Atama istemlerinin reddi işlemine veya isteksiz olarak alt bölgelere yapılan atamalara karşı açılan Memur atama iptali davasında, davacı ile aynı kurumda çalışan emsali personellerin benzer şekilde atanıp atanmadığı incelenir.

MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLER

İdarece mevzuatta düzenlenen şartları taşımadığı halde yapılan mevzuata aykırı işlemler her zaman geri alınabilir. Bu tür işlemlerin iptali için açılan davalarda, işlemin mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Bu denetimler, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve memurların haklarını korumak amacıyla yapılmaktadır. İdare Mahkemeleri, bu unsurları göz önünde bulundurarak atama işlemlerinin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve gerekli gördüğü durumlarda işlemin iptali yoluna gidebilir.

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

İdari yargıda, idari işlem ve eylemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları belli süreler içinde açılmalıdır. Uyuşmazlığın idari yargı yerince karara bağlanabilmesi için yasada belirtilen süre içinde idari davanın açılması gerekmektedir. Memur atama iptali davası için yetkili mahkeme, son görev yapılan yer İdare Mahkemesidir. Şayet atama hiç gerçekleşmediyse, atamanın iptaline karar veren yer İdare Mahkemesi görevlidir. Bu durumda genelde Ankara İdare Mahkemeleri yetkili olmaktadır, çünkü bakanlıkların merkezi Ankara’dadır.

Memur atama iptali davası, idari yargıda en fazla görülen dava türlerinden biridir. Kişi, atama işlemini yapan idareye başvurarak atamasının yapılmamasına ilişkin bir dilekçe verebilir, ancak bu zorunlu değildir. Atama kararının veya talep reddi kararının tebliğ edilmesinden sonra 60 gün içinde, memur atama iptali davası sürecinde talebiyle yetkili idare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmalıdır. Memur atama iptali davasında sürelerin kısa tutulması ve kesin süreler olması nedeniyle, kişilerin bu konuda uzman avukatlarla hukuki süreçleri takip etmeleri, yaşanacak hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Memur atama iptali davasında yürütmenin durdurulması istemi, hukuka aykırılığın tespiti ve telafisi güç zararların önlenmesi açısından kritik bir araçtır. Dava süreci boyunca hukuki danışmanlık almak, sürecin doğru ve zamanında yönetilmesi için hayati öneme sahiptir.

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Memur atama iptali davası sürecinde, atamanın hukuka aykırı bir şekilde yapıldığının anlaşılması ve işlemin iptal edilmemesi durumunda telafisi güç olan zararların doğacağına dair belirtiler gündeme gelirse, yürütmenin durdurulması isteminde bulunulabilir. Bu durumda, mahkeme atama işlemini geçici olarak askıya alabilir. Memur atama iptali davası sürecinde yürütmeyi durdurma kararının alınmasının faydası, atama işleminin dava süreci boyunca ortadan kalkmasını sağlaması ve sanki hiç yapılmamış gibi bir etkide bulunmasıdır.

Memur atama iptali davası, idare mahkemelerinin yoğunlukları davanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasında etkilidir. Atama işleminin iptali bakımından yetkili mahkeme, atama işlemi yapılan kişinin atandığı yer mahkemesi veya eski çalışma yerinde bulunan mahkemedir.

Yürütme durdurma kararları, idari işlemlerin uygulanmasını geçici olarak askıya alan ve bu işlemlerin tesisinden önceki hukuki duruma geri dönülmesini sağlayan önemli yargısal tedbirlerdir. Bu kararlar, Memur atama iptali davası sürecinde iptal davalarının bir parçası olarak talep edilir ve bağımsız bir dava türü olarak görülmezler. Yani, yürütme durdurma talebi ancak bir iptal davasıyla birlikte sunulabilir ve bu talebin kabulü durumunda, karar, aynen bir yargı kararı gibi bağlayıcı ve sonuç doğurucu nitelikte olur.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLME ŞARTLARI

Memur atama iptali davası sürecinde yürütme durdurma kararı verilebilmesi için iki temel şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir:

 • Telafisi Güç veya İmkânsız Zararlar: İdari işlemin uygulanması halinde, ilgililerin maddi veya manevi olarak büyük zararlar görme ihtimalinin bulunması. Bu zararların telafisi güç veya imkânsız olmalıdır.
 • Açıkça Hukuka Aykırılık: İdari işlemin, hukuk kurallarına açıkça aykırı olması. Bu durum, işlemin açık bir hukuka aykırılık taşıması gerektiği anlamına gelir.

Bu iki şartın birlikte mevcut olması durumunda, idare mahkemesi memur atama iptali davası sürecinde yürütmenin durdurulması kararı verebilir.

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Memur atama iptali davasında, yürütme durdurma kararı verildiğinde, idarenin bu kararı 30 gün içinde uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Memur atama iptali davası açılırken, yürütme durdurma talebinde bulunulması önemlidir çünkü bu talep, davanın seyrini hızlandırabilir ve ilgili memurun mağduriyetini önleyebilir. İdare mahkemesi, memur atama iptali davası sürecinde yürütme durdurma kararını genellikle 2-3 ay gibi kısa bir süre içinde verir. Bu süre, davanın tarafları açısından hızlı bir sonuç elde edilmesini sağlar ve ilgili işlemin hukuka uygunluğunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.

Yürütme durdurma kararları, idari işlemlerin uygulanmasını geçici olarak askıya alan kararlardır ve iptal davalarının bir parçası olarak talep edilir.

Verilme şartları, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olmasıdır.

Memur atama iptali davasında, yürütme durdurma kararı verildiğinde, idarenin bu kararı 30 gün içinde uygulaması gerekmektedir.

MEMUR ATAMA İPTAL DAVASINDA DURUŞMA YAPILIR MI?

İdari yargıda, davaların duruşmasız olarak yürütülmesi kuraldır. Ancak, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17. maddesi, tarafların talep etmesi halinde duruşma yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Bu maddeye göre, duruşma talebi dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. Özellikle, davalı idarenin savunma dilekçelerinde öne sürdüğü iddiaların duruşma sırasında çürütülmesi mümkündür, bu nedenle duruşma talebi stratejik bir önem taşıyabilir.

Memur atama iptali davasında Duruşma

Memur atama iptali davası genellikle duruşmasız olarak görülmektedir. Ancak, taraflar davanın duruşmalı olarak yapılmasını talep ederlerse, idare mahkemesi bu taleplerle bağlıdır ve davayı duruşmalı olarak devam ettirmek zorundadır. Tarafların duruşma talebinde bulunmaları halinde, duruşma harcını ödemeleri gerekmektedir. Bu harç, duruşmanın gerçekleştirilmesi için gerekli bir formalitedir.

İstinaf ve Temyiz Aşamalarında Duruşma

Memur atama iptali davası İstinaf ve temyiz aşamalarında ise duruşma talepleri mahkemeler tarafından değerlendirilir ve mahkemeler bu taleplerle bağlı değildir. Yani, mahkemeler bu aşamalarda duruşma yapıp yapmama konusunda takdir yetkisine sahiptirler. Bu durum, üst mahkemelerin dosya üzerinden inceleme yapma eğilimlerini yansıtmakta ve duruşma yapılmasının gerekli olup olmadığına karar verirken dosyanın niteliği ve içeriği dikkate alınmaktadır.

 • Duruşmasız Yargılama: İdari davalarda kural olarak duruşmasız yargılama yapılır.
 • Duruşma Talebi: Taraflar dava dilekçesi, cevap ve savunmalarda duruşma talep edebilirler. Bu talep üzerine mahkeme duruşma yapmak zorundadır.
 • Memur atama iptali davası: Genellikle duruşmasız yapılır, ancak duruşma talebi halinde mahkeme duruşma yapmak zorundadır. Duruşma talep eden taraf duruşma harcını öder.
 • İstinaf ve Temyiz: Üst mahkemeler duruşma talepleriyle bağlı değildir ve bu talepleri değerlendirerek karar verirler.

Bu bilgiler ışığında, idari yargıda duruşma talebinde bulunmanın stratejik bir hamle olabileceği ve özellikle idari işlemlerin hukuka aykırılığının somutlaştırılması açısından önemli olduğu söylenebilir.

NAKLEN ATAMA İPTALİ NEDİR?

Naklen atanma, kamu görevlilerinin kendi iradeleri dışında görev yerlerinin değiştirilmesi sürecidir. Bu süreçte, kamu görevlilerinin yer değişiklikleri, siyasal ayrımcılık, kişisel kayırma veya keyfi işlemlerden korunacak şekilde yürütülmelidir. Devlet memurlarının atama işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde idari yargı yerleri yetkilidir. İdare mahkemeleri, bu tür işlemlerin hukuka uygunluğunu yetki, şekil, konu, sebep ve amaç unsurları bakımından denetler. Ancak, idare mahkemeleri idarenin yerine geçip karar veremez; yani, bir memurun hangi göreve atanacağına doğrudan karar veremez.

Naklen atanma süreçlerinde, kamu görevlilerinin hukuka aykırı işlemlere karşı korunması önemlidir. Bu kapsamda, idari yargı yerleri, hukuka aykırılık tespit edildiğinde işlemi iptal edebilir ancak yeni bir atama kararı veremez. Bu durum, idarenin takdir yetkisinin korunması ve mahkemelerin idari işleyişe müdahale etmemesi ilkesine dayanır.

Naklen atanma süreçleri kamu görevlilerinin haklarının korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve hukuka uygun bir biçimde yürütülmelidir. İdari yargının bu süreçteki rolü, işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemekle sınırlıdır.

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASI MASRAF VE HARÇLARI NEDİR?

2024 yılı itibariyle Memur atama iptali davası için gerekli masraf ve dava harçları şu şekildedir:

 • Başvuru Harcı: 427,60 TL
 • Karar Harcı: 427,60 TL
 • Yürütmeyi Durdurma Harcı: 704,50 TL
 • Vekalet Harcı: 60,80 TL
 • Keşif Harcı: 3.030,30 TL (gerektiğinde)
 • Posta Giderleri:
 • Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 1.200 TL
 • Yeni Dava (Duruşma İstemli): 1.440 TL
 • Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli): 1.680 TL
 • Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli): 1.920 TL
 • İstinaf/Temyiz Posta Masrafı: 600 TL- 800 TL
 • Gider Avansı: 1.120 TL (ortalama, dava sürecine bağlı olarak değişebilir)
 • Vekalet Pulu: 96 TL (avukat aracılığıyla açılan davalarda)

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASI SIKLIKLA GÖRÜLEN HUKUKA AYKIRILIKLAR NELERDİR?

Memur atama iptali davasında idari işlemlerin hukuka aykırılık gerekçeleri oldukça çeşitlidir. İşte en fazla görülen hukuka aykırılıklar ve açıklamalar ise;

 • Atama Yönergelerinin Kanuna Uygun Olmaması: İdari atama yönergelerinin üst mevzuata veya yasalara aykırı düzenlemeler içermesi hukuka aykırılık sebebidir.
 • Eş Durumu, Çocukların Eğitim Durumu, Sağlık ve Aile Birliği İlkesinin Dikkate Alınmaması: Memurun ailesiyle ilgili durumlar (eşinin işi, çocuklarının eğitimi, sağlık sorunları) göz ardı edilerek yapılan atamalar hukuka aykırıdır.
 • Takdir Yetkisinin Hukuka Aykırı Kullanılması: İdare, takdir yetkisini kullanırken objektif ve hukuka uygun kriterlere dayanmadan işlem yaparsa bu hukuka aykırılık oluşturur.
 • Özür Durumunun Korunmaması: Tercih dışı atamalarda memurun özür durumları (sağlık, ailevi nedenler) dikkate alınmazsa hukuka aykırılık oluşur.
 • Kurumlar Arası Atamalarda Muvafakat Verilmemesi: Kurumlar arası atamalarda muvafakat alınmadan yapılan işlemler hukuka aykırı sayılabilir.
 • Emsali Personel ile Benzer Atama: Aynı pozisyondaki diğer memurların durumlarıyla kıyaslanarak adil ve eşit bir atama yapılmaması.
 • Başarısızlık veya Disiplin Soruşturması Sebebiyle Hukuka Aykırı İşlemler: Disiplin soruşturması sonucunda ceza verilmemiş memura atama yapılması hukuka aykırıdır.
 • Atama Talebinin Hukuka Aykırı Olarak Kabul Edilmemesi: Memurun atama talebinin hukuka aykırı gerekçelerle reddedilmesi.
 • Garnizon Süresinin Dolmadan Atama: Memurun garnizon süresi dolmadan atamasının yapılması.
 • Kadro Esası İlkesine Uyulmaması: Atama işlemi tesis edilirken mevcut kadro durumu ve gereksinimlerine uyulmadan işlem yapılması.
 • Sıra ve İstek Esası İlkesine Uyulmaması: Memurların atanma sırası ve istekleri dikkate alınmadan yapılan atamalar.
 • İdari ve Zaruri Nedenlerin Açıklanmaması: Atama işlemlerinde belirtilen idari ve zaruri nedenlerin gerekçelendirilmemesi.
 • Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri İlkesine Uyulmaması: Atama işlemlerinde kamu yararı ve hizmet gereklerinin göz ardı edilmesi.
 • Keyfi ve Cezalandırıcı Atama: Memura yönelik keyfi veya cezalandırıcı amaç güden atamalar.
 • Sağlık Durumunun Dikkate Alınmaması: Memurun sağlık durumu göz ardı edilerek yapılan atamalar.
 • Safahat Puanlarının Değerlendirilmemesi: Atama talebinde memurun safahat (geçmiş hizmet) puanlarının dikkate alınmaması.
 • Kadro İhtiyacı Sebebiyle Hukuka Aykırı Atamalar: Kadro ihtiyacı bahanesiyle hukuka aykırı atamalar yapılması.
 • Komutanlık Tarafından Yapılan Keyfi Atamalar: Askeri veya güvenlik birimlerinde komutanlık tarafından yapılan keyfi atamalar.
 • Geçici Görevlendirmenin Süreklilik Göstermesi: Geçici görevlendirmelerin sürekli hale getirilmesi ve kalıcı atama gibi uygulanması.

Bu tür hukuka aykırılıklar, memurlar tarafından idari yargıya taşındığında, mahkemeler tarafından detaylı şekilde incelenmekte ve hukuka aykırı bulunan işlemler iptal edilmektedir. Bu tür davalarda, mahkemeler idarenin yetki aşımını, şekil hatalarını, konu, sebep ve amaç unsurlarındaki hukuka aykırılıkları denetler.

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?

Atama işleminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda, idare gerçekten de bu işlemi ortadan kaldırmak ve işlem sonucunda ortaya çıkan durumu düzeltmekle yükümlüdür. Ancak, pratikte idareler bazen bu kararlara itiraz edebilirler. Bu durumda, mahkeme kararı kesinleşene kadar idari işlemin uygulanmasının ertelenmesi mümkündür.

Mahkeme, atama işleminin iptaliyle birlikte tazminat ödenmesine karar verebilir. Tazminatın miktarı, kişinin uğradığı maddi zararların yanı sıra, durumun özelliğine ve mahkemenin takdirine göre belirlenir. Kişinin dava dilekçesinde bu zararları ve delilleri belirtmesi, tazminat talebinin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Hukuka aykırı atama işleminin iptaliyle, kişinin haklarının korunması sağlanmış olur. Ancak, idarenin bu kararları uygulaması da önemlidir. İdare, atama işleminin iptal edilmesi halinde gerekli düzeltici işlemleri yaparak kişinin haklarını korumalıdır. Eğer idare bu konuda sorumluluklarını yerine getirmezse, yeniden bir hukuki sürecin başlaması gerekebilir.

MEMUR ATAMA İPTALİ DAVASIYLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

“DAVANIN KONUSU: Giresun İl Jandarma Komutanlığı emrinde J. Uzm. J. VI. Kad. Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığının “2021 Yılı Genel Atamaları” konulu … günlü, … sayılı işlemi ile Kayseri iline yapılan atamasının iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hâkimi Dr. … ‘nin açıklamaları dinlenildikten ve dava dilekçesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14/6. maddesi uyarınca incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

İLGİLİ MEVZUAT :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. maddesinin 2/b fıkrasında, dilekçelerde davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin gösterileceği hükme bağlanmış; 15. maddesinin 1/d fıkrasında ise; yapılacak inceleme sonucu anılan maddeye aykırı bir durumun tespiti halinde uygun olmayan dilekçenin 30 gün içerisinde eksiklerin tamamlanarak yeniden dava açılmak üzere reddedileceği, 5. fıkrasında da; birinci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden verilecek dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

…Dava dilekçesinin incelenmesinden; davacı tarafından, dava dilekçesinin konu bölümünde, “Jandarma Genel Komutanlığının … günlü, … sayılı ve “2021 Yılı Genel Atamaları” konulu işleminin iptali” talep edilmiş iken, aynı dilekçenin sonuç ve istem bölümünde, “Jandarma Genel Komutanlığının … günlü, … sayılı ve “2021 Yılı Genel Atamaları” konulu işlemi ile müvekkilin Kayseri iline yapılan atamasının” iptalinin istenildiği, yani dava dilekçesinin konu kısmı ile sonuç ve istem kısmının birbirinden farklı olduğu görülmektedir…

Davacının bireysel işlemle birlikte genel atama esaslarına ilişkin düzenlemenin de iptalini istemesi halinde, bu düzenlemedeki hangi hükümlerin iptalini istediğini bildirmesi ve bu hükümlerin hangi hukuki gerekçe ile iptalini talep ettiğini de açıklaması gerekmektedir.

Bu itibarla, davacı vekilince yenilenen dava dilekçesinin bu haliyle 2577 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen 3. maddesine uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-d maddesi uyarınca, bu kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde, aynı Kanun’un 3. maddesine uygun şekilde düzenlenerek, noksanları tamamlandıktan sonra, dilekçe ret kararını veren yargı yeri sıfatıyla Danıştayda yeniden dava açmakta serbest olmak üzere DİLEKÇENİN REDDİNE,

2.2577 sayılı Kanun’un 15/5. maddesi hükmüne göre, dilekçenin reddi üzerine yeniden verilecek dilekçede aynı yanlışlık yapıldığı takdirde, davanın reddedileceğinin davacıya tebliğine…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idari mahkemelerde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

Bu davalar idari mahkemelerde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdari Mahkemelerde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Akademik Hukuk İletişimNetice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap