Türkiye’de memurların disiplin cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘na tabidir. Bu kanun, memurların disiplin cezalarının verilme sürecini, ceza türlerini ve memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi koşullarını düzenler. Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi, belirli koşulların sağlanması ve belirli sürelerin geçmesi durumunda mümkündür.

MEMUR DİSİPLİN CEZASI NEDİR?

Memur disiplin cezası, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken hukuka, etik kurallara ve kamu hizmeti gereksinimlerine uygun davranmalarını sağlamak amacıyla, disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen cezalardır. Bu cezalar, memurların iş disiplinini korumak ve kamu hizmetlerinin düzgün ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için uygulanır. Disiplin cezaları, memurun görevdeki hatalı davranışlarına veya görev ihlallerine karşı verilen idari yaptırımlardır. Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi, belirli koşulların sağlanması ve belirli sürelerin geçmesi durumunda mümkündür. Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi konusunda uzman bir avukat ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

UYARMA DİSİPLİN CEZASI

Memura, görevinde daha dikkatli ve özenli olma çağrısında bulunulan, yazı ile bildirilen bir cezadır. Aşağıdaki durumlar neticesinde verilmesi gerekmektedir:

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmaması, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmemesi, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık veya düzensizlik göstermek.
 • Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.
 • Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine dikkat etmemek.
 • Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.
 • Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.
 • Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
 • Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.
 • Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

KINAMA DİSİPLİN CEZASI

Memura, görev ve davranışlarında kusuru olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Aşağıdaki durumlarda verilmesi gerekmektedir:

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmaması, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmemesi, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.
 • Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek.
 • Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
 • Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
 • Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.
 • Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
 • İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
 • İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.
 • Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak.
 • Verilen emirlere itiraz etmek.
 • Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.
 • Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
 • Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

AYLIKTAN KESME DİSİPLİN CEZASI

Memurun, brüt aylığından 30’da 1 ile 8’de 1 oranları arasında kesinti yapılmasıdır. Bu cezayı gerektiren haller şunlardır:

 • Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.
 • Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.
 • Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.
 • Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.
 • Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
 • Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.
 • Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI DİSİPLİN CEZASI

Memurun, bulunduğu kademeden ilerlemesinin 1 ile 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Bu cezayı gerektiren fiiller şunlardır:

 • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.
 • Özürsüz ve kesintisiz 3 -9 gün göreve gelmemek.
 • Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.
 • Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.
 • Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
 • Ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
 • Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.
 • Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
 • Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.
 • Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek.
 • Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.
 • Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI

Memurun, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır. Bu cezayı gerektiren durumlar şunlardır:

 • İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.
 • Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
 • Siyasi partiye girmek.
 • Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.
 • Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.
 • Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak.
 • Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
 • Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.
 • Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
 • Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.

Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi, belirli koşulların sağlanması ve belirli sürelerin geçmesi durumunda mümkündür.

MEMUR DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR KİMLERDİR?

Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezaları

Bu cezalar disiplin amirleri tarafından verilir. Disiplin amirleri, memurun görev yaptığı birimdeki amirlerdir ve bu cezaları doğrudan uygulama yetkisine sahiptirler.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, daha ciddi bir disiplin cezası olduğundan, bu cezayı vermeye yetkili kişi ve kurumlar daha detaylı bir süreç izler. Şu adımlar izlenir:

 • Disiplin Kurulu: İlk olarak, memurun bağlı bulunduğu kurumdaki disiplin kurulu, memurun fiilini değerlendirir ve bir karar alır.
 • Atamaya Yetkili Amirler: Disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, bu karar atamaya yetkili kılınan amirler tarafından onaylanır ve uygulanır.
 • İl Disiplin Kurulu ve Valiler: İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan durumlarda, karar valiler tarafından verilir ve uygulanır.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Devlet memurluğundan çıkarma cezası, en ağır disiplin cezasıdır ve belirli prosedürler izlenerek uygulanır:

 • Yüksek Disiplin Kurulu: Bu cezayı vermeye yetkili olan kurum Yüksek Disiplin Kurulu’dur. Kurul, memurun fiilini değerlendirir ve ceza kararını alır.
 • Onay ve Tebliğ: Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararı, ilgili mercilere iletilir ve memura tebliğ edilir.

MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ HAKKI NEDİR?

Memurlara verilen disiplin cezalarına itiraz hakkı, memurun disiplin cezasına karşı yargı yoluna başvurmadan önce tanınmış idari bir başvuru hakkıdır. Bu hak, disiplin cezasının adil bir şekilde değerlendirilmesini ve cezayı veren makamdan farklı bir makam tarafından gözden geçirilmesini sağlar.

 • Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme Cezaları: Bu tür cezalar için disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası: Bu ceza için yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
 • Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bu ceza için itiraz hakkı yoktur.

İtiraz Süresi

Disiplin cezasının memura tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz edilmelidir.

Tebliğ tarihinin ertesi günü, itiraz süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Süre, yedinci günün mesai bitiminde sona erer. Eğer son gün hafta sonu veya resmî tatil gününe denk gelirse, itiraz süresi ilk iş gününün mesai bitiminde sona erer.

Memurlar, disiplin cezalarına karşı itiraz hakkını kullanarak, cezaların adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayabilirler. İtiraz süreci, disiplin cezasını veren makamdan farklı bir makam tarafından incelenir.

İtiraz edilmemesi veya reddedilmesi durumunda, memurlar idari yargıya başvurma hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler, memurun haklarının korunmasını ve cezaların objektif olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu düzenlemeler, disiplin cezalarının adil bir şekilde değerlendirilmesini ve memurun haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Disiplin cezası alan memurlar, bu haklarını ve prosedürleri iyi bilmeli ve gerektiğinde kullanmalıdır.

Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi konusunda uzman bir avukat ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

MEMURUN SAVUNMA HAKKI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların savunma hakkını güvence altına alarak disiplin cezalarının adil bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu, hem anayasal hem de evrensel bir haktır ve silahların eşitliği, çelişmeli yargılama ve adil yargılanma ilkelerine dayanmaktadır.

Savunma Hakkının Temel Dayanakları

Anayasal Temel: Anayasa, savunma hakkını güvence altına alır ve herhangi bir yargılama veya disiplin sürecinde savunma hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgular.

Evrensel Temel: Evrensel insan hakları prensipleri, bireylerin kendilerini savunma hakkına sahip olmalarını öngörür. Bu prensipler, ulusal mevzuatta da yankı bulur.

Devlet Memurları Kanunu Madde 130

“Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.”

Bu maddeye göre, savunma hakkı temel bir haktır ve bu hak kullanılmadan disiplin cezası verilemez. Memura savunma yapması için yeterli süre tanınmalı ve bu süre 7 günden az olmamalıdır. Memur, belirtilen süre içinde savunmasını yapmazsa, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Uygulamada, savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu tür usulsüzlükler, adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelir ve memurlar bu durumda yargı yoluna başvurabilirler.

Savunma Hakkının Kullanımı

Savunma hakkının doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanılması için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Savunma Süresi

 • Memura savunma yapması için en az 7 gün süre verilmelidir.
 • Süre, soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu tarafından belirlenir.

Savunma Talebi

 • Memura, hakkında açılan disiplin soruşturması ve isnat edilen suçlar hakkında bilgi verilmelidir.
 • Memur, verilen süre içinde yazılı savunmasını yapmalıdır.

Savunma Hakkından Vazgeçme

 • Verilen süre içinde savunma yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
 • Bu durumda, soruşturma usulüne uygun şekilde devam eder ve disiplin cezası verilebilir.

MEMUR ÖZLÜK DOSYASI (SİCİLİ) NEDİR?

Memurun özlük dosyası (sicil dosyası), bir kamu kurumuna atanmasıyla birlikte tutulmaya başlanır ve mesleki bilgiler, atama bilgileri, terfi ve yer değiştirme belgeleri gibi çeşitli kayıtları içerir. Aynı şekilde, memurun mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları ile disiplin cezaları ve ödül ve başarı belgeleri de bu dosyaya eklenir.

Özlük Dosyası

 • Her Memur İçin Ayrı Tutulur: Özlük dosyası, her memur için ayrı olarak tutulur.
 • Özlük Dosyasının Kullanım Alanları: Memurların başarıları, yeterlilikleri ve yetkinliklerinin belirlenmesinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekli edilmelerinde veya hizmet ilişkisinin sonlandırılmasında dikkate alınır.

Bu düzenlemeler, memurun geçmiş disiplin cezalarının sicil dosyasından silinmesini ve özlük dosyasının güncellenmesini sağlar. Bu sayede, sicil affı kapsamında olan cezalar memurun kariyerini olumsuz etkilemez.

MEMURUN ÖZLÜK DOSYASININ TUTULMASI

6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki sicil düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2) özlük dosyasının nasıl tutulması gerektiğini açıkça belirlemektedir. Bu tebliğe göre, özlük dosyası sekiz bölümden oluşur. Her bölümde yer alması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

Birinci Bölüm

İlk, yeniden ve naklen atamaya ilişkin belgeler.

İkinci Bölüm

 • Öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi,
 • Yaptığı lisansüstü eğitim, staj ve incelemelerle ilgili belgeler,
 • Katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler,
 • Kendisi tarafından verilen yayın ve eserlere ilişkin bilgiler.

Üçüncü Bölüm

Memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler.

Dördüncü Bölüm

 • Memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar,
 • Verilen disiplin cezaları
 • Yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri,
 • Görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler,
 • Varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları.

Beşinci Bölüm

 • Memurun maaş, ücret, harcırah ve diğer parasal haklarına ilişkin belgeler (kurumca gerekli görülmesi halinde),
 • Emeklilik durumuna ilişkin belgeler,
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler,
 • Mal beyannameleri,
 • Sendika üyeliğine ilişkin belgeler.

Altıncı Bölüm

 • Memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler,
 • Derece ve kademe ilerlemeleri,
 • Sınıf, yer, unvan ve görev değişikliklerine ilişkin belgeler,
 • Geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler.

Yedinci Bölüm

Ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler.

Sekizinci Bölüm

 • Askerlik durumu,
 • Mecburi hizmet yükümlülüğü,
 • Özürlülük durumuna ilişkin belgeler,
 • Yukarıdaki bölümlere girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler.

4/B ve 4/C Kapsamındaki Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B ve 4/C maddelerine göre istihdam edilen personel için de personel hakkında bilgi dosyası düzenlenir. Bu dosyada bulunması gereken belgeler şunlardır:

 • Sözleşmeler,
 • Öğrenim durumu belgeleri,
 • Kurum içi yer/unvan değişikliklerine ilişkin belgeler,
 • İzinler,
 • Sendika üyeliğine ilişkin bilgiler,
 • Sözleşme feshi ve hizmete yönelik diğer belgeler.

MEMUR DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ SÜRELERİ NELERDİR?

Her memur için ayrı bir özlük dosyası tutulur. Bu dosyada memurun mesleki bilgileri, yürütülen soruşturmalar, incelemeler ve disiplin cezaları gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler, memurlar hakkında yapılacak işlemleri belirlemek için kullanılır. Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi, belirli koşulların sağlanması ve belirli sürelerin geçmesi durumunda mümkündür.

Disiplin Cezalarının İşlenmesi ve Hüküm İfadesi

Disiplin cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca, bu cezalar memurun özlük dosyasına işlenir. Disiplin cezaları, kesinleşmesi beklenmeden uygulanır. Ancak, kanunda belirtilen sürelerin geçmesi veya yargı yoluyla memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi gerçekleşir.

Memur Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. maddesi memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi hükmünü düzenler. Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi:

 • Uyarma ve Kınama Cezaları: Uygulanmasından 5 yıl sonra memur, atamaya yetkili amire başvurarak bu memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi
 • Aylıktan Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezaları: Uygulanmasından 10 yıl sonra memur, atamaya yetkili amire başvurarak bu cezaların memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi talep edebilir.
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi, disiplin kurulunun mütalaası alınarak kararlaştırılır.
 • Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası: Bu ceza özlük dosyasından silinmez ve dosya kapanır.

Memur Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi Süreleri

Disiplin Cezası Özlük Dosyasından Silinme Süresi
Uyarma Cezası 5 Yıl
Kınama Cezası 5 Yıl
Aylıktan Kesme Cezası 10 Yıl
Kademe İlerlemesinin Durdurulması 10 Yıl
Memurluktan Çıkarma Cezası Özlük dosyası kapanır

Memur Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi Başvurusu ve Süreci

Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi için ilgili kuruma dilekçe ile başvurur. Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi talep, belirtilen süreler içerisindeki davranışları da göz önünde bulundurularak, atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa cezalar memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi gerçekleşir.

İtiraz ve Yargı Yolu

Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi talebi reddedilirse, memur bu kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir. Bu dava, memurun son görev yaptığı yerdeki idare mahkemesinde açılır.

Bu düzenlemeler, geçmiş memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi belirli koşullar altında sicil dosyasından çıkartılmasını sağlar ve böylece kariyerini olumsuz etkilememesine yönelik bir fırsat sunar.

Memurlara verilen disiplin cezaları, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve hemen uygulanır. Ayrıca, bu cezalar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca memurların özlük dosyasına işlenir. Ancak belirli sürelerin geçmesi ve çeşitli yöntemlerle memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi mümkündür.

Belirli Sürelerin Geçmesi ile Memur Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. maddesine göre, Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarına çarptırılmış memurlar, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, memur disiplin cezalarının sicilden silinmesini talep edebilirler.

Memur Sicil Affı ile Memur Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi

Yasal düzenlemelerle memur sicil affı ilan edilmesi durumunda, af kapsamında olan memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi talep edebilirler.

İptal Davası Yoluyla Memur Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 132. maddesi uyarınca, disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Devlet memurları, verilen disiplin cezalarına karşı iptal davası açarak bu cezaları ortadan kaldırabilirler. Mahkeme kararıyla disiplin cezalarının iptal edilmesi durumunda, memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi talep edebilir. Memurlar, iptal kararının ardından başvuru yaparak memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi talep edebilirler.

Memur Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi Talebinin Reddedilmesi Durumunda İptal Davası Açma

Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi şartlarını taşıyan ve başvuru yapan memurun talebi reddedilirse, bu ret işlemine karşı iptal davası açılabilir.

Bu düzenlemeler, belirli koşullar altında memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi olanak tanır ve bu şekilde cezaların memurun kariyerini olumsuz etkilemesini engeller. Memur disiplin cezalarının sicilden silinmesi konusunda uzman bir avukat ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatı Ankara, idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idari mahkemelerde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari dava avukatı Ankara, idari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdari Mahkemelerde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır. İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre idari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Akademik Hukuk İletişimKonusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap