Öğretmen atama iptali davası, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmen atamalarının çeşitli nedenlerle iptal edilmesi durumunda idare mahkemesinde açılan davaları ifade eder. Öğretmen atama iptali davası öğretmen adayları, atamalarının hukuka aykırı olduğu veya usulsüz bir şekilde iptal edildiği iddiasıyla yargıya başvururlar.

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASI NEDİR?

Öğretmen atama iptali davası, öğretmen adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmen atamalarının iptali veya iptal edilme tehlikesi karşısında açtıkları davaları ifade eder. Öğretmen atama iptali davası, öğretmen adaylarının haklarını korumak amacıyla idari yargıya başvurdukları hukuki süreçlerdir. Öğretmen atama iptali davası hakkında detaylara değinecek olursak;

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASININ NEDENLERİ

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda aday hakkında olumsuz bir rapor düzenlenmesi.

Bu raporlar genellikle adayın güvenlik açısından risk teşkil edip etmediğini belirler.

Sağlık Durumu

Öğretmenlik yapmaya engel bir sağlık sorununun tespit edilmesi.

Sağlık raporları öğretmen adayının fiziksel ve ruhsal olarak görevini yapabilecek durumda olup olmadığını belirler.

Atama Şartlarının Karşılanmaması

Öğretmen ataması için belirlenen şartların eksik veya hatalı belgelerle karşılanması.

Örneğin, mezuniyet belgesi, KPSS puanı veya diğer gerekli belgelerin sunulmasında eksiklikler veya yanlışlıklar olabilir.

Disiplin Cezaları ve Adli Sicil

Adayın daha önce aldığı disiplin cezaları veya adli sicil kaydı.

Bu tür cezalar veya kayıtlar adayın mesleki etik ve yasalara uygunluğunu sorgulatabilir.

KPSS Puanı

KPSS puanlarında usulsüzlük veya hatalı puan hesaplaması.

Adayın sınav sonuçlarında bir hata veya hile yapıldığının tespit edilmesi.

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASI SÜRECİ

İdari Başvuru

 • Atamanın iptaline karşı ilk olarak idareye (MEB’e) itiraz edilir.
 • İdare bu itirazı değerlendirir ve olumlu veya olumsuz bir karar verir.

Dava Açma

 • İdareden olumsuz yanıt alınması durumunda, idare mahkemesinde dava açılır.
 • Davanın açılması için belirli bir süre (genellikle 60 gün) vardır.

Dilekçe Hazırlama

 • Davacı, mahkemeye sunacağı dilekçede atamanın iptali gerekçelerine karşı argümanlarını sunar.
 • Dilekçede hukuki dayanaklar ve deliller detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Mahkeme Süreci

 • Mahkeme, davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.
 • Mahkeme sürecinde taraflar savunmalarını ve delillerini sunar.
 • Mahkeme, ilgili belgeleri ve savunmaları inceleyerek kararını verir.

Karar

 • Mahkeme, iptalin hukuka uygun olup olmadığına karar verir.
 • Eğer iptal hukuka aykırı bulunursa, mahkeme atamanın geri yapılmasını sağlayabilir.
 • Eğer iptal hukuka uygun bulunursa, davayı reddeder.

Öğretmen atama iptali davası, bireylerin mesleki haklarını korumak açısından büyük önem taşır. Öğretmen atama iptali davası sürecin doğru ve adil bir şekilde yürütülmesi, hem adayların hem de eğitim sisteminin sağlıklı işlemesini sağlar.

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

İdari yargıda, idari işlem ve eylemlere karşı idare mahkemesinde açılacak iptal ve tam yargı davaları belli süreler içinde açılmalıdır. Uyuşmazlığın idari yargı yerince karara bağlanabilmesi için yasada belirtilen süre içinde idare mahkemesinde açılması gerekmektedir. Öğretmen atama iptali davası için yetkili mahkeme, son görev yapılan yer idare mahkemesidir. Şayet atama hiç gerçekleşmediyse, atamanın iptaline karar veren yer idare mahkemesi görevlidir. Bu durumda genelde Ankara İdare Mahkemesidir yetkili olmaktadır, çünkü bakanlıkların merkezi Ankara’dadır.

Öğretmen atama iptali davası, idari yargıda en fazla görülen dava türlerinden biridir. Kişi, atama işlemini yapan idareye başvurarak atamasının yapılmamasına ilişkin bir dilekçe verebilir, ancak bu zorunlu değildir. Atama kararının veya talep reddi kararının tebliğ edilmesinden sonra 60 gün içinde, öğretmen atama iptali davası sürecinde talebiyle yetkili idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmalıdır. Öğretmen atama iptali davasında sürelerin kısa tutulması ve kesin süreler olması nedeniyle, kişilerin bu konuda uzman avukatlarla hukuki süreçleri takip etmeleri, yaşanacak hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Öğretmen atama iptali davasında, idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemi, hukuka aykırılığın tespiti ve telafisi güç zararların önlenmesi açısından kritik bir araçtır. Öğretmen atama iptali davası süreci boyunca hukuki danışmanlık almak, öğretmen atama iptali davası sürecin doğru ve zamanında yönetilmesi için hayati öneme sahiptir.

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASINDA YÜRÜTME DURDURMA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Öğretmen atama iptali davası sürecinde, atamanın hukuka aykırı bir şekilde yapıldığının anlaşılması ve işlemin iptal edilmemesi durumunda telafisi güç olan zararların doğacağına dair belirtiler gündeme gelirse, idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması isteminde bulunulabilir. Bu durumda, idare mahkemesi atama işlemini geçici olarak askıya alabilir. Öğretmen atama iptali davası sürecinde yürütmeyi durdurma kararının alınmasının faydası, atama işleminin dava süreci boyunca ortadan kalkmasını sağlaması ve sanki hiç yapılmamış gibi bir etkide bulunmasıdır.

Öğretmen atama iptali davası, idare mahkemesinin yoğunlukları davanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasında etkilidir. Öğretmen atama iptali davasında yetkili mahkeme, atama işlemi yapılan kişinin atandığı yer mahkemesi veya eski çalışma yerinde bulunan mahkemedir.

Yürütme durdurma kararları, idari işlemlerin uygulanmasını geçici olarak askıya alan ve bu işlemlerin tesisinden önceki hukuki duruma geri dönülmesini sağlayan önemli yargısal tedbirlerdir. Bu kararlar, Öğretmen atama iptali davası sürecinde iptal davalarının bir parçası olarak talep edilir ve bağımsız bir dava türü olarak görülmezler. Yani, idare mahkemesinde yürütme durdurma talebi ancak bir iptal davasıyla birlikte sunulabilir ve bu talebin kabulü durumunda, karar, aynen bir yargı kararı gibi bağlayıcı ve sonuç doğurucu nitelikte olur.

YÜRÜTME DURDURMA KARARI VERİLME ŞARTLARI

Öğretmen atama iptali davası sürecinde yürütme durdurma kararı verilebilmesi için iki temel şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir:

 • Telafisi Güç veya İmkânsız Zararlar: İdari işlemin uygulanması halinde, ilgililerin maddi veya manevi olarak büyük zararlar görme ihtimalinin bulunması. Bu zararların telafisi güç veya imkânsız olmalıdır.
 • Açıkça Hukuka Aykırılık: İdari işlemin, hukuk kurallarına açıkça aykırı olması. Bu durum, işlemin açık bir hukuka aykırılık taşıması gerektiği anlamına gelir.

Bu iki şartın birlikte mevcut olması durumunda, idare mahkemesi öğretmen atama iptali davası sürecinde yürütmenin durdurulması kararı verebilir.

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVALARINDA YÜRÜTME DURDURMA

Öğretmen atama iptali davasında, yürütme durdurma kararı verildiğinde, idarenin bu kararı 30 gün içinde uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Öğretmen atama iptali davası açılırken, yürütme durdurma talebinde bulunulması önemlidir çünkü bu talep, davanın seyrini hızlandırabilir ve ilgili memurun mağduriyetini önleyebilir. İdare mahkemesi, Öğretmen atama iptali davası sürecinde yürütme durdurma kararını genellikle 2-3 ay gibi kısa bir süre içinde verir. Bu süre, davanın tarafları açısından hızlı bir sonuç elde edilmesini sağlar ve ilgili işlemin hukuka uygunluğunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.

Yürütme durdurma kararları, idari işlemlerin uygulanmasını geçici olarak askıya alan kararlardır ve iptal davalarının bir parçası olarak talep edilir.

Verilme şartları, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olmasıdır.

Öğretmen atama iptali davasında, yürütme durdurma kararı verildiğinde, idarenin bu kararı 30 gün içinde uygulaması gerekmektedir.

ÖĞRETMEN GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Genel ve Özel Şartlar” başlıklı 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine, ilk olarak 676 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin 74. maddesiyle, ardından da 7070 sayılı Kanun’un 60. maddesi ile sekizinci alt bent olarak “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü eklenmiştir. Bu hükme dayanarak, devlet memuru olacak öğretmen adaylarına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaya başlanmıştır. Bu ek hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, Anayasa Mahkemesi 24/07/2019 tarih ve E:2018/73; K:2019/65 sayılı kararı ile bu hükmün Anayasa’nın 13., 20. ve 128. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, 7070 sayılı Kanunun 60. maddesiyle 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendi iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, 29/11/2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mahkeme, iptal kararında ileri bir yürürlük tarihi belirlememiştir, bu nedenle karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu tarih olan 29/11/2019’dan itibaren öğretmen adaylarına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmamıştır.

Ancak, 07/04/2021 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda 2 / 2972 Esas numaralı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşülmüştür. Teklifin görüşmeleri sonucunda, teklif Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Bu kanun, 17 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ AMACI

Kamu Güvenliği

Kamu hizmetlerinde görev alacak kişilerin güvenilirliğini sağlamak ve kamu güvenliğini tehlikeye atabilecek kişilerin tespit edilmesi.

Kurum İçi Güvenlik

Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının güvenliğini sağlamak.

Genel Güvenliği

Öğrencilerin ve halkın güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumları önlemek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR?

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun “Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar” başlıklı 3. maddesinin 2. fıkrasına göre,

“Devlet güvenliği, ulusal varlık ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ve milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır.”

29/11/2019 tarihinde 657 sayılı Yasa’dan çıkarılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, 17 Nisan 2021 tarihinde yeniden uygulanmaya başlamıştır.

Öğretmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, yalnızca kişinin kendisi hakkında yapılacak olup, herhangi bir kan veya sıhri hısım hakkında araştırma ve soruşturma yapılmayacaktır.

Arşiv Araştırması Kapsamı

 • Kişinin adli sicil kaydı,
 • Kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı,
 • Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı,
 • Kesinleşmiş mahkeme kararları,
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 171. maddesinin beşinci ve 231. maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar,
 • Devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalar,
 • Kamu görevinden çıkarılma ya da memurluktan çıkarma cezası olup olmadığı mevcut kayıtlardan tespit edilecektir.

Güvenlik Soruşturması Kapsamı

Arşiv araştırmasındaki hususlara ilave olarak;

 • Kişinin görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal veriler,
 • Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişkisi,
 • Terör örgütleri veya suç örgütleriyle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığı,
 • Kişinin görevine yansıyacak hususlar yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilecektir.

Yeni Yasal Düzenleme

Yeni düzenleme ile güvenlik soruşturması yalnızca kişi hakkında yapılacak olup, süresi kanunda belirlenmemiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları, bu işlemleri yapacak birimler ve değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.

Süreler

4045 sayılı Kanun’un 1. maddesine dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca;

 • Arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü,
 • Güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılır.
 • Bu süreler iş günü olarak hesaplanır, hafta sonları ve tatil günleri bu sürelere dahil edilmez.

Dolayısıyla, öğretmen atamalarında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması süreleri 40 ila 80 güne kadar uzayabilmektedir. Bu süreler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) açısından düzenleyici olup, hak düşürücü değildir.

Uygulama

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Millî Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. Sonuçlar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Değerlendirme Komisyonuna iletilir. Komisyon, nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar.

Hukuki Süreç

Kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanırsa, ilgili personel veya personel adayı bu idari işlemin iptali istemiyle 60 gün içinde idari dava açmalıdır. Güvenlik soruşturmasının usulüne uygun yapılmadığı durumlarda, bu idari işlem hukuka aykırı hale gelir. Dava açıldığında idare mahkemesi, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan güvenlik soruşturmasının neden olumsuz olduğuna dair bilgi ve belge talep eder ve gelen bilgi ve belgeleri değerlendirir.

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASI MASRAF VE HARÇLARI NEDİR?

2024 yılı itibariyle öğretmen atama iptali davası için gerekli masraf ve dava harçları şu şekildedir:

 • Başvuru Harcı: 427,60 TL
 • Karar Harcı: 427,60 TL
 • Yürütmeyi Durdurma Harcı: 704,50 TL
 • Vekalet Harcı: 60,80 TL
 • Keşif Harcı: 3.030,30 TL (gerektiğinde)
 • Posta Giderleri:
 • Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 1.200 TL
 • Yeni Dava (Duruşma İstemli): 1.440 TL
 • Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli): 1.680 TL
 • Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli): 1.920 TL
 • İstinaf/Temyiz Posta Masrafı: 600 TL- 800 TL
 • Gider Avansı: 1.120 TL (ortalama, dava sürecine bağlı olarak değişebilir)
 • Vekalet Pulu: 96 TL (avukat aracılığıyla açılan davalarda)

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVANIN KONUSU:  ….. görevine atanmama ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

YASAL DELİLLER :2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM:

Açıklanan nedenlerle…. Görevine atanmama ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin İPTALİNE ile öncelikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından Yürütmenin Durdurulmasına, karar verilmesini talep ederim.

                Vekili

Av……….

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?

Öğretmen atama iptali davasının sonucu, mahkemenin davayı nasıl değerlendirdiğine bağlı olarak farklı şekillerde sonuçlanabilir. İşte olası sonuçlar:

Atama İşleminin İptali

Öğretmen atama iptali davasında mahkeme, atama işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varırsa, atama işlemini iptal eder.

 • Adayın Hakları: Atama iptal edilirse, aday öğretmenlik görevine atanmaz ve bu kararın hukuki sonuçları geçerli olur.
 • İdarenin Sorumluluğu: İdare, mahkemenin iptal kararına uymak zorundadır. Ayrıca, idare yeni bir atama süreci başlatabilir veya adayın durumunu yeniden değerlendirir.

Atama İşleminin Onanması

Öğretmen atama iptali davasında mahkeme, atama işleminin hukuka uygun olduğunu tespit ederse, atama işlemi onaylanır ve geçerliliğini korur.

 • Adayın Durumu: Aday öğretmenlik görevine devam eder veya atanmış olduğu görevine başlar.
 • İdarenin Durumu: İdare, mevcut atama işlemini sürdürür ve adayın görevine başlamasını sağlar.

Davanın Reddine Karar Verilmesi

Öğretmen atama iptali davasında mahkeme, davanın reddine karar verirse, atama işlemi iptal edilmez ve yürürlükte kalır.

 • Adayın Durumu: Aday öğretmenlik görevine devam eder veya atanmış olduğu göreve başlar.
 • İdarenin Durumu: İdare, atama işlemini olduğu gibi bırakır ve adayın görevine başlamasını sağlar.

Kısmi İptal veya Düzeltilmesi

Öğretmen atama iptali davasında mahkeme, atama işleminin bazı kısımlarının hukuka aykırı olduğu sonucuna varırsa, bu kısımların iptal edilmesine veya düzeltilmesine karar verebilir.

 • Adayın Durumu: Adayın atanma süreci yeniden değerlendirilir veya düzeltilir.
 • İdarenin Durumu: İdare, mahkemenin kararına uygun şekilde gerekli düzeltmeleri yapar ve işlemi yeniden düzenler.

Öğretmen atama iptali davasının sonucu, adayın atanma sürecini ve idarenin bu süreçteki uygulamalarını doğrudan etkiler. Mahkemenin vereceği karar, atamanın devam edip etmeyeceğini veya yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini belirler.

ÖĞRETMEN ATAMA İPTALİ DAVASIYLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

“İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Edirne İli …Ortaokulunda aday memur statüsünde beden eğitim öğretmeni olarak görev yapan davacının, asil öğretmenliğe geçiş sınavında başarısız olduğu ve performans puanının yeterli olmadığı gerekçesiyle görevine son verilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığının …tarih ve …sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla; 09/02/2015 tarihinde aday öğretmen olarak göreve başlayan ve asil öğretmenliğe geçiş sınavında üst üste iki kez başarısız olan davacının, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Performans puanının yeterli olduğu, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili hükümlerinin, yürürlük tarihinden sonra göreve başlayanlara uygulanabileceği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemesinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

 1. Davacının temyiz isteminin reddine,
 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …tarih ve E:, K:…sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA…”

“DAVANIN KONUSU:

Ankara ili, Çankaya ilçesi, …Mesleki ve Teknik Lisesinde Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik Öğretmeni olarak görev yapan davacının, ihtiyaç fazlası öğretmen olarak Ankara ili, Kahramankazan ilçesi, …Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atanmasına ilişkin …günlü, …sayılı işlemin…iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

….davacının süre uzatımından haberdar olmaması nedeniyle tercihte bulunamadığı; ayrıca, davacının naklen atamasının yapıldığı okulda, branşında norm kadro fazlası öğretmen bulunduğu, norm kadro açığı bulunmayan eğitim kurumuna naklen atama yapılmasında da hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmüştür.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMALARI:

…Bakanlığının Savunması :

Davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; norm kadro fazlası olarak belirlenen davacının, atama tercihinde bulunmaması üzerine resen naklen atamasının yapıldığı…

mazeretleri ile tercihleri dikkate alınmak suretiyle yapılacağının belirtildiği, bahse konu düzenlemede sadece aile birliği mazeretine değil, sağlık, can güvenliği gibi diğer mazeret türlerine de yer verildiği, bu bağlamda eksik düzenlemeden bahsedilemeyeceği belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …DÜŞÜNCESİ : Dava konusu düzenleme üst hukuk normlarına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olduğundan ve davacının ihtiyaç fazlası öğretmen olarak naklen atanmasına ilişkin işlem, hukuka uygun olduğu değerlendirilen bahse konu düzenleme çerçevesinde tesis edildiğinden, davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

İNCELEME VE GEREKÇE:

…Bahse konu Yönetmelik hükümleri ile norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere, il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına, tercihleri de dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacakları, fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerlerinin ise, il içinde valiliklerce resen belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır…

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

 1. 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 53. maddesinin 3. ve 5. fıkralarında aile birliği mazeretine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE,
 2. Davacının, ihtiyaç fazlası öğretmen olarak Ankara ili, Kahramankazan ilçesi, …Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atanmasına ilişkin …günlü, …sayılı işlemin iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişim

Konusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap