OHAL KOMİSYON İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASI

Bilindiği üzere KHK’lar ile 105 binden fazla kişi kamudan ihraç edilmiş ve 5 bin civarında kurum ve kuruluş kapatılmıştır.

OHAL kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten çıkarma, dernek ve vakıfların kapatılması işlemlerine karşı dava açabilmek için öncelikle 23.01.2017 tarih ve 685 Sayılı KHK  ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

Komisyona yapılan başvurular 14.09.2017 tarihinde sonlanmıştır. Komisyonca verilecek olan kararlara karşı ise iptal davası açılabilecektir.

Komisyonun kuruluşu şu şekilde anlatılmıştır.

“…Olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.”

Komisyonun görev süresi Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl olarak düzenlenmiştir. Gerekli görüldüğü halde 1’er yıl daha uzatılabilecektir.

Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilmektedir.

Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapmakta ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar vermektedir.

Başvurunun Kabulü Halinde;

 1. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve bu kişilerin kadro atamaları ilgili hükümler gereğince yapılacaktır.
 2. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacaktır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

Başvurunun Reddi Halinde

Verilecek olan red kararlarına karşı yargı yolu açık olmak üzere iptal davası açılabilmektedir. Bu yargılamada İYUK hükümlerinin dışına çıkılarak söz konusu red kararına karşı üst mercie itiraz hakkı tanınmamış ve HSK tarafından bu davaların görülmesi için Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri görevlendirilmiştir.

Dava Kime Karşı Açılmalı?

İdari yargıda açılacak olan bir iptal davasında hasım, yani dava açılacak taraf, söz konusu idari işlemi tesis eden idari makam olmaktadır. Fakat OHAL İnceleme Komisyonunun vermiş olduğu kararlara karşı açılacak davalar için farklı bir usul belirlenmiştir. Şöyle ki;

690 sayılı KHK’nın 55. maddesi ile 685 sayılı KHK ya şu madde eklenmiştir;

“EK MADDE 1 – (1) Komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davaları;

 1. a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş,
 2. b) Devlet memurları ve işçiler dahilTürk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı,
 3. c) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı,

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Millî Eğitim Bakanlığı,

 1. d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,
 2. e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,
 3. f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 4. g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı,

ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,

 1. h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,

ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

 1. i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
 2. j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,

aleyhine açılır.”

Dolayısıyla komisyonun vermiş olduğu red kararına karşı doğrudan komisyona iptal davası açılamayacak yalnızca yukarıda belirtilen kurumlara karşı dava açılabilecektir.

OHAL Komisyonu kararlarına karşı açılacak olan iptal davası konusunda Akademik Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu olarak hizmet vermekteyiz…

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap