Yabancılar HukukuYabancılar Kanunu’na İstianden Türkiye’ye Alınmama

İnad Yolcu Kararı Varsa Geri Gönderme Uygulanır.

Son zamanlarda havalimanlarında birçok Mavi karta sahip vatandaşlar 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 15.md 1 Fıkra’nın C bendine göre  İnad yolcu statüsünde geldikleri ülkelere geri gönderilmektedirler.

Söz konusu kanun maddesi ile vatandaşlar hakkında Ç-141 tahdit kodu ile ülkeye girişlerinde tahdit olduğu gerekçesi ile işlem tesis edilmektedir. Öncelikle bu işlemlerin dayanağı olan ilgili C bendi  Vize Verilmeyecek Yabancılar başlığı  altında toplanmıştır. Dolayısıyla ilgili maddenin uygulama alanı Yabancılar olması gerekirken hukuka aykırı olarak MAVİ KART sahiplerine de uygulanmaktadır.

Mavi kartlılar “yabancı” statüsünde değildir. 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Türk vatandaşlığı haklarından yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir.  Bu maksatla söz konusu vatandaşlara mavi kart vererek Türk vatandaşı gibi haklardan yararlanmaya devam edebilmektedirler. Mavi kart sahipleri mezkur kanun maddesine göre askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Bu hususlarla beraber söz konusu Madde 15/1-c hükmünün niteliği ve işlevi gereği idareye takdir yetkisi verilmesi olağan olmakla beraber, idarenin bu takdir yetkisini kullanırken somut olgulara dayanması ve yeterli incelemeyi yapması da şarttır(Aybay, Rona/Dardağan Kibar, Esra: Yabancılar Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2010.). Ayrıca, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülmesi nedeniyle yabancıya vize verilmemesinde, mümkün mertebede objektif ve keyfilikten uzak kararlar alınması, gerekçelerin somut ve hukuka uygun olması, siyasi, etnik veya dini ayrımcılık yapmamaya özen gösterilmesi, hukuk devleti ilkesinin ve milletlerarası hukuka uygunluğun da gerekliliklerindendir.(5682 sayılı Kanunun 8. maddesinin 5. fıkrasının uygulanması hakkında, Danıstay’ın benzer yonde benimsemis olduğu görüş ve karar hakkındaki değerlendirmeler icin bkz. Eksi, Temel Konular, s. 34; Eksi, Nuray/Cicekli, Bülent: Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İliskin Danıştay 10. Daire Kararları İstanbul 2012, s. 10.)

Akademik Hukuk İletişim

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap