Disiplin Soruşturması

Disiplin soruşturmasında zamanaşımı mevzusu hakkında disiplin soruşturması yapılacak kişiler açısından önemlidir. Zira zamanaşımı süresi geçtikten sonra disiplin soruşturması yapılamayacak ve bu da hakkında disiplin soruşturması yapılacak insan açısından olumlu olacaktır. Zaten zamanaşımının mantığı da budur. Zamanaşımı geçtikten sonra cezalandırma yapamamanın sebebi artık bozulan kamu
düzeninin zamanla kendi kendine onarılmış olmasıdır. Süre geçtikten sonra da bu kamu düzenini onarmaya çalışmanın bir mantığı yoktur. Yükseköğretim elemanlarına uygulanacak disiplin cezaları hakkında da zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Bu konu hakkında bilgi almak için aynı sitede bulunan “YÜKSEKÖĞRETİM ELEMANLARINA UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI” başlıklı makaleyi ziyaret edebilirsiniz.

Disiplin Cezası Olayının Özeti

Olayın Özeti

Olayın Özeti

X1 Üniversitesi’nin eski rektörü hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nca kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak fiili uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanmıştır. X1 Üniversitesi eski rektörü de bu konuda idare mahkemesinde iptal davası açmıştır.

İlk derece mahkemesi bu davayı şu tespitleri yapmak suretiyle reddetmiştir: X1 Üniversitesi’ne ait olan gayrimenkulün satışı sürecinde kurumun zarara uğratıldığının yaptırılan teknik incelemeler ve soruşturma süreciyle ortaya konulduğu, davacının gerek mütevelli heyeti üyesi, gerekse de rektör sıfatıyla üniversitenin sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olduğu, mütevelli heyeti başkanına yetki verilmiş olmasının kanuni yükümlülüğü olan denetim ve gözetime ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı, verilen cezanın yapılan eylemle uyumlu olduğu, soruşturma sürecinin usulüne uygun olarak yetkili organlar eliyle yürütüldüğü ve davacının savunma hakkının kullandırılmış olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, sübuta erdiği anlaşılan eylemin karşılığı olarak davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Davacı da bunun üzerinde istinaf kanun yoluna başvurarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde 4.İdari Dava Dairesi’nde kararın kaldırılması yolunda istemde bulunmuştur.

Disiplin Cezasının İptali Davasında Bölge İdare Mahkemesi Kararı

Bölge İdare Mahkemesi aşağıdaki açıklamaları yapmak suretiyle karar vermiştir.

  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası açısından fiil işlendikten 1 ay sonra disiplin soruşturmasına başlanmış olmak gerekir. Aksi takdirde disiplin cezası zamanaşımına uğrayacak ve disiplin soruşturması yapılamayacaktır.
  • Olay incelendiğinde davacı hakkında disiplin soruşturması yapılmasının teklif edildiği tarih 08/10/2015’tir. Ancak Soruşturma Olur’u 07/12/2016 tarihinde çıkmıştır. Soruşturma Olur Raporu, soruşturmaya başlanmış olan en erken tarih olabileceğinden ve bu tarihten önce soruşturmaya başlanmış olması mümkün olamayacağından kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası açısından zamanaşımı süresi içerisinde disiplin soruşturmasına başlanamamıştır.
  • Zamanaşımı süresi dolduktan sonra disiplin soruşturması yapmak ve buna mukabil kişiye disiplin cezası uygulamak hem usul hem de esas yönünden yasaya aykırıdır. Bu nedenlerle verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık olmadığını belirten ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması gerekmektedir.