ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA AÇIKTAN YAPILAN ATAMALARDA ÜNİVERSİTENİN MUVAFAKATİNE İHTİYAÇ YOKTUR.

İdare Mahkemesi Verdiği Kararda Öğretim Görevlisi Kadrosuna Açıktan Yapılan Atamalarda Geldiği Üniversitenin Muvafakatine İhtiyaç Olmadığına Karar Vermiştir.

Kütahya İdare Mahkemesi’nin 17/12/2019 Tarihli ve E: 2019/279, K: 2019/758 Sayılı Kararı :

“…öğretim elemanlarının farklı bir üniversitede görev yapmak istemeleri halinde, geçiş yapmak istedikleri üniversite tarafından kadro ilanı yapıldıktan sonra ilan edilen kadronun şartlarını taşıyor olmaları halinde başvuru yapmaları ve mevzuat gereği yapılması zorunlu olan sınav ve jüri değerlendirmelerinden geçerek atanmaya hak kazanmaları gerektiği, dolayısıyla üniversitelerin ihtiyaç duydukları alandaki öğretim elemanlarını gerekli şartları taşımaları halinde bir tür açıktan atama usulü ile göreve başlatabileceklerinin mümkün olduğu, ilgilinin çalıştığı kurumun muvafakatinin gerekli olmadığı, davacının da Üniversite tarafından yapılan değerlendirmede ALES puanı, Lisans Mezuniyet Notu, Yabancı dil puanı ve Giriş Sınavı puanlarının ortalaması alınarak 81,433 puanla başarılı sayıldığı, dolayısıyla davacıya halen görev yaptığı Sinop Üniversitesi tarafından muvafakat verilmediğinden bahisle öğretim görevlisi olarak atanamayacağına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı, gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline…”

Dolayısıyla akademik ilanlardaki gerekli şartları taşıyıp açılan akademik kadroya atanan kişilerin mücadele ettiği üniversite muvafakat işlemi ile ilgili sorunlar yargı kararı ile iptal edilmiştir.