Ankara iş avukatı, Ankara’da ve çevresinde ekseriyetle İş Hukuku alanındaki iş ve davaları yürüten avukatlara yönelik kullanılan bir tabirdir. Esasında mevzuatta avukatların alanlara ayrılması söz konusu değildir. Ancak uygulamada bir avukat hangi tür davalara bakıyorsa o hukuk alanıyla anılmaktadır.Bu da gayet doğaldır. Çünkü sıklıkla bakılan dava türlerinde uzmanlaşılmaktadır.

ANKARA İŞ DAVALARININ KAPSAMI NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikler  kapsamındaki bütün işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için görülen davalar iş davaları olarak adlandırılmaktadır.

İş davaları sadece işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklardan ibaret değildir. İş davaları, iş yerinde meydana gelen iş kazaları, çalışma esnasında iş güvenliği, sendikal hakları, toplu iş sözleşmeleri, işe iade davaları gibi bir çok farklı konuyu da kapsamı içine alır.

Her iş davası işçi alacak talepleriyle sınırlı değildir. İşçi veya işveren, sadece kendisi açısından bir haksızlığın düzeltilmesi, belirli bir durumun düzeltilmesi veya hukuki olarak belirsizliklerin giderilmesi maksadıyla da iş davası açabilmektedir. Bu bağlamda, iş davaları yalnızca işçilik alacakları ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda hukuki hakların korunması ve iş ilişkilerinin düzenlenmesi maksadıyla da açılabilir. Bu hususta İş Hukuku alanında uzman bir Ankara iş avukatından destek alınması hak kayıplarının önüne geçilmesi ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasının önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Ankara iş avukatı olarak iş davaları alanında uygulamada sıklıkla verdiğimiz hizmetlerin bazılarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: İşe iade davaları, Kıdem tazminatı alacağından doğan davalar, İhbar tazminatı alacağından doğan davalar, İşe başlatmama tazminatından doğan davalar, Boşta geçen süre tazminatından doğan davalar, fazla mesai ücretinden doğan davalar, yıllık izin ücretinden doğan davalar, kötü niyet tazminatından doğan davalar, sendikal tazminattan doğan davalar, eşit davranmama tazminatından doğan davalar, prim ve ikramiye ücretinden doğan davalar vb. şeklindedir.

ANKARA İŞ AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatların verdiği hizmetler karşılığında almaları gereken ücretlerin asgari miktarı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmektedir. Avukatlara baktıkları iş ve davalara göre almalrı gereken minumum ücreti düzenleyen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) 21 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Genel olarak tavsiye edilen asgari miktarlar böyle olamakla birlikte Ankara iş avukatı ile müvekkil arasındaki anlaşmaya göre ücret miktarı değişkenlik gösterebilmektedir. Buna göre; Ankara iş avukatı ile müvekkil isterlerse dava sonucuna göre bir anlaşma veya peşin bir ücret üzerinden sözleşme yapabilirler. Dava değeri para ile ölçülebilen davalarda 23.000 tl’den az olmamak üzere yüzde olarak anlaşılabilir.Değeri para ile ölçülemeyecek davalarda ise 26.500’den az olamaz.

İŞ MAHKEMELERİ İŞLEYİŞİ NASILDIR?

İş mahkemeleri özel ihtisas mahkemeleri katagorisindeki mahkemelerdendir. Yani bu mahkemelerde sadece iş davaları görülmektedir. İş mahkemleri olmayan yerlerde iş davalarına Asliye Hukuk Mahkemesi bakmaktadır.

İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu arabulucuk kurumu mevcuttur. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca; İş Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında da arabuluculuk kurumu yine dava şartıdır. Yine aynı kanun maddesi hükmü gereğince; davacı taraf, arabuluculuk görüşmeleri  neticesinde anlaşmaya sağlanamadığına dair son belge olan son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek ve mahkemeye sunmak zorundadır.

Bu şarta uyulmadığı takdirde mahkeme davacı tarafa, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulmasını, sunulmadığı takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını tebliğ eder. Eğer davacı taraf yine arabuluculuk son tutanağını mahkemeye sunmazsa  mahkemece davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurmaksızın dava açılırsa mahkemece dava esası hakkında herhangi bir işlem yapılmadan davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilir.

  İş mahkemelerinde yargılama basit yargılama usulüne göre  yapılır. Davaların yığılması durumunda, her bir taleble ilgili olaylar açısından ispat yükü ve deliller ayrı ayrı değerlendirilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun istinaf ve temyiz aşamalarına  ilişkin düzenlemeleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hususunda da  uygulanır. İstinaf ve Temyiz  başvuru süresi, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanması gereken kararlar arasındadır.

ANKARA İŞ AVUKATININ İŞ HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Ankara iş avukatı, işçi vekili göreviyle işçilere işçinin haklarını koruma ve gözetme amaçlı hakların korunması, hakların kazanılması ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla her türlü hukuki desteği sağlayarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçiye sağlanan bütün haklarını alması için vekillik eder. Ankara iş avukatı olarak verdiğimiz hizmetlerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İşçi açısından işçilik alacakları(ihbar ve kıdem tazminatı,UBGT alacakları, fazla mesai alacakları,bakiye ücret alacağı, AGİ alacakları vb.) için arabulucuk süreci ve akabinde dava açılması, bu davaların sonuçlanıncaya kadar sürecin takip edilmesi,
  • İş kazasından kaynaklı tazminat davaları,
  • İşe iade davası açılması ve takibi,
  • İşçi açısından hakların korunması yönünde hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Mevzuata uygun iş sözleşmelerinin imzalanmadan önce işçilerin haklarının gözetilerek sözleşme hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi.

Ankara iş avukatı, işveren vekili göreviyle iş sözleşmelerinin hazırlanması, işverene karşı açılan her türlü   davanın ve hukuki süreçlerin takibi, işverenenin haklarının korunmasıyla ilgili her türlü hukuki danışma ve davaların açılma ve takip edilme süreçlerini işveren adına yapar ve takip eder. Ankara iş avukatının işveren vekili sıfatıyla verdiği hizmetleri maddeleyecek olursak;

  • Mevzuata uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması işverenlerin haklarının gözetilerek sözleşme hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • İşveren temsilcisi olarak işveren adına tüm hukuki iş ve işlemlerin takibi süreçleri,
  • İşveren vekili olarak iş davalarının takibi,
  • İşveren lehine ve aleyhine açılan dava süreçlerinin takibi
  • İş Hukuku kapsamında tüm uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlanmasıdır.

ANKARA İŞ AVUKATINA SORU SOR

kıdem tazminatı hesaplama VE ANKARA İŞ AVUKATI

İşçiler ve işverenler, İş hukuku kapsamında yaşadıkları uyuşmazlıklar ve iş hukuku hususunda takıldıkları veya merak ettikleri hususlarda hukuki danışmanlık hizmetlerini Ankara iş avukatından talep edebilirler. Bu talepler için en hızlı ve pratik yoldan Ankara iş avukatına ücretsiz soru sorabilirler. Verdiğimiz bu hizmet sayesinde vatandaşlar, karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak Ankara iş avukatından açıklayıcı bilgi alabilirler. Akademik Hukuk ve Danışmanlık olarak, herkesin online hukuki destek alabilmesi için avukata sor hizmeti sunmaktayız. Danışmanlık almak için avukata sor formu eksiksiz bir şekilde doldurarak Ankara iş avukatımıza soru yöneltebilirsiniz. Ankara iş avukatımız genellikle aynı saat içinde telefon veya e-posta ile geri dönüş yapmaktadırlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap