Memur ve Diğer Kadrolara Atamalarla İlgili Verilen Danıştay Kararları 

1-Sağlık meslek lisesi müdürlüğü için yönetmelikte aranan tabip ya da sağlık yüksek öğrenimli olma şartını taşımadığından bahisle davacının görevden alma işleminde yerine atanan kişinin de aynı şartları taşımadığı için hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/699 K:1998/708 Danıştay Dergisi:S.100, s.48, T:25.12.1999)

2-Davacının naklen atanması işlemine gösterilen sebeplerin açılan iptal davasında yapılan nitelendirmede de ortaya çıktığı üzere davacının meslek içinde şeref ve haysiyetinin zedelenmesi sonucunu doğurduğu için manevi tazminat isteminin kabulü hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1996/635 K:1998/649 Danıştay Dergisi:S.100, s.59, T:11.12.1998)

3-Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görev yapan davacının, Zabıta Personel Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şarta uyulmadan 30 yaşını aştıktan sonra zabıta memurluğuna atanması işleminin kanunla dayanağı bulunmadığından davalı idarece bu işlemin geri alınarak adı geçenin memur olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1998/581 K:1998/580 Danıştay Dergisi:S.100 s.61 20.11.1998)

4-…meslek memuru olan davacının kendisine teşvik ikramiyesi ödenmemesi işlemine karşı açtığı davada mahkemeye sunduğu konu ile ilgili belgeler dolayısıyla gizli bilgi ve belgeleri ifşa ettiğinden bahisle meslek memurluğundan alınması işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1996/381 K:1998/597 Danıştay Dergisi:S.100, s.64 27/11/1998)

5-Polislerin yabancı ile evlenmesini yasaklayan bir mevzuat hükmü olmadığından bu yoldaki başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1928 K:1997/3104 Danıştay Dergisi:S.100, s.225 17.12.1997)

6-Devlet memurluğuna girebilmek için getirilen özel şartların genel şartlara aykırı olamayacağı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1005 K:1997/3186 Danıştay Dergisi:S.100, s.227 23.12.1997)

7-Davacıya bilahare muvafakat verildiği ve öğretmen olarak atamasının yapıldığı göz önüne alındığında muvafakat verilmeme nedenine dayalı atamama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/4056 K:1998/2720 Danıştay Dergisi:S.100, s.229 23.12.1998)

8-İlde ikamet edip, görev yaptığı köye gidip gelen davacıya il merkezine atanması üzerine aile ve yer değiştirme masrafı verilemeyeceği, ancak yol masrafı ve yevmiye ödenmesi gerekeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1995/4056 K:1998/2720 Danıştay Dergisi:S.100, s.235 19.11.1998)

9-Yurtdışındaki kültürel etkinliklerin kesintisiz olarak yürütülmesi açısından Dışişleri Bakanlığınca yapılan öneri dikkate alınmadan kültür ataşesi olan davacının görev süresinin uzatılmamasında

hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1422 K:1997/295 Danıştay Dergisi:S.100, s.237 10.12.1997)

10-İlkokul öğretmeni olan davacıya memur eylemine katılarak bir gün göreve gelmemesinden dolayı 4357 Kanun uyarınca disiplin cezası verilmiş ise de, davacının bu eylemi nedeniyle 657 sayılı Kanun uyarınca cezalandırılması gerektiği hakkında (Danıştay 8. Daire E:1997/3035 K:1998/3938 Danıştay Dergisi:S.100, s.372 26.11.1998)

11-Disiplin soruşturmasının disiplin amirlerince de yapılıp disiplin cezası verilebileceği hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1996/1380 K:1998/4372 Danıştay Dergisi:S.100, s.374 16.12.1998)

12-Resmi Gazetede yayımlanmayan bakan onayı ile yürürlüğe giren SHAÇEK Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca genel müdür tarafından verilen cezada mevzuata uyarlık bulunmadığı, ancak çerçeve yönetmelik niteliği taşıyan Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca genel müdür tarafından işlem yapılabileceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1998/4700 K:1998/4143 Danıştay Dergisi:S.100, s.376 10.12.1998)

13-Devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmalarının ancak amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerekirken bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmeye uyulmaması nedeniyle disiplin cezası verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/1213 K:1998/4166 Danıştay Dergisi:S.100, s.379 10.12.1998)

14-Kamu avukatlarına ödenecek yan ödeme miktarlarını belirleyen hükümlerin Genel İdare Hizmetleri bölümünde yer alması, bu düzenlemelerde kamu avukatlarının kıdem durumunun dikkate alınmaması ve iş riski zammı ödenmememsinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1995/765 K:1998/4765 Danıştay Dergisi:S.100, s.381 30.12.1998)

15-TRT’de muhabir olarak görev yapan davacının uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı, uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yolu kapalı olduğu gerekçesiyle incelenmeksizin reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/1959, K:1998/4563, T:24.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.392)

16-Akademik kadroda görev yapan üniversite personelinin ikinci bir görev yürütmeleri halinde ikinci görev aylığından yararlandırılacakları, ancak ikinci görev için öngörülen düzeyde döner sermaye katkı payı ödemesinden faydalanamayacakları hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/3514, K:1998/3932, T:26.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.397)

17-Devamlı statüden kısmi statüye geçmek isteyen doçentlerin, devamlı statü ile atandıkları tarihten itibaren 5 yıl süre ile doçent olarak çalışmış olma koşulunu taşımaları gerektiği, doçent unvanı ile yardımcı doçentlik kadrosunda çalışılan sürenin 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1998/4581, K:1998/4276, T:14.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.403)

18-Üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan davacının, bu süre dolmadan Doçentlik Bilim Sınavına alınmamasına ilişkin işlemde yasal düzenlemelere aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1996/2440, K:1998/3871, T:24.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.407)

19-İlgili bilim dalında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslar arası düzeyde orijinal yayınlar yapma gibi en temel koşulları taşıyıp taşımadığı tam olarak belirlenemeyen davacının, boş profesörlük kadrosuna atanmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:19998/4665, K:1998/3634, T:10.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.408)

20-Kamarot’un yardımcı hizmetler sınıfında olduğu hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/3862, K:1998/6028, T:23.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.477)

21-399 sayılı KHK uyarınca zorunlu olarak sandıkla ilişkilendirilmesi gereken davacının, sandık iştirakçisi olmadığı ileri sürülerek askerlik hizmetinin borçlandırılması isteminin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/4315, K:1998/6021, T:23.111998, Danıştay Dergisi:S.100, s.485)

22-Davacının emekli olduktan sonra yürüttüğü görevin geçici değil, asli bir görev olduğu ve 3624 sayılı Kanunun aradığı anlamda ihtisası gerektiren bir görev olmadığı anlaşıldığından, emekli aylıklarının kesilmesi ve ödenmiş bulunan aylıkların adına borç çıkartılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/6077, K:1998/6857, T:21.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.487)

23-Davacıya daha önceden ikramiye ödenmemiş olduğundan emekli ikramiyesinin hesabında 1987 yılından önceki hizmetlerinin de sayılması gerektiği;
4046 sayılı Kanuna göre %30 oranında ikramiye farkı ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/5951, K:1998/7210, T:28.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.491)

24-Tarım İl Müdürlüğü döner sermaye işletmesinde veznedar olarak görev yapan davacının 5434 sayılı Kanunun 32/g maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması gerektiği hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1998/3371, K:1998/6037, T:23.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.495)

25-Davacının sigortalı geçen hizmet süresinin memuriyet görevine giriş tarihi itibariyle emeklilik intibakında değerlendirilmemesine ilişkin işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1997/511, K:1998/6074, T:24.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.497)

26-Acil tedavi masrafının, bu tedaviye ilişkin fatura tarihinden sonraki resmi sağlık kuruluşu raporu ile belgelenmesi nedeniyle ödenmemesi işleminin hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/9018, K:1998/6767, T:16.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.506)

27-5434 sayılı Kanunun genel kuralları gereğince sandıkla ilişkilendirme için ücretli ve sürekli çalışma gerektiğinden; hukuk danışmanı unvanıyla part-time çalışmak üzere sözleşme imzalayan davacının sandıkla ilişkilendirilmesine olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/7758, K:1998/7249, T:28.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.514)

28-Avukatlık stajı ve serbest avukatlık yaptıktan sonra davalı idarede avukat olarak göreve başlayan ve bu görevi sürdürmekte olan davacının staj süresinin yıllık izin süresinin hesabında sayılmasına karşılık serbest avukatlıkta geçen ve idarece 657 sayılı Kanunun 36/C-3 maddesi uyarınca intibakında değerlendirildiği anlaşılan süresinin, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmemesinde ve bu işleme dayanak olan 140 Seri Nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin A-2 maddesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1995/11088 K:1998/2881 Danıştay Dergisi:S.100, s.563 26.11.1998)

29-İlçe rehberlik araştırma merkezi müdürü olan davacıya, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar gereğince ek ders ücreti ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 12.Daire, E:1995/10130, K:1998/3225, T:31.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.573)

30-Davalı idarede memur iken görevine son verilen ve bu işlemin idare mahkemesince iptali üzerine göreve iade edilerek tüm özlük ve parasal hakları verilen davacının, bu miktara %57 banka ıskonto faizi uygulanması ve temerrüt faizi verilmesi istemiyle açtığı davada, davacıya yalnızca ödenmiş olan aylık ve özlük haklarına ödenmesi gereken ilk ayın başlangıç olarak alınmak suretiyle %30 kanuni faiz işletilerek saptanacak tutarın ödeneceği hakkında (Danıştay 12.Daire E:1995/6978 K:1998/2918 Danıştay Dergisi:S.100, s.575 30.11.1998)

31-Rekabet Kurulu Başkanının milletvekili genel seçimlerine katılmak için istifası için boşalan üyeliği yapılacak seçimle ilgili olarak; boşalan kadronun ilgilinin seçimi kaybetmesi durumunda eski görevine atanmasına olanak sağlamak amacıyla boş tutulamayacağı hakkında.(Danıştay Birinci Daire, E:1999/29, K:1999/26, T:16.02.1999, Danıştay Dergisi.S:101, s.53)

32-Emekli Sandığına tabi bir görevden emekli olan davacının çocuğunun sağlık yardımının T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Karşılanması isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1999/109, K:1999/384, Danıştay Dergisi:101, s:13, T:15.3.1999)

33-Geçici görevle ilçede görev yaparken suç işleyen sanık hakkında ilçe yönetim kurulunca karar

verilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1844, K:1999/834, T:23.03.1999, Danıştay Dergisi.S:101, s.71)

34-Din görevlilerinin işlemiş oldukları suçlardan dolayı genel hükümlere göre haklarında işlem yapılması gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1664, K:1999/870, T:24.03.1999, Danıştay Dergisi:101, s:72)

35-İtfaiye eri olarak görev yapan kişinin Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamına girmeyeceği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1998/4058, K:1999/26, T:06.01.1999, Danıştay Dergisi:101, s.73)

36-Mahkeme kararını yerine getirmemek eyleminin Türk Ceza Kanununa göre, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1580, K:1999/207, T:03.02.1999, Danıştay Dergisi:101, s.74)

37-Emekli Sandığına tabi bir görevden emekli olan davacının çocuğunun sağlık yardımının T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce karşılanması isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1999/109, K:1999/384, T:15.03.1999, Danıştay Dergisi:101, s:93)

38-Açıktan memur atanması amacıyla yapılan sınavla ilgili olarak tapılan soruşturmada sınavın usulsüz olarak yapıldığı ve sınav kağıtlarının bir kısmında tahrifat bulunduğu saptandığından sınavın ve bu sınava dayanılarak yapılan atamaların iptalinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1998/792 K:1999/181 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:98 T:5.2.1999)

39-…Belediye İktisat İşleri Müdürlüğünde İktisat Müfettişi olan davacının bir kariyer içinde yetişen belediye müfettişi sayılmasının olanaklı olmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1998/523 K:1999/22 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:101 15.1.1999)

40-Davacıdan önce il müdürü olarak görev yapan kişi hakkında verilen iptal kararının uygulanması amacıyla müşterek kararname çıkarılmadan bakan işlemiyle davacının il müdürlüğü görevinden alınmasında hukuka aykırılık olmadığı; Davacının yargı kararını uygulamak amacıyla il müdürlüğünden alınması üzerine mühendisliğe atanması işleminde geçmiş hizmetleri ve bulunduğu görevlerin dikkate alınmamış olmaması nedeniyle açık takdir hatası bulunduğu hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/134 K:1999/407 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:104 22.3.1999)

41-Davacının 4353 sayılı Kanunun 5797 sayılı Kanunla değişik 6/1 inci maddesinde öngörülen baş hukuk müşaviri ve muhakemat genel müdürünün inhası (önerisi) şartına uyulmadan doğrudan bakan onayı ile baş hukuk müşavirliğine atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire, E:1998/4336 K:1999/130 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:368 22.4.1999)

42-Konuya ilişkin kanun ve yönetmeliklerde devlet alacağının zaman aşımına uğramasında sorumluluğu saptanan vergi dairesi görevlilerinin bu eylemlerinin hangi yaptırımı içerdiği ve bu zararın kendilerinden nasıl tahsil edileceği konusunda özel bir kural öngörülmediğine göre uyuşmazlığın yorumu ve uygulanması yargı kararlarıyla istikrar kazanmış bulunan Devlet Memurları Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1998/3668 K:1999/287 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:372 11.12.1999)

43-Hakkında tesis edilmiş bir naklen atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada lehine yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilen kamu görevlisinin bu karar verilmeden veya verilen kararın gerekleri yerine getirilmeden önce kendi isteği ile emekliye ayrılması halinde göreve iade yönünden uygulanması gerekli bir yargı kararının varlığından söz edilemeyeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/2407 K:1999/222 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:375 2.2.1999)

44- Mezuniyetten sonra 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d hükmüne göre yapılacak intibakın hukuksal sonuçları mirasçılara intikal edecek nitelikte olduğundan, mirasçıların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında idareye başvurabilmelerinin ve bunun sonuçlarından başvuru tarihinden itibaren yararlanmalarının mümkün olduğu hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/426 K:1999/534 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:382 3.3.1999)

45-Bakanlar Kurulu Kararıyla kullanımı ve kadro değişikliği konusunda bir düzenleme yapılmasının ve bu düzenlemenin bir sonuç doğurabilmesi için örgüt yapısını düzenleyen bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin yürürlükte bulunması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/126 K:1999/2202 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:385 23.61999)

46-Sicil amirlerinin yönetici kadrosundaki memurların özellikle yöneticilik yeteneği ile ilgili olumsuz değerlendirmelerinin naklen atama işleminin tesisine dayanak alınabileceği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1998/2434 K:1999/74 Danıştay Dergisi:1001 Sayfa:394 11.1.1999)

47-Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi iken tıp fakültesi döner sermaye işletme müdürü olarak atanan ve fiilen döner sermaye işletme müdürlüğü yapan davacıya döner sermaye katkı payı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danışta Sekizinci Daire, E:199/2596, K:1999/387, T:11.02.1999, Danıştay Dergisi.S:101, s.600)

48-Yüksek yargı organları başkanlığı ve başbakanlık müsteşarlığından emekli olanlara, özel tahsisli konut tahsisi edilmesine ilişkin yönetmelik değişikliğinin yasaya aykırı olduğu hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E:1998/3854, K:1999/430, T:15.02.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.601)

49-Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanları ve Memur Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen yönetim görevinden ayırma cezasının ancak yönetmeliğin 4/c maddesinde belirtilen görevlilere verilebileceği, üzerinde idarecilik görevi bulunmayanlara verilemeyeceği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1996/940 K:1999/416, T:11.02.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.603)

50-Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2 sayılı cetvelinin 1 inci paragrafında yer alan hüküm ile kamu kurum ve kuruluşlarına görev tahsisli konut tahsis edilecek eşdeğerde ek görev unvanı belirleme yetkisi verildiği, cetvelde belirlenen görev unvanlarının çıkarılması yetkisi verilmediği hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/3963, K:1999/78, T:13.01.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.605)

51-Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili kurumca disiplin soruşturması yapılması gerektiği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/5187 K:1999/198 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:611 2.2.1999)

52-Davacının fiiline uygun olarak yargı kararı uyarınca tesis edilen disiplin cezasının 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerine bağlı olmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1998/6475 K:1999/222 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:613 3.2.1999)

53-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulunca verilmesi hükme bağlandığından bir alt ceza uygulama yetkisinin yine aynı kurula ait olduğu, bu cezanın disiplin amirince verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/4782 K:1999/714 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:615 25.2.1999)

54-Hastanede şef yardımcısı olarak görev yapan davacının limitet şirket kurarak şirket müdürlüğünü üstlenmeleri nedeniyle 657 sayılı Kanunun 125/D-h maddesi uyarınca cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay 8.Daire E:1996/2509 K:1999/551 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:606 18.2.1999)

55-Ordotonti uzmanı olarak görev yapan davacının özel hizmet tazminatı ve döner sermaye payının uzman tabipler için ödenen oranda ödeneceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1997/4627 K:1999/1489 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:617 17.3.1999)

56-Sağlık memuru olarak çalışan ve …Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan mezun olan davacının özel hizmet tazminatı ödemesinin yükseköğrenim görmüş yardımcı sağlık personeline ödenen oranda ödeneceği hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1997/3792 K:1999/1484 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:619 17.3.1999)

57- 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca bu KHK nın 4 ve 7 nci maddeleri ile üniversite ödeneği ve makam tazminatında yapılan ek iyileştirmeden doğan 3,5 aylık fark ödenmesini geliştirme ödeneği hesabında uygulanmayacağı hakkında
(Danıştay 8.Daire E:1997/5053 K:1999/1480 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:620 17.3.1999)

58-Lisansüstü öğretim için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına belirli yaş sınırlaması getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire , E:1996/5086, K:1999/209, T:02.02.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.627

59-Aday öğretmen iken görevden çekilen veya çekilmiş sayılan ilgililerin yeniden atanmak için yaptıkları başvuruların ilk defa atama olarak değerlendirilmesinde 657 sayılı Kanunun 92 nci madde hükmüne aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1998/547 K:1999/112 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:809 3.2.1999)

60-Aday öğretmen iken askere gitmek üzere görevinden istifa ederek ayrılan ve askerlik hizmeti dönüşü başka bir kuruma aday olarak atandıktan sonra istifa ederek memurluk görevinden ayrılan davacının yeniden öğretmenlik görevine atanması isteminin ilk defa atama olarak değerlendirilmesinde ve yaş koşulunu taşımaması sebebiyle reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1998/549 K:1999/113 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:814 3.2.1999)

61-Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yönetmelikle değil tayin ve nakil talimatıyla yürütüldüğü ileri sürülerek davacıya 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca 1 inci derecede öncelikli yörelerde çalışması nedeniyle verilen 2 kademenin geri alınamayacağı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1997/2698 K:1999/167 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:819 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:819 8.2.1999)

62-Davacının mezun olmadığı halde başvuru dilekçesinde ziraat mühendisi olduğunu belirterek ve mülakat tutanağını da ziraat mühendisi olarak imzalayarak davalı idareyi gerçeğe aykırı beyanı ile yanıltması sonucunda ataması yapılmış olduğundan görevine son verilmesine ilişkin işlemin İlk Defa Devlet Kamu Hizmetlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar Hakkında Yönetmelin 20 nci maddesine uygun bulunduğu hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1996/2875 K:1996/186 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:821 8.2.1999)

63- Stajyer öğretmen iken 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca görevine son verilmiş olan davacının, yeniden görevine atanma istemiyle yaptığı başvurusunun ilk defa atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen yaş koşulunu taşıması gerektiği hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1996/2822 K:1999/190 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:823 8.2.1999)

64- Kamu iktisadi kuruluşlarında, bazı Büyükşehir belediye başkanlıklarına bağlı genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmış kuruluşlar ile özel bütçeli diğer kuruluşlarda çalışan diğer personele ödenen ve yılda iki maaşı geçmeyen ikramiye uygulamasına ilişkin tutarın hesaplanmasında, 657 sayılı Kanunda tanımı yapılan aylık tutarın dışında kalan diğer ödeme unsurlarının dikkate alınmasına hukuken olanak görülmediği hakkında (Danıştay 1.Daire E:1999/55 K:1999/81 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:73 6.5.1999)

65-Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapılan soruşturmalarda ifade almanın zamanaşımı süresini kesmeyeceği hakkında. (Danıştay İkinci Dairesi, E:1997/1968, K:1999/1043, T:14.04.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.81)

66-Veznedar görevini yapan kişiyi gerektiği gibi kontrol etmeyerek zimmet suçunun oluşmasına neden olmanın TCK’nın 203 üncü maddesindeki suçu oluşturacağı hakkında (Danıştay 2.Daire E:1998/1035 K:1999/940 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:84 6.4.1999)

67- APK uzmanı olan davacıya 141 seri nolu DMK Genel Tebliğinin 5/2 maddesi uyarınca makam tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin işlemin ve anılan düzenlemenin 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi uyarınca hukuka aykırı olduğu hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/185 K.1999/510 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:86 30.4.1999)

68-MKEK Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olan davacının görevine atanmasında uygulanan usulün görevden alma sırasındada uygulanması gerekeceği hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/536 K:1999/547 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:91 9.4.1999)

69-Milletvekili genel seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, milletvekili olamaması sebebiyle önceki görevine iadesi yolundaki başvurusu zımnen reddedilen davacıya mali haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren değil görevine başlama tarihinden itibaren verilebileceği hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/726 K:1999/525 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:93 7.5.1999)

70-Emniyet müdürlerinin bir üst sınıfa terfi etmelerinde, kıdem ve liyakata göre yapılan sıralamada bulunulan sıranın kadro sayısından aşağı olması durumunda ilgilinin bir üst sınıfa yükseltilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1999/56 K:1999/803 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:96 25.6.1999)

71-Mecburi hizmet yükümlülüğü nedeniyle ancak kazai rüşt kararı alınmaksızın 18 yaşın altında geçen hizmet sürelerinin emeklilikte değerlendirilemeyeceği ve göreve aybaşından sonra başlayanların emeklilik hizmet süresinin takip eden aybaşından itibaren hesaplanacağı, ancak 18 yaşın altında hizmete başlayanların 18 yaşını doldurdukları tarihte göreve yeni başlayan iştirakçi olarak nitelendirilemeyeceği ve hizmet süresinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren hesaplanması gerekeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1999/2417 K:1999/2394 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:311 30.6.1999)

72-Hakim adaylığı sınavını kazanan ancak ataması yapılmadan askere giden ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe girdiği 15.10.1991 tarihinde de askerde bulunan davacının 458 sayılı KHK dan yararlandırılması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/1118 K:1999/996 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:318 19.4.1999)

73- Üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d maddesi uyarınca yapılan intibak işlemine karşı süresinde dava açmayan davacının yükselebileceği dereceye getirilmesinin kadro şartına bağlı olduğu hakkında (Danıştay 5.Daire E:1999/413 K:1999/1112 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:322 21.4.1999)

74-Harcırah ödenen kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğunun saptanması halinde her zaman 6245 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanabileceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/800 K:1999/1280 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:324 27.4.1999)

75-İdare tarafından kadro şartı aranmaksızın davacının intibakı yapılabilecek iken, kadro aranması sonucu geçirilen zaman nedeniyle uğranılan zararın tazmini gerektiği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1996/985 K:1999/1055 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:326 20.4.1999)

76-Davacıya yaş haddini doldurduktan tarihten sonra çalıştırmaya devam den kurumun, daha sonra yaş haddini doldurduğu tarih itibarıyla emeklilik tahsisi yapılması nedeniyle uğranılan zararı hizmet kusuruna dayalı olarak tazminle yükümlü olduğu hakkında (5.Daire E:1999/1230 K:1999/2392 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:329 30.6.1999)

77-Unvan yükselmesi için gereken şartları taşımadan sigorta müdürlüğüne atandığı anlaşılan davacının bu işlemin geri alınarak şefliğe atanması sırasında daha önce bulunduğu şeflik kadrosundaki derecesinin korunması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/4622 K:1999/1685 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:331 24.5.1999)

78-Üniversitelerde, öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları kadrolarına yapılacak atamaları Maliye Bakanlığı iznine tabi kılan tebliğ hükmünün mevzuata ve hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1997/775, K:1999/4181, T:26.6.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.476)

79-Takdir Komisyonu Başkanlarına da görev tahsisli lojman verilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılması isteminin reddi yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, lojmanı süresinde

boşaltmaması nedeniyle %100 zamlı kira alınması yönündeki işlemin hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1998/2541, K:1999/4182, T:22.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.479)

80-Davacıya verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kesin bir işlem olduğundan, 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca üst makama yapılan itirazın dava açma süresini durdurmayacağı hakkında (Danıştay 8.Daire E:19998/5045 K:1998/3688 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:490 8.6.1999)

81-Hastalık iznine ayrılmış bulunan disiplin amirinin uyarma cezası verme yetkisi bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1998/2038 K:1999/2990 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:491 13.5.1999)

82-TCDD Bölge Müdürlüklerinde işletme müdürü olarak görev yapanların müstakil bir işletmenin yöneticisi olarak görev yapanlar için belirtilen oranda özel hizmet tazminatı ve ek gösterge verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/3005 K:1999/2918 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:493 11.5.1999)

83- Jandarma ve polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda, özel görevin yerine getirilmesi sırasında jandarma komutanı olan subayın polis memurunun amir olacağı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/5175 K:1999/1956 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:495 12.4.1999)

84-Milli Eğitim Müdürlüğü inşaat şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personele, Bayındırlık ve iskan Bakanlığında görevli emsali teknik personele ödenen oranda tazminat verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1997/1762 K:1999/2753 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:496 4.5.1999)

85-Konservatuarlar ile eğitim fakülteleri mezunları eşdeğer edilmeyeceğinden; eğitim fakültesi mezunu olan davacının, sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı olarak çalıştırılması isteminin reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/1749, K:1999/4323, T:30.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.512)

86-Meslek yüksek okulu müdürü olan davacıya, profesörlük kadrosunda 3 yılını doldurmamış olmasına rağmen ek göstergesinin genel müdür seviyesinden yüksek olması nedeniyle makam tazminatı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1996/1930, K:1999/4194, T:22.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.520)

87-Davalı üniversitede kısmi statüde görev yapan davacının görev süresinin uzatılmamasında, usulde paralellik ilkesi gereği ilk atamadaki usulün uygulanacağı yolunda yasa hükmü olmadığından, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1999/7119, K:1999/3067, T:18.05.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.522)

88-Profesör unvanı ile 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların makam tazminatından yararlanamayacakları hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1996/4494, K:1999/2624, T:30.04.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.524)

89-Halen özelleştirme program ve kapsamında bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışan personelden emeklilik hakkını kazanıp ta emekli olmak isteyenlere 4046 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca emekli ikramiyelerinin %30 fazlasıyla ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 10. Daire, E:1996/9867, K:1999/3470, T:16.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.613)

90-Davacının 7.7.1982-30.12.1982 tarihleri arasında kullandığı 6 ay ücretsiz izin süresinin borçlandırılması istemiyle 29.7.1992 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 10.Daire E:1997/4983 K:1999/3358 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:647 14.6.1999)

91-5 inci dereceli memur kadrosunda bulunan ve 4 üncü derecenin 7 nci kademesinden aylık alan davacıya daha üst derecede memur kadrosu olmaması sebebiyle üst dereceden kadro verilmemesi ve 657 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uygulanarak kazanılmış hak aylığının 3 üncü dereceye yükseltilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1997/3419 K:1999/1074 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:715 27.5.1999)

92-Kurumda bir hekim kadrosu ihdas edilerek tam gün kadrolu hekim çalıştırılmaya başlanmış olması ve dava konusu işlemin tesisinden sonra kadrolu hekimden başka aynı görev için part-time olarak geçici görevlendirme suretiyle personel alınmış olması karşısında hizmetin ortadan kalktığından söz edilemeyeceğinden 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan ve hizmetinde başarılı olmadığı yolunda bir tespit de bulunulmayan davacının kadroya geçirilmesi mümkün iken hizmetine ihtiyaç bulunmadığı nedeniyle sözleşmesinin feshine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1998/930 K:1999/631 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:717 20.4.1999)

93- MKEK Genel Müdürlüğünde müşavir olarak görev yapan davacıya 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 243 sayılı KHK ile eklenen ek 67 nci madde uyarınca tespit edilen XII Sayılı eşitlik cetveline göre daha önce görev yaptığı …Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü kadrosunun genel müdürlük kadrosu ile eşitlenmiş olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesi gereğince genel müdürlük makam tazminatı ödenmesinin fabrika müdürlüğü görevini yürüttüğü tarihlerde genel müdürlük kadro unvanına makam tazminatı ödenmesi koşuluna bağlı bulunduğu hakkında (Danıştay 12.Daire E:1997/2738 K:1999/675 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:720 21.4.1999)

94-Başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınan herhangi bir kadroya da atanmayan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine, alındıkları kadrodan aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine olanak bulunmadığı hakkında (E:1999/86 K:1999/167 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:48 1.Daire 10.11.1999)

95-Görevinden alınarak başka bir göreve atanan ve bu atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince görevine iade edilen bir kamu görevlisinin, yeniden görevinden alınarak başka göreve atanması ve bu işlemlere karşı dava açmamış olmasının, sonradan tesis edilen atama işlemlerini benimsediği, ilk işlemle menfaat ilişkisi kalmadığı ve bu işleme karşı açtığı dava ve iddialarından vazgeçtiği anlamında değerlendirilemeyeceğinden, iptal kararının uygulanması gerektiği hakkında. (Danıştay Birinci Daire, E.No:1999/140, K.No:1999/156, T:1.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, S.53)

96-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik Hükümlerini Uygulamayıp bu yönetmelik hükümlerini uygulayan kamu görevlisine baskı yapıp tehdit etmenin TCK’ya göre suç oluşturduğu hakkında (E:1998/258 K:1999/2847 D:103 Sayfa:59 Danıştay 2.Daire 10.12.1999)

97-Memuriyetle hiçbir ilişkisi bulunmayan 12 kişinin sahte belgelerle milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atanmalarının sağlanmasının TCK’nın 240 ıncı maddesine göre suç olduğu hakkında. (Danıştay 12. Daire, E.No:1998/418, K.No:1999/2942, T:28.09.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.61)

98-Rüşvet alma suçunun kovuşturulması 3628 sayılı Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılığınca yapılacağından İl Yönetim Kurulu kararının incelenmeksizin geri çevrilmesi hakkında. (Danıştay 12. Daire, E.No:1999/4105, K.No:1999/2963, T:23.12.1999, Danıştay Dergisi:S. 103, s.62)

99-İlgililerin vazife malulü sayılabilmesi için maluliyet doğuran olay sırasında görevli olmalarının tek başına yeterli olmayıp malullüğün görevin neden ve etkisiyle meydana gelmiş olması gerektiği hakkında. (İdari Davalar Daireleri Genel Kurulu, E.No:1998/725, K.No:1999/1082, T:19.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103,s.71)

100-Polis memurunun görevli bulunduğu sırada geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ölmesi nedeniyle eşine vazife malullüğü aylığı bağlanması gerektiği hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E.No:1998/431, K.No:1999/1090, T:19.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.73)

101-Resen emekliye sevk işlemleri yargı kararıyla iptal edilenlerin tekrar eski görevlerine dönmeleri halinde ikamet mahalli ve görev mahalli arası yolluklarının ödenmesi gerektiği hakkında. (E:1998/77 K:1999/954 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:76 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 20.10.1999)

102-İptal kararının dava açılan kişilerin hukuki durumuna etki edeceği, idarenin boş kadrolara belli kişilerin atanması yolunda yargı kararıyla zorlanamayacağı hakkında (E:1998/283 K:1999/1218 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:85 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 10.12.1999)

103-İdarece ileri sürülmeyen ancak “sebep ikamesi” yoluyla yargı yerince başka bir nedenle uyuşmazlığın çözülebileceği, görevden alma işleminin yargı yerince iptali üzerine bu kararın uygulanmasının ilke olarak yerine atanan kişinin görevden alınması yoluyla gerçekleştirileceği

hakkında. (E:1999/775 K:1999/1200 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:88 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 3.12.1999)

104-Aday memur olarak görev yapan davacının müfettiş raporuna dayalı olarak başvuru formu kendisi tarafından kendisi tarafından doldurulmadığı ve sınav kağıdında tahrifat yapılarak doğru cevap sayısının değiştirilerek yükseltildiği gerekçesiyle görevine son verilmesine ilişkin işlemde, kesin bir saptama bulunmaması ve sınav kağıdında iddia edilen tahrifatın olup olmadığı veya kimler tarafından yapıldığının kanıtlanmaması karşısında işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında. (E:1998/419 K:1999/887 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:92 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 15.10.1999)

105-Milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere görevinden istifa eden davacının idareye eski görevine iade için başvurduğu tarihte ilgili kadroda 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre yapılan görevlendirme işlemi vekalet olarak nitelendirilemeyeceğinden uyuşmazlık konusu olan kadronun dolu olduğunun kabulü gerektiği hakkında. (E:1998/31 K:1999/847 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:95 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 1.10.1999)

106-Eski yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul ve esaslara göre başlatılmış olan atama prosedürünün aynı yönetmelik hükümleri doğrultusunda tamamlatılması gerektiği hakkında. (E:1999/2217 K:1999/2490 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:394 5.Daire 15.9.1999)

107-Müfettişlik görevinden Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 nci dereceli bir göreve atanan ve bu görevden emekli olan davacının emekli aylığına müfettişler için öngörülen ek göstergenin uygulanamayacağı hakkında. (E:1999/1589 K:1999/2758 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:397 5.Daire 3.9.1999)

108-Emekli sandığı iştirakçisi olan kadının Bağ-Kur’a tabi olan kocasından dolayı çocuğunun sandık sağlık yardımından faydalandırılmamasının hukuka aykırı olduğu hakkında. (E:1999/465 K:1999/2398 Danıştay Dergisi:103 Safta:398 5.Daire 6.7.1999)

109-Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde çalıştıktan sonra emekli sandığı iştirakçisi olanların emekli kesenek ve karşılıklarına esas alınacak aylık derece ve karşılıklarına esas alınacak aylık derece ve kademelerin hesaplanmasında, 5434 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sigortalı hizmet süresinin dikkate alınması gerekeceği hakkında. (Danıştay 5 nci Daire, E.No:1999/1725, K.No:1999/2396, T:6.7.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.401)

110-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı mesleki ve teknik okullarda eğitim ve öğretim amaçlı kurulan ve bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren atölyelerin 5434 sayılı Kanunun 32/d maddesi, kapsamında çalışanlara fiili hizmet zammı verilmesini gerektiren işyeri olarak nitelendirilemeyeceği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/1484, K.No:1999/2399, T:6.7.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.402)

111-İsteğe bağlı emeklilik işlemini kurumun en yüksek amirinin onayıyla tekemmül ettiği ve onayla birlikte kamu görevlisi statüsü sona ererek emekli statüsü kazanan iştirakçinin daha sonra emeklilik isteminden vazgeçmesinin emeklilik işlemini geri almasını gerektirmeyeceği hakkında. (E:1999/2302 K:1999/2444 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:404 5.Daire 9.9.1999)

112-5434 sayılı Kanunun geçici 192 nci maddesi uyarınca, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi işlerde çalışanlardan isteklerine bağlı olarak emekli sandığı ile ilgilendirileceklerin aynı Kanunun geçici 192 nci maddesi kapsamında sandık iştirakçiliği sağlananlarla sınırlı olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/466, K.No:1999/2970, T:14.10.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.406)

113-Emekliye ayrılma istemli dilekçelerinde emekliye ayrıldıkları tarihi itibariyle ikame ettikleri adresi bildirmiş olmaları nedeniyle kendilerine harcırah ödenmeyen ilgililerin, emekliye ayrıldıkları tarihten itibaren Harcırah Kanununun 56 ncı maddesinde öngörülen 6 aylık süre içinde adreslerini değiştirmiş olmaları halinde, bu süre içinde idareye başvurarak aynı Kanunun 10/2 nci maddesi uyarınca kendilerine harcırah ödenmesini isteyebilecekleri ve bu nedenle davalı idarece aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (E:1996/2675 K:1999/3256 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:409 5.Daire 28.10.1999)

114-Davacının aynı il sınırları içinde eşdeğer bir göreve atanması işleminin tesisinde; sübjektif bir nedenin de bulunmadığı anlaşıldığından, hukuka aykırı bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1998/4808, K.No:1999/421, T:22.2.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.413)

115-İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca rütbeli görevde geçen hizmet süresinin, atama işleminde dikkate alınması gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/1310, K.No:1999/12, T:5.1.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.415)

116-Tebellüğden kaçınmanın imza atmaktan da kaçma anlamında olduğu, tebellüğden imtina etmiş olan davacının atama işleminin idarece iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1999/399 K:1999/1452 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:417 5.Daire 10.5.1999)

117-12 yıl Daire Başkanlığı görevinde bulunan davacının, il müdür yardımcılığı görevine atanma işleminde görev ve unvan bakımından takdirde açık hata bulunduğu hakkında. (E:1998/2282 K:1999/1682 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:419 5.Daire 24.5.1999)

118-3046 sayılı Kanunun 11 nci maddesi kapsamında ilgili kuruluş olduğu anlaşılan TEDAŞ TA müessese müdür yardımcısı olup, kadrosunun kaldırılması nedeniyle genel müdürlük baş uzmanlığına atanan davacının durumunun 657 sayılı Kanunun 91/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve yeni atandığı kadronun ek gösterge ve yan ödemelerinden yararlanacak olması nedeniyle iki görev arasındaki maaş farklarını almasına imkan bulunmadığı hakkında. (E:1998/4029 K:1999/2567 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:421 5.Daire 21.9.1999)

119-Davacının, eski görevine veya denk bir göreve ya da yurtdışındaki bir kadroya atanma isteminin, idarenin takdir yetkisi içinde değerlendirilebilecek bir husus olduğu; ceza yargılamasında esas alınan ilkelerle görevden alma işleminde idarece kullanılan takdir yetkisinin yargısal denetiminde esas alınan ilkelerin farklı olduğu hakkında (E:1998/1619 K:1999/1756 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:424 5.Daire 26.5.1999)

120-Görevin niteliği ve hizmetin özelliği dikkate alınarak ve davacının geçmiş hizmetleriyle kariyer ve liyakat ilkeleri de göz önünde bulundurularak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1996/976 K:1999/1655 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:427 5.Daire 21.5.1999)

121-Görevinde başarısızlığı yada başkaca bir olumsuzluğu ileri sürülmeyen ve sicilleri de olumlu olan davacının; disiplin cezasına dayanak alınan eylemlerinin ayrıca naklen atama işlemine de gerekçe alınmasının, atama işleminin cezalandırma amacı taşıdığını gösterdiği hakkında. (E:1998/2342 K:1999/853 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:430 5.Daire 7.4.1999)

122-Davacının uzun süre aynı yerde görev yapmış olmasının tek başına naklen atama sebebi oluşturmayacağı, rotasyona ilişkin esasların getiriliş amacının dikkate alınması gerektiği hakkında. (E:1998/4339 K:1999/967 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:433 5.Daire 14.4.1999)

123-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının rehber öğretmenliğe atama için fakültelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji bölümlerinden mezun olma şartı getiren kararında ve atama sırasında tekemmül işleminin gerçekleştiği tarihte yürürlükte buluna bu karar esas alınarak rehber öğretmenliğe atama için aranan öğrenim şartını taşımayan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (E:1997/3265 K:1999/3303 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:435 5.Daire 3.11.1999)

124-Davacının Teknik Hizmetler Sınıfında iken 657 sayılı Kanunun 36/C-1 maddesi uyarınca değerlendirilen ve işçi statüsünde geçen hizmet süresinin, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçtiği tarihteki üst öğrenimi nedeniyle yapılan intibakında 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d maddesi uyarınca değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hakkında. (E:1997/463 K:1999/3032 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:438 5.Daire 19.10.1999)

125-Yazılı ve sözlü olarak devamlı uyarılan davacının, idari yetersizliği nedeniyle görevden alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1996/981 K:1999/1798 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:440 5.Daire 27.5.1999)

126-Görevinden uzaklaştırılan davacının terfiinde değerlendirilmeyen sürelerin hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine 657 sayılı Kanunun 141 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince idarece kendiliğinden değerlendirilerek terfisinin yapılması gerektiği hakkında. (E:1997/428 K:1999/2734 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:443 5.Daire 30.9.1999)

127-Mali ve idari bakımdan özerk bir kamu kurumunun genel müdürü olan davacının afaki ve soyut bir sebeple geçici olarak görevlendirilmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmayacağı hakkında. (E:1996/2997 K.1999/3204 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:447 5.Daire 27.10.1999)

128-Davacı hakkında takipsizlik kararı verilip, iddianame düzenlenmemiş olduğundan personel güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formunda bu hususun belirtilmemesinin, yalan beyan olarak kabulüne ve dolayısıyla davacının memuriyete atanmasına engel hal olarak değerlendirilmesine imkan bulunmadığı hakkında. (E:1999/3652 K:1999/3292 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:449 5.Daire 3.11.1999)

129-Davacının I sayılı cetvelde bulunan pazarlama ve dağıtım müdürü kadrosundan II sayılı cetvele tabi şef pozisyonuna atanması hukuken mümkün bulunmadığı gibi, öğrenim durumu itibarıyla pazarlama ve dağıtım müdürlüğü kadrosunun kazanılmış hakkı olduğu dikkate alındığında, sahip olduğu haklar korunup gözetilmeden naklen atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (E:1997/1204 K:1999/3891 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:453 5.Daire 25.11.1999)

130-Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin, Genel Müdürlüğün örgüt yapısı içinde yer alması ve genel müdürlükle olan hukuki bağlantıları karşısında, kendisiyle sözleşme imzalanmış sanatkar, uygulatıcı uzman memurluklar ve sair sözleşmeli görevlilerin diğer müdürlükler ve genel müdürlük emrine naklen atanmalarında yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1996/1355 K:1999/3935 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:458 5.Daire 29.11.1999)

131-Boş bulunan bir kadroya, kamu yararı amacı ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atamak üzere gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunmak yetkisine sahip bulunan idarenin, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararıyla zorlanamayacağı hakkında. (E:1997/1899 K:1999/1526 Danıştay Dergisi.103 Sayfa:460 5.Daire 17.5.1999)

132-Belediyede sözleşmeli avukat çalıştırılmasının uygun görülmemesinin, mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanmasını amaçlayan vesayet yetkisinin sınırlarıyla bağdaşmayacağı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1996/383, K.No:1999/3336, T:4.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.466)

133-Kamu Görevlisi olan davacı hakkında …DİŞ Hekimleri Odasınca disiplin cezası verilemeyeceği hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1999/1372, K.No:1999/5771, T:03.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.748)

134-Uyarma ve kınama cezalarının usul ve zamanaşımı yönlerinden hukuka uygun olduğunun saptanmasından sonra, bu cezalara karşı yargı yolunun açık olup olmadığının tartışılması gerektiği hakkında (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/1220, K.No:1999/5359, T:21.10.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.756)

135-Öğretim görevlisi kadrosuna davacının atanmasının yapılmaması işleminin hukuka uygun olup olmadığı yargı yerlerince denetlenebilirse de; nedenleri belirtilerek ilan ettiği kadroya atama

yapmayan davalı üniversitenin yargı yerince atamaya zorlanamayacağı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/1881, K.No:1999/6161, T:15.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.779)

136-Eczacılık Fakültesi mezunu ve Mikrobiyoloji doçenti olan davacının İç Hastalıkları Anabilim Dalı doçentlik kadrosuna atanmamasında hukuka, mevzuata ve hizmet gereklerine aykırı bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/2328, K.No:1999/5757, T:03.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.785)

137-Patoloji uzmanı olan ve asistan olarak görev yaparken kendi isteği ile üniversiteden ayrılan ve görevden ayrıldıktan sonra doçent unvanı alan davacının, ayrıldığı tarihte öğretim üyesi olmaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesinden yararlanamayacağı hakkında (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/1609, K.No:1999/6541, T:22.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.788)

138-Profesör olan davacıya, hastane başhekimliği görevinden dolayı ikinci görev aylığı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1997/719, K.No:1999/6278, T:17.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.789)

139-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta iken görevden çekilmiş sayılan ve idareyi gerçeğe aykırı beyanı ile yanıltarak stajyer öğretmenliğe atanan davacının, 657 sayılı Kanunun 97/B maddesi uyarınca bir yıl geçmeden memuriyete alınamayacağı nedeni ile görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1999/975 K:1999/1732 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:970 12. Daire 6.10.1999)

140-“Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet” suçundan yargılanması sonucunda 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılan ve bu cezanın infazı için cezaevinde bulunan davacının, 657 sayılı Kanunun 48/A-4 maddesindeki “kamu haklarından mahrum bulunmamak” şartını kaybettiğinden bahisle aynı yasanın 98/b maddesi uyarınca görevine son verilemeyeceği, bu durumda 657 sayılı Kanunun 137 nci madde ve devamı hükümleri uygulanarak işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında. (E:1997/3319 K:1999/1785 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:978 12. Daire 10.11.1999)

141-Disiplin cezaları sonucunda kurumla ilişiği kesilenlerden bu cezaları 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girenlerin göreve dönme istemlerinin idarece kabul zorunluluğu bulunmadığı, bu yoldaki başvuruların açıktan atanma talebi olarak değerlendirilmesi gerekeceği hakkında. (Danıştay Birinci Dairesi, Esas No:2000/33, Karar No:2000/42, T:28.03.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.26)

142-657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca 1. dereceli APK Uzmanlığı kadrosuna atanan, daha sonra ihtiyaç dolaysıyla müktesebine uygun 3. dereceli bir kadroya yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadı ve verilen kadronun kazanılmış hak sayılamayacağı hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Esas No:2000/444, Karar No:2000/1000, T:13.10.2002, Danıştay Dergisi:S.104, s.65)

143-4483 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce işlendiği öne sürülen bir suçtan dolayı KİT yöneticileri hakkında 399 sayılı KHK’nın 4483 sayılı Kanunda değiştirilmeden önceki 11/d maddesine göre soruşturma yapılacağından soruşturma izni verilmemesi yolundaki karara karşı yapılacak itirazın usulden reddi gerekeceği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, Y.E.No:2000-1, Y.K.No:2000-1, T:1.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.45)

144-4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın yakınıcıya ve ilgili cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E.No:2000/1317, K.No:2000/2326, T:24.07.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.49)

145-İptal davalarında uyuşmazlığın dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki maddi ve hukuki durum esas alınarak çözümlenmesi gerekip, davacı tarafından dava konusu işlemin tesisinden sonra verildiği için idarece değerlendirilmesi ve mahkemece uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınması mümkün bulunmayan emeklilik dilekçesi ile sağlık özrüne ilişkin belgeler davalı idare değerlendirilmeden işlem tesis edildiği gerekçesi ile verilen iptal kakarında hukuki isabet bulunmadığı; ancak, davacının dava konusu işlemin tesisinden sonra idareye verdiği emeklilik dilekçesi ile sağlık özürü ile ilgili belgelerin idarece ayrıca değerlendirileceği ve bu hususta bir uyuşmazlığın çıkması halinde Mahkemece söz konusu talep ve belgeler incelenerek bir karar verileceği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/3735, K.No:2000/605, T:22.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.258)

146-TODAİE’nin Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programına katılan davacının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 nci maddesi uyarınca memuriyet mahalli dışına gönderilen memur durumunda olduğu, kendisine geçici görev gündeliği ve yolluk ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/1377, K.No:2000/339, T:31.01.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.261)

147-Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin askerlikle ilgili A-6 bendinde yer alan 3 halden birine durumu uyanların devlet memurluğuna girebilecekleri, dolaysıyla Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinde yer alan “eylemli askerliği yapmış olmak” koşulunun, 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin A-6 bendinde yer alan askerlik durumu ile ilgili genel koşula aykırı olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E:No:1997/1229, K.No:2000-167, T:24.01.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.263)

148-Yürütmenin durdurulması kararı üzerine eski görevine iade edilen davacının karar gerekçesinde yer alan ve durumuna uygun bir göreve, kararname hazırlanması için gerekli aşamalar geçirilerek makul bir sürede atandığının anlaşıldığı, bu durumda yargı kararının uygulanmasından kaçınılmasının söz konusu olmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1998/4753, K.No:2000/433, T:9.2.2002, Danıştay Dergisi:S.104, s.265)

149-Memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisinin tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı mercilerince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğu; davacının hizmet gereği olarak eşdeğer bir göreve atandığı,

idarenin takdir yetkisi içinde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/2257, K.No:2000/363, T:02.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.269)

150-Devlet Memurları Kanunun 36/C maddesinde yer alan “özel okul” ibaresinin geniş anlamda yorumlanması gerektiği ve davacının özel öğretim kurumu niteliğinde olan özel dershanedeki hizmetinin, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesi uyarınca intibakında değerlendirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/4809, K.No:2000/541, T:16.02.2002, Danıştay Dergisi:S.104, s.272)

151-Daha önce atandığı görevden yargı kararının uygulanması amacıyla alınan davacı yönünden, yargı yerince aksine bir karar verildiğinde yada anılan kadro boşaldığında, bu kadroya yeniden atanması için kazanılmış hak oluşmayacağı; idarelerin kamu görevlilerinin atanacakları kadroları belirleme konusunda yönetim hukukunun genel ilkeleri ile sınırlı olarak sahip bulunduğu takdir yetkisinin ne şekilde kullanılacağı konusunda yargı yerlerince zorlanamayacağı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/2609, K.No:2000/437, T:09.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.274)

152-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan ilgilinin birinci ve ikinci sicil amirlerinin değerlendirmeleri arasında fark varsa da, davacının yakın amiri konumunda olan birinci sicil amirinin, olumsuz sicil notunun gerekçesini yazılı olarak ve detaylı şekilde sicil raporuna eklediği, objektif değerlendirmeler içeren bu gerekçeye dayalı sicil notu ile ikinci sicil amirinin sicil notu ortalaması sonucunda ortalama sicil notunun D düzeyinde olmasından dolayı davacının başka bir sicil amirinin yanında altı ay daha denenmek üzere naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Dairesi, E.No:1997/3691, K.No:2000/62, T:18.01.2000, Danıştay Dergisi:S.104,s.279)

153-Eksik ödenen yurt dışı aylıklarının ödenmesi istemiyle açılan davada; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen icra tarihinin, son aylık ödemesinin yapıldığı tarih olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/6160, K.No:2000/295, T:27.01.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.281)

154-Yargı kararının gerekçesinde yer alan ve durumuna uygun bir göreve makul bir sürede atanan davacının, manevi tazminata konu olabilecek şekilde ızdırap ve elem duymasına yol açan bir hususun bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E:1997/1268, K.No:2000/434, T:09.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.285)

155-…Tıp Fakültesinde santral memuru olarak görev yapan davacının, kılık kıyafet kurallarına uymayarak göreve başörtülü gelmesi nedeniyle kamu görevinden çıkarma disiplin cezası ile cezalandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Dairesi, E.No:1998/5912, K.No:2000/4951, T:27.06.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.415)

156-Doktor olan davacıya kamu görevinde kusurlu davrandığı gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca verilen 4 ay meslek uygulamasından men cezasının, 4455 sayılı Disiplin Affı Kanunu kapsamında olmadığı, kaldı ki kamu görevi ifasında mevzuata aykırı davranışından ötürü davacı hakkında soruşturma açmaya ve disiplin cezası vermeye ancak disiplin amirlerinin yetkili olduğu hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:2000/2537, K.No:2000/5508, T:25.09.2002, Danıştay Dergisi:S.104, s.413)

157-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere yurt dışına gönderilen davacının, yurt dışında kaldığı sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacağı tartışmasız ise de; gerek aynı Kanunun 39 uncu maddesi gerekse, eşinin yurt dışında bulunması nedeniyle 657 sayılı Kanunun ilgi maddesi gereğince maaşsız izinli sayılarak yurt dışında bulunduğu sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü tutulamayacağı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:2000/1384, K.No:2000/5427, T:21.09.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.421)

158-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında “Bilimsel Araştırma” yapmak amacıyla yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesinin, bu görevlendirme dolayısıyla mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1999/2506, K.No:2000/4503, T:08.06.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.426)

159-Çalışanlara ve hizmete yönelik somut belirlemeler yapılmadan, çalışanların maddi ve manevi baskı altında re’sen emekliye sevki suretiyle toplu emeklilik uygulamasına geçilmesi yolundaki işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onuncu Daire, E.No:1997/1080, K.No:2000/1514, T:13.04.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.514)

160-Zabıt Katibi olarak görev yapan davacının göreve başlamadan önce işlediği hırsızlık suçu nedeniyle aldığı cezanın doğurduğu ehliyetsizliğinin, göreve başlamadan önce kamu haklarının iadesi kararı ile bertaraf edildiğinin kabulü gerekirken; daha önce verilmiş mahkumiyet kararından bahisle 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereğince görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1997/3356, K.No:2000/704, T:10.02.2002, Danıştay Dergisi:S.104, s.573)

161-Davalı idarenin hatalı hesaplamasından doğması ve bu nedenle davacının emeklilik statüsüne girmesine neden olması sebebiyle noksan kalan hizmet süresini tamamlamak amacıyla davacının göreve başlatılması isteminde; atama olgusundan daha çok emekliliğe esas özlük durumunun yanlışlığından kaynaklanan emeklilik isteminin geri alınması söz konusu olduğu, bu nedenle açıktan atamada idarenin takdir yetkisinin varlığından söz edilerek isteminin ret edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1997/1481, K.No:2000/1401, T:27.03.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.575)

162-657 sayılı Kanunun 43/b maddesinde öngörülen ek göstergeden yararlanabilmek için iktisat müfettişlerinin zorunlu olan en az 8 yıllık mesleki görev sürelerinin tamamının yüksek öğrenim mezunu olarak geçirilmiş olması gerekmediği hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1998/2224, K.No:2000/1078, T:28.02.2000, Danıştay Dergisi:S:104, s.577)

163-1996 yılında Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan ve idareye başvurarak görev almak isteyen fakat yeterli kadro olmadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan davacının, ilk başvurusundan itibaren 3 ay içinde göreve başlatılmadığı için mecburi hizmet yükümlüğü ortadan kalktığından; 1998 yılında yapmış oluğu yeni başvurusunun da reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:2000/1600, K.No:2000/3279, T:09.10.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.578)

164-2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yapılan atıf nedeniyle, yardımcı doçent olan davacı hakkında 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin uygulanabileceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E.No:1999/6054, K.No:2000/2875, T:22.06.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.580)

165-Polis amiri olmadan önce yapılan askerlik hizmetinin rütbe terfiinde değerlendirilemeyeceği hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1998/1408, K.No:2000/671, T:10.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.582)

166-Yurtdışında yüksek öğrenimle ilgili lisans denklik belgeleri, Yükseköğretim Kurulunca öğretmen atamalarında geçersiz olduğu şerhiyle ön lisan denklik belgesine dönüştürülenlerin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki görevlerine devam ettirilmesinin hukuken mümkün bulunmadığı; öğretmenlik için mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle idarenin bu açık hataya dayalı işlemlerini her zaman geri almasının mümkün olduğu; statü hukukunda, yasalarda açık hüküm bulunmadıkça, kazanılmış haktan söz edilmeyeceğinden, bu kişilerin eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki görevlerine devam ettirilmelerinin de olanaklı olmadığı hakkında. (Danıştay Birinci Daire, E: 2002/96, K: 2000/106, Danıştay Dergisi: S: 105, T: 03.07.2000,s.46)

167- 4483 sayılı Kanun uyarınca ihbarcıların itiraz hakkının bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2000/3379, K:2000/4137, Danıştay Dergisi: S:105, T:12.12.2000, s.58)

168- 4483 sayılı Kanun uyarınca MMHK’ya göre başlatılan soruşturmaların 1.12.1999 tarihinden önce başlatılması gerektiği hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2000/2249, K:2000/3138, Danıştay Dergisi: S:105, T:13.9.2000, s.59)

169- 4483 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre soruşturma emrinin verildiği tarihin MMHK uyarınca işlemlerin başladığı tarih olarak kabulü gerektireceği, diğer taraftan 4483 sayılı Kanuna tabi olup MMHK’ya göre hakkında verilen lüzumu muhakeme kararı kesinleşen görevliler yönünden de kamu düzeni bakımından işlem yapılması gerektiği hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2000/2733, K:2000/3146, Danıştay Dergisi: S:105, T:14.9.2000, s.60)

170- 4483 sayılı Kanunun 3/b maddesi uyarınca il daimi encümen üyeleri hakkında o ilin valisi tarafından soruşturma izni verilmesi gerektiğinden İçişleri Bakanı tarafından yetkisiz olarak verilen iznin kaldırılması gerektiği hakkında. (Danıştay 2.Daire, E:2000-2032, K:2000/2928, Danıştay Dergisi: S:105, T:20.06.2000, s.64)

171- Disiplin cezası verilmesinin dayanağı olan yönetmelikte değişiklik yapılmasına karşın, geçici maddeyle olay tarihi itibarıyla eski hükümlerin uygulanacağı öngörülmüş olması nedeniyle davacıya değişiklikten önceki kural uygulandığından, değişiklikten sonraki kuralın dava konusu edilmesi durumunda dava açma süresinin ortada bir uygulama işlemi olduğundan bahisle hesaplanamayacağı; Disiplin yönetmeliğinde yer alan ve iyi halin değerlendirilmesi konusunu düzenleyen ve bir alt ceza verilebilmesini öngören maddenin, işlenen fiilin niteliği göz önüne alınarak uygulanabileceği hakkında. (Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, E:2000/646, K:2000/1119, Danıştay Dergisi: S:105, T:9.11.2000, s.70)

172- Sicil raporlarının doldurulması sırasında olumsuz kanaate yol açan ve aynı zamanda disiplin suçu oluşturan olguların somut bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerektiği hakkında. (Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, E:1999/262, K:2000/1039, Danıştay Dergisi: S:105, T:27.10.2000, s.70)

173- TODAİE Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programına katılacaklarda yüksek öğreniminden sonra en az beş yıl kamu kesiminde (askerlik dahil) eylemli olarak çalışmış olmak koşulunun getirilmesinde, 7136 sayılı Kanunun amacına ve hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1997/1325, K:2000/1470, Danıştay Dergisi: S:105, T:09.05.2000, s.274)

174- Fiili hizmet zammından yararlandırılmaması işleminin idare mahkemesince iptali üzerine isteği ile emekliye ayrılan ancak mahkeme kararının Danıştay’ca bozulması nedeniyle emeklilik için yeterli hizmet süresi koşulunu sağlayamaması yüzünden emeklilik onayı iptal edilerek yeniden eski görevine döndürülen davacının; yargı kararı gereği emekli olarak geçirdiği sürenin, fiili hizmetinden sayılması ve görev aylığından emekli aylığının mahsubu ile aylıklarının ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/4651, K:2000/651, Danıştay Dergisi: S:105, T:24.2.2000, s.276)

175- 657 sayılı Kanunun 68/B-c maddesi uyarınca davacının hizmet süresi hesaplanırken, 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesi kapsamında bulunduğu açık olan Türkiye ……. Bankasında geçen hizmetinin tamamının değerlendirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1998/4306, K:2000/1830, Danıştay Dergisi: S:105, T:15.6.2000, S.278)

176- İptal davalarında, uyuşmazlığın işlemin tesis edildiği andaki hukuksal durum göz önüne alınarak çözümleneceği, daha önce bir göreve atanmış olmanın, ilgili için sonradan aynı göreve atama yönünden kazanılmış bir hak oluşturmayacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/536, K:2000/1889, Danıştay Dergisi: S:105, T:21.6.2000, s.281)

177- Hakkında değişik tarihlerde başlatılan ceza kovuşturmaları bulunan davacının görevden uzaklaştırılmasında yasa hükümlerine aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/2129, K:2000/1994, Danıştay Dergisi: S:105, T:29.6.2000, s.283)

178- Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olup, öğretmenlik formasyon belgesine sahip olan ve bu bakımdan öğretmenlik koşullarını taşıyan davacının, mesleğe kabulünü engelleyen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararında, noksan düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/6253, K:2000/1952, Danıştay Dergisi: S:105, T:27.6.2000, s.286)

179- Davacının hayati ve acil nitelik taşıyan hastalığına ilişkin uygulanması zorunlu radyoterapi tedavisinin resmi kurum tabipliğince sevk edildiği hastanede yapılması, olanak bulunmaması ve anılan hastanece davacının dışarıda bir merkeze başvurmasının önerilmesi karşısında, özel sağlık kurumunca yapılan tedavisine ilişkin giderlerin davacıya ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/5393, K:2000/1189, Danıştay Dergisi: S:105, T:13.4.2000, s.289)

180- 657 sayılı Kanunun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen davacının imzaladığı yüklenme senedinin, idarenin tek taraflı iradesi ile kamu gücüne dayanarak kurduğu bir işlem olduğu ve idari davaya konu edilebileceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/1862, K:2000/697, Danıştay Dergisi: S:105, T:29.2.2000, s.292)

181- Adalet hizmetine yardımcı olduğu ve ona bitişik olarak kamu hizmeti yerine getiren ve ağırlıklı olarak kamusal bir nitelik taşıması nedeniyle de kamu tüzel kişiliğine yaklaşan bir kurum olan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının lojman tahsisi ile ilgili işleminin idari işlem niteliğinde olduğu hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2000/476, K:2000/1516, Danıştay Dergisi: S:105, T:17.5.2000, s.298)

182- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre, eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilen öğretim elemanlarının, mecburi hizmetlerini bağlı oldukları yükseköğretim kurumunda yerine getirmek zorunda oldukları hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1998/5104, K:2000/6006, Danıştay Dergisi: S:105, T:4.10.2000, s.435)

183- Adli Tıp Anabilim Dalı için ilan edilen kadroya başvuran ve jüri üyelerinin tamamının olumlu görüş belirttiği davacının, atama prosedürünün son aşamasını beklediği bir anda, atanmasının gerekli olmadığı şeklinde bir gerekçeyle atanmamasının idari istikrar ilkesiyle bağdaşmayacağı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1999/2720, K:2000/8365, Danıştay Dergisi: S:105, T:19.12.2000, s.449)

184- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görevli yükseköğrenim görmüş sınıf öğretmenlerine; görev yaptıkları okulda haftalık ders saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın, haftada 8 saate kadar özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ek ders görevi verilebileceği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2000/2324, K:2000/7746, Danıştay Dergisi: S:105, T:28.11.2000, s.451)

185- Doçent olarak üniversitede ve başka kurumlarda görev yapan davacının, 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen “en az 5 yıl doçent olarak çalışmak” koşulunu yerine getirdiğinin kabulü gerektiği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1999/684, K:2000/7021, Danıştay Dergisi: S:105, T:31.10.2000, s.460)

186- Doçentlik bilim sınavının sözlü sınav aşamasında, davacıyla çekişmesi olan bir öğretim üyesinin katılımıyla jüri oluşturulmasında ve bu jüri tarafından sınav yapılmasında hukuka ve kamu görevi gereklerine uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1999/526, K:2000/8502, Danıştay Dergisi: S:105, T:21.12.2000, s.462)

187- 1-Sayıştay Uzman Denetçisi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacının makam tazminatı göstergesinin düşürülmesine ilişkin işlemin dayanağı kanun hükmünde kararname hükmünün Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmesi dolayısıyla dava konusu işlemin yasal dayanağı kalmadığı; 2-Anayasa Mahkemesi iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihin ertelenmiş olmasının, yargı yerlerinin çözümlemekte oldukları uyuşmazlıklarda Anayasaya aykırı bulunarak

iptal edilen yasa kurallarını uygulaması sonucuna yol açmayacağı hakkında. (Danıştay 10. Daire, E:2000/3903, K:2000/5129, Danıştay Dergisi: S:105, T:11.10.2000, s.540)

188- Özel kanunların disiplin suç ve cezalarına ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, memurların eylemlerinin ve bu eylemlere verilecek disiplin cezalarının özel yasada tam ve açık olarak tanımlanması gerektiği, aksi halde genel kanun olan 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2000/958, K:2000/4088, Danıştay Dergisi: S:105, T:21.11.2000, s.601)

189- 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinde, cezaların tekerrüründen değil, disiplin cezalarının verilmesine sebep olunmuş fiil veya hallerin tekerrüründen bahsedildiğinden, söz konusu fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezaları affedilmiş olsa bile ilgiliye tekerrür hükümlerinin uygulanması gerekeceği hakkında. (Danıştay 12. Daire , E:2000/3109, K:2000/3834, Danıştay Dergisi: S:105, T:8.11.2000, s.603)

190- Görevine son verilmesinden önce yapılan tüzük değişikliği nedeniyle eski hükümlü sayılan ve göreve alınma koşulunu sonradan kazanmış olan davacıya eski tüzük hükmünün uygulanamayacağı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:1999/3, K:2000/3297, Danıştay Dergisi: S:105, T:9.10.2000, s.606)

191- 399 sayılı KHK’ya tabi kuruluşta sözleşmeli personel statüsünde çalışan davacıya, fazla çalışma ücreti konusunda anılan KHK hükümlerinin uygulanması gerektiği, ancak fazla çalışma ücretinin izne çevrilmesi konusunda ise 399 sayılı KHK’da hüküm bulunmaması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun olay ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 178/B maddesinin uygulanması gerektiği hakkında. (Danışta 12. Daire, E:1997/3362, K:2000/4114, Danıştay Dergisi: S:105, T:22.11.2000, s.609)

192- Göreviyle ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezası ile cezalandırılması işlemine karşı dava açmış ve 4454 sayılı Yasa uyarınca, disiplin cezası af kapsamında görülerek açılan davada, karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verilmiş ise davacının af yasası gereğince yeniden atanmak istemiyle makul sürede yaptığı başvurusu üzerine yeniden atanmasının zorunlu olduğu ve parasal haklarının başvuru tarihinden itibaren makul bir süreden itibaren ödeneceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2000/2741, K:2000,3350, Danıştay Dergisi: S:105, T:11.10.2000, s.612)

193-4483 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine uygun tamamlanmış ve Yasanın öngördüğü denetimlerden geçerek kesinleşmiş soruşturmalar bakımından 4483 sayılı Kanuna göre yeniden ön inceleme raporu hazırlayıp, bu rapora dayalı olarak yetkili mercii tarafından daha önce verilmiş kararlarla ceza yargılamasına başlanmış konularda yeniden ve aksi yönde karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2004/849, K:2005/653, T:12./05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.26)

194- Hakkında soruşturma izni istenen her ne kadar Belediye Başkanı ise de, aynı zamanda Sulama Birliği Meclisi üyesi olması nedeniyle üzerine atılı eylemin Birlik Meclisi üyeliği görevinden kaynaklandığı dikkate alınarak, olayda soruşturma izni vermeye yetkili merciin 4483 sayılı Kanunun

3 üncü maddesinin (j) bendi hükmüne göre Kaymakama ait bulunduğu hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/894, K:2005/1148, T:6/10/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.31)

195-Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile sözleşme yaparak memur statüsünde çalışan personele 657 sayılı Kanuna aykırı olarak sosyal paket, bayram, yılbaşı, öğrenim, giyecek ve yakacak yardımları gibi adlar altında ödemeler yapılmasının Uluslar arası Çalışma Teşkilatı (ILO)nun ülkemizce onaylanan 87, 98, 151 sayılı sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı hükümlerinin Anayasanın 53 ve 90 ıncı maddeleri uyarınca değerlendirilmesi sonucu suç teşkil eder bir yanının bulunmadığı hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/1067, K:2005/1363, T:17/11/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.34)

196-Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunu yönetmek ve müfettiş raporlarını değerlendirmek görevli ve yetkili kılınan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının, şikayet dilekçesinde Bakanlık Teftiş Kurulu yöneticisi olarak belirttiği sorumlulardan olduğu şikayet konusu hakkında yapılan ön incelemeye Teftiş Kurulu Başkanının da dahil edilmesi, dolayısıyla yapılacak ön incelemede Başkanın da yer alacağı göz önünde bulundurularak, bu ön incelemenin Sağlık Bakanlığınca yapılası gerektiği hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/663, K:2005/1026, T:20/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.37)

197- Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan dolayı haklarında 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmüne göre yükseköğretim kurumunca yapılan soruşturma sonucunda, son soruşturmanın açılıp açılmamasına yer itibariyle yetkili İl İdare Kurulunun karar vermesi gerektiği hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/507, K:2005/906, T:06/07/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.39)

198-Aynı neviden hürriyeti bağlayıcı cezaların Türk Ceza Kanununun 71. maddesi uyarınca içtima edilmesi sonucunda, içtima edilen cezaların ilk niteliğini kaybedip içtima ile verilen yeni bir ceza haline geldiği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E:2003/123, K:2005/2105, T:02/06/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.56)

199-190 sayılı KHK’ya ve 399 sayılı KHK’ya ekli cetvellerde kadrosu yer almayan BOTAŞ Genel Müdürlüğünde, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik yönünden Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olan, toplu iş sözleşmesinin kapsamı tutulmak suretiyle kapsam dışı statüde İş Kanununa tabi ücretli olarak çalışan davacının, 5434 sayılı Kanunun 12. maddesinin (II) işaretli fıkrası kapsamında yer almaması nedeniyle Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesine imkan bulunmadığı hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2005/382, K:2005/294, T:28/04/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.59)

200-399 sayılı KHK’da belirtilen istihdam türleri dışında “kapsam dışı personel” adı altında, İş Kanununa tabi olarak çalıştırılan ve 506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik yönünden sigortalı kabul edilip bu Kurumla ilişkilendirilen davacının, ücretinden işsizlik sigortası primi kesilmesinde hukuka aykırılık görülmediği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2005/1499, K:2005/2167, T:16/06/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.69)

201-Kendisini 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine uyarlamaması nedeniyle “üyeleri adına dava açma hakkı” da dahil olmak üzere bu Kanunda tanımlanan, sendikaların hak ve yükümlülüklerini kullanamaması nedeniyle, artık medeni hakları kullanma ehliyetini kaybeden davacı Sendikanın davayı takip etmesine yasal olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2003/1134, K:2005/314, T:28/04/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.75)

202-İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı menfaati ihlal edilen veya kişisel hakkı etkilenen kişinin, verilen iptal kararının doğurduğu sonuçlardan yararlanmak amacıyla idareye başvurabileceği tabi olup, kendisiyle aynı durumda olan diğer ilgililerin açtıkları davalar sonucunda verilen iptal kararının kendisine de uygulanması istemiyle yapıldığının ve 2577 sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru niteliğinde olduğunun kabulünün gerektiği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2005/470, K:2005/1158, T:05/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.82)

203-Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararında; iptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceğinin belirtilmiş olmasıyla bu konuda yeni bir düzenleme yapılması için Yasama Organına süre tanınması amaçlandığından, dava konusu uyuşmazlığın Anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre çözümlenmesinin anayasa’nın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleri ilkesine aykırı düşeceği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1545, K:2005/1886, T:01/06/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.105)

204-Teftiş Kurulunda Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre verilen görev ve yetkiler dahilinde görevlendirilmesi gerekirken süresi belirsiz teftiş ve denetim hizmetlerine uygunluk göstermeyen uzmanlık alanı dışındaki bir konu ile görevlendirilmesi işleminde kamu yararı ve hizmet gereği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1631, E:2005/2474, T:11/07/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.107)

205-Geçmiş yıllarda düzenlenen ve ilgilinin hukuki durumda değişiklik olacak şekilde hakkında tesis edilen işlemin sebebi olarak gösterilen soruşturmaların; daha sonra yeniden tesis edilen ve yine ilgilinin hukuki durumunda değişiklik yapılmasına neden olan işleme dayanak oluşturmayacağı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1553, K:2005/1670, T:12/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.109)

206-Her yıl yeniden düzenlenen ve ilgili kamu görevlisinin o yıl içindeki çalışma, tutum ve davranışlarına ilişkin olan sicil raporlarının; yeni yıla ilişkin somut sebep ileri sürülmeden, bir önceki yıl sicili olumsuz olduğundan bahisle ve bir önceki yıl sicilindeki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni yılda da olumsuz düzenlenemeyeceği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2005/319, K:2005/1767, T:23/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.110)

207-Davacının, köyün ve ilçenin hususu için ne gibi sakıncalar yaratacağı hususu somut olarak ortaya konulmadan; hakkında içeriği itibariyle hukuki bir delil olarak kullanılması mümkün olmayan ve doğruluğu kanıtlanmamış istihbarı bilgilere dayanılarak tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1822, K:2005/1657, T:12/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.112)

208-Adli yargıda görülen alacak davasında kusurlu eylemi sonucu ortaya çıkan zarar nedeniyle aleyhine tazminat hükmedilen davacının, görev sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiremediği anlaşıldığından; Daire Başkanlığı görevinden alınarak APK Uzmanı olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1228, K:2005/2822, T:30/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.114)

209-Hizmet alanı bazında tercihte bulunulması halinde de, ilgili atama komisyonu tarafından “hizmet puanı” esasının dikkate alınması gerektiği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/6624, K:2005/1128, T:30/03/005, Danıştay Dergisi: S:111, s.116)

210-Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 19. maddesindeki düzenleme ile merkezi idare, 5442 sayılı Kanunun 8. maddesinin (C)fıkrasında “öğretmen atamaları ve yer değiştirme işlemleri” konusunda Valiye tanıdığı yetkinin sınırlarını Anadolu Liseleri öğretmenleri yönünden yeniden çizerek doğrudan Bakanlık tarafından kullanılacağı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1326, K:2005/1786, T:24/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.119)

211-Savunma dilekçesinde davacı hakkında onur kırıcı ve itibar zedeleyici ifadeler kullanan idarenin ajanı hakkında idare aleyhine idari yargıda tazminat davası açılabileceği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/619, K:2005/751, T:25/02/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.121)

212-Davacının maaşından kesinti yapılmasına ilişkin işlemin kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde olması nedeniyle, davanın esasına yönelik inceleme yapılmak suretiyle hüküm tesis edilmesi gerekirken, 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2005/37, K:2005/1614, T:09/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.123)

213-Daire Başkanlıklarının her biri ayrı konularda ve ayrı alanlarda faaliyet gösteren ana hizmet ve ihtisas birimleri olduğu dikkate alındığında yargı kararı gereklerini uygulama bakımından bağlı yetki içerisinde bulunan idarenin, yargı kararını boş daire başkanlıklarına atama yapmak suretiyle uygulamasının mümkün olduğu hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/912, K:2005/951, T:14/03/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.128)

214-Davacının, sınav sonucu atanmaya hak kazandığı genel idare hizmetleri sınıfından, sağlık sorunları ileri sürülerek yardımcı hizmetler sınıfına atanamayacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/2415, K:2005/3735, T:21/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.168)

215-İdarenin, sınavla aldığı uzman yardımcılarının üç yıllık yetişme süresi içerisinde kadrolarını hazırlamaması nedeniyle hizmet kusuru işlediği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2003/6682, K:2005/3464, T:08/07/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.169)

216-Yargı kararı gereği eski görevine iade edilen davacının, anılan kararın bozulması ve sonuçta davanın reddedilmesi halinde bulunduğu görevde fiilen çalışmadığı döneme ait ödemelerin geri alınabileceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/3464, K:2005/3739, T:21/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.171)

217-Kefalet Kanunu uyarınca hizmetten çıkarılma yolunda kurulan işlemin idari bir önlem niteliğinde olup; ilgilinin memuriyet ile hukuksal bağını kesmediği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2003/4115, K:2005/3485, T:08/07/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.172)

218-Davacının, Batman ilinde görev yaparken işlediği ileri sürülen fiili nedeniyle Edirne ilindeki görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/4105, K:2005/4695, T:19/10/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.174)

219-Davacıya memuriyete girişte verilen bir derecenin, üzerinden “müteaddit terfiler” geçtikten sonra geri alınmasının istikrar ilkesi ile bağdaşmayacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/1094, K:2005/3654, T:16/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.175)

220-Davacının üç yıl süreyle aylıksız izin alması nedeniyle, oturduğu lojmanı boşaltmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/2116, K:2005/3951, T:27/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.178)

221-Kamu hizmetlerinin, konusunda eğitim görmüş, uzman personelce yürütülmesinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olacağı açık olduğundan; davacıya muvafakat verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2004/4156, K:2005/4121, T:04/10/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.178)

222-Davacının kadrosu dışında bir görevde çalıştırılması sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle, mirasçıları lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2001/2534, K:2005/3655, T:16/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.180)

223-Yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle açılan tazminat davalarında, idareden ön karar alması zorunluluğu bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2004/5997, K:2005/3465, T:08/07/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.181)

224-Genel Müdürlük emrinde geçici olarak görevlendirilen davacının, geçici görevin devamı sırasında görevden uzaklaştırıldığından bahisle davanın konusuz kaldığına hükmedilemeyeceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2004/6518, K:2005/3466, T:08/07/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.183)

225-2577 sayılı Yasanın 45. maddesinde, itiraza tabi kararların ikili bir ayırıma tabi tutulduğu; tek hakim tarafından verilen kararlara karşı Danıştay’da temyiz yoluna gidilemeyeceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2005/1309, K:2005/2438, T:13/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.185)

226-Kendi isteğiyle emekli ye ayrılan Yardımcı Doçent unvanlı davacının, hizmetine ihtiyaç duyulmaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanmasının zorunlu bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2005/267, K:2005/3723, T:20/09/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.234)

227-Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan davacıya uyarma cezasının disiplin amiri olan Dekan tarafından verilmesi gerekirken Rektör tarafından verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2004/2984, K:2005/4086, T:14/10/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.236)

228-2003 Aralık Dönemi Lisansüstü Eğitimi Giriş (LES) Sınavına başörtüsü ile giren davacının, bu nedenle sınavının geçersiz sayılmasına işlem ile dayanağı olan kılavuz hükmünde, yasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, 2004/867, K:2005/3796, T:27/09/2006, Danıştay Dergisi: S:111, s.239)

229- Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikteki, “yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlarından en çok beş yıl önce mezun olma” şartının 2547 sayılı Yasada kısıtlayıcı hüküm olmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2004/2430, K:2005/3934, T:07/10/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.247)

230-Belediye Başkanı olarak aynı zamanda Belediye Meclisine başkalık eden davacının, meclis toplantısına katılarak kabulü yönünde oy kullandığı kararın, daha sonra iptalini istemekte dava açma ehliyeti bulunmadığından; işin esasına girilerek verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2004/4729, K:2005/3142, T:22/06/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.249)

231-Emekli Sandığına tabi olarak çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştıktan sonra özelleştirme kapsamındaki Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’ye sözleşmeli personel statüsünde atanması nedeniyle 2434 sayılı Kanunun ek 71. maddesi uyarınca Sandıkla ilgilendirilen, ancak daha sonra 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca TPAO’ya kapsam dışı personel statüsünde atanan davacının,, gerek 5434 sayılı Kanunun ek 71, gerekse geçici 192. maddesi uyarınca Sandıkla ilgisinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/1177, K:2005/1176, T:08/03/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.314)

232-Davacının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaması yolundaki işlemin iptali üzerine mahkeme kararına istinaden isteği üzerine emekliye ayrılan, bilahare anılan kararın Danıştay’da bozulması üzerine hizmet süresinin 25 yıldan az olduğundan bahisle emekliliği iptal edilerek tekrar göreve başlatılan davacının, uğradığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararlar için idareye bir kusur atfedilemeyeceğinden maddi ve manevi tazminat isteminin kabulüne olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/4012, K:2005/1193, T:09/03/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.317)

233-Kendi isteği ile emekliye ayrılan, bilahare emeklilik işleminin geri alınması yolundaki başvurusunun reddi üzerine verilen iptal kararı ile tekrar göreve başlatılan davacının, emekliye ayrılması işleminde, davalı idarenin herhangi bir kurusu bulunmadığından, davacının açıkta (emeklilikte) geçirdiği süreyle ilgili olarak doğan zararından idarenin sorumlu tutulamayacağı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2003/234, K:2005/2615, T:23/05/2005, Danıştay Dergisi: S:111, s.318)

234-Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede resmi tabip raporuyla görülen lüzum (ve ivedilik) üzerine yapılan tedavide kullanılan tıbbi malzeme giderlerinin tamamının Sandıkça karşılanması gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/75, K:2005/2348, T:06/05/2005, Danıştay Dergisi: S.111, s.321)

235-Yenimahalle Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünde memur ve aynı Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünde sosyal hizmet uzmanı olarak geçen hizmetleri mesleki görev kapsamında değerlendirilemeyeceğinden; idareye başvuru tarihi itibariyle 8 yıllık mesleki görev süresini tamamlamadığı anlaşılan davacının, müfettişlere uygulanan ek göstergeden (bu aşamada) yararlanamayacağı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/1618, K:2005/1760, T:06/04/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.322)

236-657 sayılı Kanuna tabi Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışan davacının fazla çalışma sürelerinin 657 sayılı Kanunun 178. maddesinin (B) bendi uyarınca ücretle değil, izinle karşılanması gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/256, K:2005/1264, T:14/03/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.324)

237-SSK İzmir Eğitim Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve 3153 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Tüzük gereğince günde 5 saatten fazla çalıştırılamayan davacının, bu çalışma süresi tam gün olarak kabul edildiğinden, “full-time” görev yapan personele ödenen oranda ek ödemeden yararlandırılması gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/398, K:2005/470, T:08/02/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.325)

238- 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının, üyesi bulunduğu sendikanın bir günlük işi bırakma eylemine katılmak için viziteye çıkarak işe gelmemesi nedeniyle sözleşme ücretinden bir günlük kesinti yapılmasına ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/871, K:2005/861, T:28/02/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.328)

239-Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu olan davacının Matematik Öğretmenliğine atanması istemiyle yaptığı başvurusunun mezun olduğu bölümün 2003 yılı öğretmenlik kılavuzunda yer almadığı ve yeterli sayıda Eğitim Fakültesi mezunu olduğundan bahisle reddine dair işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/2303, K:2005/2954, T:16/09/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.336)

240- Görevden çekilmiş sayılma işleminden dolayı davacı lehine tazminata hükmedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2004/1604, K:2005/2529, Danıştay Dergisi: S.101, s.338)

241- Re’sen Bakan tarafından verilen, kesin ve yürütülmesi gerekli işlem niteliğinde bulunan disiplin cezasına karşı açılan davanın esastan incelenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/118, K:2005/2556, Danıştay Dergisi: S.101, s.341)

242-Memur hakkında disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan savunması alınarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/1367, K:2005/2816, T:05/07/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.343)

243-Davacıya isnat edilen “görevi ile ilgili çıkar sağlama” fiili sübut bulduğundan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 8Danıştay 12. Daire, E.2002/4325, K:2005/2510, T:15/05/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.344)

244-Gerçeğe aykırı belge düzenleyen davacının, 657 sayılı Kanunun 125/D-F maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/1245, K:2005/2795, T:05/07/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.346)

245- Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında, İlköğretim Müfettişlerince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen rapora göre disiplin cezası verilemeyeceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/3061, K:2005/3130. T:07/10/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.348)

246-Usule uygun yapılmayan soruşturma sonucu davacıya verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/4822, K:2005/2793, T:04/07/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.350)

247-Radyoloji Uzmanı olan davacıya günde 5 saat yerine 8 saat çalıştırılması nedeniyle fazla çalışma ücreti ödenmeyeceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/4308, K:2005/3427, T:14/10/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.351)

248-Usule uygun olarak tebliğ edilen dilekçe ret kararından itibaren 30 günlük yasal süre geçirildikten sonra verilen dilekçe ile açılan davada “süre aşımı bulunduğu” hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/1136, K:2005/2921, T:13/09/2005, Danıştay Dergisi: S.101, s.354)