İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; … Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olan davacının, Bandırma Meslek Yüksekokuluna şef olarak atanmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; davacı tarafından, dava konusu atama işlemine dayanak alınan 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına karşı açılan davada, Mahkemenin … günlü, E:…, K:… sayılı kararı ile disiplin cezasının iptaline karar verildiği gözönünde bulundurulduğunda, dava konusu atama işlemi hukuki dayanağını yitirerek hukuka aykırı hale geldiğinden, davacının daire başkanlığından şef kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek, davalı idarenin istinaf başvurusu reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; Disiplin Kurulunun 2 üye ile teşekkülünün mümkün olmaması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş sorulduğu, alınan görüş doğrultusunda hareket edilerek, dava açabileceğinin 27/12/2017 günlü yazıyla davacıya bildirildiği, davacıya verilmesi gereken cezanın aylıktan kesme cezası olduğu konusunda bir şüphe olmadığı, … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin E:… sayılı dosyasında verdiği kararda bu duruma ilişkin ifadelerin yer aldığı, disiplin cezasına ilişkin verilen kararda hataya düşüldüğü, idari yargılama hukukunda re’sen araştırma ilkesinin cari olduğu, Üniversite tarafından 2547 sayılı Kanun’un 53/E maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükme uygun olarak hareket edildiği, idarenin disiplin cezasına bağlı zorunlu bir işlem tesis ettiği; sonuç itibarıyla, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmekte ve Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Sekizinci Dairesinin 14/11/2019 günlü, E:2019/8848, K:2019/10090 sayılı gönderme kararı uyarınca Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

  1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
  2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
  3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
  4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 05/01/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Danıştay 2. Daire, E. 2019/3813 K. 2021/16 T. 5.1.2021