TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, … Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan davacının, dekanlık görevinden alınmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.07.2015 tarih ve 2015/64 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının dekanlık görevine … Üniversitesi Rektörlüğü’nün 29.05.2015 tarih ve 23961 sayılı işlemi ile tesis edilen aylıktan kesme cezası gerekçe gösterilerek son verildiği, söz konusu cezanın iptali istemiyle açılan davada Mahkemenin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, dolayısıyla davacıya verilen aylıktan kesme cezasının yargı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle davacının dekanlık görevinden alınmasına ilişkin işlemin hukuki dayanağının ortadan kalktığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının … Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı dönemde, Rektörlüğün uyarılarına rağmen Bölüm Başkanlığı’na 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. maddesine aykırı olarak atama yaptığı, yine aynı Kanun’un 52. maddesine aykırı olarak fakülte sekreterini görevden aldığı işlemlerinin hukuka aykırı olduğunun Rektörlük makamı tarafından sözlü ve yazılı olarak kendisine bildirilmesine karşın işlemleri geri almayarak “Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak” fiilinden dolayı Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca “1/30 oranında aylıktan kesme cezası” ile cezalandırılması üzerine … Üniversitesi Rektörlüğü’nün 29.05.2015 tarih ve 23961 sayılı işlemi ile Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 1. maddesi uyarınca davacının dekanlık görevine son verilmesine üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince her ne kadar dava konusu işlemin dayanağı olan ve davalı idarece tesis edilen aylıktan kesme cezasına karşı davacı tarafından açılan davanın … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu sebeple davacıya verilen aylıktan kesme cezasının yargı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle davacının dekanlık görevinden alınmasına ilişkin işlemin hukuki dayanağının ortadan kalktığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmişse de; Mahkeme kararına dayanak olarak alınan karar, Dairemizin 09/09/2020 gün ve E:2016/12674, K:2020/3454 sayılı kararı ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yürürlüğe girdiği 08/01/2016 tarihine kadar Yükseköğretim Kurumları, Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin dayanağı olan 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinin (b) bendinin ikinci cümlesi yürürlükte olduğundan, uyuşmazlığın dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki mevzuat dikkate alınarak işin esasına geçilerek bir karar verilmesi gerekçesiyle bozulduğundan oluşan yeni hukuki duruma göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, İdare Mahkemesinin temyize konu kararına dayanak yaptığı Mahkeme kararının Dairemizce bozulması karşısında, incelenmekte olan kararın dayanaksız kaldığı görüldüğünden, Mahkemece belirtilen durum dikkate alınarak yapılacak yeni değerlendirmeye göre karar verilmesi gerekmekte olup, kararda bu yönüyle hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; …İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Danıştay 8. Daire, E. 2016/12583 K. 2020/4521 T. 21.10.2020

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap