Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama  Davasının Özeti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan davacı tarafından, Mart 2020 döneminde “Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Alanında” yaptığı doçentlik başvurusunun asgari başvuru şartlarını sağlamadığından bahisle reddine ilişkin işleme yapılan itirazın reddine yönelik 30.11.2020 tarih ve 11599 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama Davasında Gerekçe

Bakılan davada, uyuşmazlığın çözümü hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden Mahkememizin 09.03.2021 tarihli ara kararıyla davacının eserleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen 15.02.2022 tarihli bilirkişi raporunda; ” (…) a) Türkiye de tıpta uzmanlık unvanını almış olduğu anlaşılmaktadır. b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi yabancı dil sınavında geçerli puan almıştır. c) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen asgari sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışma yaptığı görülmektedir. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan yazılarından (…) 5 tanesinde adayın ilk isim 1’inde ikinci isim ve birinde 5. isim olduğu ve bu yayınlarından aldığı puanın doçentlik için gerekli asgari puan kriterinden fazla olduğu görülmektedir. 1 yayının ise beyannamede olmadığı ama özgeçmiş eserler listesinde var olduğu anlaşılmıştır. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan yazıları değerlendirildiğinde 5 adet yayını olduğu doçentlik kriterlerinin bu madde kapsamında da karşılandığı görülmektedir. Atıflar kısmı ile ilgili adayın uluslararası atıfları olduğu, Bilimsel toplantı faaliyetleri bulunduğu, Eğitim öğretim faaliyeti kısmı ile ilgili 2015-2019 yılları arasında uzman olarak verdiği dersler olduğu ve bunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan aldığı ıslak imzalı belge ile kanıtladığı, II-V maddeler arası kriterleri sağlamada adayın yeterli performansı gösterdiği anlaşılmaktadır.” yönünde görüş bildirildiği, ancak anılan inceleme kapsamında davacının yayınlarının tek tek değerledirilerek kaç puan aldığı hususunun raporda yansıtılmadığı anlaşıldığından Mahkememizin 16.03.2022 tarihli ara kararı ile söz konusu hususların da açıklığa kavuşturulması suretiyle ek bilirkişi raporu hazırlanması istenilmiş olup, 05.04.2022 tarihinde Mahkememiz kaydına giren ek bilirkişi raporunda; “Davaya esas konu olan olayın tıpta uzmanlık tarihinin belirlenmesinde karşılaşılan sorun olduğu anlaşılmaktadır. Davacının doçentlik beyan dosyasında belirttiği ve puanlamaya dahil edilen yayınlarının tıpta uzmanlık tarihi olan 20 Ocak 2014 tarihi sonrası yapıldığı anlaşılmaktadır. Davaya söz konusu olan jüri raporunda uzmanlık tarihi değil de yan dal uzmanlık tarihi esas olarak kabul edildiğinden böyle bir sonuca varıldığını ve bu nedenle davacı aleyhine bir durum olduğunu düşünmekteyiz. Aşağıda ayrıntılı açıklandığı üzere adayın doçentlik başvurusu için gerekli asgari şartları sunmuş olduğu beyanname ve incelememiz doğrultusunda sağlanmış olduğu kanaatine varılmıştır. a) Türkiye de tıpta uzmanlık ünvanını almış olduğu anlaşılmaktadır. b)Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi yabancı dil sınavında geçerli puan almıştır. c) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen asgarı sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışma yaptığı görülmektedir. 1.Uluslararası makale: NET PUAN 53.66 a)SSCI-SCI, SCI-Expanded veya AHCİ kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi;

…….

Doçentlik şartı: a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır. Adayın yayınları incelendiğinde; 5 yayında adayın ilk isim, 1 yayında ikinci isim ve b1 yayında da 5. isim olduğu ve bu yayınlarından aldığı puanın doçentlik için gerekli asgari puan kriterinden fazla olduğu görülmektedir. toplam puan: 53,66

2.Ulusal makale: NET PUAN 10.06

 1. a) Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi: Adayın bu alanda toplam 5 adet eseri bulunmaktadır (D1, D2, D3, D4 VE D6) bu alandan adayın aldığı toplam puan 10,06 Doçentlik şartı: a) bendi kapsamında en az 8 puan almalıdır. Adayın bu yayınlarından aldığı puanın doçentlik için gerekli asgari puan kriterinden fazla olduğu görülmektedir.
 2. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Makale/Yayın : NET PUAN 1
 3. a) A14. SCI MAKALE PUAN 1 Doçentlik şartı: Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur. Aday bu alanda gerekli şartı sağlamıştır.
 4. Kitap bölüm yazarlığı: NET PUAN 16
 5. d) Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Kitap Editörlüğü veya Bölüm Yazarlığı

Adayın bir kitapta 2 bölüm yazarlığı vardır. C2.1, C2.2 PUAN: 16

 1. Atıflar kısmı ile ilgili adayın uluslararası atıfları olduğu: NET PUAN 11
 2. a) PUAN: SCI/SCI-EXPANDED ATIF YAPILMIŞ 3 ESERİ MEVCUT 9 PUAN
 3. b) PUAN SCI/SC! EXPANDED DIŞI ATIF YAPILMIŞ TEK ESERİ MEVCUT 2 PUAN

Doçentlik şartı: Bu madde kapsamında en az 4 puan şartı sağlanmıştır.

 1. Bilimsel toplantı faaliyeti: NET PUAN 10
 2. a) Bendi kapsamında 3 adet eseri bulunmaktadır. Bu bend kapsamında 9 puan almıştır.
 3. b) Bendi kapsamında 2 adet eseri bulunmaktadır. Bu bend kapsamında 4 puan almıştır.

Doçentlik şartı: Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur.

Aday bu madde için gerekli şartı sağlamıştır.

 1. Eğitim öğretim faaliyeti: NET PUAN 4

Adayın bu madde ile ilgili 2015-2019 yılları arasında uzman olarak verdiği dersler olduğu ve bunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan aldığı ıslak imzalı belge ile kanıtladığı anlaşılmaktadır.

 1. a) Bendi kapsamında 1 adet ders vermiştir. Bu bend kapsamında aldığı puan 3 tür.
 2. b) Bendi kapsamında 4 adet ders vermiştir. Bu bend kapsamında aldığı puan 8 dir.

Doçentlik şartı: Bu madde kapsamında en az 2 puan almak zorunludur. En fazla 4 puan alınabilir. Aday bu madde kapsamında gerekli şartları sağlamıştır. Adayın doçentlik dosyasında toplam 105,72 puan almış olup, asgari kriter olan 90 puanın üzerindedir.” yönünde görüş bildirilmiştir.

29/04/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.