İSTEMİN KONUSU: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; Alaaddin Keykubat Üniversitesi … Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Şube Müdürü olarak atanmasına ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, E: …, K: … sayılı kararıyla; uyuşmazlıkla ilgili mevzuat hükümleri ve yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, davacının ”aylıktan kesme cezası” ile tecziye edildiği ve bu disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davanın reddedildiği, dolayısıyla, hakkında tesis edilen aylıktan kesme cezasının hukuken varlığını koruduğu; davacının bu disiplin cezasına dayanılarak, 2547 sayılı Kanun’un 53/D maddesi uyarınca 1. derece kadrolu “… Başkanı” kadrosunda iken kadro ve unvan değişikliği yapılmak suretiyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1. derece “Şube Müdürü” görevine naklen atanmasına ilişkin … tarihli ve … sayılı dava konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, diğer taraftan, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunun tespit edilmesi karşısında idarenin, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini sorumluluğundan söz etmeye de imkân bulunmadığı

gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … günlü, E: …, K: … sayılı temyize konu kararında; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek, istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından; daire başkanlığı kadrosunun üzerinden alınmasının tenzili rütbe niteliğinde olduğu, aynı fiilden dolayı iki kez cezalandırıldığı, mesleğinin 29. yılını icra ettiği, görevinde başarılı olduğu, başarı belgesi, teşekkür belgesi ve muhasebe yetkililiği sertifikası ve mali hizmetler uzmanlığı eğitim sertifikası gibi mesleki birçok sertifika sahibi

olduğu ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
  2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın ONANMASINA,
  3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
  4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) karar verildi.

Danıştay 8. Daire, E. 2016/7377 K. 2020/4497 T. 20.10.2020

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap