Disiplin SoruşturmasıDanıştay 8.Daire'nin Aylıktan Kesme Cezasıyla İlgili Karar

Aylıktan Veya Ücretten Kesme

Aylıktan Veya Ücretten Kesme

Aylıktan Veya Ücretten Kesme

Aylıktan veya ücretten kesme cezası niteliği itibariyle bir ay boyunca uygulanabilen bir cezadır. Bir aydan fazla defa olarak uygulanması hukuka aykırıdır.. Disiplin cezaları açısından kanunilik ilkesi geçerli olduğundan tipikliğe aykırı şekilde bu cezanın mesela bir yıllığına verilmesi hukuka aykırıdır. Tek seferden fazla olacak şekilde yapılacak olan aylık veya ücret kesintisi ise bir üst derece disiplin cezasıdır ve bu disiplin cezasını gerektirecek fiil ve haller ilk duruma göre daha ağırdır. Yine aynı şekilde bu cezanın maaş veya ücretin 1/30’u ile 1/8’i arasında olması gerekmektedir. Bu sınırların dışında uygulanacak bir disiplin cezası da hukuka aykırı olacaktır.

Danıştay Kararının Özeti

Danıştay Kararının Özeti

Danıştay Kararının Özeti

Davaya konu olayda … Üniversitesinde okutman olarak görev yapan davacının, YDYO yönetimi tarafından yapılan …sınavı öncesinde YDYO Soru Hazırlama Merkezince elektronik ortamda kayıtlı tutulan sınav sorularına erişim sağladığından bahisle davacıya Yönetmeliğe dayanmak suretiyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezası uygulanmıştır. Davacı da bu idari işlemin iptali talebiyle idare mahkemesine başvurmuştur. Ayrıca doğmuş olduğunu iddia ettiği zararlarının da tazminini talep etmiştir. 

İdare Mahkemesi, davacının sırf Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan sorulara erişim sağlamış olmasının, mesleği gereği var olan itibarını ve güven kredisini zedelemeyeceği yönünde karar vermiştir. Yani bu erişim sağlamanın Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği m.8/ı’daki suçu oluşturmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla da verilen disiplin cezasının iptali, kesilen aylığın geri ödenmesi ve davacının doğan zararlarının tazminine karar vermiştir.

Danıştay’a göre bu olay bazında kınama cezası oluşmuştur. (Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği m.6/a). Zira davacının görev değişikliği üzerine birim amiri olması nedeniyle sahip olduğu şifreyi iade etmesi gerekirken, zamanında iade etmeyerek, YDYO biriminin soru hazırlama sürücüsüne kendisinde kalan şifre ile ulaşmak fiili aylıktan kesme disiplin cezası i bendiyle tipiklik anlamında örtüşmemektedir. Sadece resmi araç – gereç ve belgelerin korunmasında kusurlu davranmıştır. Bu da kınama cezasını gerektirmektedir. Dolayısıyla İdare Mahkemesi’nin verdiği karar yerindedir.

Sonuç

         Sonuç

Sonuç

Görüldüğü üzere yükseköğretim elemanlarına verilecek disiplin cezaları açısından tipiklik şartı eksiksiz gerçekleşmelidir ve fiilin veya halin hangi tipe uyduğu değerlendirilip ona göre disiplin cezası verilmelidir.