Disiplin SoruşturmasıDanıştay'ın Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Kararı

Yükseköğretim Elemanlarının Disiplin Cezalarına İlişkin Danıştay 8. Daire Kararı: Cezaların Niteliğine Göre Özgüllenmesi. Danıştay idari yargının en üst makamını oluşturduğundan kararlarının bu anlamda oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır.

Danıştay Kararının Özeti

Danıştay Kararının Özeti

Danıştay Kararının Özeti

Karar konu olayda Su Ürünleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan bir akademisyene Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 7.maddesinin g bendi uyarınca yönetim görevinden ayırma disiplin cezası kesilmiştir. İlgili akademisyen bu cezayı bir idari işlem olmasından kaynaklı olarak idare mahkemesine götürmüş ve iptalini istemiş, idare mahkemesi de ilgili akademisyenin davasının haklı bularak disiplin cezasını iptal etmiştir. İdare mahkemesi bu iptali şu açıklamalara dayandırmıştır:

Disiplin Yönetmeliğinin 4/c maddesinde, yönetim görevinden ayırma cezasının, rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksek okul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı veya sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmak olarak tanımlandığı, yönetim görevinden ayırma cezasının niteliği gereği yöneticilik görevinde bulunanlara verilebilecek bir ceza olduğu, Su Ürünleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan davacıya üzerinde herhangi bir idarecilik görevi bulunmaması nedeniyle verilen cezada hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmemiştir. 

Danıştay da idari yargının temyiz makamı olarak yapılan temyiz başvurusunun reddine ve kararın onanmasına karar vermiştir. 

Karardan Çıkarılacak Sonuç

Karardan Çıkarılacak Sonuç

Karardan Çıkarılacak Sonuç

2547 sayılı Kanun yükseköğretim elemanlarına verilecek disiplin cezalarını düzenlemiştir. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde de benzer hükümler mevcuttur. Buna ek olarak Yönetmelik’te 7.maddesi uyarınca yönetim görevinden ayırma disiplin cezası öngörülmüş ve altındaki bentlerde de hangi fiil ve hallerin bu disiplin cezasını gerekli kılacağı düzenlenmiştir. 

Esas önemli olan ise bu disiplin cezasının sadece yönetim görevini icra eden yükseköğretim elemanlarına verilebilecek olmasıdır. Diğer bir ifadeyle bu disiplin cezası idari görevi bulunmayan ve sıradan bir fakültede öğretim üyeliği görevi icra eden bir kişiye uygulanamaz. Bu sebepten de kendisine yönetim görevinden çıkarma disiplin cezası kesilen davacının idare mahkemesinde iptal davası açtığında bu davasının kabulü usul ve yasaya aykırı değildir. Zira olayda yönetim görevinden çıkarılan davacının zaten herhangi bir yöneticilik görevi söz konusu değildir. Üzerinde herhangi bir idarecilik görevi bulunmayan akademisyene karşı bu disiplin cezası uygulanamayacağından söz konusu disiplin cezasının iptal edilmesi hukuka uygundur.