Kimya bilim alanında yapılan doçentlik başvurusunun asgari koşulları taşımadığından bahisle iptal edilmesine ilişkin …… günlü, ….. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, dosyadaki bilgi ve belgelerin karar vermeye yeterli olduğu, ayrıca bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek bulunmadığı gerekçesiyle uyuşmazlığın esastan incelenmesine müteakip iptal kararı verilmiştir.

Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 31/12/2019 tarih ve ESAS NO: 2019/3162 sayılı kararı ile bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine hükmetmiştir. Kararda şu ifadeler yer almıştır.

“Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Başvuru koşulları dikkate alındığında, söz konusu döneme yönelik olarak davacı tarafından verilen, beyanamede yer alan eserlerin başvurulan doçentlik bilim alanı (Kimya)  ilgili olması gerektiği, dolayısıyla davacının bilimsel toplantılar kapsamında sunduğu yayınlarının davacının başvuruda bulunduğu kimya bilim alanı ile ilgili olup olmadığı hususunun çözümünün teknik ve bilimsel incelemeyi gerektirdiği ve bu hususta davalı idarenin de iddialarının mevcut olduğu, hal böyle olmasına rağmen, İdare Mahkemesince, herhangi bir bilirkişi incelemesi yaptırılmadan, uyuşmazlığın esası incelenerek, işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmış olup, davacının bilimsel toplantılar kapsamında sunduğu yayınların doçentlik başvurusunda bulunduğu kimya bilim alanı ile ilgili olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği kanaatine varıldığından, bu haliyle uyuşmazlığın esası ve buna yönelik verilen İdare Mahkemesi kararı hakkında istinafen inceleme ve bu kapsamda hukuki değerlendirme yapılması olanağı bulunmamaktadır.”