Disiplin SoruşturmasıDoktora Unvanının İntihal Gerekçesiyle İptal Edilmesi

Bilindiği üzere akademik çalışmalarında intihal yaptığı tespit edilen kişilerin yaptığı başvurular reddedilip aldığı unvanlar da iptal edilmektedir. Peki Yurtdışında bir yükseköğrenim kurumunda doktora unvanı alıp bunu denklik yoluyla Türkiye’de de kullanan bir akademisyenin yurtdışında aldığı doktora unvanı açısından intihal yaptığı tespit edilirse ve bundan dolayı doktora unvanı iptal edilirse ne olur? Çalışma kapsamında bu konuya dair bir Danıştay kararı incelenecek ve Danıştay’ın bu konudaki görüşleri özetlenecektir.

İntihal Nedir?

İntihal Nedir?

İntihal Nedir?

TDK’deki anlamıyla intihal aşırma kavramını karşılamaktadır. Akademik yazında ise intihal bir başka eser sahibinin görüş veya fikirlerini kaynak göstermeden kendi eserinde kullanmasıdır. İntihal, akademik unvanların kazanılmasında rol oynayan eserlerde söz konusu ise o zaman o akademik unvan iptal edilir. Yeni bir unvan başvurusu açısından sunulan eserde intihal tespit edilirse o zaman yapılan başvuru reddedilir.

Danıştay Kararı

Danıştay Kararı

Danıştay Kararı

Danıştay 8. D., E. 2019/9291 K. 2021/3592 T. 6.7.2021 sayılı kararında önce ilk derece mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını özetlemiş, sonra da bunlara istinaden karar vermiştir. Danıştay kararında altı çizilen noktalar şunlardır:

  • Davacıya 5 Temmuz 2002 tarihinde İngiltere … Üniversitesi tarafından doktora derecesi verilmiştir. Üniversitelerarası Kurul davacının bu doktora eşdeğerliliğini kabul etmiştir. Davacı da bu doktoraya dayanarak 18/12/2002 tarihinde … Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve daha sonra 20/12/2003 tarihinde … Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde “yardımcı doçentlik” kadrosunda göreve başlamıştır. 
  • Davacı doktora unvanını alırken “A Methodology For Constructing Multicriteria Decision Support Systems For Agricultural Land Consolidation Using GIS And API: An İllustration From Turkey.” isimli makaleyi kullanmıştır. Daha sonrasında Jüri üyesi Prof. Dr. … tarafından hazırlanan 11/07/2017 tarihli raporda intihal iddiası nedeni ile Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca inceleme yapılmasının talep edildiği, bu kapsamda davacının doktorasını aldığı İngiltere … Üniversitesi ile yapılan yazışmalarda, anılan Üniversite Senatosu’nun 15/10/2003 tarih ve 8 sayılı kararıyla …’a 2002 Mayıs ayında verilen Doktora derecesini geri alınmasına yönelik tavsiyesini onayladığı ve davacının da doktora tezinde intihal yaptığını dolaylı olarak ikrar ettiği anlaşılmıştır.
  • Bundan dolayı davacının İngiltere’de aldığı doktora unvanına eşdeğerlik veren Üniversitelerarası Kurul’un kararı geri alınmıştır.
  • Davacının doktora tezinde intihal yaptığının tespit edildiği davacıya bildirilmiş ve doktora tezi iptal edilmiştir. Yani davacı durumdan haberdardır. 
  • Bununla beraber davacı, bu durumu davalı idareden saklayarak iyi niyetle hareket etmemiştir. Ayrıca davacı, İngiltere’de intihal nedeniyle iptal edilen doktora tezine yönelik İngiltere’de lehine sonuçlanan bir karar sunamamıştır. 
  • Üniversitelerarası Kurul’un verdiği karar doktora değil, doktora derecesine eşdeğerlik veren bir karardır. 
  • Davacının doktora unvanının iptal edilmesi sonucunda görev yaptığı akademik safhadaki şartları kaybetmiş olduğundan bulunduğu yardımcı doçentlik alanında çalışma olanağı kalmamıştır. 
  • Sonuç olarak davacının davalı idareden ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.