DoçentlikEducation Source Database Coverage List

DOÇENTLİK ASGARİ ŞARTLARINDE İNDEKSLER

Doçentlik Yönetmeliği incelendiğinde yapılacak başvurular açısından asgari şart değerlendirmeleri yargı kararlarında fazlasıyla inceleme konusu olmuş hususlardandır. Çalışma kapsamında da Danıştay 8. Daire’nin bu konudaki bir kararı incelenecek ve Danıştay’ın bir olay kapsamında belirtmiş olduğu görüşler değerlendirilecektir. 

DOÇENTLİK ASGARİ ŞARTLARINDE İNDEKSLER İLE İLGİLİ KARARIN ÖZETİ

Danıştay 8. Daire olay açısından ilk tespitini yaparken “Olayda, uyuşmazlığın çözümü için, davacının doçentlik başvurusuna ilişkin beyannamesinde sunduğu yayının davalı idarenin Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanları Başvuru Koşulları (Koşul No:11) arasında yer alan indeksler kapsamında bir dergide yayınlanıp yayımlanmadığı hususunun aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir.” şeklinde bir açıklama yapmak suretiyle çözülmesi gereken hususun başvurucunun sunduğu yayının bir dergide yayımlanıp yayımlanmadığı meselesinin çözüme kavuşturulmasıyla alakalı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla esas meselemiz doçentlik başvurusu için beyannamede sunulan eserin bir dergide yayımlanıp yayımlanmadığıdır.

Danıştay bu konuya dair açıklamalarında “İdare Mahkemesinin; 14/08/2014 tarihli kararı ile davalı idareden, “Doçentlik Sınav Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda davacının beyannamesinde yer alan “Evaluation of Visual Arts Lesson Gains According to the Learning Steps of Cognitive, Affective Psychomotor Areas” başlıklı makalenin ve bu makalenin yer aldığı “European Journal Educational Research” isimli derginin ULAKBİM ile yapılan yazışmalar sonucunda Thomson Reuters Master Journal List, SCI Expanded veya SSCI kapsamında herhangi bir tarihte indekslenmediğinden bahisle, dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmış ise de; davacı tarafından dava dilekçesi ekinde yer alan ve ekte bir örneği gönderilen Education Soure Datebase Coverage List sayfa 22’de de görüldüğü üzere, “Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Başvuru Koşullarında (Koşul No:11)” yer alan “eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri” arasında sayılan, “Education Index’te” (http://www.hwwilson.com) makalenin yayınlandığı derginin yer aldığı belirtildiğinden, anılan hususa ilişkin davalı idarece bir inceleme ve değerlendirme yapılıp yapılmadığının sorulmasına,” karar verildiği; davalı idare tarafından, 05/09/2014 tarihinde Mahkeme kaydına giren dilekçe ile, “Education Index (EI) (H.W.Wilson) indeksinin Temmuz 2011 yılında EBSCO tarafından satın alındığı ve yeni adının “Education Full Text (H.W. Wilson ) Database Covarage List” olarak değiştirildiği, davacının makalesinin yayımlandığı derginin burada değil, “Education Source Database Covarage List” te yer aldığı, bu nedenle davacının başvurusunun zorunlu kriteri karşılamadığı belirtilmiştir.

2012 Ekim dönemi doçentlik başvuru koşulları arasında yer alan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanları Başvuru koşullarında (Koşul No:11)’da belirtilen “Education Index (EI) http://www.hwwilson.com/” indeksi kendi içerisinde birden fazla liste içermekte olup; bahsi geçen dönem doçentlik başvuru koşullarında bu listelerden belli bazılarına tabi olma durumu aranmadığı gibi, davacının makalesinin yer aldığı derginin bulunduğu “Education Source Database Covarage List” adlı listenin de “Education Index (EI) http://www.hwwilson.com/” indeksi resmi web sayfası içerisinde yer aldığı açıktır.” şeklinde bir görüş belirtmiştir. Buradan da şu sonuç çıkmaktadır ki: “Education Source Database Covarage List” adlı liste de “Education Index (EI) http://www.hwwilson.com/” indeksi resmi web sayfası içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla burada yayımlanmış olan bir eser doçentlik başvurusu açısından ilgili kriteri karşılamaktadır. Bu nedenlerle de doçentlik başvurusu yapan kişinin eseri doçentlik başvurusu açısından karşılaması gereken şartları barındırmaktadır. 

SONUÇ

Danıştay 8. Daire’nin 8. D., E. 2015/11090 K. 2017/895 T. 16.2.2017 sayılı kararında konumuz bağlamında yaptığı açıklamalar önem arz etmektedir. Zira doçentlik başvurusu yapacak adaylar açısından hangi şartların sağlanması gerektiği akıllarda soru işareti bırakabiliyor. Bu çalışma kapsamında da ilgili soru işaretleri giderilmeye çalışılmıştır.