Mart 2020 döneminde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bilim Alanından Yapılan Doçentlik Başvurusunun Asgarî Başvuru Şartlarını Sağlamadığı Gerekçesiyle İptaline ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesi Kararı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama Davasının Özeti

Davacı vekili tarafından, müvekkilinin Mart 2020 döneminde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bilim Alanından yaptığı doçentlik başvurusu sonucunda asgarî başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin 18/12/2020 tarihli E.12413 sayılı işlemin; jüri üyelerinin bilim alanı ve anahtar kelimelerinin davacının bilim alanı ve anahtar kelimesiyle uyumsuz olduğu, jüri üyelerinden birinin raporunda maddî ve içeriksel hatalar bulunduğu, diğer jürinin ise doçentlik şartlarını yanlış yorumladığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama Davasında Gerekçe

Mahkememizin 27/05/2021 tarihli ara kararıyla dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, üç ayrı üniversitede profesör olarak görev yapan bilirkişilerden müteşekkil bilirkişi heyetince hazırlanan 01/11/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle; “Davalı idare tarafından jüri üyelerinin belirlenme yönteminin Doçentlik Yönetmeliğine uygun olduğu, davacının Doçentlik Yönetmeliğine göre uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinden toplamda 59,99 puan alarak asgarî şartı sağladığı, davacının Doçentlik Yönetmeliğine göre başlıca yazar olma şartını da yerine getirdiği” yönünde görüş bildirilmiştir.

Bilirkişi raporu mahkememizce hükme esas alınabilir nitelikte ve yeterlilikte görülerek taraflara tebliğ edilmiş, taraflarca herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle bilirkişi raporunda yer verilen açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda mahkememizce, davacının Mart 2020 döneminde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bilim Alanından yaptığı doçentlik başvurusunda asgarî başvuru şartlarını sağladığı anlaşılmış ve davacının doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin 18/12/2020 tarihli E.12413 sayılı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı işlemi hukuka uygun görülmemiştir.

…23/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap