Disiplin SoruşturmasıDoçentlik Başvurusunda Teknik Hata İle Etik İhlali Cezası

Göreviyle İlgili Olarak Çıkar Sağlamak, Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezasını Gerektiren Disiplin Suçu. Ayrıca bu disiplin cezası açısından 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu disiplin suçu zamanaşımına uğrayacak ve soruşturması yürütülemeyecektir.

Danıştay Kararına Konu Olan Olayın Özeti

Danıştay Kararına Konu Olan Olayın Özeti

Danıştay Kararına Konu Olan Olayın Özeti

İdare Mahkemesi’ne açılan davada davacı, etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası uygulanması gereken, fakat bu ceza uygulanamadığı için ¼ oranında aylığından kesinti yapılan bir öğretim üyesidir. Bu öğretim üyesi de disiplin cezasının iptali ve yapılan kesintinin yasal faizleriyle geri verilmesi talebiyle idare mahkemesine başvurmuştur. 

İdare Mahkemesi de konuyu inceleyip etik ihlalinden sonra 2 yıl içinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerektiği ve uyuşmazlığa konu olayda bu süre içinde disiplin soruşturmasına başlanılmadığı gerekçesiyle davalı idarenin işlemini iptal etmiştir. 

Danıştay’ın Kararı

Danıştay’ın Kararı

Danıştay’ın Kararı

Danıştay uyuşmazlığı incelemiş ve dosya hakkında aşağıda sıralanacak olan görüşlere yer vermiştir:

  • Davacı Nisan 2011 döneminde Ziraat Bilimleri temel alanında doçentlik başvurusunda bulunmuştur. Doçentlik jüri üyesince davacının etik ihlalde bulunduğu tespit edilmiş ve bunun üzerine ………. Etik Kurulu tarafından 27.09.2013 tarihinde tekrar yayım, intihal ve haksız yazarlık yollarıyla etik ihlalin tespiti sabit hale gelmiştir.
  • Etik Kurul tarafından bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek” fiilini işlediği gerekçesiyle kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılması teklif edilmiştir. Ancak Yüksek Disiplin Kurulu intihal suçunun unsurlarının oluşmadığından bahisle bu teklifi reddetmiştir. 
  • Daha sonrasında tekrar yayım yoluyla etik ihlaline ilişkin olarak hazırlanan raporda; tekrar yayım yoluyla etik ihlali fiilinin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde yer alan disiplin cezalarında tam karşılığının olmadığı, ancak Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ”görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak” disiplin suçuna karşılık geldiği ve 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ancak süre durdurma cezasının uygulanmaması sebebiyle 1/4 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.
  • Olayda davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırılamamasının sebebi davacının 1. derecenin 4. kademesinde bulunması sebebiyle Yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan “süre durdurma cezasının uygulanamaması” hükmüdür.
  • Doçentlik başvurusunda sunulan eser için her ne kadar jüri tarafından etik ihlalde bulunulduğu kararlaştırılmışsa da bunun için bilirkişi incelemesi gerekmektedir. 
  • Anılan kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada verilen ret kararı ise kesinleşmiştir. Söz konusu yayınların doçentlik başvurusunda kullanılmaları itibariyle ihlalin devam ettiği ve sonuçları itibariyle kişinin mesleki ve kişisel kariyerinde önemli sonuçları olan etik ihlal kararının mevzuat ile öngörülen usuller çerçevesinde tespit edilmesi gerektiğinden, zamanaşımı süresinin de Etik Kurulu kararının alındığı 27.09.2013 tarihinden itibaren başlatılması gerekmektedir.
  • Bu halde 11.12.2014 tarihinde tesis edilen dava konusu disiplin cezasının mevzuat ile öngörülen iki yıllık zamanaşımı süresi içerisinde verilmiş olması bakımından işlemin disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile iptaline dair İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
  • Dolayısıyla sonuç olarak ilk derece idare mahkemesinin verilen disiplin cezasını iptal eden kararı Danıştay tarafından bozulmuştur.

      

SONUÇ

         Sonuç

Sonuç

Yükseköğretim elemanlarının işlediği etik ihlali disiplin suçları, ilgili yükseköğretim             elemanının kariyeri açısından oldukça büyük önem arz ettiğinden belli ve ayrı bir usulle incelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu inceleme sonucunda Etik Kurulu’nun vereceği karar sonrasında zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır. Diğer bir ifadeyle bu zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması ancak Etik Kurulu kararıyla mümkündür.