Yabancılar HukukuEvlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16 maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı kazanma yollarından biri olup, bir yabancının Türk bir kişi ile evlenmek ile üç yıl evli kalmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanmasıdır.

Türk vatandaşlığının kazanılması konusundaki diğer yolların neler olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

1. EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu yabancı kişiler tarafından merak edilen bir hususutur. Yabancı kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması birçok şekilde olabildiği gibi bunlardan en sık başvurulan yöntem evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması yöntemidir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında yabancının sadece Türk bir kişiyle evlenmesi yeterli olmamaktadır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasını düzenleyen kanun hükmü evlenme ile Türk vatandaşı olmak hususunu bazı koşullarla birlikte gerçekleşmesi halinde mümkün olabileceğini düzenleme altına almıştır. Makalemizde Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunu tüm ayrıntılarıyla cevaplayacağız.a

Türk vatandaşlığının nasıl kazanılacağı hususunda evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu çok sıklıkla sorulmaktadır. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar makalemizde yer almaktadır. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu ekseriyetle yabancılar tarafından  araştırılmaktadır.

Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunun cevabına bir çok şekilde ulaşılabilir. Ancak Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunun cevabını yalnızca mevzuata bağlı olarak araştırılması eksik bilgilenmeye sebep olabilir. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu vatandaşlık almak isteyen yabancıların en çok arattığı sorular arasındadır. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu gerek resmi sitelerde gerekse özel kuruluşlar tarafından cevaplanmaktadır.

2. KANUNU KAPSAMINDA EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞI OLMAK

Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılırın cevabına mevzuatta bu hususun düzenlemesi ile başlayacağız. Evlenme ile Türk vatandaşı olmak, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu  kapsamında düzenleme altına alınmıştır. Bahse konu Kanunun 16. Maddesi  evlenme ile Türk vatandaşı olmak hususunu bazı şartlara bağlamıştır. Bu göre;

Evlenme ile Türk vatandaşı olmak

MADDE 16 – (1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Madde hükmü irdelendiğinde evlenme ile Türk vatandaşı olmak için salt evlilik yeterli değildir. Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için evlenme ilk koşul olmakla birlikte kanun bazı tamamlayıcı koşullar da getirmektedir. Bu koşulları tek tek irdelemekte fayda olduğunu düşünmekteyiz. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunun cevabı bu şekilde daha iyi anlaşılacaktır.

3. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN EVLENME KOŞULU

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasının ilk ve asli şartı evlenme ile Türk vatandaşı olmak isteyen yabancının Türk bir kişiyle evlenmesidir. Ancak sadece evlilik yapmak evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yeterli görülmemektedir. Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için evliliğin üç yıldan beri devam ediyor olması ve halen geçerli olması aranmaktadır. Bunun yanı sıra bu evliliğin şekli bir evlilik olmaması gerçek bir evlilik olması gerektiği aranmaktadır. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılırın ilk koşulu gerçek bir evlilik olduğunu görmekteyiz.

4. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN AİLE BİRLİĞİ İÇİNDE YAŞAMA KOŞULU

Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunun cevabının ikinci koşulu ise aile  birliği içinde yaşamadır. Evlenme ile Türk vatandaşı olmak hususu suistimale açık bir konudur. Şöyle ki; yabancılar hukuku açısından evliliğin evlilik amacı dışında başka bir amaca yönelik yapılması hem aile hukuku hem yabancılar hukuku açısından problem teşkil etmektedir.

Muvazaalı(bir hukuki ilişkinin başkalarını yanıltmak saikiyle gerçek iradelerine uygun olmayan, kendi aralarında bir hükmü olmayan yalnızca bir hukuki görünüş oluşturmak amacıyla yapılmış gizli sözleşme) evlenmenin uygulamada en sık karşılaşıldığı durum vatandaşlık kazanma amacıyla yapılmasıdır.

Bu noktada evlenme ile Türk vatandaşı olmak hususundaki yürürlükteki mevzuat incelendiğinde vatandaşlık kazanma amacıyla yapılacak evliliklerde muvazaa olabileceği ön kabulüyle hareket edildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda idare evliliğin gerçek bir evlilik olup olmadığını araştırıp talep edilen vatandaşlık kazanma işlemi ile ilgili takdir yetkisine sahiptir.

Evlenme ile Türk vatandaşı olmak talebiyle yurt içinden yapılan başvurularda, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü, başvuru yapan yabancı hakkında, il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılmasını talep etmektedir. Kolluk  başvuru sahibinin;

 • Aile birliği içinde yaşama koşullarına uygun yaşayıp yaşanmadığı,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak davranışların mevcut olup olmadığı
 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında millî güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak bir durumun var olup olmadığı, konuları araştırılmakta ve bu hususta edinilen izlenim araştırma formuna açıkça yazılmaktadır.

Evlenme ile Türk vatandaşı olmak talebiyle yurt içinden yapılan başvurularda, başvuru süreci boyunca, Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması prosedürünün askıda kalacağı açıktır. Bu husus evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunu soranların merak ettiği diğer bir husustur.

5. EVLİLİK BİRLİĞİ İLE BAĞDAŞMAYACAK BİR FAALİYETTE BULUNMAMA  KOŞULU

Evlenme ile Türk vatandaşı olmak talebiyle yurt içinden yapılan başvurularda, kolluk tarafından yapılan soruşturmalar  sonucunda, evli olan kişilerin sahiden ile birliği olmanın gerektirdiği yaşantıyı sürdürüp sürdürmedikleri objektif bir şekilde değerlendirilir.  Eşlerin aile birliği içinde yaşamaları ile kastedilen, normal bir evlilikte olması gerektiği gibi müşterek aile hayatının varlığıdır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. Maddesince düzenlenen evlenme ile Türk vatandaşı olmak hususunun şartları arasında evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama şartı düzenlenmiş lakin hükme açıklık getirilmemiştir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. Maddesinde fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek gibi davranışların bashe konu şarta yönelik örnek verildiği görülmektedir.

6. MİLLÎ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ AÇISINDAN ENGEL OLUŞTURACAK BİR DURUMUN OLMAMASI KOŞULU

Milli güvenlik ve kamu düzeni tabirleri Türkiye Cumhuriyetiyle ilişkili kavramlardır. Buna göre; evlenme ile Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların millî güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak bir durumunun olmaması aranır. Bu koşulun yabancının başvuru öncesindeki eylemleri nazara alınarak, vatandaşlığın kazanılması sonrasında millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı olabilecek durumları bertaraf etmeyi amaçladığı açıktır. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusunun cevaplanması hususunda bir ayrıntı da bu şekildedir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Araştırma, soruşturma ve geçerlilik süresi” başlıklı 72. maddenin beşinci fıkrası, şartla ilgili ayrıntılı açıklamalar getirmiştir. Buna göre;

 • İlgili kurumlarca yapılan araştırma sonucunda Anayasa ile kurulu devlet düzenini yıkma yolunda faaliyette bulunduğu, bu faaliyetlerde bulunanlarla işbirliği yaptığı veya bunları maddi olarak desteklediği tespit edilirse,
 • Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne karşı yurt içinde veya dışında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili faaliyetlerde bulunmuşsa,
 • İsyan, casusluk ve vatana ihanet suçlarına katıldığı, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı veya bunlarla ilişki içerisinde bulunduğu tespit edilenler ile taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş, zamanaşımına uğramış, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa dahi, altı aydan fazla hapis cezası alanlar, Türk vatandaşlığını kazanamaz.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda düzenlenen şartın içerdiği kavramlar sebebiyle genel bir ifade içeriği teşkil ettiği nazara alındığında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin hükmünün açıklayıcılığı önem arz etmektedir. Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu bağlamında koşulların içeriğine yönelik somut belirtmeler, yetkili makamın takdir yetkisini önemli ölçüde kısıtlamakta, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasındaki kriterler hususunda öngörülebilirlik sağlamaktadır.

7. EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu bağlamında diğer bir soru da başvurunun nereye yapılacağıdır. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurular yurt içinde yapılacaksa yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurular posta yoluyla yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmez.

8. EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurularda dikkat edilecek hususular aşağıdaki gibidir:

1- Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurularda müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası işlem yapılır.

2-Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

3- Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurularda başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

4-Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurularda yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır.

5-Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurularda yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması gerekir.

6-Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurularda gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

9. EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİR?

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvurularda istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Formu,
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 • Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

10. EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN YAPILAN MUVAZAALI EVLENMELERİN TESPİTİ

Evlilik evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yurt içinden yapılan başvurularda, evliliğin muvazaalı bir evlilik olup olmadığının tespiti, vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılmaktadır.

Komisyonun amacı; evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için mi yapıldığını yani gerçek bir evlilik mi, muvazaalı bir evlilik mi olduğunu saptamaktır. Bahse konu araştırma çerçevesinde, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve Türk vatandaşı eşi, komisyon tarafından, ayrı ayrı ve birlikte mülakata ve incelemeye alınmaktadır.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 30. Maddesi uyarınca; Yurt dışından gerçekleşen başvurularda ise vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu oluşturulmamakta, evliliğin , evlenme ile Türk vatandaşı olmak için mi yoksa gerçek bir evlilik için mi olduğunun tespiti, “konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst yetkili tarafından” gerçekleştirilmektedir.

Yapılan mülakat esnasında komisyon tarafından tespit edilmesi gereken hususlar ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Açıklama”41 kapsamında düzenlenmiştir.Buna göre;

 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda evliliğe ait ortak bir yerleşim yerinin bulunup bulunmadığı,
 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda, eşler arasında evlilikten doğan sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği,
 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda, eşlerin evlilikten önce karşılaşıp karşılaşmadıkları,
 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda, eşlerin isim, adres, vatandaşlık, meslek, iş gibi kişisel bilgileriyle ilgili detayları bilip bilmedikleri, birbirlerini ilgilendiren diğer önemli konular hakkında yanılıp yanılmadıkları,
 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda, eşlerin tam olarak anlaşabildikleri bir dili anlaşılır bir şekilde konuşup konuşmadıkları,
 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda, eşlerden birinin önceki evliliklerinde anlaşmalı evlilik veya ikamet düzensizliklerinin olup olmadığı,
 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda, evliliğin menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı bir evlilik olup olmadığı hususlarının, komisyon tarafından yapılan mülakat neticesinde tespit edileceği belirtilmektedir.
 • Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurularda ayrıca başvuru sahibi ve eşinin, söz konusu evlilikten ortak çocuklarının bulunmasının, vatandaşlığın kazanılması açısından lehte değerlendirileceği ifade edilmektedir.

Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu bağlamında evliliğin gerçek bir evlilik olup olmadığına yönelik yapılan bu araştırmalar neticesinde komisyonda oluşan olumlu veya olumsuz izlenim, mülakat formuna açıkça yazıldıktan sonra, dosya karar alınmak üzere, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü veya ilgili dış temsilcilik tarafından İçişleri Bakanlığı’na gönderilmektedir. Mevzuatta görüleceği üzere  evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan evliliğin gerçek bir evlilik olması aranmaktadır.

11. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ HALİNDE NE YAPILABİLİR?

Evlilik ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusu bağlamında evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurunun reddi halinde red kararına karşı iptal davası açılabilir. Evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurunun kabule karin olduğu başka bir ifadeyle evlenme ile Türk vatandaşı olmak için yapılan başvurunun hukuka uygun olduğu düşünülüyorsa red kararına karşı iptal davası açılabilir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan başvurunun reddi kararının iptali için açılacak dava, kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü bir süredir. Bu bakımından süre kaçırılmamalıdır. Aksi halde telafisi imkansız zararlar doğabilir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan başvurunun reddi kararının iptali için açılacak davada görevli mahkeme idare mahkemesidir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için  yapılan başvurunun reddi kararının iptali için açılacak davada yetkili mahkeme; göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla  kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

12. EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İŞLEMİ İLE İLGİLİ ÖRNEK  YARGI KARARLARI

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yurt içinden yapılan başvurularda, evliliğin muvazaalı bir evlilik olup olmadığının tespiti ve buna yönelik örnek karar;

“…Dava dosyasının incelenmesinden, Özbekistan uyruklu olan ve 11/8/2007 tarihinde Türk vatandaşıyla evlenen davacının, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınma talebiyle yaptığı başvuru üzerine, davacı hakkında idarece düzenlenen 16/12/2010 tarihli mülakat ve değerlendirme formunda, 1966 doğumlu olan davacının, 27/8/2009 tarihinden 11/11/2009 tarihine kadar geçerli ikamet tezkeresi aldığı, evliliğinden çocuğunun bulunmadığı, aynı adreste evlilik birliği içerisinde yaşamadıkları,

…davacının herhangi bir güvenlik soruşturması kaydının bulunmadığı tespitlerine yer verildikten sonra aile birlikteliğinin olmadığı, eşiyle birbuçuk yıldır ayrı yaşadıkları, evliliğin anlaşmalı evlilik olduğu kanaatine varılması üzerine, 5901 sayılı Kanun’un 16.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı, “Aile birliği içinde yaşama” şartını taşımadığından bahisle başvurunun reddi yönünde işlem tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Evlilik ilişkisinin geçersizliğine hükmedilmesi ancak adli yargı yerince bu konuda verilecek bir karar ile mümkün olduğundan, yargı yerlerince verilmiş bir karar olmadıkça idarece, evliliğin formalite (muvazaalı) olduğu konusunda bir değerlendirme yapılarak idari işlem tesisine hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, davacı eşi İ.T. ve eşinin çocuğu ile annesiyle yapılan görüşmelerde, evliliğin anlaşmalı bir evlilik olduğu, aile birliği bulunmadığı yolunda ifadelere yer verilmiş ise de; davacının, 11/8/2007 tarihinde resmi nikahla Türk vatandaşı ile evlendiği, davacının herhangi bir güvenlik soruşturması kaydının olmadığı, davacı tarafça dosyaya ibraz olunan ve komşularına ait beyanlardan, davacı ve eşinin aynı evde ikamet ettikleri,

…ailevi ve komşuluk ilişkilerinin bulunduğu, ayrıca evliliğin gerek başvuru, gerekse de işlem tarihleri itibariyle devam ettiği anlaşıldığından, 5901 sayılı Kanunun 16.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı şartı taşımadığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”(Danıştay Kararı – 10. D., E. 2012/8144 K. 2015/4051 T. 5.10.2015)

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan başvurunun evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette reddi sonrası açılan iptal davasında verilen nihai karar;

“…5901 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca evlenme yolu ile Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunmanın koşullarından bir tanesi evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunulmamasıdır.

Bakılan uyuşmazlıkta, davacının, 16/09/2008 tarihinde resmi nikahla Türk vatandaşı ile evlendiği ve evliliğinin başvuru tarihi itibariyle devam ettiği, davacının Türk vatandaşı ilk eşinden Türk vatandaşı bir çocuğunun bulunduğu, yapılan ön inceleme ve araştırmada evliliğin normal bir evlilik olduğu ve yapılan tahkikat neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı tespitlerine yer verildiği; diğer taraftan, davacı hakkında 08/07/2008 tarihinde “fuhuş iddiası ve vize ihlali” suç koduyla girilen tahdidin 11/11/2009 tarihinde kaldırıldığı görülmekle;

…davacının, evlilik süresi içerisinde evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyette bulunduğu yönünde herhangi bir somut tespit bulunmadığından, 5901 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı şartı taşımadığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yaptığı başvurunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”(Danıştay Kararı – 10. D., E. 2015/3472 K. 2020/2913 T. 14.9.2020)

 • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan başvurunun evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında millî güvenlik ve kamu düzeni açısından engel oluşturacak bir durumun var olduğu gerekçesiyle reddi sonrası açılan davada verilen nihai karar;

“…Bakılan uyuşmazlıkta, davacının, 6/3/2007 tarihinde resmi nikahla Türk vatandaşı ile evlendiği ve evliliğinin başvuru tarihi itibariyle devam ettiği, davacının Türk vatandaşı eşi ile müşterek bir çocuklarının bulunduğu, davacının Türkiye’de yükseköğrenime devam ettiği, yapılan ön inceleme ve araştırma sonucunda, davacı ve eşinin evliliğe ait ortak meskenlerinin olduğu,

…aynı adreste evlilik birliği içerisinde yaşadıkları, komşuluk münasebetlerinin bulunduğu tespitlerine yer verildiği; diğer taraftan, davacı ve eşinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, bu örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde insan ticareti yapmak, fuhuş yaptırmak,

…6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından İzmir 8.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu davacının beraatine karar verildiği görülmekte olup, hakkında ceza yargılaması beraat ile sonuçlanan ve bu tarihten sonra Türkiye’de bulunan davacının, bu süre içerisinde kamu düzenine ve milli güvenliğe zarar verecek davranışlarda bulunduğu,

…suç işlediği veya yasa dışı faaliyetler içinde yer aldığı yönünde herhangi bir tespit yapılmadığından, 5901 sayılı Kanunun 16.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı şartı taşımadığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

13. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI KONUSUNDA AVUKATA SOR

EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI ve Yabancılar Hukuku Avukatına Soru Sor“Türk vatandaşlığının kazanılması” için yapılması gerekenler en sık sorulan sorulardan olduğundan hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de daha kısa sürede sonuçlanması açısından avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Türk vatandaşlığının kazanılması ve Türkiye’de çalışma hayatına başlanılabilmesi açısından kararların Türk hukuk mevzuatına uygunluğunun da Uzman Avukatlarımızdan tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Türk vatandaşlığının kazanılması işleminin reddi, İkamet izni başvurusunun reddi, çalışma vizesi talebinin reddi vb durumlarda yapılması gerekenler hususunda uzman avukatlar için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz.

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede öncü bir konumdadır. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır.

Yabancılar Hukuku kapsamında Türk vatandaşlığının kazanılması, İkamet izni başvurusunun reddi, kararların tanınması ve tenfizi, mavi kartlı kişilerin sorunları, deport uyuşmazlıkları ve idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

[1] Türk Vatandaşlığı Kanunu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi <https://www.mevzuat.gov.tr/> (01.01.2023).

[2] KALAFATOĞLU, Mehmet Polat. “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Soybağı Esası ve Soybağının Ortadan Kalkmasının Türk Vatandaşlığı Üzerindeki Olası Etkileri.” Public and Private International Law Bulletin 41.2 (2021): 517-557.

EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap