Yabancılar HukukuTürk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığı nasıl alınır, Türk vatandaşlığının kazanılması yolları nelerdir, Türk vatandaşı olmak için gerekli şartlar nelerdir gibi pek çok soru ile karşılaşılmaktadır. İşbu makalede Türk vatandaşı olmak için gerekli şartları ve Türk vatandaşlığı nasıl alınır sorusunun cevaplarını vereceğiz.

Türk vatandaşlığının kazanılmasını düzenleyen kanun, Türk Vatandaşlığı Kanunu[1]’dur. Kanun, Türk vatandaşlığının kazanılmasını aslen kazanma ve sonradan kazanma olarak iki başlık altında incelemiştir.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ ASLEN KAZANILMASI

Türk vatandaşlığının kazanılması bağlamında aslen kazanma, kişinin doğum sırasında yalnızca doğumu sebebiyle Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda da aslen kazanma halleri olarak kan esası ya da toprak esası denilen esaslar benimsenmiştir. Zira TVK m. 5; “Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.” Demekte, TVK m. 6 da “Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.” Demektedir.

1.1. KAN (SOYBAĞI) ESASI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ ASLEN KAZANILMASI

Kan esası ile Türk vatandaşı olmak için;

 • Evlilik birliği içinde doğan Türk vatandaşı ana veya babanın çocuğu olmak,
 • Evlilik birliği içinde yahut dışında doğması fark etmeksizin Türk vatandaşı ananın çocuğu olmak,
 • Evlilik birliği dışında doğan Türk vatandaşı babanın çocuğu olup, soy bağının kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanılır.

Nitekim 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Soy bağı” kenar başlıklı 7. Maddesi,

“Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.” Demektedir. Dolayısıyla yabancı ana ve Türk vatandaşı babanın evlilik birliği dışında çocukları olmuşsa çocuk doğrudan Türk vatandaşlığı kazanamamakta, çocuğun soy bağının kurulmasını sağlayan usul ve esasları (tanıma, babalık davası vs.) yerine getirdiği takdirde Türk vatandaşı olmaktadır.

Kan esasına göre Türk vatandaşı olmak ile ilgili daha fazla bilgi için ilgili makaleye [2]göz atabilirsiniz.

1.2. TOPRAK (DOĞUM YERİ) ESASINA GÖRE TÜRK VATANDAŞLIĞININ ASLEN KAZANILMASI

Türk vatandaşlığının kazanılması bağlamında aslen kazanma yollarından bir diğeri ise toprak esasına göre Türk vatandaşı olmaktır. Toprak esasına göre Türk vatandaşı olmak için;

 • Yabancı ana ve babadan olan ve doğumla bir vatandaşlık kazanamayan Türkiye’de doğmuş çocuklar,
 • Türkiye’de bulunmuş çocuklar toprak esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması hakkına sahip sahip olur.

Nitekim 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Doğum yeri” kenar başlıklı 8. Maddesi;

 “Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.” Demektedir. Doğum yeri, yani toprak esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için, ilgili makaleyi[3] inceleyebilirsiniz.

2. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI YOLLARINDAN SONRADAN KAZANMA HALLERİ

Türk vatandaşlığının aslen kazanılması dışında sonradan kazanılması da mümkündür. Peki sonradan Türk vatandaşlığı nasıl alınır, sonradan Türk vatandaşı olmak mümkün müdür, gelin birlikte inceleyelim.

Türk vatandaşlığının kazanılması bağlamında sonradan kazanma mümkündür. Sonradan kazanma hallerini;

 • Yetkili makam kararı ile kazanma
 • Seçme hakkının kullanılması ile kazanma olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Sonradan Türk vatandaşı olmak için bu iki yoldan birinin seçilmesi gerekmektedir.

2.1. YETKİLİ MAKAM KARARI İLE SONRADAN KAZANMA

Türk vatandaşlığının kazanılması yollarından biri de yetkili makam kararı ile sonradan kazanmadır. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı nasıl alınır, yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olmak için gereken şartlar nelerdir gibi pek çok soru ile karşılaşılmaktadır. İşbu makalede tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağız.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olabilmek için kanunda öngörülen şartları sağlamak ve yetkili makama başvurmak gerekmektedir. Ancak şartları sağlayıp başvuru yapmış olmak kesin olarak Türk vatandaşı olmak anlamına gelmemektedir. Zira TVK’nun “Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması” kenar başlıklı 10. Maddesinin 1. Fıkrası;

“Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.” Demekle bahsettiğimiz hususa gerekçe oluşturmaktadır.

2.2. YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞI OLMAK

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması halleri, şu şekilde maddelendirilebilir:

 • Adi Telsik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
 • İstisnai Telsik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
 • Yeniden Vatandaşlığa Girmek Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
 • Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
 • Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olmak için bu yollardan biri tercih edilmelidir.

3. ADİ TELSİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

Adi telsik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması denildiğinde esasen genel olarak vatandaşlığa alınmadan söz edilir. Genel olarak Türk vatandaşı olmak için aranan şartlar ise şunlardır:

 • Kişinin vatandaş olma iradesi
 • Kanun’da aranan şartların sağlanmış olması
 • Yetkili makamın kararı

Bu şartlar gerçekleştiği takdirde Türk vatandaşlığının kazanılması mümkündür. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. Maddesi;

“Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d) İyi ahlak sahibi olmak,

e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.”

Dolayısıyla adi telsik yoluyla Türk vatandaşlığı nasıl alınır dediğimizde tüm bu şartların sağlanması gerekmektedir. Yani kişinin kendi milli hukukuna göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması, Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmiş olması, Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmiş olması, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığının bulunmaması, iyi ahlak sahibi olması, yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması şartlarının tamamını gerçekleştirdiği takdirde, yetkili makam karar verirse kişi Türk vatandaşı olmak için gerekli şartları sağlamış ve Türk vatandaşlığı almış olur.

4. İSTİSNAİ TELSİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

İstisnai telsik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, belirli vasfa haiz kişilerin istisnai olarak Türk vatandaşı olması demektir. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” kenar başlıklı 12. Maddesi;

“Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 1. a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 2. b) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 3. c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
 4. d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.” Demektedir. Dolayısıyla

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla ve Cumhurbaşkanı kararı ile;

 • Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren ya da bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal anlamda olağanüstü hizmeti geçeceği düşünülen ya da geçen kişiler
 • İlgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli olarak vatandaşlığa alınma teklifi verilen kişiler
 • Vatandaşlığa alınması zorunlu görülen kişiler
 • Göçmen olarak kabul edilen kişiler
 • Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi)

Şartlarından birini sağlayan kişiler bağlamında Türk vatandaşlığının kazanılması mümkündür. Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması konusunda daha fazla bilgi için ilgili makaleye[4] bakabilirsiniz.

5. YENİDEN VATANDAŞLIĞA ALINMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

Yeniden vatandaşlığa alınma yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk vatandaşı olmak için tercih edilebilecek diğer bir yoldur. Yeniden vatandaşlığa alınma yolu esasen vatandaşlığını daha önce kaybetmiş kişilerin tekrar vatandaş olmalarında kolaylık sağlayan bir yoldur.

Bu yol telsik yolundan farklıdır, çünkü telsikte kişiler daha önce vatandaşlık bağının bulunmadığı ülkelere vatandaş olurlar.

Yeniden vatandaşlığa alınma yolu;

 • İkamet şartlı olarak yeniden vatandaşlığa alınma
 • İkamet şartsız olarak yeniden vatandaşlığa alınma

Olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

5.1. İKAMET ŞARTSIZ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

İkamet şartsız olarak Türk vatandaşlığının kazanılması da Türk vatandaşı olmak için izlenebilecek bir diğer yoldur. Bu yolda kişilerin Türkiye’de ikamet etme şartı bulunmamaktadır. İkamet şartsız olarak Türk vatandaşlığının kazanılması yoluna başvurabilmek için;

 • Kişi daha önce çıkma izni ile Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmalı
 • Ana veya babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmalı
 • Mülga kanunlara göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmalıdır.

Ancak daha önce Türk vatandaşlığını bu şekilde kaybetmiş kişiler için ikamet şartsız olarak Türk vatandaşlığının kazanılması yolu kullanılabilir.

Nitekim Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması” kenar başlıklı 13. Maddesi;

“Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

 1. a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
 2. b) Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.” Dolayısıyla çıkma izni almış ya da ana veya babasına bağlı olarak vatandaşlığını kaybetmiş kişiler özelinde Türk vatandaşı olmak için en kolay yolun bu yol olduğu söylenebilir.

Ayrıca Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması” kenar başlıklı 21. Maddesi; “27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.” Demekle ana ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocukların ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde Türk vatandaşı olmak için seçme hakkını kullanabileceğini düzenlemiştir.

5.2. İKAMET ŞARTLI OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

İkamet şartsız olarak Türk vatandaşı olamayan kimseler ikamet şartlı olarak Türk vatandaşlığının kazanılması yoluna başvurabilir. İkamet şartlı olarak Türk vatandaşı olmak için;

 • Türk vatandaşlığını kaybettirme kararı ile kaybedenler
 • Türk vatandaşlığını seçme hakkı kullanarak kaybedenlerdir.

Bu kişiler müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartı ile yetkili makam kararı sonucunda ikamet şartlı Türk vatandaşlığının kazanılması yoluna başvurabilirler. Nitekim Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması” kenar başlıklı 14. Maddesi, “29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Cumhurbaşkanı kararıyla, 34’üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.” Demektedir.

6. EVLENME YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

Evlenme yolu ile Türk vatandaşı olmak mümkündür. Zira Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun, “Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması” kenar başlıklı 16. Maddesinde;

“Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.” Demiştir. Dolayısıyla evlenme yoluyla Türk vatandaşı olmak mümkün olup, en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığının kazanılmasında evlenme müessesesine başvurabilirler.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı nasıl alınır diye sorulduğunda; kanun hükmünden hareketle kişiler,

 • 3 Yıldan beri evli
 • Evlilik halen devam ediyor
 • Aile birliği içinde yaşıyorlar
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmuyorlar
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmuyor ise

Bu şartların gerçekleşmesi durumunda yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması gerçekleşir. Evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazanılması konusundaki ayrıntılı açıklamalar için tıklayınız.

7. TÜRK VATANDAŞI OLAN EŞİN ÖLÜMÜNDE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

Türk vatandaşı olan eş ölmüşse ve kişi evlenme yoluyla Türk vatandaşı olmak amacıyla başvuru yapmışsa, bu durumda Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16/2 Maddesi; “Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.” Demektedir. Dolayısıyla evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması bağlamında Türk vatandaşı olan eş ölmüşse, bu takdirde “aile birliği içinde yaşama” şartı artık aranmayacaktır. Fakat kişi Türk vatandaşı olmak maksadıyla müracaat etmeden önce Türk vatandaşı olan eş ölmüşse bu durumda müracaatı kabul görmeyecektir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşı olmak konusunda daha fazla bilgi edinmek için ilgili makaleye[5] göz atabilirsiniz.

8. EVLAT EDİNİLME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

Evlat edinilme yoluyla da Türk vatandaşlığının kazanılması mümkündür. Nitekim Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması” kenar başlıklı 17. Maddesi; “Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.” Demektedir. Dolayısıyla;

 • Evlat edinilen kişinin ergin olmaması
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması

Şartları sağlandığı takdirde Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması söz konusu olacaktır. Burada kişinin erginliğinin kendi milli hukukuna göre mi yoksa Türk hukukuna göre mi belirleneceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla, kanımızca kişinin kendi milli hukukuna göre ergin olması gerekli ve yeterlidir. Şayet kişi vatansızsa, yani vatandaşlık bağı ile herhangi bir ülkeye bağlı değilse bu durumda Türk Medeni Kanunu’nun erginliğe ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

9. EVLAT EDİNİLME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞI OLUNMASINDAN SONRA EVLATLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşı olunmasından sonra evlatlık ilişkisinin sona ermesi durumunda vatandaşlığın geçerliliğini koruyup korumayacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak burada kişinin vatandaşlığı karar anında kazandığından söz edildiği için evlat edinenle arasındaki evlatlık bağı sonradan kopmuş olsa dahi kişinin evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması müessesesine başvurduğu ve vatandaşlığı kazandığı gerekçesiyle vatandaşlığı devam etmektedir.

10. KKTC VATANDAŞLARI ÖZELİNDE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR

KKTC vatandaşları da sık sık Türk vatandaşlığı nasıl alınır sorusuna çözüm aramaktadır. Peki KKTC vatandaşları için Türk vatandaşlığı nasıl alınır? Bu soruya şu şekilde cevap vermek mümkündür; Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları” kenar başlıklı 42. Maddesinin 1. Fıkrası; “Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar.” Demekle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, yazılı olarak Türk vatandaşı olmak istediklerini beyan ettikleri anda Türk vatandaşı olabileceklerini düzenlemiştir. Dolayısıyla kanun koyucu burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için bir kolaylık getirmiş durumdadır.

11. SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR?

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığı nasıl alınır sorusu da sıkça karşılaşılan bir sorudur. Seçme hakkı ile Türk vatandaşı olmak hususu, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 21. Maddesinde;

“27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.” Denilmekle ve 22. Maddesinde;

 “Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin eşleri ve çocukları hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.” Demekle seçme hakkı ile Türk vatandaşlığı nasıl alınır sorusuna cevap vermiştir. Dolayısıyla seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında;

 • Kanuni şartları yerine getirmiş kişi
 • Kişinin vatandaş olmak yönündeki irade açıklaması

Şartları yeterli görülmüş, ayrıca bir yetkili makam kararına ihtiyaç duyulmamıştır. Bu şartlar gerçekleştiği takdirde kişi seçme hakkı ile Türk vatandaşı olabilir.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI KONUSUNDA AVUKATA SOR

Türk vatandaşlığının kazanılması ve Yabancılar Hukuku Avukatına Soru Sor“Türk vatandaşlığının kazanılması” için yapılması gerekenler en sık sorulan sorulardan olduğundan hem sürecin sağlıklı ilerlemesi hem de daha kısa sürede sonuçlanması açısından avukatla çalışmasında fayda bulunmaktadır. Türk vatandaşlığının kazanılması ve Türkiye’de çalışma hayatına başlanılabilmesi açısından kararların Türk hukuk mevzuatına uygunluğunun da Uzman Avukatlarımızdan tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Türk vatandaşlığının kazanılması işleminin reddi, İkamet izni başvurusunun reddi, çalışma vizesi talebinin reddi vb durumlarda yapılması gerekenler hususunda uzman avukatlar için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz.

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede öncü bir konumdadır. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır.

Yabancılar Hukuku kapsamında Türk vatandaşlığının kazanılması, İkamet izni başvurusunun reddi, kararların tanınması ve tenfizi, mavi kartlı kişilerin sorunları, deport uyuşmazlıkları ve idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

 

KAYNAKLAR:

[1] Türk Vatandaşlığı Kanunu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi <https://www.mevzuat.gov.tr/> (01.01.2023).

[2] KALAFATOĞLU, Mehmet Polat. “Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Soybağı Esası ve Soybağının Ortadan Kalkmasının Türk Vatandaşlığı Üzerindeki Olası Etkileri.” Public and Private International Law Bulletin 41.2 (2021): 517-557.

[3] ECEMİŞ, Sercan. “TÜRK VATANDAŞLIĞININ DOĞUM YERİ (IUS SOLI) ESASIYLA KAZANILMASI.” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25.1 (2023): 229-266.

[4] TOKSOY, GÖKÇEN ELİF. “YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANILMASI.”

[5] BİLGE, Özge. “Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması.” (2020).

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap