Sağlık HukukuHEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Bu yazımızda sizlere hekimin cezai sorumluluğu (doktorun cezai sorumluluğu) ve doktor hatası konularını açıklayacağız. Akabinde doktor hatası kapsamında yanlış tedavi (malpraktis) hakkında bilgi vereceğiz. Bu doğrultuda doktorun cezai sorumluluğu türlerinin neler olduğunu anlatacağız. Doktorun cezai sorumluluğu türlerinden olan taksirle yaralama ve taksirle öldürme fiillerini detaylı olarak ifade edeceğiz. Son olarak hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai sorumluluğu, doktor hatası konuları ile ilgili Yargıtay kararlarına yer vereceğiz.

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI

Bilindiği üzere doktorların mesleki faaliyeti sırasında doktor hatası gerçekleşebilmektedir. Söz konusu doktor hatası sonucunda hastalarda yaralanma ve ölüm meydana gelmesi muhtemeldir[1]. Aynı zamanda tıbbi tedaviler sırasında yaralanma ve ölüm riski fazladır[2]. Yaşanan bu yaralanma ve ölümlerde hekimin hukuki, idari ve cezai sorumlulukları doğabilmektedir. Doktorun hukuki sorumluluğu, doktor hatası sonucu zarar gören kişiye karşı doktorun medeni hukuk anlamındaki borçlarıdır. Hekimin idari sorumluluğu ise kamu sektöründe çalışan doktor hakkında doktor hatası sonucunda disiplin işlemi gerçekleştirilmesidir.

Doktorun cezai sorumluluğu için doktorun kusuru olup olmadığını ilgili makamlarının tespit etmesi gerekmektedir. Bu makamlar soruşturma evresinde kolluk yetkilileri ve savcılık makamlarıdır. Kovuşturma evresinde ise ceza mahkemesi hekimin cezai sorumluluğu açısında kusur tespiti yapacaktır. Fakat ceza mahkemesinin bu kusur tespitini tek başına yapması mümkün değildir.

Ancak ceza hukukunda taksirle yaralama suçu şikayete bağlı bir suçtur[3]. Dolayısıyla mağdurların doktor hakkında şikayette bulunması gerekmektedir. Bir diğer ifade ile kolluk ve savcılık makamları taksirle yaralama suçunda kendiliğinden harekete geçmeyecektir.

Türk Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda hekimlere ceza hükümleri bulunmamaktadır. Bunun yerine somut olayda oluşan suça göre suçun türü belirlenmektedir. Hekimlerin yanlış tedavi (malpraktis) sonucunda genellikle taksirle öldürme ve taksirle yaralama suçları meydana gelmektedir. Doktor hatası nedeni ile oluşan suçlar taksirle işlenen suçlardır.

Hukuk büromuz sağlık hukuku alanında uzman avukatları bünyesinde barındırmaktadır.  Hekimin cezai sorumluluğu (doktorun cezai sorumluluğu) doktor hatası konularında profesyonel hukuki hizmet vermekteyiz. Doktor hataları sonucu oluşan yaralama ve ölümlerde alanında uzman doktorlardan destek almaktayız.

Yaşanan hadisede doktor hatası olup olmadığı ile ilgili olarak derinlemesine araştırma yapmaktayız. Müvekkillerimizin mağdur olmaması adına konu hakkındaki güncel Yargıtay kararları ve makaleleri titizlikle takip etmekteyiz. Sonuç olarak müvekkillerimize kaliteli ve profesyonel hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Hukuk büromuzla iletişime geçerek dilediğiniz zamanda avukat ekibimizle görüşebilirsiniz. Avukat ekibimizle iletişim kurmak için hemen randevu oluşturun.

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU NEDİR?

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU NEDİR?

Hekimin cezai sorumluluğu, hekimin mesleği ile ilgili suç teşkil eden fiilleri sonucunda cezalandırılmasını konu edinen sorumluluk türüdür. Bu yazımızda sizlere hekimlerin mesleki alandaki cezai sorumluluğunu anlatacağız. Bilindiği gibi hekimlik mesleğinde bazı riskli davranışların gerçekleşmesi mümkündür. Hekimlerin tüm riskli davranışları nedeni ile cezai sorumlulukları oluşmamaktadır. “Komplikasyon”[4] olarak adlandırılan durumlar sonucunda doktorun cezai sorumluluğu gerçekleşmemektedir. Bunun yerine standart uygulamayı gerçekleştirmemesi,  mesleki becerisinin eksik olması veya tedavi etmemesi hekimin cezai sorumluluğu ile sonuçlanmaktadır.

Hekimin cezai sorumluluğunun meydana gelmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır;

  • Öncelikle hekim tarafından gerçekleşen fiil hukuka aykırı olmalıdır. Dolayısıyla hukuka uygunluk bulunması halinde hekimin doktorun cezai sorumluluğu oluşmayacaktır.
  • Zararın doğmuş olması gerekmektedir. Hekimin cezai sorumluluğu için ceza hukuku bağlamında bir fiil olması şarttır. Dolayısıyla doktorun cezai sorumluluğu gerçekleşmesi için kişinin vücut bütünlüğü zarar görmelidir. Tedavi uygulanan kişide zarar oluşmaması halinde hekimin cezai sorumluluğu olmayacaktır.
  • Hekimin gerçekleştirdiği fiil kusurlu olmalıdır. Kusurlu bir fiil olmaması halinde doktor hatası sonucu malpraktis gerçekleşmeyecektir. Kusur tespitini ceza mahkemesinin tespit etmesi mümkün değildir. Bu durumda ceza mahkemesi doktor bilirkişilerde kusur tespiti talep edecektir.
  • Gerçekleşen zarar ile sonuç arasında neden sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Yaralanmanın sebebi doktor hatası dışında başka bir şeyse doktorun cezai sorumluluğu olmayacaktır. Veyahut neden sonuç ilişkisini kesen başka bir olay gerçekleşirse de doktor hatası olmayacaktır.

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI: DOKTOR HATASI

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI: DOKTOR HATASI

Doktor hatası nedeni ile ceza hukuku bağlamında suç oluşabilmesi için hekimin kusurlu davranması gerekmektedir. Ceza hukuku açısından kusur kasıt ve taksirle gerçekleşebilmektedir. Hekimlerin kasten işlediği suçlar konumuzun dışında yer almaktadır. Yazımızda hekimlerin taksirli fiilleri neticesinde oluşan suç fiillerini inceleyeceğiz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 22 suç konusu olan taksirin tanımını yapmaktadır[5]. Bu tanıma göre taksir ceza kanununda yer alan bir fiilin sonucu öngörülmeden dikkatsizlik ve özensizlik sonucu gerçekleştirilmesidir. Aynı maddenin birinci fıkrasına göre bir fiilin taksirle suç olabilmesi için bu durumun kanunda açıkça belirtilmesi şarttır. Örneğin TCK madde 141’de yer alan hırsızlık suçu ile madde 151’de yer alan mala zarar verme suçu taksirle işlenemez. Bu suçların gerçekleşmesi için kast unsuru zorunludur. TCK madde 85 ve 86’da yer alan taksirle öldürme ve yaralama suçlarında taksir lafzı geçmektedir. Bu sebeple bu suçların taksirle işlenmesi mümkündür.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre kişinin neticeyi öngörüp istememesi halinde de bilinçli taksir fiili oluşacaktır. Bilinçli taksir halinde ceza miktarı üçte birisinden yarısına kadar artacaktır. Taksirli suçlarda doktorun alacağı cezayı ceza mahkemesi kusuru oranda belirleyecektir. Bu nedenle öncelikle mahkemenin kusur tespiti yapması gerekmektedir. Bunun için de ceza mahkemesi bilirkişilerden kusur tespiti için rapor isteyecektir.

YANLIŞ TEDAVİ (MALPRAKTİS) NEDENİYLE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

YANLIŞ TEDAVİ (MALPRAKTİS) NEDENİYLE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Doktorun cezai sorumluluğu bağlamında yanlış tedavinin (malpraktis) gerçekleşmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar hekimin kusuru olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Doktorun cezai sorumluluğu yanlış tedavinin (malpraktis) oluşmasının şartları şunlardır;

  • Doktorun dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sonucunda hastanın yaralanması veya ölmesi. Taksirli suçlarda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket sonucu kusurlu bir suç fiili söz konusudur. Somut olaylar çerçevesinde göstermesi gereken dikkat ve tedbiri tedavi sırasında almadığında doktor hatası gerçekleşecektir.
  • Doktorun mesleğinde acemi, yeni ve bilgisiz olması doktorun cezai sorumluluğu konusunu gündeme getirebilecektir. Ceza sorumluluğunun doğmaması için doktorun kendini geliştirmesi ve bilgili olması şarttır. Aksi takdirde yanlış tedavi (malpraktis) gerçekleşebilecektir.
  • Doktorun yürürlükte bulunan mevzuata uymaması da yanlış tedavinin (malpraktis) şartlarından birisidir. Hekim yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak tedavi gerçekleştirmelidir. Söz konusu düzenlemeler uymadığı takdirde doktor hatası oluşacaktır.

YANLIŞ TEDAVİ (MALPRAKTİS) KAYNAKLI HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU ÖRNEKLERİ

YANLIŞ TEDAVİ (MALPRAKTİS) KAYNAKLI HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU ÖRNEKLERİ

Önceki başlıklarda hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai sorumluluğu şartlarından bahsettik. Doktor hatası ve yanlış tedavi (malpraktis) kavramlarını ele aldık. Bu başlık altında da yanlış tedavi (malpraktis) örneklerinden bahsedeceğiz. Burada sayılan yanlış tedavi (malpraktis) türlerini tamamını kapsamamaktadır. Belli başlı yanlış tedavi (malpraktis) örnekleri şunlardır;

– Doktorun tedavi sırasında hatalı yöntem uygulaması,

– Doktorun makul olarak öngörülen sürede tedaviyi gerçekleştirmemesi, geciktirmesi,

– Hekimin hatalı ilaç reçete etmesi, örneğin hatalı ilaç vermesi, ya da fazla ya da az doz ilaç vermesi

– Doktorun tedavi veya ameliyat sırasında uyması gereken hijyen kurallarına riayet etmemesi,

– Doktorun ameliyat sırasında yanlış teknikleri uygulaması ve sonucunda hastanın yaralanması veya ölmesi,

–  Hekimin hastayı yoğun bakımdan erken çıkarması,

– Doktorun ameliyat sırasında hastanın vücudunda eşya unutması,

– Doktorun tedavi ve ya ameliyatı yanlış organa uygulaması

Yukarıdaki örneklerin gerçekleşmesi halinde doktorun cezai sorumluluğu oluşacaktır. Bu sayılanlar örnek kabilindedir. Farklı uygulamalar sonucunda da doktorun cezai sorumluluğu doğabilecektir. Uzman bilirkişiler ve ceza hakimleri somut olayın özelliklerine göre olayın  yanlış tedavi (malpraktis) olup olmadığına karar verecektir.

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU SONUCU TAKSİRLE YARALAMA CEZASI

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU SONUCU TAKSİRLE YARALAMA CEZASI

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yaralama filinin geniş olarak tanımlamaktadır. Kanuna göre yaralama filinin oluşması için fiilin mağdurda acıya neden olması veya sağlığının bozulması gerekmektedir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere doktorun cezai sorumluluğu doğması için fiilin en azından taksirle yaralama kapsamına girmesi şarttır. Taksirle yaralama 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 89’da yer almaktadır. Maddenin birinci fıkrasında suçun basit hali ve diğer fıkralarda ise suçun nitelikli halleri yer almaktadır. Doktorun yanlış tedavisi (malpraktis) sonucunda hastanın yaralanması durumunda taksirle yaralama suçu oluşacaktır.

Taksirle yaralama suçunun basit halinin cezası üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Maddede  kanun koyucu seçenek yaptırım öngörmüştür. Buna göre hakim somut olayın özelliklerine göre hapis cezası veya adli para cezası kararı verecektir. Birinci fıkra kapsamında doktorun yanlış tedavi (malpraktis) uygulaması sonucunda hekimin cezai sorumluluğu oluşacaktır. Fiilin bilinçli taksirle işlenmesi halinde ceza miktarı üçte birinden yarısına kadar artacaktır.

Hukuk büromuzda yanlış tedavi (malpraktis) alanında uzman ceza avukatları yer almaktadır. Uzman ceza avukatlarımız alanında uzman doktorlar ile çalışarak yanlış tedavi (malpraktis) konusunda hizmet vermektedir. Hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai sorumluluğu, doktor hatası konularında hata yapmamak için hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU SONUCU TAKSİRLE YARALAMA NİTELİKLİ HALLER

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU SONUCU TAKSİRLE YARALAMA NİTELİKLİ HALLER

TCK madde 89/2’de ise taksirle yaralama suçunun birinci derece nitelikli halleri yer almaktadır. Doktor hatası sonucunda bu fıkrada belirtilenlerin gerçekleşmesi halinde ceza yarı oranında artacaktır. Bu durumda ceza mahkemesi öncelikle doktoru birinci fıkraya göre cezalandıracak. Akabinde verdiği hapis veya adli para cezasını ikinci fıkraya göre yarı oranında artıracaktır. Taksirle yaralamanın birinci derece nitelikleri halleri şunlardır;

a) Hastanın bir duyusu veya organının fonksiyonunun devamlı olarak azalması,

b) Hastanın kemiğinin kırılması

c) Hastanın konuşmasının devamlı olarak zorlaşması,

d) Hastanın yüzünde sabit bir iz kalması,

e) Hastanın hayatının tehlikeye girmesi,

f) Hamile kadının çocuğunu erken doğurmasına neden olması

Maddenin üçüncü fıkrasında ise taksirle yaralama suçunun ikinci derece nitelikli halleri yer almaktadır. Bu fıkrada yer alan haller ikinci fıkradaki hallere göre daha ağır fiillerdir. Bu durumda doktorun cezası bir kat artacaktır. Üçüncü fıkraya göre doktor hatası gerçekleşirse ceza mahkemesi öncelikle doktoru birinci fıkraya göre cezalandıracaktır. Sonrasında ceza mahkemesi hapis veya adli para cezasını ikinci fıkraya göre bir kat artıracaktır. Taksirle yaralamanın ikinci derece nitelikleri halleri ise şunlardır;

a) Hastanın iyileşmesi mümkün olmayan hastalığa yakalanması veya bitkisel hayata girmesi,

b) Hastanın bir duyusu veya organının fonksiyonunu tamamen kaybetmesi,

c) Hastanın konuşma veya çocuk sahibi olma kabiliyetlerini kaybetmesi,

d) Hastanın yüzünde sürekli değişiklik olması,

e) Haile kadının çocuğunun düşmesine neden olması.

Maddenin dördüncü fıkrasında taksirle yaralamanın birden fazla kişiye karşı gerçekleşme hali yer almaktadır. Bu durumda doktor hatası halinde doktorun cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Maddenin sonuncu ve beşinci fıkrasında ise suçun şikayete bağlı olduğu açıklanmaktadır. Ancak kanun koyucu bilinçli taksir halini istisna olarak belirlemiştir. Bu maddeye göre doktorun ceza alabilmesi için mağdurun veya mağdurların şikayette bulunması gerekmektedir. Aksi halde doktorun ceza alması mümkün değildir. Mağdur şikayetçi olmadığında kolluk ve savcılık yetkililerinin kendiliğinden soruşturma yürütmesi mümkün değildir.

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU SONUCU TAKSİRLE ÖLDÜRME CEZASI

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU SONUCU TAKSİRLE ÖLDÜRME CEZASI

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 85[6] taksirle öldürme suçu ile ilgili hapis cezasını belirlemektedir. Doktor hatası sonucunda gerçekleşen ölümler için doktorun cezai sorumluluğu bu maddeye göre belirlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında taksirle öldürmenin basit hali yer almaktadır. Bu hükme göre taksirle öldürme fiili için doktor üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası almaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise taksirle öldürmenin nitelikli hali yer almaktadır. Buna göre doktorun birden fazla kişinin ölümüne sebep olması halinde cezası üç yıldan on beş yıla kadar değişecektir. Ceza mahkemesi doktora cezayı verirken mağdur sayısını dikkate alacaktır.

Yazımızda anlatılan hususlar hekimin cezai sorumluluğu ile ilgili konulardır. Hekimin kusurlu davranışı ile başkalarına zarar vermesi halinde hukuki sorumluluğu yani tazminat sorumluluğu da bulunmaktadır. Bunun için mağdurların hekim hakkında tazminat davası açması gerekmektedir. Ayrıca sorumlu hekim kendisine bağlı olan hekimlerin fiilleri nedeni ile de sorumlu olabilecektir. Bu durumda da sorumlu hekimin cezai sorumluluğu gündeme gelecektir.

Hukuk büromuz sağlık ve tıp hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Özellikle yanlış tedavi (malpraktis) konusunda uzmanlaşan avukat ekibimizle müvekkillerimize hukuki temsil hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimizin yararına olabilecek en iyi şekilde avukatlık hizmeti vererek mağduriyetlerinin daha da artmasını önlemeye çalışmaktayız. Hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai sorumluluğu, doktor hatası konularında profesyonel hukuki hizmet almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Avukatlarımızla iletişime geçmek için hemen randevu oluşturabilirsiniz.

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL NEDENİYLE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL NEDENİYLE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Doktorun cezai sorumluluğu doğabilecek bir diğer durum ise sır saklama yükümlülüğünün ihlalidir. Bu yükümlülüğe göre doktor, doktor-hasta ilişkisi çerçevesinde edindiği bilgileri ifşa etmemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranış hekimin cezai sorumluluğu ile sonuçlanacaktır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 258’de[7] bu yükümlülüğe aykırı davranışın cezası yer almaktadır. Buna göre görevi nedeni ile edindiği tıbbi bilgileri açıklayan hekim bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası alacaktır. Hekimin kamu görevi sona erse bile bu yükümlülüğü devam etmektedir. Dolayısıyla kamu görevi sonlansa bile hekim yükümlülüğe aykırı davranışta bulunamayacaktır.

Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu madde 46[8] uyarınca hekimler hastaları hakkında öğrendikleri bilgiler nedeniyle tanıklıktan çekinebilir.  Ancak üçüncü fıkraya göre ilgili kişiler rıza gösterirse hekimlerin tanıklıktan çekinmesi mümkün değildir.

Hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai sorumluluğu, doktor hatası konuları profesyonel bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Hukuk büromuz sağlık hukuku alanında uzman ekibimiz ile birlikte yanlış tedavi (malpraktis) davalarında avukatlık hizmeti sunmaktadır. Büromuzda yer alan avukatlar sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yanlış tedavi (malpraktis) davalarında dava takibi ve hukuki temsil hizmeti vermektedir. Hizmetlerimizden faydalanmak için dilediğiniz zaman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBUNUN SUÇU BİLDİRMEMESİ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBUNUN SUÇU BİLDİRMEMESİ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 280 sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi ile ilgili cezai hükümleri düzenlemektedir. Sağlık mesleği mensubu görev yaptığı sırada suçu bildirmemesi veya bildirmekte gecikmesi halinde bir yıla kadar hapis cezası alacaktır. Aynı maddenin ikinci fıkrası sağlık mesleği mensubu arasında doktoru da saymaktadır. Bu doğrultuda doktor hatası sonucu doktorun cezai sorumluluğu oluşacaktır.

Kanun koyucu sadece suçu bildirmemeyi değil aynı zamanda suçu bildirmekte gecikmeyi de suç olarak belirlemiştir. Böylece görev yaptığı sırada bir suçu öğrenme ihtimali yüksek olan hekimin bir an önce yetkili makamlara suçu bildirmesi hedeflenmektedir.

Hukuk büromuz doktorun cezai sorumluluğu kapsamında yer alan suçlar kapsamında ceza davalarında hukuki hizmet vermektedir. Doktorun cezai sorumluluğu kapsamında yer alan suçlar şunlardır; Taksirle yaralama, taksirle öldürme, kamu görevlisinin sır saklama yükümlülüğünün ihlali ve sağlık mensubunun suçu bildirmemesi suçu şeklindedir.

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Yargıtay’da onaylanan bir kararda hasta ağaçtan düşmüş ve kolunu kırmıştır. Tedavi için bölgedeki Devlet Hastanesine müracaat etmiştir. Ancak Devlet Hastanesinde bulunan doktor tedaviye derhal başlamamış ve görevini ihmal etmiştir. Bunun üzerine hastanın tıbbi durumu kötüleşmiş ve kolu kangren olmuştur. Akabinde hastanın kolu başka bir Devlet Hastanesinde omuzdan kesilmiştir. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı müfettişleri hekimin cezai sorumluluğu ile ilgili araştırma yapmıştır. Yapılan araştırma sonucunda müfettişler hekimin vaktinde tedaviyi yapmadığı için kusurlu olduğunu bildirmişlerdir.

Bunun üzerine hekim ceza mahkemesinde yargılanmıştır. Gerçekleşen yargılanma sceza mahkemesi sonucunda hekimin suçunun sabit olduğuna karar vermiştir. Yargıtay Ceza Dairesi de yaptığı temyiz incelemesinde kararı hukuka uygun görerek onamıştır[9]. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Karar Tarihi 26.09.2001, 2001/4-595 Esas 2001/643 Karar)

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi doktorun ve hastanenin sorumluluğu ile ilgili içtihat kararı vermiştir. Bu karara göre hekim ve hastane yönetimi hastanın mağdur olmaması için mesleki tüm gereklilikleri yerine getirmelidir. Ayrıca hekim içinde bulunduğu durumu gecikmeden teşhis etmelidir. Teşhisin ardından hekim gerekli tedbirleri almalı ve tedaviye de vakit kaybetmeden başlamalıdır. Herhangi bir tereddüt yaşaması durumunda bu tereddüdü sonlandıracak araştırmaları yapmalıdır. Dolayısıyla hekim hasta ile olan ilişkisinde dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun hareket etmelidir. Hekim ve hastane tıpta yer alan kurallara tam olarak riayet etmesine rağmen hasta zarar görürse sorumluluk doğmamalıdır[10]. (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4519 Esas,  2008/10750 Karar sayılı kararı)

ANKARA SAĞLIK HUKUKU AVUKATI

HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU CW Sağlık Hukuku Avukatı

Hukukumuzda sağlık hukuku avukatı şeklinde bir ayrım bulunmamaktadır. Ancak sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış hukukçular özellikle bu davaları takip etmektedir. Hukuk büromuz Ankara Sağlık Hukuku Avukatı olarak hizmet vermektedir. Sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış hekimin cezai sorumluluğu, doktorun cezai sorumluluğu, doktor hatası konularında sürekli araştırmalar yapmaktadır. Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarını güncel olarak takip etmektedir. Doktorun cezai sorumluluğu, doktor hatası doğabilecek durumlar hakkında tıp ve hukuk makalelerini titizlikle incelemektedir.

Sağlık Hukuku ile ilgili mevzuat, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Avukatlık Kanunu veya başka herhangi bir mevzuatta ‘sağlık hukuku avukatı’ adı altında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Sağlık hukuku avukatı, malpraktis davaları, hatalı estetik ameliyat davaları ve işlemlerinde uzmanlaşmış veya çalışmalarını bu alanlara yoğunlaştırmış bir avukatı ifade eder.

Ankara sağlık hukuku avukatları araştırılırken en tecrübelilerini seçmek hukuki yolların olması gerektiği gibi yürütülmesini sağlayacaktır. Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunan ankara sağlık hukuku avukatıları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte malpraktis davası, komplikasyonlar, hastanelerin sorumluluğu ve hatalı estetik ameliyatlar konusunda ofise gelmeden istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

 

KAYNAKLAR:

[1] Yanlış tedavi “malpraktis” olarak da bilinmektedir

[2] ÖZCAN, Zenype ve ÖZCANOĞLU,  Ayşe Betül, Yargıtay İçtihatları Işığında Malpraktis Komplikasyon Ayrımına Bağlı İspat Sorunları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi – Yıl 8, Sayı 16, Aralık 2020 – s. 289-315,

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1473320 Erişim Tarihi: 21.12.2023

[3] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 89/5, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm#1 Erişim Tarihi:20.12.2023

[4] Komplikasyon, tedavi sırasında doktorun kusuru olmadan gerçekleşen tıbbi durumdur. Bkz. Koç, S. Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hekim Sorumluluğu,Türkderm dergisi, 2007; 41: 33-8,

https://jag.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_41_2_33_38.pdf Erişim Tarihi: 20.12.2023

[5] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 22, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm#1 Erişim Tarihi:20.12.2023

[6] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 85, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm#1 Erişim Tarihi:21.12.2023

[7] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 258, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm#1 Erişim Tarihi:21.12.2023

[8] 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde 46/2(b), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5271.pdf,

Erişim Tarihi:21.12.2023

[9] DEĞDAŞ, Ulaş Can, Hatalı Tıbbi Uygulamadan (Malpraktis) Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemli Makale, Cilt: 1 Sayı: 6 Yıl: 2018 Sayfa 9

[10] DEĞDAŞ, Ulaş Can, Hatalı Tıbbi Uygulamadan (Malpraktis) Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemli Makale, Cilt: 1 Sayı: 6 Yıl: 2018 Sayfa 10

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap