Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Alanında Asgari Koşulları Sağlamama Davası Özeti

Mart 2020 döneminde ” Kadın Hastalıkları ve Doğum ” bilim alanından Doçentlik başvurusu yapan davacı tarafından, başvurusunun ” Asgari Koşulları Sağlamadığı ” gerekçesiyle reddine yönelik Komisyon kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek  iptali istenilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Alanında Asgari Koşulları Sağlamama Davasında Gerekçe

Uyuşmazlığın çözümü için davacının eserlerinde ” Asgari Koşulları ” sağlayıp sağlayamadığı konusunda   Mahkememizin 25.05.2021 günlü ara kararı ile bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, anılan karar uyarınca resen teşkil ettirilen bilirkişi heyetince davacının eserleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen ve 08.12.2021 tarihinde  Mahkememiz kayıtlarına giren  bilirkişi raporunda özetle ;

Bu puanların toplamı da 13.09 etmektedir.

Uluslararası Makale yani 1. Madde kapsamında “ 40 puan ” alması gereken XXX’ın bu madde kapsamında 33.3 ( 1a) 4 + 13.09 (1b) yani toplam 46.39 olarak hesaplanmaktadır.

Bu cihetle 1 madde ve a bendi ile ilgili koşulları yerine getirmiş olmaktadır.

Bu puanın (46,39) 2,3,4,5,6,7,8,9,10 numaralı maddelerdeki net puanlar ile (13,67+5+2.5+20+10+8.25+4) toplanması sonucunda 109,81 puana ulaşılmakla ve bu haliyle Doçentlik için gerekli ve yeterli olan puan sağlanmış olmaktadır. Doçentlik başvurusu yapan XXX Mart/2020 Doçentlik başvurusu için öngörülmüş olan asgari koşulları yerine getirmiştir.” yönünde kanaate ulaşıldığı, söz konusu raporun usule uygun olarak tebliğ edildiği ve itirazda bulunulmadığı, Mahkememizce bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucunda raporda varılan sonuçların hükme esas alınmasını engelleyecek bir nitelik taşımadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, yukarıda özetlenen 08.12.2021 tarihli bilirkişi raporundaki tesbitlerin dikkate alınması ile davacının, Doçentlik sınavı başvurusunun Asgari Koşulları Sağladığı  sonucuna varıldığından başvurusunun ” Asgari Koşulları Sağlamadığı ” ndan bahisle reddine yönelik Komisyon kararında  hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

… 01/02/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.