15 Temmuz hain darbe girişimiyle sonrasında çıkarılan khk’larla beraber kamu kurumlarından
binlerce kamu görevlisi ihraç edilmiş ve çeşitli sosyal güvenlik hakları ellerinden alınmıştı. Ortaya çıkan ortamda yapılan işlemlerin gerekli hukuki mevzuat ve yasalara uygun olarak yapılması ve denetlenmesi açısından Any. 60 daki sosyal güvenlik hakkı kapsamındaki emeklilik hakkının SGK tarafından yanlış yorumlandığı görülmektedir.Şöyle ki ;

Sosyal güvenlik primlerinin tamamı Emekli Sandığı’na yatan , çalışma sürelerinin tamamı sadece memuriyette geçenler için emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödemesinde sorun bulunmamaktadır. Fakat hizmet süresi içerisinde SSK ve BAĞ-KUR primleri olan kamu çalışanları için 26.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre çalışanların hizmetlerinde 1 gün bile SSK ve BAĞ-KUR primi olması halinde aylığın ödenmesi fakat ikramiyenin ilgili kanunun md.89 ikinci fıkra hükmü gereği kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması şartına bağlamıştır. Dolayısıyla Sözkonusu khk lar ile ihraç olanların bu düzenleme emeklilik ikramiyesine hak kazanmalarını engellemektedir.
İlgili düzenleme incelendiğinde 5434 sayılı kanunun Md.89 1. Fıkrası hükmüne göre , hizmetlerinin tamamı Sandığa tabi olarak geçen iştirakçilere yapılacak ikramiye ödemesinin , Sandığa tabi hizmetlerinin ne şekilde sona erdiği bakılmaksızın Sandığa tabi hizmeti tek başına sandıktan aylık bağlanmaya yeterli olanlar için ikramiyenin verileceği fakat Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet süresi tek başına aylık bağlanmaya yeterli olmaması ve aynı kanunun ‘’Hizmet sürelerinin birleştirilmesi’’ başlıklı 4. Maddesine göre farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süresi birleştirilip bu kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazananlar için ilgili kanunun 1.fıkrasının uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

Özellikle birçok kişinin Sandığa tabi hizmeti tek başına sandıktan aylık bağlanmaya yeterli olduğu halde hiç ihtiyacı yokken hizmetleri birleştirilmek suretiyle sandıktan aylık bağlanan iştirakçilerin Sandığa tabi hizmetinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle yoksun bırakılması Anayasanın Eşitlik ve Hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturacaktır.

Dolayısıyla tek başına Sandıktan aylık bağlanmaya hizmet süresinin yeterli olması ve mevcut konumu itibariyle hizmet süresi birleştirilmiş olması durumunda Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olduğu hususuna bakılmaksızın 5434 sayılı kanunun 89/1 maddesi hükmü uyarınca ikramiye ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Sözkonusu durumla alakalı ANKARA 16.İDARE MAHKEMESİ tarafından yapılan değerlendirmede; “Emekli Sandığına tabii olarak geçen hizmet süresinin tek başına sandıktan aylık bağlanmaya yeterli olması durumunda, sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona erdiğine bakılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun 89/1. maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödenmesinden yararlanması gerektiği” ifade edilmiştir.(2017/2034 E. 2018/13 K. )