DoçentlikKKTC'de Alınan Doçentlik Unvanına Danıştay Kararı

Karar konu olayda davacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nden aldığı doçentlik unvanının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca eşdeğerliğinin onaylanması için başvuruda bulunmuştur. Bu başvurusu kabul edilmemiştir. Davacı da buna istinaden gerekli diğer hukuki yolları tüketmiş olmak suretiyle temyiz talebi için Danıştay’a başvurmuştur. 

DANIŞTAY KARARININ ESASI

DANIŞTAY KARARININ ESASI

DANIŞTAY KARARININ ESASI

2547 Sayılı Yasanın “Doçentlik Sınavı” başlıklı 24.maddesinde, doçentlik sınavının Üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılacağı belirtildikten sonra, doçentlik sınavına katılabilmek için gerekli olan koşulları düzenlemiş olup, 27. maddesinde de, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılmasının, Üniversitelerarası Kurul kararıyla olacağı, bunun için başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerektiği belirtilerek, yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanının Türkiye’de tanınabilmesi koşulları açıklanmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin “Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma” başlıklı S maddesinde, doçentlik sınavının T.C Üniversitelerarası Kurul’un tespit edeceği esaslara göre bu kurul tarafından yılda bir defa açılacağı, 10. maddesinde, T.C Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavına katılabilme şartlarını yerine getiren adayların bildikleri bilim dallarına uzmanlık ve araştırma dallarına göre doçentlik sınavı jürilerini ad çekme usulü ile seçeceği, 12. maddesinde ise, doçentliğe atanabilmek için 2547 sayılı T.C Yükseköğretim Kanununun 24.maddesi uyarınca T.C Üniversitelerarası Kurulunca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik unvanını almış bulunmak veya 27. maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik unvanını almış bulunmak veya 27.maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak gerekeceği hükme bağlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren üniversitelerin, Üniversitelerarası Kurul’da temsil edildikleri gibi, söz konusu üniversitelere ülkemizde yapılmakta olan öğrenci seçme sınavı ile öğrenci alındığı, başka bir anlatımla bu üniversitelerin ülkemizdeki yükseköğretim mevzuatına tabi oldukları ortada bulunmasına göre, bu üniversitelerce verilecek akademik unvanların da ülkemizdeki mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, davacının 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 24. maddesinde belirlenen koşullara uygun olarak sınava hiç girmediği de ortadadır.

Açıklanan nedenlerle Ankara 8.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 23.9.2005 gününde oy birliği ile karar verildi.

SONUÇ

Netice itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doçentlik unvanı almış olmak eşdeğerlik açısından bir anlam ifade etmemektedir. Zira bu unvanların Türkiye’de geçerliliği için mutlaka Kurul kararı gerekmektedir. Yine aynı şekilde unvanın alındığı yükseköğretim kurumu Türkiye’dekiyle aynı olmalıdır. Ayrıca bu ülkelerde verilecek olan unvanlar ülkemizdeki mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmelidir. Kaldı ki davacı şartlara uygun olarak sınava da girmemiştir. Dolayısıyla KKTC’de aldığı bu unvanın Türkiye’de eşdeğerlik kazanması mümkün değildir.