Konya malpraktis avukatı, sağlık hukuku alanında uzman olan, malpraktis davalarında tecrübeli olan ve müvekkillerine hukuki hizmet sunan Konya avukatıdır.

SAĞLIK HUKUKU NEDİR?

Türk hukukunda sağlık hukuku, sağlık sektörü ile ilgili yasal düzenlemeleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Sağlık hukuku birçok alanı içermektedir çünkü sağlık hukuku sağlık hizmetleri, hastaların hakları, sağlık profesyonellerinin sorumlulukları ve tıbbi uygulamalar gibi birçok yönü kapsar. Sağlık hukuku, sağlık sektöründeki tüm paydaşlar arasında adil ve etik bir denge sağlamayı amaçlar.

Sağlık hukuku, Türkiye’deki sağlık sistemi, sağlık hizmetleri sunan kurumlar ve sağlık profesyonelleri ile ilgili bir dizi yasal düzenlemeyi içerir. Salık hukukunun kapsadığı bazı alanlar;

 • Sağlık Kurumları ve Hizmetleri: Sağlık kurumlarının kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler.
 • Sağlık Meslek Mensupları: Doktorlar, hemşireler, eczacılar gibi sağlık profesyonellerinin hakları, sorumlulukları ve yetki alanlarına ilişkin düzenlemeler.
 • Hasta Hakları: Hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma, tedaviye rıza, mahremiyet hakları gibi konuları içeren düzenlemeler.
 • Tıbbi Malpraktis (Tıbbi Hata) Hukuku: Sağlık profesyonellerinin hatalı tedavi veya ihmal sonucu ortaya çıkan sorunlara karşı sorumlulukları ve bu tür durumların hukuki sonuçları.
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemeleri: İlaçların üretimi, satışı, dağıtımı ve tıbbi cihazların kullanımına ilişkin düzenlemeler.
 • Sağlık Sigortası ve Finansmanı: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık sigortası ile ilgili yasal düzenlemeler.

Bu konular sağlık hukukunun genel alanlarıdır, ancak zaman içinde bu alanlarda yapılan yasal değişikliklerle güncellenebilir. Sağlık hukuku, hem sağlık profesyonellerini hem de hastaları koruma ve adaleti sağlama amacını taşır. Konya malpraktis avukatından yardım alarak bu konuda detayı bilgi alabilirsiniz.

MALPRAKTİS NEDİR?

Malpraktis, bir sağlık personeli ya da doktor hatası kapsamında, bu kişilerin mesleki görevini yerine getirirken ihmalkarlık, hata veya dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan zararın yasal süreçte ele alındığı bir durumu ifade eder.

“Malpraktis” terimi, sağlık sektöründe meydana gelen profesyonel hataları veya ihmalleri ifade eder. Tıp alanındaki hukuki bağlamda, “tıbbi malpraktis” veya “tıbbi hata” olarak adlandırılan bu kavram, sağlık profesyonellerinin, doktorlar, hemşireler veya diğer sağlık çalışanlarının, standart tıbbi uygulama kurallarına uymamaları veya dikkatsizlik, hatalı teşhis, yanlış tedavi uygulamaları gibi sebeplerle hastalara zarar vermesi durumunu tanımlar.

Malpraktis durumlarının içerdiği hususlar ise;

 • Standartlara Uymama: Sağlık profesyoneli, meslektaşları arasında genel olarak kabul gören standart tıbbi uygulamalara uymaz.
 • Hatalı Teşhis veya Tedavi: Sağlık profesyoneli, hastanın durumunu doğru bir şekilde değerlendiremez veya uygun tedavi sağlayamaz.
 • İhmal veya Dikkatsizlik: Sağlık profesyoneli, hastaya gerekli özeni göstermez, uygun bir şekilde izlemez veya gereken dikkati göstermez.
 • Hastaya Zarar Verme: Sağlık profesyonelinin uygulamaları sonucunda hastaya zarar gelir.

Malpraktis durumlarında, mağdur olan taraf genellikle hasta veya hasta yakınlarıdır. Mağdur, hatalı uygulamadan kaynaklanan zararın tazmin edilmesini talep edebilir.

MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON FARKI

Malpraktis davalarında malpraktis ve komplikasyon kavramları arasındaki ayrım önemlidir ve bu ayrımın hukuki yansımalarına bakacak olursak;

 • Malpraktis ve Tazminat Davaları: Hekimin kusuru neticesinde ortaya çıkan zarara malpraktis denir ve bu durumda hasta veya hasta yakınları tazminat davası açabilir. Burada önemli olan hekimin gösterdiği dikkat ve özenin standartlara uygunluğudur.
 • Komplikasyon ve Tazminat Davaları: Hekimin kusurunun bulunmadığı, her türlü dikkat ve özenin gösterildiği durumlarda meydana gelen zarara komplikasyon denir. Komplikasyon durumunda tazminat davası açılması genellikle reddedilir. Ancak, iki önemli istisna vardır:
 • Komplikasyon Aydınlatılması: Hekim, müdahale öncesinde hastayı olası komplikasyonlar hakkında bilgilendirmeli ve hastadan rıza almalıdır. Eğer bu aydınlatma yapılmamışsa, hekim kusursuz olmasına rağmen kusurlu kabul edilebilir ve tazminat davası açılabilir.
 • Komplikasyon Yönetimi: Hekimin komplikasyonlar konusunda müdahale öncesinde hazırlıklı ve tedbirli olması, olası komplikasyonları önleyecek veya azaltacak şekilde uygun müdahalede bulunması gereklidir. Eğer hekim gerekli tedbirleri almamışsa ve komplikasyon sonucu zarar oluşmuşsa, bu durumda tazminat davası açılabilir.

MALPRAKTİS DAVASI NEDİR?

Malpraktis, bir sağlık personeli ya da doktor hatası kapsamında, bu kişilerin mesleki görevini yerine getirirken ihmalkarlık, hata veya dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan zararın yasal süreçte ele alındığı bir durumu ifade eder. Malpraktis davaları tıbbi hataların sonucunda hastaya zarar verilmesi durumunda ortaya çıkar.

Malpraktis davalarının içerdiği unsurlar ise ;

 • Standart İhmal: Sağlık profesyonelleri genellikle belirli bir standartta tıbbi bakım sağlamakla yükümlüdürler. Eğer bir sağlık profesyoneli bu standartlara uymazsa ve bu ihmal sonucu bir zarar ortaya çıkarsa, malpraktis iddiası ortaya çıkabilir.
 • Zarar: Malpraktis davalarında, hastanın bir tür zarar gördüğü veya zarara uğradığı gösterilmelidir. Bu zarar maddi (tedavi maliyetleri, gelir kaybı) veya manevi (acı, ıstırap) olabilir.
 • Nedensellik Bağı: Zararın, sağlık profesyonelinin ihmalinin doğrudan bir sonucu olduğu gösterilmelidir. Yani, eğer sağlık profesyoneli hatası olmasaydı, zarar oluşmamış olmalıdır.

Malpraktis davaları, hastanın veya mağdurun, doktorun standartlara uygun hareket etmediğini iddia etmesiyle başlar ve yasal bir süreçle çözümlenmeye çalışılır. Bu davalarda zararın kanıtlanması, uzmanlık alanına göre kabul edilen standartlara uyulup uyulmadığının belirlenmesi gibi faktörler önemli rol oynar.

MALPRAKTİS DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?

Malpraktis durumlarında tazminat talepleri, özel sağlık kuruluşları ve devlet hastanesi açısından farklılık gösterir. Özel hukuk alanına giren, özel sağlık kurumları ve bağımsız çalışan doktorlar gibi özel sektörde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına karşı malpraktis nedeniyle doğrudan tazminat davası açılabilir.

Ancak, devlet hastaneleri ve diğer kamu sağlık kuruluşları gibi kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için durum farklıdır. Bu durumlarda, malpraktis davaları yalnızca ilgili idareye veya Sağlık Bakanlığı’na karşı açılabilir. Kamuda çalışan doktora hatası nedeniyle doğrudan tazminat davası açılamaz çünkü bu durum idari bir nitelik taşır. Ancak, bir tazminat kararı alındığında ilgili idare, gerekli koşulların sağlanması halinde bu ödemeyi doktora karşı rücu edebilir.

Bu ayrım, özel sektördeki sağlık kuruluşları ile kamuya ait sağlık kuruluşları arasındaki hukuki süreçlerde farklılıklar oluşturur ve tazminat taleplerinin nasıl değerlendirileceğini belirler.

MALPRAKTİS DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Doktor tarafından yapılan her uygulama malpraktis davası kapsamına girmez. Yapılan uygulamaların dava şartı sayılabilmesi için;

 • Hastaya teşhis konulurken gözle görülebilir hatanın yapılması
 • Hataya uygulanacak olan tedavinin yanlış, eksik veyahut hatalı olarak yapılması
 • Hataya uygulanmış olan tıbbi müdahalenin sonrasında gerekli bakımın gerçekleştirilmemesi, hastaya özende eksiklik, ilgisizlik
 • Doktorun standart tıbbi uygulamalara aykırı davrandığı veya işlem sırasında normalde beklenebilecek düzeyde dikkat ve özeni göstermediği gösterilmelidir.
 • Malpraktis iddiasıyla dava açmak için hasta tarafından zarar gördüğü gösterilmelidir. Bu zarar, fiziksel, duygusal veya mali olabilir.
 • Doktor hatası ile hastanın zarar görmesi arasında bir nedensellik ilişkisi olmalıdır. Yani doktor hatası sonucu bu davranışın doğrudan hastanın zarar görmesine sebep olduğu gösterilmelidir.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATI

Konya malpraktis avukatı, sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış, malpraktis davalarında deneyime sahip olan Konya Avukatıdır. Konya malpraktis avukatı, müvekkillerinin malpraktis durumlarından kaynaklanan haklarını korumak, yönetmek ve uyuşmazlıklarda çözüm bulmak için çalışan Konya Avukatıdır.

Sağlık hukuku alanında deneyimli bir Konya malpraktis avukatı desteği, hem hak sahibinin haklarını korumak için hem de hukuki prosedürlerin doğru yönetilmesi açısından son derece önemlidir. Konya malpraktis avukatı, bir dizi hukuki konuda müvekkillerine yardımcı olabilen ve malpraktis ihlalleriyle ilgili olarak hukuki süreçleri yönetebilen Konya avukatlarıdır.

Konya malpraktis avukatı, tıbbi hatalar veya sağlık profesyonellerinin ihmalleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki durumlarla ilgilenen Konya avukatlardır. Bu avukatlar, hasta veya hasta yakınlarını temsil eder ve tıbbi malpraktis davalarında hukuki yardım sağlarlar. Malpraktis davaları karmaşık ve teknik konular içerdiğinden, bu alanda deneyimli bir avukatın rehberliği önemli olabilir.

Malpraktis davalarında ortaya çıkabilecek tazminat durumları yüksek meblağlarda olabilir. Bu nedenle, hak sahibinin haklarını korumak ve hukuki uyuşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek için malpraktis konusunda deneyimli bir Konya avukatından destek almak son derece önemlidir. İyi bir Konya malpraktis avukatı, hem koruma stratejilerini belirlemekte hem de müvekkilinin haklarını mahkemede başarıyla temsil etmekte yardımcı olabilir.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER

Konya malpraktis avukatı, tıbbi hatalar veya sağlık profesyonellerinin ihmalleri sonucu ortaya çıkan durumlarla ilgili bir dizi hukuki hizmet sunarlar. Konya malpraktis avukatı, müvekkillerine sunduğu hizmetlerden bazıları;

 • Dava Değerlendirmesi ve Danışmanlık: Müvekkillerin durumlarını değerlendirir ve potansiyel bir malpraktis davasının güçlü ve zayıf yönlerini belirler. Müvekkillerine durumları hakkında doğru hukuki tavsiyelerde bulunarak, davalarının ne kadar güçlü olduğunu değerlendirirler.
 • Uzman Tıbbi Görüş ve Delil Toplama: Malpraktis davaları uzman tıp görüşlerine dayanır. Malpraktis konusunda uzman Konya avukatları, uzman tanıkları bulur, tıbbi kayıtları analiz eder ve delilleri toplarlar. Bu, davayı desteklemek ve güçlendirmek için önemlidir.
 • Dava Açma ve Savunma Hazırlığı: Eğer bir dava açılması gerekiyorsa,müvekkiline yardımcı olur, dava dosyasını hazırlar ve gereken belgeleri toplar. Ayrıca, karşı tarafın savunma stratejilerine karşı hazırlıklı olur.
 • Tazminat Talepleri ve Pazarlık: Konya malpraktis avukatı, müvekkillerinin maddi ve manevi zararlarını tazmin etmek amacıyla karşı taraf veya sigorta şirketi ile pazarlık yaparlar. Bu, tıbbi masrafları, kayıpları ve acı ve ıstırap tazminatını içerir.
 • Mahkeme Temsili: Eğer bir dava mahkemeye gitmek zorunda kalırsa, Konya malpraktis avukatı müvekkilini mahkemede temsil eder. Mahkeme sürecinde, hukuki argümanları sunar, tanıkları sorgular ve müvekkilinin haklarını korur.
 • Anlaşma ve Arabuluculuk Hizmetleri: Bazı durumlarda, dava mahkemeye gitmeden önce taraflar arasında anlaşma veya arabuluculuk yoluyla çözülebilir. Müvekkillerine bu süreçlerde rehberlik edebilir ve müzakerelerde yardımcı olabilir.

Konya malpraktis avukatı, müvekkillerinin sağlık hukukunu anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda malpraktis davalarında yasal süreçlerde adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için hukuki uzmanlık sunarlar.

Konya malpraktis avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Malpraktis konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi olan Konya avukatları, müvekkillerinin savunma süreçlerinde yardımcı olurlar ve müvekkillerinin adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çalışırlar.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATI BAKTIĞI DAVALAR

Konya malpraktis avukatı, sağlık hukuku ile ilgili davalarla ilgilenirler. Konya malpraktis avukatı baktığı davalardan bazıları;

 • Tıbbi Hatalar ve İhmaller: Malpraktis konusunda uzman Konya avukatları sağlık profesyonelleri, özellikle doktorlar, hemşireler, cerrahlar veya diğer sağlık çalışanları tarafından yapılan hatalar ve ihmallerle ilgili davalara odaklanırlar. Bu, yanlış teşhis, hatalı tedavi, cerrahi hatalar veya ilaç hataları gibi durumları içerir.
 • Hasta Hakları İhlalleri: Malpraktis konusunda uzman Konya avukatları, hasta haklarına yönelik ihlallerle ilgili davalara da bakabilirler. Bu, hastanın rızası olmadan gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler, gizlilik ihlalleri veya hasta mahremiyetinin korunmaması gibi durumları içerir.
 • Tıbbi Cihaz Hataları: Malpraktis konusunda uzman Konya avukatları, sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazlar nedeniyle ortaya çıkan hatalar ve bunlardan kaynaklanan yaralanmalarla ilgili davalara odaklanabilirler.
 • Tıbbi Hata Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar: Sağlık profesyonellerinin yaptığı hataların sonucunda ortaya çıkan zararlar, Konya malpraktis avukatının ele alabileceği konulardan biridir. Bu zararlar maddi kayıpları, ek tedavi maliyetlerini ve manevi zararları içerebilir.
 • Sigorta Talepleri ve Tazminat Davaları: Konya malpraktis avukatı, müvekkillerinin tıbbi hatalar nedeniyle maddi ve manevi zararlarını tazmin etmek için sigorta taleplerini ve tazminat davalarını ele alabilirler.
 • Mahkeme İşlemleri ve Savunma: Konya malpraktis avukatı, dava açma, mahkeme süreçlerini yönetme ve müvekkilini mahkemede savunma yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Konya faaliyet gösteren Konya malpraktis avukatı, müvekkillerini mahkeme sürecinde temsil etmek ve haklarını savunmak amacıyla çalışırlar. Konya malpraktis avukatı, bu gibi davaların müvekkillerinin haklarını korumak, yasal süreçleri yönetmek ve adil bir malpraktis dağıtımı sağlamak için uzmanlıkla çalışırlar.

Bu nedenle, malpraktis konusunda uzmanlaşmış bir Konya avukatından profesyonel destek almak, hak sahibinin haklarını korumak ve doğru adımlarla ilerlemek için önemlidir

MALPRAKTİS DAVASI MASRAF VE HARÇLARI

Malpraktis davası harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. 2024 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken malpraktis davasının, harcı, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında olmaktadır. Malpraktis davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir. Ayrıca malpaktis nedeniyle açılacak maddi veya manevi tazminat davasının türüne ve istenecek tazminat miktarına göre de bu rakam değişebilmektedir.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATI SEÇİMİ

Konya malpraktis avukatı seçimi, malpraktis dava surecinin hızlı ve profesyonelce yönetilmesi için ve davanın başarıya ulaşması için son derece önemli olup doğru Konya avukatını bulmak için yaşanabilecek süreci adım adım anlatırsak;

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, davanız esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Davanızla ilgili netleşmesi gereken bazı önemli adımlar var:

 • Hukuki Konunun Belirlenmesi: Konunu sağlık hukukuyla ilgili olduğunun belirli olması önemlidir fakat konunun biraz daha daraltılması gerekir. Bu sebeple sağlık hukukuyla ile ilgili olarak hangi aşamada olduğunuzu belirlemek önemli olabilir. Örneğin malpraktis durumuyla ilgili maddi mi manevi tazminat davası açılacak? Bu durumu netleştirmek, hangi tür hukuki desteğe ihtiyaç duyacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Uyuşmazlığın Niteliğini Anlamak: Size yöneltilen iddiaların veya karşılaştığınız sağlık hukuku durumunun hangi tür hukuki uyuşmazlık veya sorunlarla ilişkili olduğunu anlamak önemlidir. Örneğin, malpraktis iddialarının doğruluğunu araştırmak için bir savunma stratejisi mi gerekiyor, yoksa malpraktis mağduru olarak tazminat talep etmek mi istiyorsunuz?
 • Uzmanlık Alanını Belirlemek: Malpraktis durumu, son derece karmaşık ve tecrübe gerektiren bir alandır. Bu nedenle, malpraktis konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelinin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Hukuki Danışmanlık ve Temsil İhtiyacı: Malpraktis durumuyla ilgili olarak hangi tür hukuki danışmanlık veya temsil ihtiyacınız olduğunu belirlemek önemlidir. Malpraktis mağduriyeti durumunda, avukatınızın size uygun savunma stratejileri geliştirmesi, hukuki süreçleri yönetmesi ve gerektiğinde davanızı temsil etmesi gerekebilir.

Bu adımları takip ederek, hangi tür hukuki konu ve uyuşmazlıkla karşı karşıya olduğunuzu belirleyebilir ve bu doğrultuda uzman bir Konya malpraktis avukatı yardım alabilirsiniz.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, ihtiyacınız olan alanda uzmanlaşmış Konya avukatı bulmak için bir ön araştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında avukatların web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz.

Uzmanlık ve deneyim oldukça önemlidir, bu yüzden avukatın özgeçmişi, daha önce benzer davalarda çalışıp çalışmadığı, bu alandaki başarıları ve müvekkil ilişkileri gibi konuları gözden geçirmek faydalı olabilir. Web sitelerindeki iletişim bilgileri aracılığıyla avukatlarla iletişime geçebilir ve ihtiyaçlarınızı konuşabilirsiniz.

 Örneğin, internet üzerinde “Konya avukat” araması yapıp Konya avukatlarının internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi inceleyerek Uzman Konya avukat ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan Konya avukatlarıyla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Deneyim ve Uzmanlık:

“Malpraktis davalarında ne kadar deneyiminiz var ve benzer davalarda daha önce nasıl sonuçlar elde ettiniz?”

“Malpraktis konusunda özel olarak uzmanlaştığınız veya önceki müvekkillerinizle benzer durumlarda başarı elde ettiğiniz örnekler var mı?”

 • Strateji ve Beklentiler:

“Davamla ilgili en etkili strateji nedir ve beklentilerimi karşılayabileceğinizi düşünüyorsunuz?”

“Dava sürecinde benimle nasıl iletişim halinde olacaksınız ve kararlarıma ne kadar dahil olabileceğim?”

 • Ücretlendirme Politikası:

“Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplandığını öğrenebilir miyim?”

“Ödemeler ve masrafların takvimi hakkında bana daha fazla bilgi verebilir misiniz?”

 • Davanın Süresi ve Sonucu:

“Davanın ne kadar süreceği ve sonucu hakkında önceden bir tahminde bulunabilir misiniz?”

“Hangi aşamalardan geçeceğimizi ve sonucun ne zaman ortaya çıkabileceğini öngörüyorsunuz?”

Bu sorular, avukatınızın uzmanlığı, iletişim tarzı, ücret politikası ve davanın muhtemel seyri hakkında size daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, Konya avukatınızın size güven verip vermediğini ve durumunuzu anladığını hissetmeniz de önemlidir. Bu görüşmeler, en uygun avukatı seçme sürecinde size rehberlik edebilir.

4.ADIM: KONYA MALPRAKTİS AVUKATI, ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Konya malpraktis avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; Konya malpraktis avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, Konya avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca, dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Konya avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve dava sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; Konya avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve Konya avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda Konya avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca iletişim konusunu maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Açık İletişim: Avukatınızla başlangıçtan itibaren açık iletişim kurun. Beklentilerinizi, endişelerinizi ve davanızla ilgili önemli her türlü bilgiyi paylaşın. Aynı şekilde, avukatınızın size olan beklentilerini ve taleplerini de anlayın.
 • Düzenli Güncellemeler: Avukatınızdan, davanızın ilerlemesi hakkında düzenli olarak güncellemeler alın. Dava sürecindeki her aşamada neler olup bittiğini ve gelecekteki adımları öğrenmek, size güven verecek ve sürecinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Hızlı Geri Dönüş: Herhangi bir gelişme veya endişe olduğunda, avukatınıza hızlı bir şekilde başvurabilmelisiniz. İyi bir iletişim, bu tür durumların etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.
 • Karar Almada Etkili Rol Oynamak: Avukatınızın size danışmadan önemli kararlar almamasını bekleyebilirsiniz. Bu, davanızın yönetimi ve stratejisinin üzerinde etkin bir rol oynamanıza olanak tanır.
 • Hukuki Terimleri Anlamak: Mümkünse, avukatınızın size kullandığı hukuki terimleri ve sürecin detaylarını anlamanız önemlidir. Bu, karar alma sürecinizi güçlendirir ve avukatınızla daha iyi işbirliği yapmanıza yardımcı olur.
 • Ücret ve Maliyetlerin Şeffaflığı: Avukatınızla ücretler ve maliyetler konusunda şeffaf bir iletişim sürdürün. Hangi hizmetlerin ücretlendirildiğini, beklenmeyen masrafları ve ödeme planını anlamak önemlidir.

Bu unsurları göz önünde bulundurarak, avukatınızla sağlam bir işbirliği ve etkili bir iletişim kurabilir, davanızın başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunabilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU KONYA MALPRAKTİS AVUKATI SEÇMEK

Sonuç olarak, Konya malpraktis avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir Konya avukatı araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru Konya avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, dava sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATI ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Konya malpraktis avukatı ücreti davanın niteliğine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Konya avukatları isterlerse Konya Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Konya Barosu En Az Ücret tarifesi, davalar bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her dava farklıdır ve müvekkiller, Konya avukatlarıyla veya hukuk bürolarıyla özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

Konya Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, malpraktis davalarında Konya avukatı ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de malpraktis alanında uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Konya avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Konya avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATI TUTMAK ZORUNDA MIYIM?

Malpraktis avukatları, malpraktis davası sürecinde kritik bir rol oynarlar. Malpraktis davaları genellikle karmaşık, teknik ve uzmanlık gerektiren hukuki konular içerir. Bu nedenle, bir malpraktis davasıyla karşı karşıya kaldığınızda veya böyle bir durumu değerlendirmek istediğinizde bir malpraktis avukatının hizmetlerinden yararlanmak önemli olabilir. Ancak kural olarak malpraktis avukatı tutmak zorunda değilsiniz.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATI NASIL ULAŞILABİLİR?

Konya Barosu’na bağlı olan tüm Konya avukatlarının iletişim bilgileri Konya Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Malpraktis konusunda uzman bir Konya avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden Konya avukatı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

KONYA MALPRAKTİS AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Konusunda uzman bir Konya malpraktis avukatının destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman Konya avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap