Mamak Boşanma Avukatının, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin de Ankara’da bulunması sebebiyle Ankara ile birlikte diğer şehirlere göre daha tecrübeli, boşanma davalarına daha hakim ve en iyi boşanma avukatlarının olduğu söylenebilir.

BOŞANMA NEDİR?

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesi işlemidir. Türk Medeni Kanunu‘na göre evlilik birliğini sona erdiren boşanma, mahkeme kararıyla gerçekleşir. Boşanma süreci, çeşitli nedenlere dayanabilir ve belirli hukuki prosedürleri içerir.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri belirtilmiştir. Bu sebepleri incelersek;

 • Zina: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.  
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış: Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 • Terk Madde: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.
 • Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
 • Evlilik birliğinin sarsılması: Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

MAMAK BOŞANMA AVUKATI KİMDİR?

Türk Medeni Kanunu’nda, Avukatlık Kanunu’nda ya da başka bir mevzuatta boşanma avukatı ya da Mamak boşanma avukatı adı altında bir düzenleme olmamakla beraber, boşanma avukatı, çalışma ve uzmanlaşma alanına bakılarak bir tanımlama yapmak gerekirse; aile hukukuna ilişkin davalar ve işleyişlerde uzmanlaşmış olan ya da çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırmış olan avukatı ifade etmektedir. Boşanma avukatı ifadesi, terim anlamı olarak karşılık bulmamakla beraber, aile hukuku uyuşmazlıkları ile ilgilenen ve bunlara ilişkin hukuki işlemleri yapmaya yetkilendirilmiş dava vekiline halk arasında verilen isimdir.

Türkiye genelinde 2022 yılında kesinleşmiş boşanma davaları neticesinde 180 bin 954 çift boşanmış ve 180 bin 592 çocuğa ise velayet verilmiştir. İlgili konuda istatistikler ve araştırma verileri incelendiğinde 2001 yılından bu yana boşanma sayısının binde 1,41 seviyelerinden binde 2,13 seviyelerine yükselmiş olup boşanma davaları, aile hukukuna konu davalar arasında da yüksek oranda yer kaplamaktadır. Mamak incelendiğinde ise 2001 yılında 7.870 olan boşanma sayısı 2022 yılında 15.262 olarak kayda geçmiş ve geçtiğimiz 22 senede boşanma oranlarının yaklaşık olarak ikiye katlanmasıyla, kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 9. İl olarak istatistiklere geçmiştir. Bu konuda TÜİK verileri bizlere yol gösterici olmaktadır. Mamak boşanma avukatı ise boşanma davalarındaki uzmanlığı ile bu yoğun ve zorlu boşanma sürecine kılavuzluk etmektedir.

MAMAK BOŞANMA AVUKATININ BAKABİLECEĞİ DAVALAR

Aile Hukuku kapsamındaki tüm davalar Mamak boşanma avukatının bakabileceği davalar arasındadır bu davaları sıralamak ve kısaca açıklamak gerekirse:

 • Mamak Aile Konutu Şerhi Konulması Davası:

Aile konutunun malın maliki olmayan eş için tapu kütüğüne gerekli şerhin koyulmasına ilişkin açılan davadır.

 • Mamak Aile Konutunun Tahsis Edilmesi Davası:

Boşanma sonrası aile konutunun hangi eşe tahsis edileceğini belirleyen davalardır. Aile konutunun kim tarafından kullanacağına karar verilmektedir.

 • Mamak Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası:

Bir eşin akıl hastalığına tutulması ve bu durumun evliliği olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle açılan davadır. Akıl hastalığı nedeniyle evlilik birliğinin sürdürülmesi mümkünsüz olabilmektedir.

 • Mamak Anlaşmalı Boşanma Davası:

Eşlerin evliliklerini karşılıklı bir anlaşma ile bitirmek istedikleri durumda açılan davadır. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı taktirde hâkim boşanmaya karar verir ve dava sonuçlanır, ayrıca tarafların karşılıklı anlaşmaya vardıkları hususlar yazılı olarak belirtilir.

 • Mamak Boşanma Maddi ve Manevi Tazminat Davası:

Boşanma sonrası bir eşin uğradığı haksız hareketler sonucu diğerinden maddi veya manevi tazminat talebi durumunda açılan davadır. Maddi tazminat, maddi zararları telafi etmeyi amaçlarken, manevi tazminat duygusal zararları telafi etmeyi hedefler.

 • Mamak Boşanmada Mal Paylaşımı ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası:

Boşanma sırasında edinilen malvarlığının taksim edilmesi ve mal rejiminin tasfiyesi işlemlerine ilişkindirler. Mal paylaşımı, evlilik birliği esnasında edinilen varlıkların adaletli bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

 • Mamak Çekişmeli Boşanma Davası:

Eşler arasında anlaşmazlık olduğu hallerde açılan davadır. Taraflar uzlaşamadıkları için mahkeme kararı gerektirir. Mahkeme, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve benzeri hususlarda karar verir.

 • Mamak Çocuk Kaçırma Davası:

Bir ebeveynin diğer ebeveynin izni olmaksızın çocuğu kaçırması veya götürmesi durumlarında açılan davadır. Bu davalarda çocuğun velayeti ve yerleşim yeri belirlenmektedir.

 • Mamak Çocuk Velayet Davası:

Boşanmış ebeveynler arasındaki müşterek çocukların velayetini belirleyen davalardır. Velayet, çocuğun nerede yaşayacağını ve bakım ve gözetim yükümlülüğünün kimde olacağını belirler.

 • Mamak Evlat Edinme Davası:

Bir kişinin kendi iradesiyle başka bir kişiyi evlat edinmesine izin veren davalardır. Evlat edinme, biyolojik aile ile yasal bağları kesmek suretiyle yeni bir aile ilişkisi kurmayı içermektedir.

 • Mamak Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi:

Evlenmeden önce veya evlilik esnasında malların ve hakların paylaşımını düzenleyen sözleşmelerdir.

 • Mamak Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası:

Eşler arasındaki şiddet fiilleri, tehlikeli tutum ve davranışlar veya onur kırıcı davranışlar nedeniyle açılan dava türüdür. Bu davalar, evlilik birliğinin sürdürülmesinin imkânsız bulunduğu durumları kapsar.

 • Mamak İddet Müddetinin Kaldırılması Davası:

Boşanan çiftlerin yeniden evlenebilmesi ya da kadının başka biriyle evlenmek için beklemesi gereken iddet süresinin kaldırılması talepleriyle açılan dava türüdür.

 • Mamak Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası:

Eşler arasındaki küçük düşürücü suçların işlenmesi veya haysiyetsiz bir hayat sürülmesi sebebiyle açılan davadır. Bu davalar, evlilik birliğini temelden sarsan durumları ele alır.

 • Mamak Mehir Alacağı Davası:

Boşanma sonrası mehir alacağının hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumlarını ele alan davalardır. Mehir, evlilik esnasında sözleşmeye bağlı olarak belirlenen bir ödemedir. Mehir’in Türk Medeni Kanun bakımından bir hukuki karşılığı bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir imamın defterinde kayıtlı olan mehir sözleşmesinin bulunması halinde bu sözleşme TBK bakımından adi yazılı sözleşme olarak nitelendirilecektir. Bu noktada mehir alacağı davaları boşanmanın veya ayrılığın gerçekleşmesinden itibaren Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacak dava ile görülecektir.

 • Mamak Nafaka Artırım Davası:

Var olan nafakanın artırılmasına ilişkin talepleri ele alır. Eşlerin maddi durumlarında değişiklik olduğu hallerde artırım talep edilebilir.

 • Mamak Nafaka Davası:

Boşanma sonrasında bir eşin diğerine maddi destek sağlaması maksadıyla açılan davadır. Nafaka, ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekecek durumda olan eşe ödenir. Mamak boşanma avukatı olarak en sık karşılaştığımız davalardan biri nafaka davasıdır.

 • Mamak Nafakanın İndirilmesi veya Kaldırılması Davası:

Nafaka ödemesinin gerekliliğinin ortadan kalktığı veya gerekliliğinden fazla olduğu durumları ele alır. Nafakanın azaltılması ya da kaldırılması taleplerinden meydana gelir.

 • Mamak Nişan Bozmaya İlişkin Davalar:

Nişanın sona erdirilmesi ve nişan esnasında yapılan anlaşmaların hukuki yönüne ilişkindir. Nişanlıların mülkiyet hali ve hakları üzerine odaklanılmaktadır.

 • Mamak Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması):

Eşler arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve evliliğin devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda açılan davadır. Şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğini temelden sarsan sebepleri içerebilir.

 • Mamak Terk Nedeniyle Boşanma Davası:

Bir eşin diğerini uzun süre terk etmesi durumunda açılan davadır. Terk eden eşin belli bir süre boyunca eve dönmemesi halinde boşanma talep edilebilir.

 • Mamak Zina Nedeniyle Boşanma Davası:

Bir eşin zina yapması durumunda diğer eşin boşanma talep etmesi adına açılan dava türüdür. Zina, evlilik birliğinin ciddi şekilde sarsılmasına sebebiyet verir.

 • Mamak Ziynet Alacağı Davası:

Boşanma sonrası bir eşin diğerinden ziynetlik eşyalarının geri verilmesini veya bedelini talep etmesi halinde bu davalar açılmaktadır. Ziynet eşyaları, evlilik süresince hediye edilen takılar veya değerli eşyaları içerebilmektedir.

 • Mamak Boşanma Avukatı Seçimi: Yol Ayrımına Girerken Doğru Yolu Seçin

Boşanma, insan yaşamının en stresli ve en karmaşık dönemlerinden birisi olabilmektedir. Bu sebeple, doğru boşanma avukatı ile anlaşmak, boşanmaya giden hukuki yolculuğunuzun başarılı ve sorunsuz biçimde ilerlemesi bakımından oldukça önem taşımaktadır. Fakat, birçok kişi için doğru Mamak boşanma avukatı seçimi yapmak, stresli, karmaşık ve kafa karıştırıcı bir süreç olabilmektedir. Bu başlık altında, boşanma avukatı seçimi hususunda göz ardı etmemeniz gereken önemli etkenleri ve bu süreçte adım adım ne şekilde ilerlemeniz gerektiğini detaylandıracağız.

MAMAK BOŞANMA AVUKATI SEÇİMİ

1.ADIM: NE İLE KARŞILAŞACAĞINIZI BİLİN

İlk adım, boşanma davası esnasında ne türde hukuki konu ve uyuşmazlıklarla karşılaşacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Sizin için bazı örnekler:

 • Mal Paylaşımı ile İlgili Konular

Evlilik sürecinde müştereken edinilen malların ne şekilde paylaşılacağına dair uyuşmazlıklar her boşanma davasında kesinen karşılaşılacak olan konulardandır.

 • Velayet ile İlgili Konular

Çocukların velayetinin anneye mi yoksa babaya mı bırakılacağı ve velayetin detaylarının ne şekilde düzenleneceği hususu, çocuklu aileler bakımından araştırılması ve danışmanlık alınması gereken hususlardandır.

 • Nafaka ile İlgili Konular

Boşanmaya karar verildiği andan itibaren bir eşin diğerine veya varsa çocuklarına maddi destek sağlayacağının gerekliliği ve buna hüküm verilmesinin mümkün olup olmadığı, uzman danışmanlığıyla öğrenilmesi ve hazırlıklı olunması gereken hususlardandır.

 • Tazminatlar ile İlgili Konular

Evlilik esnasında ya da boşanma sırasında yaşanan haksız hareketler ya da her türlü zarar sebebiyle hangi tazminat taleplerinin davaya taşınması gerektiği, uzman reheberliğinde bilinmesi ve hazırlıklı olunması gereken konulardandır.

2.ADIM: UZMANLIK VE DENEYİM ARAŞTIRMASI YAPIN

İkinci adımda, uzmanlaşmış bir boşanma avukatı bulmak için bir önaraştırma yapmanız maddi ve manevi bakımlardan önem taşımaktadır. İnternet ortamında boşanma avukatlarının web sitelerini inceleyebilir, forumlarda yer alan incelemeleri okuyabilir ve avukatların müvekkillerinin referanslarına ulaşabilirsiniz. Örneğin, internet üzerinde “Mamak boşanma avukatı” araması yapıp yerel avukatların internet sitelerini ziyaret edebilir ve özgeçmişleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi inceleyerek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.

3.ADIM: İLK GÖRÜŞMELERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Seçme ihtimaliniz olan avukatlarla yapacağınız ilk görüşmeler, size daha fazla bilgi ve tecrübe edinme ve kararlarınız için en doğru avukatı seçme fırsatı sunar. Bu görüşmeler esnasında, aşağıdaki hususlara değinmek ve örnek soruları sormak sizin açınızdan yol gösterici olabilir:

 • Boşanma davalarında ne kadar deneyimlisiniz?
 • Boşanma süreceğinde bana sunacağınız en doğru strateji ne olacaktır ve beklentilerimizin ne kadarını karşılayabileceksiniz?
 • Ücret tarifeniz nedir ve masrafların nasıl hesaplanacağını öğrenebilir miyim?
 • Boşanma davamın ne kadar süreceği ve ne şekilde sonuçlanacağın hakkında önceden bir tahminde bulunmanız mümkün mü?

4.ADIM: MAMAK BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİNİ ANLAYIN

Dördüncü adımda, Mamak boşanma avukatınızla ücret ve vereceğiniz vekaletle ilgili sözleşme detayları hakkında net bir anlayış geliştirmeniz oldukça önemlidir. Örneğin; avukatınızın danışmanlık için sizden aldığı ücretin, avukatlık ücret tarifesince belirlenen asgari ücretlere ne kadar yakın olduğunu bilmeli, ekonomik bir tercih yapıp yapmadığınızı anlamalısınız. Ayrıca,dava harçları ödeme planları ve masrafların nasıl saptandığı ile ilgili açık bir şekilde bilgi almalısınız. Vekalet için sözleşme koşullarını okuyarak her detayı anladığınızdan emin olmalısınız.

5.ADIM: İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Boşanma avukatınızla kaliteli bir iş birliği içinde olmak ve güçlü iletişim kurmak son derece önemlidir. Bu, karşılıklı güven oluşturmanıza ve boşanma sürecinin başarıyla yürütülmesine yardımcı olmaktadır.

Örneğin; avukatınıza, söz konusu davayla alakalı herhangi bir gelişme veya endişeniz olduğu zaman hemen başvurabileceğinizi bildirmeli ve avukatınızdan bu konuda teminat alabilmelisiniz. Aynı zamanda avukatınızın her duruşma ve gelişme neticesinde size düzenli olarak davanın ilerlemesi hakkında bilgi vermesini bekleyebilirsiniz.

6.ADIM: EN DOĞRU MAMAK BOŞANMA AVUKATINI SEÇMEK

Sonuç olarak, boşanma avukatı seçimi, karmaşık ve stresli bir süreç olabilmekle beraber yukarıda sizler için sıraladığımız adımları izleyerek bu süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmeniz mümkün. İhtiyaçlarınızı saptamak, deneyimli ve uzman bir avukat araştırması yapmak, görüşmelerinizi planlamak, ücretleri anlamak ve etkili bir iletişim kurmak, doğru boşanma avukatını seçmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, boşanma davası sürecinizi daha az sıkıntılı ve çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

MAMAK BOŞANMA AVUKATI

Boşanma süreci, bireylerin en karmaşık ve psikolojik olarak zayıf olduğu dönemlerinden biri olabilmekte ve bireyler için en uygun Mamak boşanma avukatını bulmak, bu süreci daha az stresli ve çok daha başarılı hale getirebilir. Ancak hukuk sistemimizde, avukatların belirli bir alanda en iyi olduğunu belirleyen bir yol, yöntem veya yetkili karar mercii olmadığından, avukatları sınıflandırmak ya da onlar arasında hiyerarşik, statüsel bir ayrıma gitmek mümkün değildir. Avukatlar, genel olarak meslektaşlarıyla iş birliği içinde çalışır ve rekabet etmezler. Bu sebeple, boşanma davası gibi hayati ve dönüm noktası niteliğindeki bir kararı uygulamak istediğinizde, bu alanda deneyim sahibi olan avukatlarla ve hukuk bürolarıyla çalışmak doğru olacaktır.

Boşanma davaları için avukat zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme yoktur, yani boşanma davası için bir avukatla çalışmak tamamen tercihe bağlı olacaktır. Ancak, deneyimli bir avukatın bu tür davalara hâkim olduğu ve hukuki süreçleri iyi bilebildiği gerçeği unutulmamalıdır. “Mamak boşanma avukatı” gibi terimlerle arama yaparak, Ankara Barosu’na kayıtlı bir avukatla yahut bu alanda kendilerini geliştirmiş bir hukuk bürosuyla iletişime geçerek boşanma davasına ilişkin hukuki rehberlik ve temsil hizmeti alabilmek mümkündür.

Yeni Türk Medeni Kanunu’muz, aile hukuku alanında çocuklarla ilgili konulara, önemli düzenlemeler getirerek özenli bir yaklaşım sergilemiştir. Bu hususla beraber, boşanma konusu, evli çiftlerin çocuklarını etkileyici niteliktedir. Bu sebeple, çocukları da ilgilendirir ve hassasiyetle ele alınmalıdır. Her çocuk toplum istikbalinin temel birer yapıtaşıdır, bu sebeple boşanma konusunda çocuğu etkileyen her bir hususa özenle yaklaşılması da toplum faydasına olacaktır.

MAMAK BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ 2024

Mamak Boşanma Avukatı Ücreti davanın niteliğine göre avukat ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak Mamak boşanma avukatları isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Bu tarifeler, asgari olarak Ankara’daki boşanma davaları bakımından önemli bir rehber niteliğindedir. Buna rağmen unutulmamalıdır ki her boşanma davası farklıdır ve çiftler, avukatlarıyla veya hukuk bürolarıyla özel olarak görüşerek özel durumlarını değerlendirmelidirler. Belirlenen ücretler, çokça farklı etkenden etkilenebilmekte ve davalarda ortaya çıkabilecek özel şartlarla ilintili olarak değişebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları, özellikle anlaşmalı boşanma davalarına göre daha karmaşık yapıda olabilmektedir ve bu sebepten dolayı, çekişmeli boşanma davaları için daha yüksek ücretler söz konusu olabilmektedir. Müvekkillerin yapacağı maddi ve manevi tazminat davaları gibi ek talepler de benzer şekilde davaların karmaşıklığına göre ücretleri etkileyebilmektedir.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Özellikle boşanma gibi hassas bir konu söz konusuyken, bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, Mamak boşanma davaları mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de avukata danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Mamak boşanma avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Mamak boşanma avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

MAMAK BOŞANMA DAVASI MASRAFLARI VE HARÇLARI

Mamak Boşanma Davası harçları her sene değişkenlik göstermektedirler. Bu harçlar maktu (sabit) harçlardandır. 2023 yılı harçlarına göre mahkemeye ödenmesi gereken boşanma davasının, maddi ve manevi tazminat davasının, nafaka ve velayet taleplerinin tümü için geçerli olup harç, avans ve masrafları için takriben 2500 TL civarında ödenmesi gerekmektedir. Boşanma davasının devamında mahkemece istenecek başka giderler olabileceği gibi üst mahkemeye itiraz ve karşı vekalet ücretlerinin olacağı da bilinmelidir. Mamak boşanma avukatından dava süreçleri ve ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi almanız dava sonuna kadar rahat etmenizi sağlayacaktır.

BOŞANMA DAVASINDA ÜCRETSİZ AVUKAT TUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Mamak boşanma avukatının verdiği hizmetleri maalesef ki ücretsiz değildir. Bazı illerde kişilerin ekonomik durumlarına göre barolar tarafından  Mamak boşanma avukatı yardımı mümkün olmakla beraber genel anlamda ücretsiz boşanma avukatı yardımı sadece adli yardım almaya hak kazanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği bir hizmettir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise mal varlığının ya hiç olmaması ya da gelirin yoksulluk sınırı dahilinde olması gerekmektedir.

MAMAK BOŞANMA AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm avukatların iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi yada baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Mamak boşanma avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ancak, burada yer alan bilgiler sadece iletişim bilgilerini sağlanmakta olup hangi avukatın hangi alanda uzmanlaşmış olduğunu veya aktif faaliyet gösterip göstermediğini belirtmemektedir.

EN İYİ MAMAK BOŞANMA AVUKATLARI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Mamak boşanma avukatının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi Mamak boşanma avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Mamak boşanma avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap